NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Het ons volk ons hart wat aan God behoort van Hom gesteel? Seker daarom dat ons Hom nie meer ken nie - afgedwaal het. Die troos is egter dat Hy dit nie so aanvaar nie! In Jeremia 24:7 sê Hy wat Hy ook vandag vir die Boerevolk in Suid-Afrika sê: "En Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart".

DIE DERDE TEMPEL (6)

Ds Andrè van den Berg

Lees reeks by DIE DERDE TEMPEL

DIE ANTICHRIS

1.    ‘n Werklike persoon

In 2 Thess.2:3,4 skryf Paulus dat daar aan die einde van die tyd weer ʼn tempel (in Jerusalem) sal wees:  “Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat homself verhoog bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is”.

Oud-Israel het nie met dekades gewerk nie, maar met heptades - periodes van sewe jaar.   Tydens die bou van die Derde Tempel sal die Antichris ʼn verdrag van sewe jaar met die Jode sluit.   Dit sal heelwaarskynlik met die befondsing daarvan te doen hê.   Na 42 maande sal hy die verdrag verbreek en die tempel ontheilig.

Die Antichris is nie bloot ʼn bose mag soos baie mense glo nie, maar ʼn werklike persoon.   Hy is die teenbeeld van Christus en derhalwe die Antichris (1 Joh.2:21; 1 Joh.4:3; 2 Joh:7). 

  Johannes is die enigste Bybel-skrywer wat hom so noem.   Soos wat Christus die vleeswording van God is, is die Antichris diè van die Satan.   Hy is al tevore in ʼn mens beliggaam (Luk.22:3).

Die Antichris is ʼn Westerse leier (sien my boek Die Laaste Pous by Die Laaste Pous ) wat met die Jode ʼn ooreenkoms sluit.    Hy sal die Jode sowel as die nie-Jode as ʼn Messiaanse figuur betower, maar na 42 maande sy ware kleure wys as hy die offerdiens gaan opskort net omdat hy die mag daartoe het.

In Openbaring noem Johannes hom die dier omdat ʼn dier sonder die goddelike moontlikheid van gemeenskap met God is.   Soos wat Johannes die Doper Christus se wegbereider op aarde was (Mt.11:10), is die valse profeet diè van die Antichris.   Beide word met die laaste oordeel in die verdoemenis gewerp (Openb.19:20).

2.   Antiochus IV

Wanneer Johannes van baie Antichriste praat (1 Joh.2:18), bedoel hy dat daar in sy tyd alreeds prototipes van die Antichris werksaam was.   Twee honderd jaar tevore het die Jode in Antiochus IV ʼn voorsmaak van so ʼn persoon gehad.   Hy is Epiphanes (verhewene) genoem; een van die baie titels waarmee hy homself vereer het.  Ou Rabbynse bronne verwys na hom as harasha (die booswig).   Sy Griekse naam was Mithridates.

Antiochus was die troonsnaam van ʼn hele aantal Griekse konings wat van 312-64 vC oor Sirië regeer het.   Antiochus IV is in 215 vC gebore en in 164 vC op 51 jarige leeftyd in Persië (Iran) oorlede nadat hy 11 jaar lank met ʼn ysterhand oor Sirië regeer het.

Hy was ʼn betowerende spreker; iets wat hy in Rome geleer het om mense mee te beïndruk.  Ondanks sy aansien het hy niemand vertrou nie en gedurig wrokke teenoor ondergeskiktes gekoester, veral die Jode wat deur Tacitus as ʼn stywenek nasie beskryf is.

Toe Antiochus IV by geleentheid Egipte wou aanval, het die Romeinse keiser hom verhoed waarna hy hom op die Jode in Jerusalem gaan wreek het.   Onderlinge struweling het hom die geleentheid gebied om in die Jode se huishoudelike aangeleenthede in te meng.  Toe dit ʼn polities-godsdienstige kleur verkry, het hy sy kans waargeneem en die wêreld vir hulle omgekeer!

Antiochus IV het die Jode probeer ver-Grieks deur Judaïsme te verbied en hulle te dwing om Zeus te aanbid.   Hy het ʼn sekere Apollonius met ʼn gedugte leër deur die land gestuur om alle teenstanders uit te wis en hulle eiendom te verwoes.   Nagenoeg 40,000 is om die lewe gebring en nog 40,000 as slawe weggevoer.

Jode is selfs verbied om hulself Jode te noem.  Hulle was Griekse burgers.   Daarbenewens is hulle nie toegelaat om Sabatte of ander godsdienstige feeste te vier nie.  Hulle is gedwing om aan heidenfeeste deel te neem.  Wederstrewiges is voor die voet doodgemaak.

Twee moeders wat hul seuntjies in die geheim laat besny het, is deur hul eie mense verraai en saam met hul kinders van die tempel se dak afgegooi.  Jode wat in nabygeleë grotte in die geheim die Sabbat gevier het, is gevang en lewendig verbrand!  

Antiochus IV het ʼn Atheense senator aangestel om die Jode te dwing om hul kulturele- en godsdiensgebruike te laat vaar.   Alle heilige geskrifte moes aan die nuwe owerheid vir vernietiging oorhandig word.  Enige besit daarvan is met die dood gestraf.    Daarna het Antiochus IV die tempel ontheilig deur ʼn beeld van Zeus daarin te plaas en ʼn vark op die altaar te laat offer.   Manasse het ook ʼn afgod in die tempel laat plaas: “En hy het ook ʼn gesnede afgodsbeeld wat hy gemaak het in die huis van God opgestel” (2 Kron.33:7).

Antiochus IV het met sy verdeel-en-heers beleid groot verdeeldheid onder die Jode gebring.   Hy het Grieksgesinde Jode skaamteloos bevoordeel en ʼn paar van hulle selfs hoëpriesters van Zeus gemaak.   Daarbenewens het hy ook van die tempelskatte gebuit en Jode gedwing om varkvleis te eet.

Antiochus IV het hom egter met die karakter en geloof van die Jode misgis.   Dit kon nie met mag en geweld vernietig word nie.  Sy skrikbewind het die godsdiens- en politieke bewussyn van die Jode laat opvlam waarna ʼn suksesvolle opstand onder leiding van die Makkabeërs gevolg het.  Antiochus IV is kort hierna in Persië oorlede.

3.   Die gruwel

Christus verwys in Mt.24:15 na die optrede van die Antichris en noem hom die gruwel van die verwoesting n.a.v. ʼn gesig van Daniël.  Die Antichris sal dieselfde gees as Antiochus IV adem en ook vir 42 maande ʼn ongekende skrikbewind voer.   In hierdie tyd sal hy die tempel ontheilig en almal dwing om hom te aanbid.

Die woord gruwel hou met die seremoniële reiniging verband en is moeilik om te vertaal.   Die Polinesiese woord taboo kom die naaste hieraan.   In Afrikaans is verfoeilik miskien ‘n goeie vertaling.

In die Bybel sowel as die Rabbynse Hebreeus verwys gruwel ook na ʼn afgod of afgodery.   In Dan.11:31 word diè woord vir die verfoeilike dinge gebruik wat die Jode onder Antiochus IV sou smaak.   Geleerdes is dit eens dat hierdie profesie nie slegs op gebeure in die tyd van Antiochus IV dui nie, maar ook op toekomstige gebeure.

In sy tweede brief aan die gelowiges in Thessalonika skryf Paulus dat die Antichris aan sekere eienskappe geken sal word.   Hy sal fisies in die tempel sit en voorgee om God te wees.   Daarbenewens sal hy die ware godsdiens teenstaan, wonders doen en die toonbeeld van boosheid wees.   Sy skrikbewind sal tot en met die oordeelsdag duur.

4.   Vroeë menings

Irenaus skryf dat die Antichris dalk uit Dan sal kom en haal Jer.8:16 aan: “Van Dan af word die gesnuif van sy perde gehoor, vir die geluid vir die runnik van sy perde bewe die hele land; en hulle kom en eet die land op en sy volheid, die stad en die wat daarin woon”.

Hy skryf dat Dan nie in die lys van die stamme wat in Openb.7 gemeld word voorkom nie.  Hippolitus van Rome het ook geglo dat die Antichris uit Dan gaan kom.   In ʼn ander werk reken Irenaus dat die Antichris uit die Latynse wêreld gaan kom en noem hom Lateinos (Latynse man).

Mense het deur die eeue dikwels na die pous as die Antichris verwys.   Kardinaal Benno het pous Gregorius VII (1015-1085) as die Antichris beskou omdat sy optrede nie die liefde van Christus weerspieël het nie.  In 1241 het Eberhard II, die aarsbiskop van Salzburg, pous Gregorius IX as die Antichris veroordeel en die pousdom die horinkie genoem wat Daniël voorspel (Dan.7:8). Luther en Calvyn het ook die pous as die Antichris beskou.

5.   Van korte duur

Die Derde Tempel sal net sewe jaar op die Tempelberg staan alvorens die wederkoms van Christus plaasvind.   Oor hoe die Antichris ʼn greep op die tempel gaan kry, kan slegs bespiegel word.   Dit sal heelwaarskynlik met die bou en befondsing daarvan te doen hê.

Na 42 maande gaan hy egter sy ware kleure wys en die diere-offers opskort.   Daarmee word die laaste 42 maande op aarde, die Groot Verdrukking, ingelei.  “En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en- negentig dae verloop” (Dan.12:11).

In hierdie tyd sal die Antichris ʼn wêrelddiktator wees en as ʼn universele god aanbid word.   Die profeet Daniël sê dat gelowiges benewens hierdie tyd nog 45 dae van verdrukking sal moet verduur waarna die einde aanbreek (Dan.12:12).   Die wederkoms van Christus kan dus 2,600 dae (7 jaar 1 maand en 23 dae) na die inwyding van die Derde Tempel plaasvind.   Dis egter blote rekenkundige bespiegeling.  Hy sal op die regte tyd kom (Mt.24:36)!

Die Jode gaan egter die wreedste van almal ontnugter word wanneer hulle besef dat hulle al die tyd aan die verhoog van die Antichris gebou het!   Gelowiges wat hom teenstaan, sal selfs gedood word:

En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus…” (Openb.17:6).

“…en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die Woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hul voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie…”(Openb.20:4).

Die aanbidding van die Antichris is in der waarheid ʼn herlewing van die ou Romeinse keiseraanbidding.    Die Antichris kom uit die finale herlewing van die Heilige Romeinse Ryk (HRR) wat eers in Europa en daarna oor alle mensdom beheer verkry.   Die profeet Daniël sowel as die apostel Johannes verwys hierna (Dan.2:40-45; 7:23-25 en Openb.13:1,7).  Europa is tans besig om as ʼn ekonomiese-, politieke- en militêre reus op ʼn nuwe wêreldverhoog te verenig.  Al wat ontbreek, is ʼn sterk leier en hy is oppad – die pous!

6.   Die wederkoms

Christus wys sy dissipels op ʼn aantal gebeure wat sy wederkoms vooraf gaan.   Oor wanneer dit gaan plaasvind, kan hoogstens bespiegel word.   Dit hou wel met die bou van die nuwe tempel verband: “En hy het vir my gesê: Tweeduisend-driehonderd aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word” (Dan.8:14).

Dit lyk asof die bou en voltooiing van die nuwe tempel ongeveer 76 maande gaan duur waarna dit vir 42 maande as Joodse heiligdom gebruik sal word.   Daarna sal die Antichris dit vir ʼn verdere 42 maande misbruik.  Rekenkundig bereken, kan die wederkoms van Christus dus 160 maande na die aanvang van die tempelbou plaasvind.   Dit bly egter net  bespiegeling.

In die Profetiese Rede sê Christus dat dieselfde geslag wat die Jode na Israel sien terugkeer, ook sy wederkoms sal beleef (Mt.24:32,34).  ʼn Geslag word op 70 jaar bereken (Ps.90:10).   Rekenkundig bereken, kan die wederkoms dus 70 jaar na 1948 plaasvind d.w.s in 2018.

Dinge gebeur ... vervolg

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1548 gaste aanlyn