Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons het sóveel om oor dankbaar te wees deur Jesus Christus wat ons 'n ware lewe geskenk het deur al ons sondes op Hom te neem, dat ons nie net 'n tiende van ons geld en tyd verskuldig is nie maar ons hele lewe aan Hom behoort te wy, in alles wat ons dink, sê en doen.

DIE APOSTELKULTUS

Ds AE van den Berg

Gal.1:6-10; 2 Tim.3:10-17

"Die Apostelkultus vier soos die RK weekliks nagmaal sonder die wyn.   Wie afwesig is se sondes word nie vergewe nie.  Gevolglik word eredienste goed bygewoon en vier dwaallering hoogty."

Die Apostelkerk is nie ʼn Christelike kerk in die ware sin van die woord nie, maar eerder ʼn godsdienskultus met ʼn stam-apostel as Christus-figuur.  Die stigter was Edward Irving, ʼn Skotse dwaalleraar wat die tradisionele kerk van sonde beskuldig het omdat sy die ampte van Efes.4:11, veral die apostel-amp, nie voortgesit het nie.  Hy het gewaarsku dat alvorens die apostel-amp nie in ere herstel is nie, die wederkoms van Christus nie sou plaasvind nie.

Die eerste 12 moderne apostels is in 1835 is gekies waarna die kultus na Europa versprei en in Duitsland sterk aanklank gevind het.   In 1865 het ʼn twis oor die vraag of daar meer as 12 apostels benoem kon word ontstaan.  Diegene ten gunste daarvan het weggebreek en die Nuwe Apostoliese Kerk gestig wat sedertdien betreklik vyandig teenoor die Ou Apostelkerk staan.

Die Apostelkerk moet nie met die Apostoliese Geloofsending (AGS) verwar word nie.   Alhoewel die AGS talle dwalings verkondig, is en bly dit steeds ʼn Christelike kerk terwyl die Apostelkultus die bal heeltemal mis slaan.  Hulle beskou hulself  nie eens as Protestante nie, maar as die enigste ware kerk op aarde wat geen behoefte aan bande met valse kerke het nie.

Die Apostelkultus verkondig dat Christus sy kerk deur lewende apostels met besondere magte regeer soos om sondes te vergewe, mense met die Heilige Gees te doop en aan mense, selfs afgestorwenes, die ewige lewe te gee.    Die nuwe apostels word as plaasvervangers van Christus in die vlees geëer.  Wie hulle so aanvaar en sakramente uit hul hand ontvang, word as gelowiges geag.  Die stam-apostel beklee egter die hoogste gesag in die Apostelkultus.

Waarom is daar tans nie apostels in die Christelike kerk nie?   Omdat daar nie meer apostels kan wees nie.  ʼn Apostel moes aan sekere Bybelse vereistes voldoen soos om deur Jesus persoonlik geroep asook ʼn getuie van Sy aardse optrede en opstanding te wees (Hand.1:15-26; 9:1-6).   Gevolglik was die eerste apostels ook die laastes.  Na die hemelvaart het die kerk hulle nooit as Christus in die vlees beskou nie.   Nog minder kon hulle mense tot die saligheid verseël of die Heilige Gees op iemand uitstort.  Hulle was slegs grondleggers van die NT kerk  (Gal.2:20).  Alleenlik God het die verlossing geskenk (2 Kor.5:18,19).

Nie die Bybel of die kerkgeskiedenis verwys enigsins na ʼn stam-apostel as ʼn Christus-op-aarde nie.   Gevolglik is die Apostelkultus ʼn tragiese misverstand met verreikende gevolge vir leke!   Hul minagting van die Skrif maak van hulle die allergevaarlikste sekte ter wêreld.   Daar kan bv. nog met die Jehova Getuies, Mormone of Adventiste oor die Bybel gepraat word, maar nie met die Apostelkultus nie.   Die Bybel is vir hulle ʼn dooie woord en die woord van die apostel lewendig sodat net hy God se wil bekend kan maak.

ʼn Duitser, ene Wilhelm Leber, is die huidige stam-apostel en word as die enigste persoon wat die Skrif onfeilbaar kan verklaar vereer.   Dit verskil nie veel van die Roomse Kerk (RK) se leer oor die onfeilbaarheid van die pous nie.  In 1951 het ʼn eertydse stam-apostel, ene Bischoff, verklaar dat die wederkoms van Christus in sy leeftyd sou plaasvind.   Wie dit nie wou glo nie se name sou glo uit die boek van die lewe geskrap word.   Hierdie onfeilbare is in 1960 dood.

Alleenlik God se Woord is onfeilbaar.  Gevolglik is sinvolle gesprek tussen gelowiges en lede van die Apostelkultus prakties onmoontlik.   Gelowiges redeneer vanuit die Skrif maar laasgenoemdes nie.  Vir hulle het die apostel se woord meer gesag as die Woord van God.   Dit verskil niks van die pous se ex cathedra uitsprake nie.  Die raakpunte met die RK is baie.  Soos wat die RK die pous as God se plaasvervanger op aarde ag, beskou die Apostelkultus die apostel in dieselfde lig.

Die Bybel getuig self dat dit die Woord van God is.   Omdat God daardeur met mense praat, is dit vir gelowiges genoegsaam en gesaghebbend.   Dis immer hoe Jesus die Bybel self beskou het.   In sy gesprek met die Sadduseërs oor die opstanding vra Hy hulle: “En wat die opstanding van die dode betref – het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie...” (Mt.22:31).

Met die gebruik van ʼn derde sakrament, die verseëling, wyk die Apostelkultus nog verder van die Skrif af.   Hierdie vergryp word slegs deur ʼn apostel bedien wanneer hy ʼn persoon met olie salf en daarna die hande oplê om die Heilige Gees te ontvang.  Dit word as die wedergeboorte en sekerheid van verlossing gehuldig.   Mense wat die kultus verlaat, verloor hierdie verlossing.   Die apostel seën nie alleen nie, maar kan ook mense vervloek.  Daarom verlaat mense uit vrees vir vervloeking nie maklik die kerk nie.

Die kultus leer verder dat redding net deur bemiddeling van ʼn apostel moontlik is.   Niemand kom sonder hom tot die geloof nie.  En so bereik die verheerliking van die apostel ʼn gruwelike uiterste!   Jesus waarsku baie duidelik teen sulke dwaalleraars: “Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei.  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei ” (Mt.24:5,24).

Wat leer die Bybel van verseëling?  Absoluut niks nie!  Dis ʼn mensgemaakte sakrament wat van alle waarheid ontdaan is.  “O, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie?...” (Gal.3:1).  Die Bybel leer dat die Heilige Gees slegs deur die geloof ontvang word.  Geen mens kan dit op mense uitgestort nie.   Die Bybelse apostels het nooit die mag gehad om sondes te vergewe of om die wedergeboorte te skenk nie.

Die Apostelkultus het ʼn hiërargie van sewe ampsdraers; die een belangriker as die ander.   Dis soos die oud-Nikolaïete vir Christus ʼn gruwel (Openb.2:15).   So ʼn hiërargie gee aan dwaalgeeste ʼn gevoel van mag, eie waarde en misplaaste status.   Die leraarsamp wat in Efes.4:11 vermeld word, funksioneer ironies genoeg glad nie in die Apostelkultus nie!

Die Apostelkultus wemel van priesters, ʼn amp wat geen bestaansreg in die NT het nie.  Die OT priesterskap is in Christus vervul toe die gordyn met Christus se dood in die tempel middeldeur geskeur het.  Jesus het die priesterlike werk vervul. “maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ʼn priesterskap wat nie op ander oorgaan nie” (Heb.7:24).

Die Apostelkultus lei strydig die Woord van God nie sy ampsdraers op nie:  “en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer” (2 Tim.2:2).  As gevolg van ʼn gebrek aan kennis en opleiding verkeer hulle in ʼn verstikkende duisternis. “Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel julle ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ʼn vervloeking wees!” (Gal.1:8).

Die Apostelkultus vier soos die RK weekliks nagmaal sonder die wyn.   Wie afwesig is se sondes word nie vergewe nie.  Gevolglik word eredienste goed bygewoon en vier dwaallering hoogty.   Selfs oorledenes wat die verseëling op aarde ontvang het, deel in die gees die nagmaal met die lewendes.  Verlore ontslapenes kry drie maal per jaar die geleentheid (die eerste Sondag in Maart, Julie en November) om tydens ʼn spesiale nagmaal by apostels wat die sleutels van die doderyk het, redding te soek.

In hierdie opsig verkeer hulle op feitlik gelyke voet met die RK, Mormone en Spiritiste.  Lewendes kan met dooies kontrak maak en omgekeerd.  Mense wat ongered sterf kan nog na die dood gered word.  Dis onbeskaamde dwaalleer!

Nêrens in die Bybel word gesê dat apostels die sleutels van die doderyk het nie, slegs Christus alleen (Openb.1:18).      “Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie” (Mt.23:13).

Geloof het vir die Apostelkultus ʼn geheel ander betekenis as in die Skrif.    Hulle vertrou nie op ʼn onsigbare Christus en dit wat op Golgota gebeur het nie.   Hulle glo eerder in ʼn sigbare Christus – die apostel.   Om ʼn stam-apostel te sien, te ontmoet en aan te raak, is vir hulle die wonderlikste geloofondervinding denkbaar.  Die Bybel leer dat ware geloof slegs op dit wat in die Skrif staan en deur die Heilige Gees geskenk word, gebou word (2 Kor.4:13,14; Joh.20:31; Heb.11:1-3 en Efes.2:1-10).

Daarbenewens kan dooies nie gered word nie.   Dis ʼn gruwelike dwaling!   Die stam-apostel het glo die sleutels van die doderyk en skenk aan dooies die geleentheid om die apostel-troon vir redding te nader.   Hy bemiddel hierdie skyn redding deur die nagmaal aan twee priesterlike ampsdraer te bedien wat vir die dooies instaan.

Dooies kan nie gered kan word nie.  Die verhaal van Lasarus en die ryk man in Luk.16:19-31 is duidelik hieroor.   Met hierdie dwaalleer begeef die Apostel-kultus hul op die terrein van die okkulte.  Dis onverbloemd spiritisties en open ʼn deur waarby bose geeste mense se lewens kan betree.

Die grootste probleem in die Apostelkultus is en bly die redder.  Soos wat die maagd Maria Christus in die Roomse Kerk verdring, verdring die apostel Hom in die Apostelkerk.   Die apostel-amp vervang die middelaarskap van Christus.  Hulle glo bv. dat toe Jesus ten hemel gevaar het Hy geestelik in die apostels opgevaar het en tans in hulle sigbaar is.  Daarom verwerp hulle ʼn letterlike hemelvaart.    Dit moet glo geestelik verstaan word.   Jesus het in hul verstand opgevaar.  Hy is in hulle kop!  Daarbenewens glo hulle, strydig met hul stigter se leer, ook nie aan ʼn letterlike wederkoms nie.  Wanneer ʼn apostel huisbesoek doen, is Christus in die vlees by hulle – dis die wederkoms!

Hoe bots dit nie met die Bybelse waarheid nie! “ Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien...” (Openb.1:7).  “.... Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Hand.1:11).

Die Apostelkultus verkondig voorts dat daar geen werklike hel is waar mense brand nie.   Die hel is ʼn plek waar verlore siele in die duisternis rondswerf totdat hulle die altaar van die apostel se genade nader en verlos word.  Dit herinner ʼn mens aan die Roomse vagevuur!

Verder lê die Apostelkultus sterk klem op goeie werke, maar slegs dit wat ter  bevordering van die kultus gedoen word.   Wie goeie werke doen, verdien ʼn amp, maar wie in gebreke bly, verpas sy saligheid.  Geen klem word egter op bekering, die vrug van die Gees of heiligmaking geplaas nie.

Laat ek saamvat: Op grond van die spiritistiese karakter, die verloëning van Christus en die gesag van die Bybel, hul hiërargie, verafgoding van die apostel-amp en verhouding met dooies is dit duidelik dat ons hier nie met ʼn kerk maar eerder met  ʼn bose kultus te doen het.   Dis mense sonder hoop op saligheid.  Net die Heilige Gees kan in hulle harte werk om hul van hul sonde en gruwels te oortuig.   Al wat gelowiges kan doen, is om van hul persoonlike redding en geloofsekerheid teenoor hierdie mense te getuig.  Getuig, moenie probeer oortuig nie!

 

 

 

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2004 gaste aanlyn