WEES BLY IN DIE HERE!

Hannes Ollewagen

Ps. 104:1-35

“Ek wil sing tot eer van die HERE solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek daar is. Mag my oordenking Hom welgevallig wees, ék sal bly wees in die HERE!” (:33&34).

Luister na die pragtige woorde van die psalmdigter – “ék sal bly wees in die HERE!”. Geliefdes, ons behoort ook vandag stil te raak en onsself te ondersoek of die blydskap in die Here nog in ons lewens teenwoordig is. Die wêreld waarin ons leef raak toenemend oppervlakkig en van God vervreem. Die mens soek sy blydskap in aardse en verganklike dinge. Die mens soek sy blydskap in sy rykdom. ‘n Ander dink dat hy blydskap in sukses en prestasie of die roem van mense sal vind. Die volgende dink dalk dat sy haar blydskap in ‘n gelukkige liefdesverhouding sal vind. En talle is gedurig op soek na blydskap in die oppervlakkige en verspotte vermaak van ons tyd wat in oormaat beskikbaar is. Ons moet oppas dat ons nie die koninkryk van God misloop in ‘n soeke na hierdie dinge nie!

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Rom. 14:17).

Ons as gelowige kinders van God is veronderstel om te weet dat ons blydskap in die HERE moet vind. Ons behoort oor ons God en ons verhouding met Hom verheug te wees!

“...dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God!” (Ps. 43:4).

Behoort ons onsself nie in ons Godsdiens ook daarop toe te spits om die HERE met ‘n blymoedige hart te dien nie?

“Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.” (Ps. 100:2).

Ek praat nie van ‘n oppervlakkige, lawwe gejuig in wanordelike gelag en geraas nie. Ek praat van ‘n diepliggende, opregte vreugde om God te dien. ‘n Blydskap wat diep uit die hart en siel kom. ‘n Diep, besadigde vreugde wat tot stigting dien. ‘n Blydskap wat bevestig dat ons verhouding met God lewend is en dat sy Heilige Gees in ons werksaam is.

“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, …” (Gal. 5:22).

Ek kan nie help om die woorde uit die boek van die profeet Joël as so van toepassing op die huidige volkslewe van die Afrikaner te sien nie.

“Is die spys nie weggeruk voor ons oë nie, blydskap en gejuig weg uit die huis van onse God?” (Joël 1:16).

Is daar nie in die huis van die Here veronderstel om ‘n put te wees waar gelowiges heen kan opgaan om hul geestelike dors met vreugde te les nie?

“En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil.” (Jes. 12:3).

Is dit nie daar waar die woorde van die Here met vreugde aangehoor moet word nie?

“Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart; …” (Jer. 15:16).

Maar waar is hierdie salige vreugde in ons opregte diensbaarheid aan God nog te vinde? Dit is dalk begrawe onder ons geraas en twis oor netelige sake. Dit is dalk bedek met dwalinge van mense wat ander in die gehoor wil streel. Dit is dalk vertrap onder die voete van hulle wat daarop uit is om God se gemeentes te vernietig deur die reguit weë van die Here te verdraai en wat nog nooit vreugde nog vrede in die HERE gesmaak het nie!

Geliefdes, ons moenie dat hierdie slegte omstandighede wat in ons tyd heers ons ontmoedig nie. Ons moenie aan hierdie dwalinge gewend raak of toelaat dat dit ons liefde en ywer vir die HERE laat verkoel nie. Ons moet nog minder toelaat dat dit ons gehoorsaamheid aan die HERE ondermyn en eerder die vermaning van onse Here Jesus Christus onthou.

“As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.” (Joh. 15:11).

Ons kan ook vandag nog verseker wees dat die woorde van Nehemía 8:11 ook vir ons geld.

“…Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE – dit is julle beskutting.” (Neh. 8:11).

Amen.