WEES GETROU EN VERTROU!

Hannes Ollewagen

Ps. 37:1-40

“Alef. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie;want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog.Bet. Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Gimel. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;” (:1-5).

Geliefdes, wat ‘n kosbare les wat God aan ons deur die mond van koning Dawid in hierdie Psalm gee. En wel ‘n baie belangrike les waarop ons moet ag slaan. Dit word selfs in Ps. 73 deur die mond van koning Asaf weereens aan ons gegee. En in die mond van twee of drie getuies sal ‘n saak vas staan, nie waar nie? U verstaan nou beter waarop soveel dinge in die Woord van God deur verskillende mense herhaal word – om die onveranderlikheid en belangrikheid daarvan by ons vas te lê.

Ons word in hierdie Psalm van Dawid gemaan om nie diegene wat onreg doen te beny en toornig op die kwaaddoeners te wees nie. Hy maan ons verder daartoe om ons fokus te behou. Ons moet ons fokus daarop rig om aan die Here gehoorsaam te wees, ons in Hom te verlustig en op Hom te vertrou eerder as om te fokus op die verkeerdheid van die goddelose en soms hulle goddelose voorspoed te beny! Ja, ons struikel tog so maklik hierin. Ons kyk na ander mense en begin dan eerder fokus om die Here se regverdigheid te beoordeel as om te fokus om aan Hom gehoorsaam te wees. Soms kyk ons na ander mense en fokus om ook te probeer om so voorspoedig as hulle te wees. Ons jaag dan na hierdie voorspoed eerder as om geregtigheid, gehoorsaamheid aan die Here, na te jaag.

Geliefdes, en dit is wanneer ons na daardie voorspoed of geluk van ander jaag dat ons struikel. Dit is wanneer ons op ons eie krag en ons eie insig begin steun eerder as om na God se leiding te vra en op Hom te vertou. En dit is gewoon ongehoorsaamheid aan die Woord van die Here. Dit is om sy woorde in Spreuke 3:5 te ignoreer.

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.”

Dit is ‘n baie verwaande handeling, geliefdes – ‘n mens wat op sy eie krag groter vertroue as in die krag van God stel. Die mens wat homself hieraan skuldig maak, maak van homself sy eie god. Die Woord van die Here bestempel die mens wat op homself vertrou as ‘n dwaas!

“Wie op sy eie hart vertrou, hy is ‘n dwaas; maar hy wat in wysheid wandel, word gered.” (Spr. 28:26).

Geliefdes, vertroue is sekerlik een van die grootste vorme van respek wat ‘n mens kan betuig. En God het ‘n geweldige groot behae daarin wanneer ons Hom op sy Woord neem, wanneer ons Hom glo, wanneer ons Hom vertrou. Hy het ‘n behae daarin dat ons hierdie respek wat Hom ongetwyfeld toekom, bewys!

“Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.” (Jer. 17:7).

Ja, dink maar aan die groot behae wat die HERE in koning Dawid gehad het.

“En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Ísai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.”

En dink maar hoedat Dawid met sy hele hart op die HERE vertou het.

“Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die HERE”.

Ons lees ook van Daniël wat in sy dae ‘n man was wat groot in God se oë was. Hierdie man het dan ook met ‘n volkome hart op die HERE vertrou. Ja, selfs daar in ‘n vreemde land waar hy saam met sy volk in ballingskap weggevoer is, het hy volgehou om op die HERE te vertrou. Terwyl hy ‘n hooggeplaaste was, het sy hart nie afgewyk agter die voorspoed of geluk van die heidene rondom hom nie. Maar Daniël het getrouheid beoefen en geregtigheid nagestreef. Hy het steeds sy vertroue in God gestel en nie in homself of in ander mense nie.

“...So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar ‘n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het.” (Dan. 6:24).

Geliefdes, mag ek en u opnuut bewus gemaak word van ons posisie voor God. Ja, mag ons met ootmoed bewus wees van sy verhewendheid bo ons en ook ons afhanklikheid en nietigheid voor Hom. En mag ons daardeur aangespoor word om Hom in getrouheid te probeer dien. Ja, mag ons fokus wees nie op die lewe en oortredinge van die goddelose nie, maar eerder op ons eie gehoorsaamheid aan God. Mag Hy ons verlustiging en vertroue wees.

Amen.