DIENSBAAR AAN GOD – DIE ENIGE HERE

Hannes Ollewagen

Deut. 6:1-25

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ’n enige HERE.Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.Ook moet jy dit as ’n teken bind op jou hand, en dit moet as ’n voorhoofsband tussen jou oë wees.” (:4-8).

Die Here herinner sy volk daaraan hoedat Hy hulle van hul slawerny in Egipte verlos het. Hy beveel hierdie volk wat Hy vir Homself as eiendom verkry het om hulself met oorgawe aan Hom te wy. Hy eis hul onverdeelde liefde en trou.

Die God waarvan ons in Deuteronómium lees, is dieselfde God wat ware gelowiges wat in God Drie-enig glo vandag nog aanhang en aanbid. Dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit is die God van Dawid, die God wat sy geliefde Seun, Christus Jesus, na die aarde gestuur het om sy volk met sy kosbare bloed te koop. Dit is die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God.

“Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.”   (1 Tim. 1:17).

Dit is die onveranderlike God.

 “En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (Ex. 3:14).

Die onveranderlikheid van God word ook vir ons in Hebreërs 13:8 bevestig.

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (Heb. 13:8).

Hierdie God eis vandag steeds van gelowiges wat deel van Sy volk is hul onverdeelde liefde en trou. Dit is nie iets wat vir ons onveranderlike God duisende jare gelede belangrik was en vandag nie meer saak maak nie.

Satan het met welslae daarin geslaag om in die tyd van Israel hul liefde en trou telkens van God af te wend. Hy het hul menigmaal na die begeerlikhede van die wêreld verlei en aan God ongehoorsaam gemaak. En vandag slaag hy met ewe groot welslae daarin. ‘n Taktiek wat hy deesdae met groot welslae aanwend, is om deur valse leraars mense tot valse christusse te verlok – weg van die ware God en ware Christus af! Hierdie valse leraars wat ‘n christus verkondig wat nie omgee as jy sonde doen en daarin volhard nie. En ‘n christus wat nooit straf en teregwys nie, maar altyd in die gehoor streel. Ja, ‘n christus wat gesonde teregwysing eerder as veroordeling bestempel om te verseker dat mense hulself aan die begeerlikhede van die vlees oorgee. Maar het die ware Christus ons nie hierteen gewaarsku nie?

“Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.” (Matt. 24:24).

Geliefdes, hierdie valse leraars wat mense van die ware God afvallig maak is niks anders as dienaars van Satan nie. Ja, al staan hy binne in ‘n kerk en op ‘n preekstoel kan hy steeds ‘n dienskneg van Satan wees! Onthou dat diegene wat Christus tot die dood oorgelewer het ook owerpriesters en skrifgeleerdes was! Dit beteken nie dat hulle met onverdeelde harte aan God diensbaar was en al hul liefde en trou aan Hom gewy het nie. Geliefdes, God se opdrag aan priesters, profete en leraars was nog altyd om sy Woord in waarheid en trou te leer.

“Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie; in vrede en opregtheid het hy met My gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring.Want die lippe van ’n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ’n boodskapper van die HERE van die leërskare.” (Mal. 2:6&7).

God se opdrag aan hierdie dienaars van Hom was nog nooit om mense in die gehoor te streel of van Hom te vervreem nie! Sy opdrag aan hulle was nog nooit om God se Heilige Woord, sy verordening en insettinge in oënskou te neem en hul gebrekkige menslike oordeel daaroor te fel en met verwaandheid daaraan te verander nie! Wee hulle wat dit durf doen.

“En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.” (Open. 22:19).

Geliefdes, hoe sien ons lewens vandag daaruit? Is die woorde van God in ons harte opgeskryf en is dit ‘n teken op ons hand – ‘n voorhoofsband tussen ons oë? Is dit wat ons doen elke dag, dit wat ons hande verrig ‘n teken van ons diensbaarheid aan God en ons liefde vir Hom? Ja, daardie teken aan ons regterhand! En daardie dinge wat ons daagliks bedink – die teken op ons voorhoof – is dit in ooreenstemming met dit wat God verwag ons behoort te bedink?

“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” (Fil. 4:8).

Geliefdes, mag ons daarteen waak om nie deur hierdie wêreld op so ‘n wyse beïnvloed te word dat die merk en vlek van die wêreld aan ons regterhand kleef nie. Mag ons daarteen waak dat die gedagtes van hierdie wêreld nie die oorhand kry oor die gedagtes wat in ooreenstemming met God se wil is nie. Mag ons veel eerder die teken op ons regterhand en op ons voorhoof dra as gehoorsame, diensbare kinders van God!