DIE UURGLAS LOOP UIT(4)

4. Die oorwinning van die Lam

Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin....”(Openb.17:14).  

Die teksvers bring ons terug by Armageddon waar die sesde skaal uitgegooi en die goddeloses vir die oorlog teen Christus gereed maak. Net voordat dit gebeur, word die sewende skaal in die lug uitgegiet en kom ʼn stem uit die lug wat sê: “Dit is verby! (16:17). Dit laat die goddeloses nie van plan verander nie. Al is die skrif teen die muur, weier hulle om dit te aanvaar en bly hul glo dat hulle gaan wen.

Saam met die uitgooi van die sewende skaal, is daar ʼn aardbewing wat al die berge en eilande laat verdwyn en ontsaglike aardverskuiwings wat oorstromings veroorsaak waarna reuse haelsteneval. Jesus het mos gesê dat die kragte van die hemel geskud gaan word wat die sterre soos najaarvye op die aarde sal laat val.

Wanneer dit gebeur, moet almal besef dat die uurglas leeggeloop het en die aarde nie verder kan voortbestaan nie – die tyd is verby.   Slegs die gelowiges sal dit verstaan en hulle vir die koms van Christus gereed kry. Met die goddeloses is dit geheel anders – hulle trek onder aanhitsing van Satan en sy trawante vir ʼn tevergeefse oorlog teen God saam en weier om die knie voor Hom te buig.

Hierdie patroon is niks nuuts nie. Dit kenmerk die goddelose deur die eeue. Al loop hulle hul teen God te pletter, weier hulle volstrek om hul te bekeer. God het dit vir eers toegelaat maar aan die einde van die tyd verdelg Hy Satan en al sy magte saam met die goddeloses.

Daar is niks nuuts onder die son nie. Ná die sondvloed wou die goddeloses ʼn toring bou wat tot aan die hemel moes reik. Waarom?   Om God te bestorm en Hom te probeer onttroon. Dit het in chaotiese spraakverwarring geëindig. Daarna was daar talle wêreldryke soos die Babiloniese ryk en latere Romeinse wêreldryk.   Laasgenoemde word in Openbaring as ʼn prostituut beskryf met ʼn stad wat op sewe berge lê as bordeelwaar keisers hulleself as gode laat vereer en duisende gelowiges t.w.v. hul getuienis oor Jesus die om die lewe gebring is. Hierdie stad kan net Rome wees; ʼn herlewing van Babilon met godsdiens en al!

Babilon sinspeel ook op Jerusalem waar die Jode Christus se gesag verwerp en die Romeine aangehits het om Hom te kruisig. Al het die Romeinse regsgesag Jesus onskuldig bevind, het die Jode histeries geskreeu:

“Kruisig Hom, kruisig Hom.Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom” (Mt.27:25).

Toe Johannes die Openbaring ontvang het, was Jerusalem reeds meer as 20 jaar in puin en die einde van die Romeinse Ryk voor die deur. Daarom praat Openb.17 van vyf van sewe ryke wat toe alreeds tot ʼn val gekom het. Enkeles sou daarna kortstondig opkom en val. Die Britse ryk is een van hulle.

Die sewende en laaste ryk gaan skrikwekkende afmetinge aanneem. Openb. 17:8 praat van die dier wat uit die afgrond opkom en daarna in die verderf verdwyn. Die laaste wêreldmoondhede ry op hierdie dier. Dit lei tot ʼn skyn-glorie wat die hele wêreld betower. Maar nie vir te lank nie. Dit stuur op ʼn onbeskryflike rampspoed afwant God laat Hom nie laat bespot nie.   Hierdie patroon herhaal hom deur die geskiedenis maar gaan met die wederkoms van Jesus eindig.

Die skynbaar magtige wêreldheerskappy loop, soos met die bou van die toring van Babel, op rampspoed uit. Desondanks bly hulle hul kop teen dieselfde onwankelbare Rots (God) stamp en dra die gevolge van hul dwaasheid.

Die dier uit die afgrond maak hulle waansinnig. Hulle dink nie meer vir hulself nie. Jesus sê van hom dat hy was en nie is nie, alhoewel hy is” (17:8). Die dier voer God se plan onwetend uit – kaf word van koring geskei:

Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woord van God volbring is” (:17).

Dit as sulks is vir gelowiges bemoedigend. Satan gaan nie ongestoord voort nie. God stel aan hom perke en laat dinge net tot op ʼn punt toe. Hierdie perk het alles met sy uitverkorenes te doen. Jesus sê:

“...maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies het, het Hy dié dae verkort” (Mark.13:20).

In Openb.17 herinner Jesus gelowiges twee maal van sy uitverkiesing. In vers 8 word van diegene gepraat wat nie uitverkies is nie:

“...dié wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie” en in vers 14 van: “...die wat geroepe en uitverkore en getrou is” en saam met Jesus die goddelose verslaan.

Paulus skryf aan die Tessalonisense dat hulle behoort te weet wat die Antichris teëhou:

En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word (2 Thess.2:6).

God beperk sy mag. Openb.20:3 sê dat Satan vir ʼn lang tyd gebind sou word (simbolies 1000 jaar), sodat hy die nasies nie verder sou verlei nie waarna hy vir ʼn kort tydjie losgelaat gaan word.

God laat die Evangelie eers oor die hele wêreld versprei. As Hy Satan nie aan bande gelê het nie, kon Satan dit verhoed het.   Na hierdie simboliese 1000 jaar word Satan losgelaat. Is hy nou al los? Te oordeel aan al die lande wat van hul Christen-grondwette ontslae geraak het en ʼn kookpot van onheiligheid geword het, is hy beslis los. Suid-Afrika is die jongste op hierdie lys!

Die uitgooi van die sesde skaal is die laaste veldslag wat Jesus gaan voer om al die goddeloses vir altyd uit die weg te ruim:

Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin – want Hy is die Here van die here en die Koning van die Koning”

Dis egter nie al wat hier staan nie. Gelowiges sal saam met Jesus in die vreugde van die oorwinning deel; ʼn wonderlike vooruitsig!

Ten spyte van die onskatbare inligting wat Jesus in Openbaring gee, verstaan die goddeloses niks van hierdie dinge nie. Hulle het geen belang daarby nie en vir hulle te vergesog dat hulle nie daarna wil luister nie. Gogga maak vir baba bang!

Met gelowiges is dit anderste. Al gaan die eindtye hoe moeilik word,het hulle die wonderlike versekering dat Jesus hulle sal dra. Dis immers die hoofgedagte van Openbaring. Hy gaan ons nie voor die tyd in die hemel opraap soos wat dwaalleraars toenemend verkondig nie. Moenie jou ore aan hulle uitleen nie. Hulle lieg vir mense!

Openbaring praat anders. Soos wat Jesus deur die eeue sy bystand herhaaldelik aan gelowiges bewys het, doen Hy dit tot aan die einde wanneer dit die heel nodigste is.   Openbaring bevestig Jesus se laaste woorde:

“En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Mt.28:20).

Wat moet ons as gelowiges in hierdie tyd doen? Groot sorg dra dat die klere van die verlossing wat Jesus as die Lam van God vir hulle verwerf het, nie vuil word nie. Dis in sy bloed skoongewas. Satan wil hê dat dit vuil moet word en jy een van sy volgelinge word. Hou dit skoon. Dis alles meer as die moeite werd!

Dank God opnuut dat Jesus ons nie in die duister hou rakende die tye en geleenthede van sy wederkoms nie. Dit wat ons nodig het om te weet, maar nog nie so mooi verstaan nie, sal Hy deur sy Gees op die regte tyd en oomblik aan ons bekend maak.

Openbaring is ʼn geopende boek wat Hyself vir ons gee met die opdrag om dit nie toe te maak nie, maar oop te hou omdat die einde naby is.As ons Openbaring oop hou, sal die geweldige dinge van die eindtye ons nie soos ʼn dief in die nag onkant betrap nie.   Skep moed en volhard want die uurglas van die wêreld loop leeg!