DIE UURGLAS LOOP UIT (7)

Ds A.E. van den Berg

Bruilofsmaal of aasvoël-restourant?

En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ’n groot stem uitgeroep en vir al die voëls ... gesê: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,”(Openb.19:14,17).

Daar is min dinge so gesellig as om saam met vriende of familie te gaan uiteet. Openb.19 vertel van twee eetplekke. Die eerste is ʼn feestelike huweliksonthaal en die tweede ʼn aasvoël-restourant wat op die rampspoedige verhouding tussen die valse kerk en die Antichris volg. Hy slaan eers die vyand en daarna die saamloper dood. Hierdie aasvoël-restourant is ʼn walglike gesig van roofvoëls wat hul aan die vleis van die lidmate dik eet.

Die ander eetplek (huweliksonthaal van die Lam)staan in skerpe teenstelling metdie aasvoëlbedryf. By hierdie eetplek is gelowiges aan die tafel wat deur God vir die Lam voorberei is. Almal wat met God gewandel het, gaan daar wees; Adam, Abraham, Moses, Dawid, Petrus, Johannes – elke bekeerling!

Vanaf vers 11 verander die toneel en word die wederkoms van Jesus vanuit ʼn baie interessante oogpunt belig. Ons bely tereg dat Jesus kom om die lewendes en dooies te oordeel. Dit begin by ʼn oorlog wat uitbreek met Jesus op ʼn wit perd. Die goddeloses word uitgewis en die deure van die aasvoël-restourant geopen.

Die klem val hoofsaaklik op die oorlog; dié van die aarde teen die hemel wat met die vernietiging van die goddeloses eindig. Met die uitgieting van die sesde skaal (Openb.16) lees ons van Armageddon; die plek waar die goddeloses vir die oorlog saamtrek. Openb.17 praat weereens van goddeloses wat hul vir die oorlog teen die Lam gereed maak. Daarna word slegs gesê dat Jesus hulle oorwin, maar nie hoe nie. Niemand is uiteraard teen Hom bestand nie!

Die ganse Openbaring praat van hierdie verskriklike oorlog. Hoofstuk 6 praat van die goddeloses wat die berge en rotse gaan smeek:

“Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van die toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (:15-17).

In Openb.20:9staan: “Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind”Paulus sê dat Jesusdie goddeloses “met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak.(2 Thess.2:8).

Dit strook met Jesaja se voorspelling: “Ek het die pers alleen getrap...daar was geen helper nie” (Jes.63:3,5).

Toe Jesus in Getsemanein hegtenis geneem is, kon Hy hemelse leërs ontbied het om Hom te ontset, maar Hy het nie. Hy sê vir Petrus om sy swaard terug te sit:

Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?” (Mt.26:53).

Jesus het Hom vrywillig laat kruisig om sondaars te verlos. Soos wat Hy die enigste Verlosser is, kom Hy ook as die enigste Regter vir hierdie laaste en beslissende oorlog teen die Satan.

Op die Sondag voor sy kruisiging het Jesus Jerusalem op ʼn esel binnegery; ʼn toonbeeld van sy nederigheid. Daarmee het ʼn profesie ook in vervulling gegaan:

“Kyk, jou Koning kom na jou... nederig en Hy ry op ʼn esel....”

Met sy wederkoms ry Hy seëvierend op ʼn wit perd; alles en almal sidder voor Hom!

Uit Jesus se mond kom ʼn skerp swaard wat die goddeloses tref. Dis nie letterlik ʼn swaard nie, maar eerder ʼn magtige simbool van die verpletterende oordeelswoorde wat Jesus oor die goddeloses gaan uitspreek. Hy praat en dit gebeur. Die goddeloses betaal die prys vir hul bose leefwyse wanneer chaos en wanorde onder hulle uitbreek en hul mekaar takel.

Hierdie beeld sinspeel op ʼn gebeure in die OT toe ʼn oormag van goddeloses teen koning Josafat opgeruk en God ʼn gees van verwarring onder hulle ingestuur en hulle mekaar uitgeroei het. Openb.17 vertel in dieselfde trant van die minnaars van Babilon wat haar ontklee, opeet en die oorskiet verbrand.

In Openb.19:14 lees ons van die Ruiter op die wit perd wat deur leërs wat in rein, fyn linne vergesel word. Dis die bekende kleredrag van die bruidsgewaad van die bruid van die Lam. Gelowiges sluit na die oorwinning by Jesus aan om in sy segetog te deel. Hy word dus nie net deur die hemelse leërskare vergesel nie, maar ook deur gelowiges van alle eeue.

In sy brief aan Thiatire skryf Jesus iets hiervan:

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het” (Openb.2:26.27).

Op die dag van die wederkoms gaan sake ʼn bepaalde orde volg. Gelowiges wat voor die wederkoms oorlede is, staan eerste op (1 Thess.4:16). Dié wat dan nog leef, word in ʼn oogwenk verander (1 Kor.15:52)om saam met die ander

“...in die wolke weggevoer .... die Here tegemoet in die lug” tegemoet te gaan en vir ewig by Hom te wees (1Thess.4:17).

Openb.19 begin by die bruilofsmaal van die Lam en eindig met ʼn grusame maaltyd as alle goddeloses uitgewis word en hul lyke aasvoëlkos word. Dit gaan ‘n bloedige slag wees met die bloed van die goddeloses wat tot aan die tooms van die perde gaan reik en selfs die kleed van die Ruiter op die wit perdbevlek.

Na afloop van hierdie laaste oorlog word Satan se twee trawante, die Antichris en valse profeet in die poel van vuur gewerp.

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Openb.20:10).

Nadat die lewe op aarde beëindig is, word dit deur ʼnnuwe hemel en aarde vervang:

“ En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie” (Openb.20:11).

Intussen gaan die siele van die goddeloses tot die ewige verdoemenis opgewek word:

En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke” (Openb.20:12).

Daarna word hulle ook in die poel van vuur gewerp waar hul meester woon (:15).

Gevolglik is daar een wederkoms, maar wel twee opstandings. Eers die salige opstanding van die gelowige ontslapenes en die oombliklike verheerliking van gelowiges wat nog leef. Die ander opstanding is dié van die ongelowiges tot ʼn ewige verdoemenis wat in Openb.20:14 die tweede doodgenoem word.

Jesus sê in Joh.5:”

Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ʼn uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling” (:28,29).

Gelowiges se vreugde is eindeloos.

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie.. (Openb.20:6).

Pasop vir kerkmisleiding! Hou aan die waarheid van God se Woord vas. Bly aan Jesus getrou al kos dit ook jou lewe. Die dood kan alleenlik jou liggaam vernietig maar nie jou siel nie. Leef reg. Wandel in wit klere want die lewe is die grootmaakkamer van die siel. Pas jou siel op! Jesus kom!