Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Net ‘n huigelaar bid vir ‘n lang lewe maar vrees die ouderdom. Moenie sê: “Nou is ek oud” nie.  Sê liewer: “Ek het ‘n lewe wat nooit gaan ophou nie”.

HUWELIK SONDER JESUS

Ds Andrè van den Berg

"Saamblyery is Satan se nabootsing van die huwelik."

Saamblyery is ’n onrusbarende verskynsel en neem sterk toe.   In 1990 is die getal saamblyers in ons land op 10% bereken.  Dis tans meer as 43%!   Saamblyery is ’n verhouding wat nooit as ’n amptelike huwelik voltrek word nie, maar tog al die wesenlike kenmerke van ’n huwelik dra.   In 1970 het die NG Kerk so sterk daarteen gevoel, dat sy die regering gevra het om alle saambly verhoudings buite die huwelik strafbaar te maak.   Vrysinniges het haar gereeld gekritiseer, maar nie van stryk laat bring nie.   Sonde was sonde!

In 2009 het dieselfde kerk opslae in die media gemaak toe sy besluit het om die moontlikheid van groter verdraagsaamheid jeens saamblyery te ondersoek.

 Dit het gebeur nadat verskeie lidmate navraag oor die kwessie gedoen en die kerk besluit het om oor die sonde na te dink en besmoontlik te ontsondig.

Die NG Kerk het tans geen duidelike, amptelike beleid daaroor nie.  Gevolglik neem baie lidmate ’n verdraagsamer houding teenoor saamwoners in.   As die kerk homoseksualisme eers veroordeel en daarna ontsondig het, waarom nie ook met saamblyery nie?

Die Roomse Kerk matig haar op grond van Mt.16:19 die reg aan om sondes te ontsondig.   Nodeloos om te sê, is haar interpretasie van Mt.16:19 is korrup.   Geen kerk mag sonde ontsondig nie.   Wie dit doen, tart God!

Met die jare was daar talle pogings om saamwonery te regverdig.  Nie een van die argumente het die toets van die Skrif geslaag nie.   Die Bybel leer dat dit ’n verbreking van die sewende gebod is omdat dit uiteraard op buite-egtelike geslagsomgang neerkom.    God veroordeel alle onkuisheid.  Gelowiges moet binne en buite die huwelik kuis leef:  “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees….” (Heb.13:4).   Gelowiges se liggaam en siel is vir God afgesonder.  Daarom veroordeel Hy alle onkuise dade, woorde, gedagtes en begeertes.

Saamblyery is nie net ’n verbreking van die sewende gebod nie, maar ook die derde gebod wat eerbied vir God se Naam eis.   Die Bybel roep gelowiges op om God te loof.  “Laat alles wat asem het, die Here loof…” (Ps.150:6).   Sy Naam is groot en moet geheilig word.   En dis net moontlik indien gelowiges  uit dankbaarheid vir die verlossing in Jesus ook hul liggaam aan God wy en niks doen wat Hom oneer aandoen.  Geen Christen durf saamwonery goedpraat nie!

Saambly was in die verlede iets wat mense gedoen het wat alle reëls van die samelewing verwerp het en nie omgegee het wat die gemeenskap van hulle dink nie.   Dit was mense sonder morele waardes, wat dikwels uit die kerk geban is.

Niks het intussen verander nie.   Mense wat God nie eerbiedig nie se lewe is gewoonlik slordig en sedeloos.  Paartjies wat saambly, het Jesus nie lief nie.   Dit gaan vir hulle oor eiebelang en nie God se belang nie.    Daarom hou hulle hul doof vir die Woord van God.

Benewens die sewende en derde gebod is saamblyery ook ’n verbreking van die tweede gebod wat afbeeldinge van God verbied.   Die mens is na die beeld van God geskep.   Daarom moet daar dan ook iets van God in sy optrede raakgesien word.   Ons word nie net verbied om ’n beeld van God te maak nie; die Skrif gebied ons om die beeld van God al hoe meer in onsself te vertoon.  “….om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun….” (Rom.8:29).   Enige optrede wat die beeld van God oneer aandoen, is soos saamblyery, sonde.

In Mt.5:14 gee Jesus gelowiges opdrag om hul lig voor die mense te laat skyn.  Ons het self nie die lig nie, maar weerkaats God se lig soos met ’n spieël.   Daarvoor moet ons spieëls skoon wees.   Sonde maak dit vuil:  “Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:14,15).

Sonde maak getuienis dood en derhalwe mense stil.  Dis nie wat Jesus wil hê nie!    Ek het nog nooit mense wat saambly, oor Jesus hoor praat nie.   Sonde maak mense kragteloos.   Jy kan nie sonder die krag van die Heilige Gees getuig nie: “...maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees…” (Hand.1:8).

Mense wat saambly, sê dikwels: “Dis my lewe; wat ek daarmee doen, is my saak en niemand anders s’n nie!” Dis dwaas!   Die Heidelbergse Kategismus leer ons op grond van die Woord van God dat ons met liggaam en siel nie aan onsself behoort nie, maar aan God.    Wie baasspeel oor dit wat nie sy eie is nie, is vermetel!

Daarbenewens moet ons deeglik rekening met die sondige wêreld hou.  Die wêreld word nie beter nie, maar al hoe slegter.  Gevolglik het gelowiges ’n taak om aan die wêreld te toon hoe om reg te leef - hulle moet anders wees.  “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed…” (Rom.12:2).

Die Bybel ken net een samevoeging van man en vrou - die huwelik.  Dis ’n instelling van God waardeur een man en een vrou lewenslank deur liefde en trou aan mekaar verbind word.    Die Bybel sê dat die huwelik ’n afbeelding van die verhouding tussen Jesus en sy gemeente is.   Daarom kan geen huwelik sonder Jesus wees nie.   En dis die probleem met saamblyery – dis ’n soort van huwelik wat aangegaan word waar Jesus uitgesluit is.   Jesus is dan juis die Rots waarop die huwelik gebou moet word!

Baie mense beskou saambly as ’n proefhuwelik om te sien of dinge sal uitwerk.    Die Skrif ken dit glad nie.  Daarvoor is daar die verlowing.   Wat mense ook al mag sê, is nie belangrik nie.   Die huwelik is ’n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk en saamwonery ’n mismaaksel hiervan.   Jesus doen dit nie met sy kerk nie, maar dien haar met volle oorgawe!

Jare gelede skryf ’n Hollander ’n boek Satan ben die aap van God en sê dat Satan God naboots.   Saamblyery is Satan se nabootsing van die huwelik.   Die Skrif waarsku: “...en gee aan die duiwel geen plek nie… .En bedroef nie die Heilige Gees van God nie…” (Efes.4:27,30).

Die AP Kerk wys alle saamwoonverhoudings buite die huwelik af en streef daarna om God in sy doen en late te vereer.   Indien die AP Kerk haar boodskap oor wat die waarheid is, sou verwater, sal sy nie meer ’n boodskap van vergifnis oor die sonde kan verkondig nie.   God verander nie.  “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid” (Heb.13:8).

As die kerk in die verlede saamblyery as sonde beskou het, is dit vandag nog sonde.   Ons kan nie die Bybel verander om by die kultuur van ons dag aan te pas nie.   God laat nie sy Woord by die sienings en filosofieë van die tyd aanpas nie. “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Mt.24:35).  Openb.22 waarsku dat ons niks mag leer wat nie in die Bybel staan nie.

Die AP Kerk het ’n groot taak – om van God se onveranderlike waardes in ’n veranderende samelewing onder mense met veranderende waardes te getuig.   Ek glo dat die AP Kerk met ’n doel tot stand gekom het.   Ons is die lig wat God in die donker wêreld van kerklike verwarring aan die suidpunt van Afrika aangeskakel het.  Ons is die kragdraad waardeur God se elektriese stroom vloei.

Die NG Kerk is jare gelede deur liberaliste geskaak en haar voet op ’n weg geplaas wat al hoe meer van die waarheid afwyk.   Dis soos ’n vervoerband waarvan sy nie meer kan afklim nie.  Wat aan die eenkant aan die gang gesit is, kom aan die ander kant uit.   Daarom wemel die NG Kerk van dwaalleraars.

Dis een van die tekens van die eindtyd:  “...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hul eie begeerlikhede” (2 Tim.4:3).

Gelowiges word opgeroep om heilig en opreg te leef, God se instelling van die huwelik te eerbiedig en alles wat daarvan afwyk, te vermy.  Kortom:  Leef volgens die Gees!  “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Gal.5:16).

HUWELIK SONDER JESUS

Ds Andrè van den Berg

"Saamblyery is Satan se nabootsing van die huwelik."

Saamblyery is ’n onrusbarende verskynsel en neem sterk toe.   In 1990 is die getal saamblyers in ons land op 10% bereken.  Dis tans meer as 43%!   Saamblyery is ’n verhouding wat nooit as ’n amptelike huwelik voltrek word nie, maar tog al die wesenlike kenmerke van ’n huwelik dra.   In 1970 het die NG Kerk so sterk daarteen gevoel, dat sy die regering gevra het om alle saambly verhoudings buite die huwelik strafbaar te maak.   Vrysinniges het haar gereeld gekritiseer, maar nie van stryk laat bring nie.   Sonde was sonde!

In 2009 het dieselfde kerk opslae in die media gemaak toe sy besluit het om die moontlikheid van groter verdraagsaamheid jeens saamblyery te ondersoek.

 Dit het gebeur nadat verskeie lidmate navraag oor die kwessie gedoen en die kerk besluit het om oor die sonde na te dink en besmoontlik te ontsondig.

Die NG Kerk het tans geen duidelike, amptelike beleid daaroor nie.  Gevolglik neem baie lidmate ’n verdraagsamer houding teenoor saamwoners in.   As die kerk homoseksualisme eers veroordeel en daarna ontsondig het, waarom nie ook met saamblyery nie?

Die Roomse Kerk matig haar op grond van Mt.16:19 die reg aan om sondes te ontsondig.   Nodeloos om te sê, is haar interpretasie van Mt.16:19 is korrup.   Geen kerk mag sonde ontsondig nie.   Wie dit doen, tart God!

Met die jare was daar talle pogings om saamwonery te regverdig.  Nie een van die argumente het die toets van die Skrif geslaag nie.   Die Bybel leer dat dit ’n verbreking van die sewende gebod is omdat dit uiteraard op buite-egtelike geslagsomgang neerkom.    God veroordeel alle onkuisheid.  Gelowiges moet binne en buite die huwelik kuis leef:  “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees….” (Heb.13:4).   Gelowiges se liggaam en siel is vir God afgesonder.  Daarom veroordeel Hy alle onkuise dade, woorde, gedagtes en begeertes.

Saamblyery is nie net ’n verbreking van die sewende gebod nie, maar ook die derde gebod wat eerbied vir God se Naam eis.   Die Bybel roep gelowiges op om God te loof.  “Laat alles wat asem het, die Here loof…” (Ps.150:6).   Sy Naam is groot en moet geheilig word.   En dis net moontlik indien gelowiges  uit dankbaarheid vir die verlossing in Jesus ook hul liggaam aan God wy en niks doen wat Hom oneer aandoen.  Geen Christen durf saamwonery goedpraat nie!

Saambly was in die verlede iets wat mense gedoen het wat alle reëls van die samelewing verwerp het en nie omgegee het wat die gemeenskap van hulle dink nie.   Dit was mense sonder morele waardes, wat dikwels uit die kerk geban is.

Niks het intussen verander nie.   Mense wat God nie eerbiedig nie se lewe is gewoonlik slordig en sedeloos.  Paartjies wat saambly, het Jesus nie lief nie.   Dit gaan vir hulle oor eiebelang en nie God se belang nie.    Daarom hou hulle hul doof vir die Woord van God.

Benewens die sewende en derde gebod is saamblyery ook ’n verbreking van die tweede gebod wat afbeeldinge van God verbied.   Die mens is na die beeld van God geskep.   Daarom moet daar dan ook iets van God in sy optrede raakgesien word.   Ons word nie net verbied om ’n beeld van God te maak nie; die Skrif gebied ons om die beeld van God al hoe meer in onsself te vertoon.  “….om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun….” (Rom.8:29).   Enige optrede wat die beeld van God oneer aandoen, is soos saamblyery, sonde.

In Mt.5:14 gee Jesus gelowiges opdrag om hul lig voor die mense te laat skyn.  Ons het self nie die lig nie, maar weerkaats God se lig soos met ’n spieël.   Daarvoor moet ons spieëls skoon wees.   Sonde maak dit vuil:  “Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:14,15).

Sonde maak getuienis dood en derhalwe mense stil.  Dis nie wat Jesus wil hê nie!    Ek het nog nooit mense wat saambly, oor Jesus hoor praat nie.   Sonde maak mense kragteloos.   Jy kan nie sonder die krag van die Heilige Gees getuig nie: “...maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees…” (Hand.1:8).

Mense wat saambly, sê dikwels: “Dis my lewe; wat ek daarmee doen, is my saak en niemand anders s’n nie!” Dis dwaas!   Die Heidelbergse Kategismus leer ons op grond van die Woord van God dat ons met liggaam en siel nie aan onsself behoort nie, maar aan God.    Wie baasspeel oor dit wat nie sy eie is nie, is vermetel!

Daarbenewens moet ons deeglik rekening met die sondige wêreld hou.  Die wêreld word nie beter nie, maar al hoe slegter.  Gevolglik het gelowiges ’n taak om aan die wêreld te toon hoe om reg te leef - hulle moet anders wees.  “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed…” (Rom.12:2).

Die Bybel ken net een samevoeging van man en vrou - die huwelik.  Dis ’n instelling van God waardeur een man en een vrou lewenslank deur liefde en trou aan mekaar verbind word.    Die Bybel sê dat die huwelik ’n afbeelding van die verhouding tussen Jesus en sy gemeente is.   Daarom kan geen huwelik sonder Jesus wees nie.   En dis die probleem met saamblyery – dis ’n soort van huwelik wat aangegaan word waar Jesus uitgesluit is.   Jesus is dan juis die Rots waarop die huwelik gebou moet word!

Baie mense beskou saambly as ’n proefhuwelik om te sien of dinge sal uitwerk.    Die Skrif ken dit glad nie.  Daarvoor is daar die verlowing.   Wat mense ook al mag sê, is nie belangrik nie.   Die huwelik is ’n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk en saamwonery ’n mismaaksel hiervan.   Jesus doen dit nie met sy kerk nie, maar dien haar met volle oorgawe!

Jare gelede skryf ’n Hollander ’n boek Satan ben die aap van God en sê dat Satan God naboots.   Saamblyery is Satan se nabootsing van die huwelik.   Die Skrif waarsku: “...en gee aan die duiwel geen plek nie… .En bedroef nie die Heilige Gees van God nie…” (Efes.4:27,30).

Die AP Kerk wys alle saamwoonverhoudings buite die huwelik af en streef daarna om God in sy doen en late te vereer.   Indien die AP Kerk haar boodskap oor wat die waarheid is, sou verwater, sal sy nie meer ’n boodskap van vergifnis oor die sonde kan verkondig nie.   God verander nie.  “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid” (Heb.13:8).

As die kerk in die verlede saamblyery as sonde beskou het, is dit vandag nog sonde.   Ons kan nie die Bybel verander om by die kultuur van ons dag aan te pas nie.   God laat nie sy Woord by die sienings en filosofieë van die tyd aanpas nie. “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Mt.24:35).  Openb.22 waarsku dat ons niks mag leer wat nie in die Bybel staan nie.

Die AP Kerk het ’n groot taak – om van God se onveranderlike waardes in ’n veranderende samelewing onder mense met veranderende waardes te getuig.   Ek glo dat die AP Kerk met ’n doel tot stand gekom het.   Ons is die lig wat God in die donker wêreld van kerklike verwarring aan die suidpunt van Afrika aangeskakel het.  Ons is die kragdraad waardeur God se elektriese stroom vloei.

Die NG Kerk is jare gelede deur liberaliste geskaak en haar voet op ’n weg geplaas wat al hoe meer van die waarheid afwyk.   Dis soos ’n vervoerband waarvan sy nie meer kan afklim nie.  Wat aan die eenkant aan die gang gesit is, kom aan die ander kant uit.   Daarom wemel die NG Kerk van dwaalleraars.

Dis een van die tekens van die eindtyd:  “...want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hul eie begeerlikhede” (2 Tim.4:3).

Gelowiges word opgeroep om heilig en opreg te leef, God se instelling van die huwelik te eerbiedig en alles wat daarvan afwyk, te vermy.  Kortom:  Leef volgens die Gees!  “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Gal.5:16).

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1467 gaste aanlyn