NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Weet jy waarom jy soms aan 'onverklaarbare' angs ly? Gaan soek die rede by die moontlikheid dat jy jou hoop op dinge vestig wat nie noodwendig binne God se wil gesentreer is nie.

UNIVERSALISME

ʼn Dodelike misleiding

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Kerke wat die Bybelse waarhede minag of verdraai, ontspoor en ʼn eiesinnige teologie wat sonde nie veroordeel en die behoefte aan ʼn Verlosser nie verkondig nie, is ʼn pad na die hel.  ʼn Kerk wat vrye lewenskeuses voorstaan, is nie op die Woord van God geskoei nie, maar die produk van die mens se eie sondige wil. Die Jesus wat hulle verkondig, is nie die Jesus van die Bybel nie maar ʼn tipe van Kersvader wat goeie mense beloon en slegtes in liefde oorsien.

ʼn Kerk wat die menslike rede en wil bo Bybelse waarhede verhef, maak die deur vir huigelary en kettery oop.   Die kerk het vir baie eeue lank gepreek dat daar vir bekeerdes ʼn ewige geluksaligheid en op ongelowiges ʼn ongekende ewige verdoemenis wag.  Dit gebeur nie meer nie. Leraars preek nie meer oor die hel nie.   Gevolglik weet kerkgangers bitter min daarvan - teen ʼn duur prys!  

 

Die kettery van Universalisme vind vandag aanklank by talle ontspoorde kerke. Dit leer dat Jesus se soenoffer so genoegsaam is, dat alle mense, ongeag die omvang van hul sonde, sonder die saligmakende geloof in Christus hemel toe sal gaan.

Universalisme se vertrekpunt stem met die Bybelse waarheid ooreen dat Jesus die dood vir almal gesmaak het.  Dit maak egter die onbybelse afleiding dat almal derhalwe gered sal word.   Wie nie op die uitnodiging van die Evangelie om tot bekering te kom reageer nie is dus, tegnies gesproke, onvoorwaardelik Christene.  Dis ʼn leuen en ʼn noodlottige sielemisleiding!

In 1963 het die Wêreldraad van Kerke (WRK) Universalisme met ʼn publikasie ondersteun en gesê dat die wêreld alreeds in Jesus versoen is en dat almal, ongeag hul lewenswyse of geloof, erfgename van sy verlossing is. 

1.   Twee soorte universalisme

Daar word twee soorte Universalisme verkondig. Die eerste glo dat alle mense alreeds gered is en die tweede dat alle mense mettertyd gered sal word.  Onbekeerdes sal wel vir hul sonde gestraf word, maar nie vir ewig nie.  Hulle sal in die hiernamaals gerehabiliteer word en daarna hemeltoe gaan - ʼn tipe van    Protestantse vagevuur. Hulle beskou God as ʼn hemelse psigiater wat pasiënte help om van die hindernisse wat hul in die lewe van God vervreem het, ontslae te raak.  Dit strook met die nadoodse bekeringwat die Jehovasgetuies leer en is geheel en al onbybels.

Daar is ook ʼn splintergroep wat aan voorwaardelike onsterflikheid glo.  Mense wat nooit van die verlossing in Jesus Christus gehoor het nie en sterf, hou net op om te bestaan.  Hulle ervaar geen ewige skeiding van God nie. Dis onbybels:

“.... wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.   Hulle sal as straf ondergaan ’n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte(2 Thess.1:7-9).

2.   Die wortels van universalisme

Die wortels van Universalisme lê in die tuin van Eden toe Satan vir Eva oortuig het om haar rug op God se waarskuwing oor die ewige dood te draai:

“.....En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?  .....Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie. (Gen.3:1,4).

In sy Stad van God skryf die kerkvader Augustinus dat mense wat met sinnelose redenasies God se ewige oordeel probeer uitskakel, dit moet staak en eerder sy gebooie gehoorsaam terwyl hulle nog tyd het.

Alhoewel die kettery van Universalisme in talle Sinodes ʼn besprekingspunt was, is dit nog altyd afgewys.  Dwaalgeeste het dit dikwels as ʼn teenvoeter vir stoere Calvinisme probeer gebruik, maar nie daarin geslaag nie. Ten spyte daarvan klink universalisme vanaf talle Protestantse kansels op. 

Universalisme is die herlewing van ʼn baie ou kettery.   Die enigste verskil is dat die oorspronklike universalisme ʼn ooroptimistiese klem op die mens laat val het terwyl die meer moderne universalisme ʼn oordrewe klem op genade laat val.

3.    Hel-prediking

God het nog nooit leraars geroep om die Skrif te wysig nie, maar om dit te verduidelik.  Ook oor wat die Bybel oor die hel sê. Jesus het bv. baie meer oor die hel as oor die hemel gepraat.

Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan” (Mt.7:13).

Die hel is nie ʼn plek van rus nie:

“En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie....” (Openb.14:11). 

Stemme uit die OT bevestig dit:

“Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê: Wie van ons kan woon by ’n verterende vuur, wie van ons kan woon by ’n ewige gloed?” (Jes.33:14).

Die hel is nie ʼn gewilde onderwerp vir prediking nie.  Nogtans vereis God se liefde dit.   Dit moet mense genoegsaam hinder om hul sonde te versaak. Ongelukkig beskou talle “moderne” leraars dit te negatief en dus onvanpas om ongelowiges te waarsku dat ʼn ewige hel op hulle wag.  Dit durf nie gelaat word nie.  Leraars is geroepe om die hele raad van God te verkondig, insluitende die ewige oordeel, al word hulle as dwepers gebrandmerk.

4.   Wat is op die spel?

Wie Universalisme onderskryf, bevind hom op die gladde pad van teologiese vrysinnigheid. So ʼn leraar verloor vertroue in die Bybel wat die eiesoortigheid van die Evangelie laat verdamp.  Universalisme bied mense in werklikheid niks nie want wat wen ʼn ongelowige dan deur ʼngelowige te word?  Niks wat hy nie vantevore gehad het nie. Daarbenewens sal  alle sending- en evangelisasie-werk tevergeefs wees!

ʼn Gemoderniseerde weergawe van universalisme verkondig bv. dat slegs diegene wat die Evangelie gehoor het, verantwoording voor God se regterstoel sal doen.  Die logiese gevolgtrekking is dat hulle wat die Evangelie nie gehoor het nie, geen verantwoording sal doen nie. 

As dit waar is, sal alle sendingstasies moet sluit en sendelinge verhoed word om verder te arbei.  Indien nie, sal hulle die heidene die grootste onreg aandoen en  vir hul verlorenheid aanspreeklik gehou wees.   Dis ondenkbaar en lynreg teenoor Jesus se laaste opdrag:

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Mt.28:19).

Dra die getuienis van afgodsdienaars wat tot bekering gekom het dan geen gewig nie?  As evangelisasiewerk gestaak word, sal miljoene in hul sonde sterf en kerke tot niet gaan.  Universalisme onteer die Evangelie en bots met die oorweldigende getuienis van die Woord:

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh.3:18,36).

Universalisme minag God se oordeel oor sonde.   Sondaars weet in hul harte dat daar ʼn dag van afrekening voor ʼn regverdige God kom.  Die Bybel is baie duidelik daaroor:

Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad” (2 Kor.5:10).

Universalisme skaad die uniekheid van die verlossingsboodskap.  Die verlossing in Jesus Christus is juis die as waarom die hele Evangeliebediening draai.  Universalisme lieg deur mense te leer dat Jesus nie die enige pad na die hemel is nie.  Jesus praat anders:

“ ... Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

5.   Valse verdraagsaamheid 

Buitelandse teoloë skryf gereeld boeke ter ondersteuning van universalisme en saai daarmee bose saad.   Sommige NG teoloë skryf selfs van hierdie boeke aan studente voor sonder om hulle teen die gevaar van universalisme te waarsku.  En so word katedertaal kanseltaal.

Kerklui se geneentheid tot universalisme is die gevolg van ʼn verdraagsaamheid jeens boosheid wat in talle kerke hoogty vier.  Dis alles aan ʼn doofheid vir die stem van God te wyte. 

“Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees” (1 Pet.3:15).

6.   Luister na die Woord

Kerklui luister nie meer na die Woord van God nie.  Jesus het bekering en geloof baie duidelik as voorwaardes vir redding gestel:

“... Maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal omkom” (Luk.13:3)

Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie” (Mark.1:15).

Die water van die lewe word aan almal aangebied maar nie almal wil dit hê nie:

“ ... En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Die Bybel leer dat daar ʼn oordeel na die dood is:

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel” (Hebr.9:27).

Wie nie tot bekering kom nie, sal ʼn oordeel ontvang - die tweede (ewige) dood:

“Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelike en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars — hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood” (Openb.21:8).

Jesus het dikwels van ʼn vreesagtige plek buite sy koninkryksgebied gepraat:

“...die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,  en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande” (Mt.13:41,42).

Die Bybel leer dat daar ʼn onophoudelike, ewige oordeel op diegene wat God nie ken en op die oproep tot bekering nie reageer nie, wag:

“...en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.  Hulle sal as straf ondergaan ’n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte” (2 Thess.1:7-9).

Jesus beklemtoon die wedergeboorte as ʼn noodsaaklikheid om die koninkryk van God te kan betree:

“ ...Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh.3:3).

Jesus het geen aanduiding gegee dat daar ander paaie na die hemel is nie:

“..... Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Slot

Protestantse kerke wat via die ekumene gemene sake met die Roomse Kerk het, beweeg sterk na die leer van universalisme.   Die Pous maak duidelike uitsprake ten gunste van universalisme.  Hy skryf in The Joy of Love dat niemand vir ewig verdoem is nie omdat dit glo nie met die logika van die Evangelie rym nie.

Wat ʼn oordeel wag daar nie op leraars wat weet dat daar ‘n hel op verlorenes wag, maar hulle nie betyds waarsku nie!  Hoe gaan hulle in die oordeel voor God staan – as belydende universaliste of gehoorsame diensknegte ?

“ .... As Ek die swaard oor ’n land bring, en die mense van die land neem ’n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense —as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof.   As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ’n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis” (Eseg.33:2-6).

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 978 gaste aanlyn