AS DIE WAARHEID VERTRAP WORD (5)

Ds A.E. vd Berg

Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp”(2 Kor.10:3,4).

Petrus waarsku dat Satan soos ʼn brullende leeu rondloop op soek na prooi om te verslind. Gelowiges wat in ʼn godvyandige wêreld aan die waarheid getrou bly, is sy hoofteiken. Jesus sê:“As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy (Satan) My vóór julle gehaat het. As julle ván die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle” (Joh.15:18,19).

Hierdie haat plaas die kerk in ʼn voortdurende stryd met die leuen. Daarom is elke groot era in die kerkgeskiedenis aan ʼn stryd om die waarheid gekenmerk.  Feitlik elke NT brief praat daarvan en roep gelowiges tot hierdie stryd op.

Die kerk is egter nooit ongemaklik daarmee nie. Stryd is lewe.

En daarmee gee gelowiges gehoor aan Jesus se opdrag in Luk.9: “... As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit ’n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele”

Die kerk word van meet af aan deur leuens geteister en al wat die Satan wil hê, is dat mense niks daaraan moet doen nie. Die wêreld is nie so ʼn sleg plek weens boosheid nie, maar omdat mense leuens hoor en niks daaraan doen nie.

Dis alles behalwe wat Christus wil hê. Gelowiges het ʼn oproepinstruksie:“Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Efes.6:10-12).

Hierdie wapens is egter nie aardse wapens nie. Jesus sê vir Petrus in Getsemane: “... Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan” (Mt.26:52).   God sê vir Sagaria: “ ... Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare” (Sag.4:6).En tydens sy verhoor sê Jesus vir Pilatus: “... My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie” (Joh.18:36).

Gelowiges gebruik geestelike wapens. Almal daarvan kom uit die arsenaal van die waarheid. Paulus skryf:“...in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter- en linkerhand” (2 Kor.6:7).Die teksvers lui: Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp”(2 Kor.10:3,4).

Al voel gelowiges soms magteloos teen die leuens in kerke, mag die stryd vir die waarheid nooit hul spoed breek nie. Dis ons godgegewe taak om leuenaars te ontbloot.   Die waarheid moet seëvier want dis ʼn krag wat mense van leuens bevry: “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ʼn krag van God tot redding vir elkeen wat glo...” (Rom.1:16).

Hierdie krag is ʼn ontsluitingskrag; dit sluit die boeie van die gevangenes van die Satan oop.   Wie die leuen glo, is ʼn gevangene van Satan en wil nie losgemaak word nie. “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God” (1 Kor.1:18).

Wie die waarheid liefhet, sal oor mense wat mislei word, besorg wees. Dis immers deel van die liefdesgebod – “...en jou naaste soos jouself”. Geen gelowige durf ʼn houding inneem van: Jy in jou klein hoekie en ek in myne nie!

Soos wat ons uit die duisternis na die lig gebring is, moet ons mense help om van leuens bevry te word en die lig van die waarheid te geniet. Dis immers een van die doelwitte van prediking: “Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red” (1 Kor.1:21).

Ons gaan tans onder die ergste dwaalleer in die plaaslike kerkgeskiedenis gebuk met nouliks ʼn kerk wat die volle waarheid verkondig. Dwaalleraars teer op mense se blinde lojaliteit. Die vroeë kerk het dit ook geken en Judas, die broer van Jesus, baie ontstel. Hy skryf in sy Sendbrief dat gelowiges na die slagoffers van dwaalleraars moet uitreik om hulle van die verderf te red. “...maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk... (:23). Om iemand van die leuen te red, is soos om ʼn mens uit ʼn vuur waarin hy beland het, te red.   Daar is vir mense wat mislei is ʼn omdraaikans!

Judas skryf dat geen salf aan dwaalleraars te smeer is nie en gelos moet word: “... en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is: (:23). Johannes skryf in dieselfde trant: “As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie” (2 Joh.:10).

Judas waarsku gelowiges egter dat dit baie riskant is om dwaalleraars uit die vuur te probeer ruk omdat daar baie naby aan hul gekom moet word en ʼn besmetting met die leuen nie uitgesluit is nie. Paulus het goeie raad: “En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle” (Rom.16:17).

Christus se aardse bediening was ʼn profetiese bediening.   Wat doen ʼn profeet?   Hy waarsku!   Elke gelowige het ook ʼn profetiese taak. As iemand iets doen of sê wat nie met die Bybel ooreenstem nie, moet hy hom teen die leuen waarsku.

By Sinai doen Israel verkeerde dinge waarna God vir Moses ʼn opdrag gee: Klim af, waarsku die volk....” (Ex.19:31). Die OT wemel van soortgelyke opdragte. Vir Amos sê Hy: “Hoor en waarsku die huis van Jakob” (3:13).

As ons nie as profete van God mense wat leuens glo waarsku nie, sal ons die bewerkers van ʼn rampsalige lot word en gaan dit al hoe donkerder in ons land word. Wie ophou om ʼn profeet van sy volk te wees, word die argitek van daardie selfde volk se lot!

Weerstand teen die leuen is ʼn goddelike deug. “Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly” (Efes.6:13).

Miskien voel jy te klein en onwaardig om profeties op te tree en mense te waarsku. Moenie ʼn gerieflike bos daarvan maak om agter te skuil nie. As kind van God het jy geen goeie rede nie. Dis nie die grootte van die skip wat tel nie maar die weerstand wat dit teen storms bied!

Die uurglas loop uit. Jesus kom. Waarom waarsku jy nie?!