DIE PUNT WORD GEMIS

Homoseksualisme is onbeskaamde afgodery

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

Die sedelike verval van ʼn volk loop hand aan hand met ʼn minagting van die Woord van God soos duidelik aan die suidpunt van Afrika gesien word. Ons volkslewe beweeg al verder van die Bybelse sedeleer af weg. En hieraan is ontspoorde kerke duidelik aandadig. Hul minagting van Skrifwaarhede laat die gat in die Boerevolk se morele osoonlaag al hoe groter word.

Waarom gebeur sulke dinge? Aan die wortel daarvan lê ʼn baie ou probleem nl. dié van afgodery. Die Bybel leer dat baie van die dinge wat in die mensdom skeefloop, hier ontstaan. Daarom begin God sy Tien Gebooie met die verbod:

Jy mag geen afgode voor My aangesig hê nie”(Ex.20:1).

Afgodery ontstaan waar mense teen God se wil in opstand kom en dinge wat onnatuurlik is, natuurlik wil laat voorkom. Dit laat ʼn lugleegte ontstaan wat met allerlei sedelose praktyke gevul word. Sommige daarvan word selfs godsdienstig geklee om as ʼn teenvoeter vir God se heilige ontwerp te dien.

 

Die Bybelskrywers veroordeel homoseksualisme in geen onduidelike taal nie. Dit word nooit onder die mat ingevee of vir verdraagsaamheid gepleit nie. Dit word ook nêrens in die Bybel as ʼn eiesoortige erotiese liefde met eie reëls beskou nie. Niks wat sedelik verkeerd is, kan ooit in God se oë reg wees nie en genetika kan nooit die skuld vir homoseksualisme gegee word nie.

1. Die Ou Testament

Homoseksualisme is een van die gruwelikste vorms van sedelose gedrag. Lev.18 bevat ʼn lys van sedelike grense wat nie oorgesteek mag word nie. Homoseksualisme is een daarvan:

“Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel” (Lev.18:22).

Wie hierdie gruwel beoefen het, kon die doodstraf opgelê word:

“En as ’n man met ’n manspersoon gemeenskap het soos ’n mens met ’n vrou het, het hulle altwee iets gruwelik gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word....” (Lev.20:13):

Toe Juda van God afvallig geword het, het hulle bewustelik afgode begin dien (Eseg.16). Afgodery het gewoonlik met rituele prostitusie in tempels gepaard gegaan wat soos paddastoele op ʼn mishoop opgeskiet het:

En die HERE het vir my gesê ..... Het jy gesien wat die afkerige Israel, gedoen het? Sy het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoereer” (Jer.3:6).

Salomo het hom baie duidelik teen onsedelikheid uitgespreek omdat hy die mag daarvan baie goed verstaan het. Hy waarsku om so ʼn pad te vermy en skets in Spreuke 5-7 die opeenvolgende verloop van sake. Alles begin by ʼn jongman op pad na ʼn bestemming wat naby die huis van ʼn slet verbygaan. Die woord straat dui op ʼn leefstyl na ʼn bewustelike keuse. Die man se reis het ʼn duidelike begin en einde met sekere merkers op die pad waarvan nuuskierigheid die eerste een is. Hy stap bewustelik nuuskierig in die rigting van haar huis:

“...en ek het .... ’n verstandelose jongman opgemerk,wat op die straat verbygaan naby haar hoek en in die rigting van haar huis stap” (7:7,8).

Na nuuskierigheid volg die tweede merker–ʼn ontmoeting:

En kyk, daar kom ’n vrou hom tegemoet, soos ’n hoer aangetrek en listig van hart” (:10).

Daarna volg die derde merker:

Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok” (:21).

Die vierde en laaste merker is die ewige dood:

Want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is.Haar huis is weë na die doderyk....” (:26,27).

Haar huis is weë na die doderyk, wat afdaal na die kamers van die dood” (Spr.7:27).

Paulus skryf:

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas....” (1 Kor.6:9-11).

2.   Waarsku

Wie die geloof in Christus bely, maar onsedelik leef, lieg en het nooit tot bekering gekom en geestelik nuut geword nie:

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword”(2 Kor.5:17).

Gelowiges is heilig verplig om ongelowiges tot die bekering op te roep. Wie dit nalaat, sal voor God verantwoording doen:

As Ek aan die goddelose sê: O goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis” (Eseg.33:8).

Dit gaan gelowiges se verstand te bowe dat kerke homoseksualisme ontsondig, homoseksuele leraars op hul kansels duld asook selfde geslag huwelike voltrek!   Het die Woord van God dan niks daaroor te sê nie? Wat ʼn oordeel wag daar nie op hulle nie!

“...mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen” (Rom.1:32).

Geen misrekening rig soveel skade aan as dit wat uit godsdienstige oortuigings geneem word nie. In Engels word dit ʼn worship disorder genoem. Is kerke nie juis veronderstel om mense teen die verwoestende gevolge van onsedelikheid en derhalwe homoseksualisme te waarsku nie?

Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ’n afgodedienaar is, ’n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie(Efes.5:5).

“Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is(Kol.3:5).

 

3.   ʼn Heilige ontwerp

God het self die huwelik ontwerp. Dis iets heilig:

En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ’n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees” (Gen.2:22-24).

By geleentheid herhaal Jesus hierdie waarheid:

En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees” (Mt.19:4,5).

4.   ʼn Onheilige teenontwerp

Homoseksualisme is Satan se teenontwerp van die huwelik. Wie dit beoefen, skakel God moedswillig uit hul lewens uit:

...omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.... hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word.....” (Rom.1:21,25).

Kerke wat homoseksualisme goedpraat, veroorsaak ʼn aanbiddingsverwarring wat niks met die huwelik te doen het nie, maar met opstand teen God. Hulle verruil die God van die Bybel vir hul eie maaksels en mis gevolglik die punt in die kerklike debat oor homoseksualisme – dis afgodery!

Homoseksualiste bevind hul in ʼn onbeskermde geestesgebied waar bose geeste hul in wellus teenoor mekaar laat ontbrand. Bose geeste het beslis in Sodom en Gomorra die botoon gevoer. Jesus sê wat met die inwoners van hierdie twee bose gebeur het (Luk.17:29,30).  

Slot

God beoordeel homoseksualisme vandag nie anders as in die verlede nie:

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Hebr.13:8).

Wie homoseksualisme bedryf, vereer afgode!