WIE IS JESUS? (1)

Ds A.E. van den Berg

1. God met ons

“ Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word”(Joh.3:17).

Ongeveer 700 jaar voor Jesus se geboorte voorspel Jesaja dat Hy uit ʼn maagd gebore sou word (Jes.7:14). Dis in Mt.1:23 vervul:

Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons” .

Die belangrikste ding om oor Jesus te weet, is dat Hy werklik God is. Toe Hy op die aarde was, het min mense dit aanvaar. Sedertdien het niks verander nie. Jesus het by geleentheid sy dissipels afgesonder om met hulle oor Hom te praat:

“En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filíppi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Mt.16).

As Petrus toe verkeerd was, sou Jesus hom tereggewys het. Maar Hy het nie en Petrus aangeprys. Telkens as Jesus van God as sy Vader gepraat het, het die Jode dit as ʼn gelykstelling met God gesien en Hom verag. Dit het hulle so ontstel, dat hulle besluit het om ter gelegener tyd met Hom weg te doen.

Die geskiedenis het talle uitsonderlike mense opgelewer. Sommige se dade het met verloop van tyd vervaag en ander s’n verdwyn. Nie Jesus s’n nie. Na 2000 jaar is Hy nog steeds die fokuspunt van talle gesprekke en skrywes..  

Jesus was ʼn uitmuntende prediker en daar is aan sy lippe gehang:

En toe Jesus hierdie geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie” (Mt.7:28,29).  

Jesus het nooit ʼn boek geskryf, ʼn leër aangevoer, politieke drome gehad of verder as 150 kilometer van sy woonplek af gereis nie.   Nogtans het Hy binne die bestek van drie jaar die destydse wêreld geskud wat geen godsdiensleier Hom ooit kon nadoen nie. Wat het Jesus so anders as die kerklui van sy tyd gemaak?   Was Hy maar net ʼn begaafde spreker?

Baie mense beskou Jesus bloot as ʼn uitsonderlike sedeprediker. Gelowiges daarenteen vereer Hom as ware God. Daarom het Hy vir hulle ʼn uitsonderlike naam gegee om hulle van ongelowiges te onderskei - kinders van God:

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Joh.1:12).

Selfs afgodsdienaars soos Gandhi het agting vir Jesus gehad. Jean-Jacques Rousseau het bv. gesê dat Plato as denkbeeldige volmaakte mens, met Jesus se karakter ooreenstem en, dat as Sokrates se lewe dié van ʼn briljante mens was, die lewe van Jesus dié van ʼn God moes wees.   Desondanks erken geen ateïs dat Jesus waarlik God is nie.

Ten spyte daarvan dat Jesus nooit aanspraak op enige leierskap gemaak het nie, het baie mense Hom as ʼn toekomstige politieke leier beskou.

“Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Hand.1:6).

Jesus het egter nooit direk by die Jode se godsdienstwiste of politieke ideale betrokke geraak nie en hoofsaaklik buite kerkgeboue gewerk. Sy boodskap was eenvoudi g:

Kom na My toe”, “Volg My” en “Gehoorsaam My”

Jesus se bediening het om die as van sondevergifnis gedraai. Net God vergewe sondes. Jesus moet dus God wees! Die engel sê vir Josef:

“...en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos” (Mt.1:21).

Johannes die Doper sê:

“...Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Joh.1:29).

Jesus is God!

Hy sê van Homself:

“Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word” (Joh.3:17). Johannes skryf: “ ...en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde ...En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem....” (1 Joh.1:7; 3:5).  

Net God kan sonde vergewe. Daarom is Jesus God.

Jesus se optrede het almal verras.   Hy sê:

“... voordat Abraham was, is Ek” (Joh.8:58) en “hy wat My gesien het, het die Vader gesien ....” (Joh.14:9).

Hy sê vir ʼn vrou:

“... jou sondes is jou vergewe” (Luk.7:48).  

Daarbenewens het Jesus dooies laat opstaan en ʼn stormsee laat bedaar - alles onmiddellik!

Was Jesus nie dalk ʼn uitsonderlike profeet soos Elia of een van die ander geseënde boodskappers nie?   Nee, die Evangelies getuig hiervan want geen profeet het ooit sulke aansprake soos Hy gemaak nie.   Alhoewel Hy nooit direk gesê het “Ek is God” nie, het Hy nooit gesê dat Hy net ʼn profeet was nie.

In Joh.17 bid Hy tot God as Vader en sê dat Hy nog altyd by Hom was. Toe Filippus Hom vra om aan hom die Vader te toon, antwoord Hy hom:

Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien ... Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self” (Joh.14).

Baie van Jesus se aansprake het mense ongemaklik gelaat.   By Lasarus se graf sê Hy vir Martha:

... Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie....” (Joh.11:25.26).

By ʼn ander geleentheid sê Hy dat Hy die lig van die wêreld en die enigste weg na God is (Joh.14:6).

Sy “Ek is” uitsprake moet teen die agtergrond van die OT verstaan word. Toe Moses na God se naam vra, antwoord Hy hom: “Ek is wat Ek is” (Ex.3:14). Daarmee het God aan Moses verduidelik dat Hy die enigste God is; tydloos en ewig daar.   Geen mens sal so ʼn aanspraak vir homself gebruik het nie!

Daarom was dit vir die Jode ʼn ontnugtering toe ʼn man opdaag en praat asof Hy God is. Hy sê dat Hy sondes vergewe, vir ewig bestaan en aan die einde as Regter sal oordeel. Dit het kerkleiers vasbeslote gemaak om Jesus te kruisig.  

Jesus was die sigbare beeld van God op aarde:

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, en gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte” (Heb.1:3).

Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Kor.4:4).

Jesaja profeteer van die komende Messias:

Luister na My, o Jakob, en Israel, wat Ek geroep het, dit is Ek; Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste” (Jes.48:12). In Openb.22:13,16 sê Jesus: “ Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester”.

Net God is sonder ʼn begin of ʼn einde.

Jesus is God, die Regter wat aan die einde van die tyd gaan oordeel.

“Toe staan die hoëpriester in hul midde op en vra Jesus en sê: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U? Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseënde God? En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel” (Mark.14:60-63).

Jesus sê vir die hoëpriester dat Hy die Seun van die Mens is; die Een aan wie die koninkryke van die aarde behoort. Sy ewigdurende krag en unieke gesag kan nie nagedoen word nie:

“ ... Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde” (Mt.28:18).

Jesus se kragtige optredes het van sy goddelike identiteit getuig: genesingswonders, wonderwerke en sondevergifnis.

Sy teenstanders het na aanklagte teen Hom gesoek, maar niks gekry nie omdat Hy sondeloos was. Petrus, Jakobus en Paulus skryf oor Jesus se sondeloosheid.   Dit moes baie opvallend gewees het. Selfs Pilatus sê vir die bloeddorstige skare dat hy onskuldig aan hierdie man (Jesus) se bloed is. Aan die voet van die kruis sê die Romeinse wag dat Jesus waarlik die Seun van God was (Mt.27:54).

Die NT verwys telkens na Jesus se goddelikheid. Dit begin by die vier evangelies en loop dwarsdeur Handelinge tot by die Pauliniese briewe. Die skrywers noem Hom nie net Verlosser nie, maar sondermeer ook God:

“Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie” (Joh.1:3).

“...want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol.1:16,17).

” ...en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus”(Tit.2:12,13).

En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme; maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer” (Hebr.1:7,8).

Jesaja het voorspel dat Jesus as koning aarde toe sou kom:

Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ’n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig....” (Jes.45:23).

Paulus skryf:

Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ’n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (Fil.2:9-11).

Jesus het geen belang by staatkundige mag gehad nie en eerder na verworpenes van die samelewing uitgereik, mense met geen politieke mag nie.   Indien Jesus staatkundige mag wou bekom, sou Hy die kruis vermy het. Maar Hy het nie en by verskeie geleenthede vir sy dissipels gesê dat ʼn lydensweg op Hom wag. ʼn Kruisiging sou niemand aardse mag besorg nie!  

Jesus het tot sy hemelvaart nooit van sy aanspraak dat Hy God is afgesien nie. Indien Hy dit sou doen, sou die kerklui Hom waarskynlik nie vervolg het nie. Sy volharding daarmee, het Hom juis ʼn kruis besorg.  

Indien Jesus vir eiewaan oneerlik oor sy identiteit was, sou Hy nie wêreldwyd bekend geword het nie en sy boodskap nie die toets van die tyd oorleef het nie. Tydens die kruisiging het al die dissipels gevlug; nie juis die manier om ʼn nuwe godsdiensbedeling te loods nie!

Geleerdes wat al Jesus se woorde en optrede onder die vergrootglas geplaas het, kon nooit enige ongerymdhede bevind nie. Sy onberispelikheid verstom vandag nog vriend en vyand.   Geen getuienis in hetsy die kerk- of sekulêre geskiedenis dui daarop dat Jesus oneerlik oor iets was nie. Hy sou nie mense kon bedrieg en steeds die mees onberispelike karakter van alle tye bly nie. God sou nie toelaat dat ʼn misleier die lot van die mensdom kom omkeer het nie!

(2) vervolg...