GOD SE WOORD BLY EWIG STAAN

Ds Andrè van den Berg

“Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Mark.13:31).

Hoe belangrik is die Bybel vir jou? Jou antwoord sê alles van jou lewensgang en het ewige gevolge. As die Bybel vir jou belangrik is, sal jy dit bestudeer, gehoorsaam en God se beloftes daarin vertrou. Wie dit veronagsaam gaan die ewigheid in die hel deurbring. Die Bybel en boek van die lewe in Openbaring het verband:

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Openb. 20:15).

Die Bybel leer ons om God te ken. Dat Hy die Bybel gegee het, bewys sy liefde vir ons want dit vertel wie God is en om in die regte verhouding met Hom te leef.   Daar is egter ʼn voorwaarde hieraan verbonde: Om sinvol te leef, moet ons ʼn liefdevolle verhouding met Hom wat dit gegee het, hê.

As ons nie die Bybel gehad het nie, sou ons niks van God geweet het nie. En al is dit oor ongeveer 1500 jaar geskryf, het dit nog altyd alles bevat wat die mens nodig gehad het om die regte verhouding met God te leef. Jesus sê:

Die wat uit God is, luister na die woorde van God...” (Joh.8:47).

Die Bybel is die hoogste seggenskap oor geloofsake, godsdienspraktyke, sedes ens.

God het dit beskik dat die antwoord vir ons vrae binne die twee buiteblaaie van die Bybel opgesluit is. Ons moet net daarna soek. Daarom is ʼn deeglike kennis van die Bybel waardevoller as ’n kop vol geleerdheid. Ons sien ons gesig in ʼn spieël en ons siel in die Bybel. Die Bybel is egter ook soos ʼn spieël; as ʼn dwaas daarin kyk, kan ʼn wyse nie daarin terugstaar nie!

Maar hoe weet ons dat die Bybel God se Woord en nie maar net ’n goeie boek is nie? Wat maak dit anders as al die ander godsdienboeke? Is daar enige bewyse dat die Bybel waarlik God se Woord is? Ja, die Bybel sê self dat dit die Woord van God is. Paulus skryf aan Timotheüs:

“...en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim.3:15-17).

Een van die duidelikste bewyse dat Bybel waarlik God se Woord is, is die unieke eenheiddaarvan. Alhoewel dit uit 66 afsonderlike boeke besaan wat op drie vastelande in drie verskillende tale, oor ’n periode van ongeveer 1500 jaar, deur meer as 40 skrywers uit alle samelewingsvlakke geskryf is, vorm dit ’n eenheid. Geen ander boek lyk so nie! Dit as sulks bewys die goddelike oorsprong daarvan. God het mense begeester om dit te skryf en daarna die waarheid van sy Woord soos spykers in gelowiges se siele ingeslaan om hul te leer om sinvol te leef en reg te sterf.

Nog ’n bewys dat die Bybel God se Woord is, vind ons die Bybelse profesieë. Hierdie goddelike voorspellings het die toekoms van volke soos Israel, dié van sekere stede soos Jerusalem en Nineve, dié van die mensdom en die koms van Messias belig. In die OT is daar, interessant genoeg, meer as 300 profesieë oor Jesus; nie net oor waar Hy gebore sou word nie, maar ook uit watter familie Hy sou kom, hoe Hy sou sterf en opstaan. Daar is geen ander verduideliking vir hierdie vervulde profesieë as dat dit van goddelike oorsprong moes wees nie!

Nog ’n bewys van die goddelike oorsprong is die gesaghebbendheiddaarvan. Dis geheel anderste as enige ander boek. Die invloed daarvan word in menselewens gesien; mense wat nadat hulle die Bybel gelees en tot bekering gekom verander het - dwelmslaweis genees, homoseksueles is vrygemaak, misdadigers het tot inkeer gekom ens. Die Bybel se vernuwingkrag is slegs moontlik omdat dit die Woord van God is wat ons nie net leer om reg te leef nie, maar ook om reg te sterf. Geen mens leef verkeerd en sterf reg nie!

Die Bybel beskryf ook geskiedkundige gebeure in detail. Argeologiese opgrawings en ander geskrifte bevestig telkens die geskiedkundige korrektheid van die Bybel. Dit maak van die Bybel die besgedokumenteerde boek van die ou wêreld.

Let ook op die Bybelskrywers. Kyk na hul lewens. Daar is geen aanduidings dat hulle oneerlik of vals was nie. Talle van hulle het soos Paulus selfs vir hul geloofsoortuigings gesterf. Dit het hoofsaaklik oor hul verkondiging van Jesus se opstanding uit die dood gegaan. Die NT skrywers en honderde ander het geweet dat dit waar is. Paulus skryf aan die Korintiërs:

“Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het (1 Kor.15:6).

Hierdie mense het Jesus na sy opstanding gesien en ʼn tyd lank saam met Hom verkeer. Wat ʼn geweldige uitwerking het nie op hul lewens gehad nie! Waar hulle eers uit vrees vir vervolging vir die Joodse bloedhonde weggekruip het, was hulle nou gereed om daarvoor te sterf. Daarom dien hul lewe en dood as ʼn verdere bewys dat Bybel waarlik God se Woord is.

Nog ’n bewys dat die Bybel God se Woord is, is die onvernietigbaarheid daarvan. Jesus sê:

“Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie”(Mark.13:31).

Die Bybel het, meer as enige ander boek, talle pogings om dit te vernietig beleef en alles oorleef, vanaf vroeë Romeinse keisers tot by kommunistiese diktators. In die Middeleeue het die Roomse Kerk lidmate selfs vir ʼn tyd lank verbied om die Bybel te lees. Oortreders is vervolg. En ten spyte van alles bly die Bybel steeds die mees gedrukte en wydverspreide boek ter wêreld. Wat sê dit vir ons? Dis God se Woord!

Baie mense het kritiek teen die Bybel en sê dat dit oudtyds en onpraktiese is. Desondanks beïnvloed die Bybel al eeue lank die meeste van die mensdom se sedelike en staatkundige beginsels. Dis nog net so prakties as toe dit destyds geskryf is. Die positiewe invloed wat dit op die mensdom deur die eeue het, kan nie misgekyk word nie.

God se Woord is goeie nuus en raad. Die OT sê: So gesê en die NT: So gedaan. In ʼn neutedop sê die Bybel: God maak dit; Adam breek dit; Jesus herstel dit. God praat in die OT van siekte en gee in die Evangelie die geneesmiddel. Die voorskrif is aan almal bekend:

“...en die bloed van Jesus Christus. Sy Seun, reinig ons van alle sonde” (1 Joh.1:7).

Ongelukkig doen baie mense enigiets met die Bybel behalwe om daarvolgens te leef. Ons moenie ontstel wees oor dinge wat ons nie in die Bybel verstaan nie, maar eerder oor die dinge wat ons wel verstaan, maar nie doen nie

Wie het die Bybel die nodigste? Hy wat dit nie wil lees nie. Daarenteen getuig ʼn Bybel wat uitmekaar val,van ʼn lewe wat nie uitmekaarval nie en stowwerige Bybel getuig van vuil lewens. Die Bybel is God se liefdesbrief aan sy kinders. Wie niks daarvan verstaan nie, lees besmoontlik iemand anders se pos!

Mense sê maklik dat God niks vir hulle sê nie. Die vraag is: Hoe kan Hy met mense praat wie se Bybels toe bly? En as Hy deur sy Woord op sekere tone trap, is dit omdat daardie voete in die verkeerde rigting loop.

Die geloofwaardigheid en toepaslikheid van die Bybel sal nooit eindig nie. Die akkuraatheidvan die Bybel wat ten spyte van duisende aanvalle daarop behoue gebly het, is ’n laaste bewys dat die Bybel waarlik God se Woord is. Dit is dus geen verrassing dat dit alle aanvalle telkens oorleef het nie. Jesus het dit voorsien:

“Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie”.

Wat beteken die Bybel vir jou persoonlik? Die gesegde lui dat ʼn mens nie van brood alleen kan leef nie,   Jy kan - indien dit die Brood van die Lewe is!