DIE GEWILDSTE GODIN

Ds. A.E. van den Berg

“Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ’n gesnede beeld of ’n klip pilaar mag julle vir julle nie oprig nie .....”(Lev.26:1).

“Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor.11:14,15).  

Benewens hul opstandigheid teen God met die bouery van ʼn toring,was die mense van Babel verknog aan die godin Semiramis. Sy was die vrou van Nimrod, die eerste koning op aarde, en wat die berugte toring begin bou het. Nadat hy vermoor is, het ʼn priester ʼn seun by Semiramis verwek wat sy Tammuz genoem het. Sy het haar onderdane laat glo dat Nimrod een nag uit die dood teruggekeer het om haar te bevrug en dat die kind ʼn reïnkarnasie van Nimrod was.

Die Babiloniërs het dit vir soetkoek opgeëet en talle beelde van die moeder-en-kind in die land opgerig. Daarvandaan het dit wêreldwyd versprei wat daartoe gelei het dat al hoe meer mense haar as ʼn hemelkoningin aanbid en behoorlik gek na haar geword het.

Sy is ook in tye van godsdienstige verval in Israel vereer: 

"Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg”... “En as ons vir die hemelkoningin rook laat opgaan en vir haar drankoffers uitgiet, is dit dan sonder ons mans dat ons vir haar koeke maak om haar af te beeld en drankoffers vir haar uitgiet?” (Jer.7:18; 44:19).

Die Wet van God verbied beeldediens. Desondanks het mense voor beelde van Semiramis neergekniel en haar aanbid. By geleenthede is selfs diere vir haar geoffer. Die gewildste offer was die broodjie-offer wat soos ʼn wafeltjie gelyk het en vandag nog in die Roomse Kerk (RK) tydens hul karikatuur van nagmaal gebruik word. Talle NG Kerke gebruik ook hierdie wafeltjie met nagmaal.

Semiramis word na 1000e jare steeds wêreldwyd aanbid deur bykans 2 miljard mense oor die aarde heen. Hoe het dit gebeur? Sy is bloot vanuit die een afgodsisteem na ʼn ander een oorgeplaas en ʼn nuwe naam gegee – Maria.   Die Babiloniërs het soos die RK geglo dat Semiramis na die hemel opgevaar het om ʼn ereplek as hemelkoningin te gaan beklee.   Daar is geen verskil tussen die RK en Babel nie.

Semiramis word dikwels as ʼn vrou met ʼn goue wynbeker in ʼn uitgestrekte hand uitgebeeld. Johannes sien haar in Openbaring:

En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad …”(17:4).Purper en skarlaken is die RK se amptelike kleure!

In 1825 het die RK ʼn herdenkingsmedalje uitgegee wat die kerk as ʼn sittende vrou met ʼn beker in ʼn uitgestrekte hand uitbeeld met die onderskrif: Die hele wêreld is haar setel”.   Die RK is die valse profeet wat net voor die wederkoms die Antichris help om die wêreld te beheer. Johannes skryf:

… en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery” (Openb.17:2).

ʼn Oud-Griekse geskiedskrywer skryf dat Semiramis uiters verleidelik was en maghebbers betower het. Daarbenewens het sy haar onderdane in ʼn blinde onderdanigheid aan haar onderwerp en booshede soos bv. die selibaat gevestig: haar priesters en tempelmaagde mag nooit getrou het nie; presies soos in die RK die geval is. Die selibaat is opstand teen God se instelling van die huwelik.

Die vroeë Christene het nooit probleme met Maria die aardse moeder van Jesus gehad nie totdat die RK vir Christus onttroon en ʼn troon vir haar ingerig het om as hemelse koningin aanbid te word. Die RK glo dat sy die Bybelse Maria vereer terwyl sy in werklikheid Semiramis aanbid!

Die Babiloniërs het met hul beeldhouwerk Semiramis as ʼn moeder met ʼn hulpelose baba in haar arms uitgebeeld. Let op die RK se uitbeelding van Jesus; hoofsaaklik as ʼn hulpelose mens of as ʼn baba of dood aan ʼn kruis of dood in Maria se arms.   So ʼn beeld van hulpeloosheid sal niemand in Jesus as ʼn Verlosser laat belangstel nie. Dit wek hoogstens gevoelens van meegevoel en hartseer op, maar nooit van hoop of vertroue nie. Geen wonder dat die RK ʼn lewende Maria bo ʼn dooie Jesus verkies nie!

Daarbenewens is die uitbeelding van die Roomse Maria nie Joods van aard nie maar eerder sterk Babilonies. Die Roomse Maria word as ʼn jong vrou met blou oë en blonde hare uitgebeeld wat met afbeeldings van Semiramis uit argeologiese opgrawings ooreenstem. Die Roomse Maria word net soos Semiramis met ʼn stralekrans om die kop uitgebeeld; simbool van die songod en dus afgodies.

Daar is met verloop van tyd soveel fiksie en fabels aan die Roomse Maria toegedig, dat die ware Maria in die stortvloed van Roomse onsin verdwyn het.   Desondanks bly sy die rolmodel vir Roomse vrouelidmate en word hartstogtelik aanbid. Franz Schubert het in 1825 selfs ʼn gebed aan haar gekomponeer; die Ave Maria; een van die mooiste melodieë maar met die agterlikste woorde!.

Soos wat die Jesus wat deur die Mormone of Jehovasgetuies verkondig word nie die Jesus van die Bybel is nie, is die Maria van die RK nie die Bybelse Maria nie. Sy is in werklikheid niks anders as ʼn oud Babiloniese godin wat dieselfde naam verkry het nie en waarmee miljoene mense mislei word!

Die Bybelse Maria was geseënd, nederig en met ʼn behoefte aan ʼn Verlosser. Luister na die lofsang van Maria kort na die aankondiging dat sy die Messias sou baar:

En Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker...” (Luk.1:46,47).

Sy was ʼn mens en mense het ʼn behoefte aan ʼn Verlosser.

“...want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom.3:23).

Maria was ʼn sondaar soos ons. Sondaars kan nie redders wees nie. Petrus sê vir die Joodse Raad:

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand.4:12).  

Die RK het die kluts veral in 1950 kwytgeraak toe die eertydse pous met ʼn ex cathedra-uitspraak gesê het dat Maria drie dae na haar dood opgewek is en te hemel gevaar het om as koningin van die hemel op ʼn troon aan die regterhand van Christus te gaan sit: ʼn bose parallel met Jesus se opstanding en hemelvaart!

Die RK verkondig dat Maria se geboorte net soos Christus s’n bonatuurlik en sonder sonde was.   Daarom het sy haar bonatuurlike koms met ʼn bonatuurlike verlaat afgesluit.   Dieselfde het eeue tevore in Babel gebeur. Die Babiloniërs het ook geglo dat Semiramis uit die dood opgewek is en ten hemel gevaar het om ʼn ereplek as die hemelkoningin te beklee.  

Dank God vir Protestantisme. Protestante sal nooit die RK se afgodiese liefde en toewyding aan Semiramis begryp nie. Daarvoor moet ʼn mens as’t ware met ʼn Roomse gewete gebreinspoel wees. Ja, die donker wêreld van Satan prikkel ongelowiges se belangstelling.   Dis egter baie gevaarlik want wie volgens Satan se kode leef, word aan sy reëls gebind!