1936: EERSTE BYEENKOMS VAN ANK

KULTUURDAGBOEK 1 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Daar was 'n dringende behoef om alle Afrikaanse volksbedrywighede in een kragtige en oorkoepelende liggaam saam te snoer. Indien daar so 'n organisasie sou wees, kon die Afrikanerbelange op 'n veel beter en geordende wyse gedien word. Met hierdie doel voor oë het verteenwoordigers van landwye Afrikaanse organisasies onder beskerming van die FAK in Bloemfontein vergader.

In sy verwelkoming het dr NJ van der Merwe gesê dat daar 'n behoefte is aan 'n breër bestuursliggaam wat namens die FAK kon optree, en wat wou waak oor die geestesgoedere van die Afrikanervolk – 'n liggaam wat doeltreffend gekonstitueer is, en wat so verteenwoordigend is dat die hele Afrikanervolk die gesag daarvan sal erken.

Die Afrikaanse Nasionale Kultuurraad is gevolglik gestig en word toe saamgestel uit verteenwoordigers van alle Afrikaans-nasionale kultuurliggame, sinodes van kerke en sekere goedgekeurde provinsiale hoofbestuursliggame.

Beslag is dus gegee aan 'n organisasie waardeur die Afrikaner se eenheidsgedagte op elke terrein uitgedra kon word.

Die ANK kon met reg as een van die belangrikste bakens op die pad van ontwikkeling en groei van die FAK beskou word.