1654: MAURITZ PASQUES DE CHAVONNES – SA SE 1e ONDERWYS- LEIER

KULTUURDAGBOEK 23 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Onder die leiding van hierdie uitlander het die Politieke Raad die eerste 'onderwyswet' in Augustus 1714 aan die Kaap goedgekeur naamlik die sogenaamde "... ordonantie van de School ordening...". Hiervolgens is die eerste amptelike keuring van onderwysers voor toelating tot skole ingestel.

Onder Maritz Pasques de Chavonnes in sy amp as Goewerneur aan die Kaap sedert Maart 1714, is verder ook vir die eerste keer 'n leergang in fyn besonderhede voorgeskryf waarin die kerklike en geestelike vorming sterk beklemtoon word. 'n Duidelike pligstaat vir onderwysers is in die vooruitsig gestel en die toesig oor die onderwys is gegee aan die sekundus aan die Kaap, kaptein van die garnisoen en die predikant as die 'Raad van Skolarge' onder oppertoesig van die Goewerneur en die Politieke Raad.

De Chavonnes se doelwit was blykbaar om deeglike toesig en kontrole uit te oefen oor die tipe persoon wat onderwys sou gee aan die Kaap.

Langs hierdie weg is grondslae gelê vir verdere onderwyswetgewing in Suid-Afrika, wat uiteindelik sou lei tot 'n Christelike en nasionale onderwysstelsel.

Voordat hy na Suid-Afrika gekom het was hy in diens van die Nederlandse leër as luitenant-kolonel tydens die Spaanse Opvolgingsoorlog, waar hy ook bevorder is tot die rang van majoor. Met die Vrede van Utrecht in 1713, is hy saam met baie ander offisiere ontslaan. Hierna is hy deur die Here XV11 in diens geneem en as Goewerneur na die Kaap gestuur.

Hy is op hierdie dag in 1654 gebore en sterf op 8 September 1724. Hy is in die grafkelder van die Groote Kerk in Kaapstad begrawe.