1904: SA LANDBOU-UNIE

KULTUURDAGBOEK 27 JULIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, ofte wel die Interkoloniale Landbou-unie van Suid-Afrika soos dit destyds geheet het, en waaroor ons ook gister berig het aangesien die stigting or die dae 25-29 Julie gestrek het, is tydens 'n konferensie in Pretoria gestig. Die besluit om 'n sentrale Suid-Afrikaanse Landbou-unie te stig wat verteenwoordigend van alle landbou-organisasies dwarsoor Suid-Afrika sou wees, sowel as 'n besluit in verband met die verteenwoordiging wat die verskillende destydse kolonies in die nasionale organisasie sou hê, is op 26 Julie geneem.

Die volgende oggend is die reëls vir die fuksionering van die organisasie oorweeg en goedgekeur, sodat die Suid-Afrikaanse Landbou-unie formeel op 27 Julie 1904 tot stand gekom het.

Die vernaamste doel met die stigting van die organisasie was om binne die geledere van die Suid-Afrikaanse Landbou-unie alle landbouprodusente op organisatoriese vlak saam te snoer met die oog daarop om die belange van die boeregemeenskap op alle terreine te behartig en te bevorder binne die raamwerk van die breë nasionale belang.

Die noodsaaklikheid van 'n sterk, koördinerende sentrale landbou-organisasie op nasionale vlak word weerspieël deur die feit dat die SALU deur die jare gegroei het en deur agtereenvolgende regerings steeds erken is as die enigste spreekbuis van die boeregemeenskap op nasionale vlak.

Een van die vernaamste bakens op die pad van ontwikkeling van die SALU was die daarstelling van die sogenaamde Verenigde Landboufront in 1946, toe die landboukoöperatiewe beweging van Suid-Afrika besluit het om sy belange met dié van die boeregemeenskap op organisatoriese vlak binne die unie saam te snoer.

'n Verdere belangrike ontwikkeling was toe daar gedurende 1952 oorgegaan is tot die daarstelling van bedryfskomitees binne die SALU om die belange van die verskillende geledere van die unie te behartig. Die SALU was destyds in wese 'n federasie van landbou-organisasies, en sy vernaamste samestellende lede-organisasies was die verskillende provinsiale landbou-unies, 'n aantal sentrale bemarkingskoöperasies en nasionale bedryfsorganisasies, soos die Nasionale Wolkwerkersvereniging, die SA Suikervereniging en die SA Pluimveevereniging.