1931: DIE HANDHAWER VERSKYN

KULTUURDAGBOEK 1 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Handhawersbond is in 1929 in Johannesburg met die leuse "Opsaal" gestig en was op die patroon van die kommandostelsel georganiseer.

Vanaf 1 Augustus 1931 het die afdeling Rand-Sentraal van die Bond 'n eie tweeweeklikse blad, Die Handhawer, gepubliseer. Die doelstellings van die Handhawersbond was om deur georganiseerde optrede "die Hollands-Afrikaanssprekende Afrikaner op te wek tot sterker self- en volksbewussyn; die gees van oppervlakkigheid ten opsigte van staatkundige en kultuurvraagstukke te bestry; besieling op te wek in belang van die handhawing van die Afrikaner-eiegoed;

om onverdraagsaamheid by die Afrikanervolk in geval van onderlinge meningsverskille te bestry; om suiwer Afrikaans oral en te alle tye tot sy reg te laat kom; om alle moontlike steun te verleen aan goedgekeurde verenigings en organisasies wat hulle, die op- en uitbouing van 'n suiwer Suid-Afrikaanse kultuur ten doel stel; om op ekonomiese gebied na die heil van die Afrikaner te strewe; en om die suiwerheid van die Afrikanervolk teenoor gekleurdes te bestendig en gelykstelling op maatskaplike gebied te vermy".

Afdelings van die Handhawersbond het veral aan die Rand gefunksioneer, en groot geesdrif vir die Afrikaanse taal en kultuur is opgewek in 'n tyd toe dit 'n moeilike bestaan in die stedelike sentra gevoer het.