1936: SAUK KOM TOT STAND

KULTUURDAGBOEK 1 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die SAUK het tot stand gekom met die aanvaarding van die Uitsaaiwet (Wet 22 van 1936) op  1 Augustus 1936. Volgens die oorspronklike bewoording van die wet was die oogmerke van die Korporasie:
"a.  om 'n uitsaaidiens binne die Unie voort te sit;  en

b.  om, onderhewig aan die goedkeuring van die Goewerneur-generaal, 'n televisiediens binne die Unie voort te sit, sowel as enige onderneming wat ondergeskik is aan die bedoelde uitsaai- of televisiediens."

Voorts is bepaal:

Programme is aanvanklik net in Afrikaans en Engels uitgesaai, maar op 1 Mei 1950 is 'n derde programdiens, die tweetalige Springbokradio, ingestel. Intussen het die behoefte aan 'n uitsaaidiens vir die Nguni- en die Sothobevolking groter geword en op 1 Augustus 1952 is 'n rediffusiediens in drie tale vir swartes na die dorpe wes van Johannesburg herlei.

Ten einde beter ontvangs vir luisteraars te verskaf en meer kanale vir uitsendings te open, is in 1960 begin met die beplanning van 'n omvattende FM-netwerk. Die eerste FM-uitsendings vind plaas op Kersdag 1961 van die SAUK-toring in Johannesburg. FM het bykomende uitsaaikanale verskaf sodat daar afsonderlike programdienste in die verskillende tale vir swartes ingestel kon word.

In September 1964 is die eerste streekdiens, Radio Hoƫveld, oor die eter in Johannesburg gehoor, gevolg deur Radio Goeie Hoop in Kaapstad in Julie 1965 en Radio Port Natal in Mei 1967 in Durban.

Op 13 Oktober 1975 het Radio 5, voorheen LM Radio, vir die eerste keer vanuuit Johannesburg uitgesaai. Teen die einde van Julie 1979 was daar reeds 98 FM-sendstasies in Suid-Afrika in werking en kon die hele bevolking op FM-uitsendigs inskakel.

Die Buitelandse Diens in tien tale is in Mei 1966 ingestel. Hierdie dienste het bekend gestaan as Radio RSA.

Op 15 Desember 1969 stel die Regering 'n Kommissie van Ondersoek aan om oor die moontlike instelling van 'n televisiediens verslag te lewer. Op 5 Januarie 1976 het die televisiediens amptelik begin.