1855: PROF ADRIAAN MOORREES

KULTUURDAGBOEK 18 AUGUSTUS

Lees volledig by Kultuurdagboek

Adriaan Morrees het een van sy bekendse toesprake by die begrafnis van genl Christiaan de Wet gegee. Hy was 'n gedugte debatteerder asook 'n befame digter, letterkundige, prediker en dosent.

Morrees is op hierdie dag op Malmesbury gebore. Na sy vooropleiding aan die Suid-Afrikaanse Kollege in Kaapstad het hy sy teologiese kursus op Stellenbosch voltooi en vir verdere studie na Utrecht in Nederland gegaan.

In 1879 is hy bevestig as hulpprediker van die gemeente Noorder-Paarl as predikant, totdat hy in 1908 as professor na die Kweekskool beroep is.

In 1930 het hy sy emiritaat aanvaar en is op 17 November 1938 in Kaapstad oorlede. Hy was die opvolger van prof NJ Hofmeyr en was verantwoordelik vir Kerkgeskiedenis, Nuwe Testament en die Amptelike Vlakke. Daarbenewens was hy lid van vele kommissies van die kerk – bv in die breë kerklike kommissie wat in 1905 die vereniging van die NG Sinodes in die vier provinsies ondersoek; hy het ook gedien as die assessor en moderator van die Kaapse Sinode.

Op sy studente het hy groot invloed uitgeoefen, veral deur sy netheid, presiesheid en deeglikheid.  Hy lewe vir sy vak en doen deurdringende navorsing om die belangrike publikasie oor die geskiedenis van die NG Kerk die lig te laat sien.

Hy het tot sy uittrede hom nog steeds van Nederlands as voertaal bedien terwyl sy kanseltaal nooit afgewyk het van die deftige Nederlands nie.

As literator verwerf Morrees erkenning vir sy deeglike kennis van die Nederlandse taal en letterkunde en vir sy eie prosa en poësie. Sy gedigte, gebundel en uitgegee onder die titel Zevenjaartjies in 1904, beleef verskeie drukke en word dikwels voorgeskryf vir skooldoeleindes. Min mense het meer gedoen vir die bevordering en belangstelling van die Nederlandse taal en letterkunde as Moorrees.

Uit erkentlikheid vir hierdie groot geleerde het verskeie universiteite aan hom eregrade toegeken.

Hy tree by geleentheid ook op as voortreflike redenaar en van sy bekendste toesprake is natuurlik by genl De Wet se begrafnis asook by die eeufees van die NG Kerk se

Sinode in 1924 – De Eerste Synode.