1925: 1e UITGAWE VAN 'DIE VOLKSBLAD'

KULTUURDAGBOEK 2 OKTOBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Volksblad is die oudste onder ons Afrikaanse koerante. Glo dit as u wil, dit was op 'n tyd 'n suiwer Afrikanerblad wat die volk op alle terreine gedien het.

Sy geskiedenis strek terug to 18 November 1904 toe 'n weekblad Hes Westen op Potchefstroom verskyn het. Die eienaar en stigter was 'n banneling van St Helena, Hendrik de Graaff. Hy het daarna gestreef om 'n verarmde en ontredderde volk tot "politieke aktiwiteite en nasionale bewussyn" aan te spoor.

In 1909 word dit 'n halfweeklikse koerant. Met die Rebellie en die stigting van die Nasionale Party was die koerant al so gewortel in die volkshart dat dit op 26 Maart 1915 Het Volksblad geword het. Op aandrang van genl De Wet en genl Hertzog is dit van Maart 1916 in Bloemfontein uitgegee.

In 1917 koop die Nasionale Pers die koerant. As amptelike spreekbuis ondersteun die blad die Nasionale Party in sy stryd teen die ou SA Party, voer 'n kwaai verkiesingstryd en beleef 'n bloeityd onder mnr AJ Werth van 1922 tot 1925 as redakteur.

Genl Hertzog neem in 1924 die bewind oor – en die ideaal van 1920 om dit 'n dagblad te maak, word in 1925 verwesenlik, met dr AJR van Rhijn as redakteur.

Dit is weer Die Volksblad genoem en het soggens verskyn tot 29 Julie 1933 toe dit 'n middagkoerant geword het.

Met verloop van politieke verandering lank na eenwording met die Nasionale Pers van Suid-Afrika, en deur die volksverraad van die vorige regering teen die Afrikanervolk, het Die Volksblad nie meer die belange van die volk gedien nie, en deesdae, genoem net Volksblad, is dit die huidige regime terwille, ook in die vorm van 'n elektroniese koerant, en word daar daagliks berigte geplaas waarin die Afrikanervolk verloën en die waarheid oor die kommunistiese Party met sy misdadige en korrupte kultuur verswyg word.