1906: ATV GESTIG

KULTUURDAGBOEK 3 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Jan Hendrik Hofmeyr de Waal het in 1903 redakteur van De Goede Hoop geword en sy lesers aangespoor om in Afrikaans te skryf. Ondanks teenstand uit verskeie oorde het hy met die hulp van manne soos drr A.I. Perold, D.F.Toit Malherbe, en D.F Malan, wie pas uit die buiteland teruggekeer het, die taalstryd voortgesit.

Op 3 November 1906 word die Afrikaanse Taalvereniging in Kaapland gestig. Die hoofdoel was om die gebruik van suiwer Afrikaans as spreek- en skryftaal aan te moedig en om meer liefde en waardering by die volk daarvoor op te wek.

Die vereniging het baie geskryf – veral in De Goede Hoop en Ons Landstem. Verskeie takke is gestig en taalkongresse gehou waarop sake soos spellingprobleme bespreek is.

In 1908 word dr D.F Malan voorsitter van die Afrikaanse Taalvereniging en lewer hy sy bekende lesing Het is ons ernst, waarin hy pleit om die erkenning van Afrikaans. Dr Malan het ook samewerking tussen die Afrikaanse Taalverenging en die Taalbond bepleit. Daardie samewerking is uiteindelik in 1909 bereik met die stigting van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.