1563: HEIDELBERGSE KATEGISMUS

KULTUURDAGBOEK 19 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Op hierdie datum verskyn die eerste uitgawe van die Heidelbergse Kategismus. Die Kategismus het sy amptelike vorm gekry toe dit in die Kerkorde vir die Palts, wat die Keurvors op 15 November 1563 uitgevaardig het, opgeneem is.

Die vrae wat daarin voorkom is die eerste keer in die Latynse vertaling, wat reeds voor 3 April 1563 verskyn het, genommer. 'n Kort begrip is met die oog op die skoolkinders in 1576 uitgegee.

Die Heidelbergse Kategismus vorm saam die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreƫls die sogenaamde Drie Formuliere van Enigheid wat nog altyd die belydenisskrifte van die vernaamste Afrikaanse Protestantse kerke in Suid-Afrika is.

In sommige van hierdie kerke speel die Kategismus 'n belangrike rol en word van predikante verwag om 'n voorgeskrewe getal preke in volgorde daaroor te lewer. Op hierdie wyse het hierdie belydenisskrif tot op die huidige dag nie alleen vir die kategese nie, maar ook vir die hele gemeente as formulering van sy geloof van groot betekenis gebly.