Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Elke mens moet 'n ideaal koester waarin hy glo en dit met 'n passie nastreef wat hom sal dring om dit te wil bereik. Dit maak nie saak of dit vir ander onbelangrik lyk nie, solank jy glo dat dit vir jou 'n nastrewenswaardige ideaal is. Alleen dan sal jou lewe hier op aarde vir jouself die moeitewerd bly.

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (27)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

KRAKE IN DIE PLAFON

Wat het verkeerd gegaan?

Hierdie vraag is baie keer aan my gestel. Deur vriende in Europa, deur my prokureurs en advokate terwyl ek in Frankryk in die gevangenis was, deur vriende en familie in Suid-Afrika tydens my verhoor, en ná die Appèlhof-uitspraak deur omtrent elkeen met wie ek in aanraking gekom het.

Waarom het die dak op John Vorster, die Departement van Inligting en die res van ons ingeval? Waarom het ons die teiken van mnr. P.W. Botha se politieke laksmanne geword?

Wie was verantwoordelik vir die lekkasie van geheime inligting aan die pers, inligting wat tot my bedanking, toe na Mulder s’n en, uiteindelik, die van dié Staatspresident self gelei het?

Terwyl ek in Frankryk was, het ek meer as genoeg inligting gehad om my ’n
idee te gee van wat gebeur het om die eerste krake in die plafon te veroorsaak. Maar terwyl ek op die uitspraak van die Appèlhof gewag het, het ek genoeg vryheid van beweging gehad, al was dit tot Pretoria en Johannesburg beperk, sodat ek vriende in die regering, in die Buro vir Staatsveiligheid, die Departement van Buitelandse Sake en Inligting, joernaliste wat vir jare aan die saak gewerk het, advokate, politici en oud-Kabinetsministers, kon kontak. ’n Hele paar het my uit hul eie kom sien. Met ander het ek self in aanraking gekom. Met sommige van hulle moes ek met die uiterste omsigtigheid te werk gaan. Hulle het my van die stukkies en brokkies voorsien waarmee ek amper die legkaart van
Die Groot Inligtingskandaal kon opvul.

Dit was egter meer as ’n jaar later, na die publikasie van Les de Villiers se boek Secret Information en Muldergate van Mervyn Rees en Chris Day dat ek bloot per toeval op die ontbrekende legkaarte afgekom het. Ek was besig om sekere inligting in laasgenoemde boek met dié van De Villiers s’n te kontroleer toe dit my skielik getref het dat wat Rees in ’n memorandum in 1978 geskryf het, en ook deur De Villiers in sy boek herhaal is, aan slegs vier of vyf persone bekend was. Van hierdie persone was dit so onwaarskynlik dat drie van hulle die inligting aan enige koerant sou verstrek, om nie eens van die opposisie pers te praat nie, dat slegs een persoon, hoogstens twee, oorgebly het.

Die oomblik toe ek hierdie betekenisvolle ontdekking gemaak het, het ek besluit om die twee boeke bladsy vir bladsy met mekaar te vergelyk. Daama het ek dit met die gepubliseerde getuienis van die Erasmus-Kommissie vergelyk, al 6 000 bladsye in soverre dit die getuienis van ’n half dosyn mense betref het. Eindelaaste het ek ’n skedule opgestel van diegene wat van sekere geheime transaksies, kodes, skuilname en besondere opmerkings en insidente geweet het. Dit was soos om onverwante brokkies inligting in ’n komper te voer en dan aan die einde, met die druk van ’n knoppie, skielik ’n hele betekenisvolle beeld op die skerm te kry.

Wat ek ontdek het, het my nie juis verbaas nie (alhoewel dit die skroeiende vlam van woede wat ek eens op ’n tyd in Frankryk ondervind het weer opnuut aangeblaas het) maar nou het my belangrikste vermoedens ’n totale oortuiging geword.

Een; die lekkasie van Gerald Barrie se hoogs geheime verslag aan Kitt Katzin van The Sunday Express, was versigtig op die hoogste politieke vlak beplan.

Twee; Gerald Barrie se besluit om skielik ’n diepgaande oudit van my Departement se ope- en geheime rekeninge te loods is op instruksies van “bo” af onderneem en nie omdat Barrie self gevoel het dat sy ondersoek geregverdig was nie. Barrie, wat veronderstel was om geheel en al onafhanklik te wees en net aan die Parlement verantwoordelik te wees, soos die Wet voorsien, het ’n politieke pion geword. Toegelaat dat hy gebruik word. Die wet oortree.

Drie; dat die Rand Daily Mail se twee bronne gedurende 1977 en 1978 gereeld Rees ontmoet het en horn van ons mees geheime doen en late ingelig het, maar sonder om dokumentêre bewyse te verskaf.

By die eerste aanslae op die Departement van Inligting, het talle mense in die wêreld aangevoel dat daar iets radikaals verkeerd was. Dit is waar dat Gerald Barrie later verklaar het dat hy in 1977 in die geheime reise van Inligting begin belangstel het omdat hy in die koerante gelees het van besoeke van amptenare van die Departement aan die buiteland wat hy nie met die Departement se ope rekening kon vereenselwig nie. Dit word ongelukkig nie deur die feite gestaaf nie. Nie minder nie as drie ouditeure van Barrie se kantoor het gereeld in die Departement gewerk en deur ’n eenvoudige proses van optel en aftrek moes hulle ontdek het dat ons miljoene meer spandeer as wat ons van die Parlement gekry het. Daarbenewens moes hulle dit al sedert 1973 geweet het. Nogtans hetBarrie nie voor 1977 stappegeneemnie,meeras vyf jaar nadat die ouditeure van die geheime fondse geweet het. Daar was baie berigte in die pers oor my reise in 1973-74. Waarom het Barrie tot 1977 gewag om navraag te doen?

Toe sekere koerante na my bloed begin dors het, het ander mense in die wêreld dit gou ontdek en aan my boodskappe ter ondersteuning gestuur. Een so ’n brief het byvoorbeeld van Aartshertog Otto van Habsburg gekom, die Oostenrykse edelman wie se voorvaders oor Oostenryk-Hongarye geheers het en wat self ’n welvarende en invloedryke sakeman in Europa geword het. In teenstelling met Pik Botha, het Von Habsburg my klaarblyk nie vir ’n parmantige amateur-amptenaartjie aangesien nie.

Ek is oortuig daarvan dat indien die Aartshertog hierdie boek lees en ek is seker hy sal, hy baie ontsteld sal wees om te verneem dat die aanval nie van buite nie, maar vanuit die magsvesting van die Nasionale Party self geloods is.

Reg van die begin af het ek nie gehuiwer om aan die ministers die gevolge van hul handeling uit te wys nie. Ek het dit gedoen toe Jimmy Kruger as Minister van Justisie die swart koerant, The World en sy redakteur verban het. [1]“Waarom verban u nie ook die S.A. Observer en sy redakteur S.E.D. Brown nie,” het ek pertinent aan Kruger gevra. “Dan kan ons ten minste aan die wêreld vertel dat die regering teen ekstremisme gekant is, hetsy deur swart of wit kwytgeraak?”

“Dit is ’n baie goeie idee”, het Kruger geantwoord, “maar dit is nou te laat. Die verbanningsbrief is alreeds aan hom bestel. Waarom het jy dit nie eerder aanbeveel nie?”

“Omdat u my nie gevra het nie en wat meer is, het u nodig gehad om dit te doen reg in die middel van ’n internasionale konferensie oor ons buitelandse beeld wat deur die Universiteit van Suid-Afrika geborg is? Kon u nie nog ’n maand gewag het nie? Of nog ’n week?”

Hierdie soort uitlatings het my nie by die ministers bemind gemaak nie en ek het regtig my eie keel afgesny, in ’n politieke sin, toe ek in Mei 1977 aan die regering oor die aktiwiteite van die Departement van Inligting in 1976 verslag gedoen het. Ek het in my verslag geskryf dat in die oë van die wêreld-pers mnr. Vorster gesien word as ’n man wat nie in staat is om verwikkelinge in Suid-Afrika te beheer nie, en ook nie in staat is, of miskien onwillig is, om die nodige veranderinge te bewerkstellig wat vereis word om rasse-konflik te voorkom.
Om alles te kroon, het ek in my oorsig van sake in 1976 geskryf dat
indien inter-groep betrekkinge in Suid-Afrika te veel te wense oorlaat, geen bedrag geld wat in die buiteland bestee word, nog enige uitbreiding van mannekrag, enige uitwerking sal hê om Suid-Afrika se saak te bevorder nie. Ek het my prognose afgesluit deur te sê dat buitelandse mening oor Suid-Afrika nie sal verander, behalwe deur groot-skaalse en verbeeldingryke stappe in Suid-Afrika en die implementering van voorgenome Regeringsbeleid om weg te beweeg van rasse-diskriminasie nie.[2]

Vorster was woedend oor hierdie verslag. Etlike van sy vertrouelinge soos Brand Fourie, Sekretaris van Buitelandse Sake, dr. Piet Rautenbach, Voorsitter van die Staatsdiens Kommissie en Louis le Grange was net so kwaad. Enige kritiek teen die Eerste Minister van die kant van ’n amptenaar, selfs indirek, was nie net ongehoord nie, maar was beskou as onbeskof, ontrou en ongetwyfeld fataal vir sy loopbaan. Dit was ’n onsinnige standpunt. Die verskil tussen my en ander amptenare, en ambassadeurs, was dat ek bereid om die dinge wat ek professioneel gevaarlik vir Suid-Afrika geag het, aan die regering te sê en dit op skrif te plaas. My kollegas het dikwels ook so gedink maar stilgebly. My gevoel was dat die amptenary moet sê wat die regering moet hoor en nie wat hulle wil hoor nie, anders staan die regering weerloos en kan hy in ’n slagyster trap wat ander opgemerk het, maar te bang was om uit le wys. Die regering hoef mos nie op sulke waarskuwings ag te slaan nie. Dit was wat Connie Mulder ’n merkwaardige politikus gemaak het. Hy het met aandag geluister na dinge wat hy nie van hou nie en dit nie teen die persoon gehou nie.

Hierdie verslag is in Mei 1977 voorgelê, maar wat niemand geweet het nie, is dat mnr. Vorster agter die skerms alreeds van ’n getroue politieke informant, advokaat Retief van Rooyen, vemeem het dat my sienswyses oor die regte beleid vir die Indiër- en Kleurling-gemeenskappe in Suid-Afrika, en oor die regte soort regeringstelsel vir Suidwes-Afrika, “progressief-liberaal” was. Omdat dit glad nie met Nasionale-denke gestrook het nie, het mnr. Vorster skynbaar toe alreeds besluit om my van my pos te onthef. My verslag van Mei 1977 was maar net die laaste strooi. Dit klink ongelooflik, maar hy het ook besluit om sy ondersteuning van Connie Mulder, in daardie tyd die nommer- een kandidaat om hom as Eerste Minister op te volg, te onttrek. As gevolg van die goeie persoonlike verhouding tussen dr. Mulder en myself, het mnr. Vorster gegis dat dr. Mulder dieselfde menings as ek toegedaan was.

Hierin was mnr. Vorster totaal verkeerd.

Connie Mulder was sy eie baas en het sy eie idees gehad. Alhoewel hy uiters pragmaties en inskiklik was en idees wat voorgelê was op meriete sou aanvaar, het hy geensins my siening van die Kleurling- en Indiër-vraagstukke gedeel nie. Vandag nog nie. Hy het egter geweet dat hy op my kon staat maak om in die openbaar die regering se standpunt na die beste van my vermoë te stel.

Gedurende 1976 het generaal van den Bergh en ek dikwels oor noodsaaklike beleidsveranderinge ten opsigte van die Kleurling en Indiërs gesels, veranderinge wat die P.W. Botha-regering, ironies genoeg, uiteindelik in 1982 begin regskaaf het om die praktyk toe te pas. Generaal van den Bergh het sy eie idees van tyd tot tyd aan getroue vriende en genote oorgedra wie hy tydens maaltye in sy persoonlike restaurant by sy kantoor onthaal het. Een van hulle was Piet Rautenbach, Voorsitter van die Staatsdiens Kommissie, maar Rautenbach het, soos Retief van Rooyen met my gemaak het, Generaal van den Bergh se idees sistematies stilweg aan Vorster verklap. Ons verbasing was groot toe mnr. Vorster aan dr. Connie Mulder gesê het dat Van den Bergh hom “in die rug gesteek het” en dat hy ’n volledige weergawe van Rautenbach gekry het.
“En jy weet dat Piet ’n vriend van Hendrik is”, het hy toegevoeg.

Die generaal se innerlike krag kan gemeet word aan die feit dat toe ek en dr. Connie Mulder dit aan hom rapporteer, hy Rautenbach daama eenvoudig geïgnoreer het. Vir letterlik ’n voile jaar het Rautenbach by generaal Van den Bergh gepleit om hom te ontvang sodat hulle, wat Rautenbach ’n “groot misverstand” genoem het, uit die weg kon ruim. Generaal Van den Bergh het hom ’n jaar lank laat wag voordat hy hom weer in sy kantoor ontvang het. Nogtans was hy baie ontsteld oor Vorster se woorde. Mnr. Vorster is nooit in die duister aangaande die generaal se denkrigtings gehou nie, dus kon ons maar net aflei dat Rautenbach se weergawe van die generaal se standpunt nie waar kon gewees het nie.

In Februarie 1977 het ek ’n roetine-brief van die Ouditeur-Generaal se kantoor ontvang waarin hulle besonderhede van Ministeriële goedkeuring vir oorsese besoeke van amptenare van die Departement van Inligting aangevra het. Die brief het my verbaas, aangesien ek Gerald Barrie alreeds by etlike geleenthede in sy kantore in Pretoria en Kaapstad, sowel as tydens ’n ete by sy huis in Pretoria oor verskeie geheime projekte ingelig het, insluitende my eie besoek aan Wes-Afrika, die Midde-Ooste en Iran. Ek het ook aan hom eksemplare van politieke boeke gegee wat die Departement deur middel van sy geheime frontorganisasies in Suid-Afrika en in die buiteland gepubliseer het. Ek het dus na Kaapstad gevlieg om Gerald Barrie persoonlik te spreek. Ek het aan hom gesê dat ek kon maar wou nie die brief volledig beantwoord nie aangesien dit besonderhede oor sensitiewe kontakte met onder andere Egipte, Jordanië, Zaire en Morokko sou onthul. Hy het aan my gesê dat ek moet antwoord dat ek nie al die inligting openbaar kan maak nie maar op al die navrae in verband met die gewone fondse wat deur die Parlement aan die Departement van Inligting toegesê is, sal antwoord.

“Aangesien Inligting se geheime fondse nie deur die Parlement onder die Inligtingsbegroting toegesê is nie, hoef jy geen inligting oor enige aktiwiteite waarvoor daar uit geheime fondse betaal is te verskaf nie”, het hy bygevoeg. So het ek dit ook aan dr. Mulder en dr. D.O. Rhoodie gerapporteer. Dit was ook logies aangesien ek nie verslag kan doen aan die Gekose Komitee op Openbare Rekening van die Parlement nie omdat die komitee nie geheime fondse mag bespreek nie. Ek het hiervolgens gehandel, maar tot my verbasing het ’n ander brief op 15 Maart aangekom. Hierdie keer het die ouditeure aangedring op, inter alia, besonderhede oor al die oorsese besoeke van alle amptenare. Op 14 April het ek derhalwe aan Gerald Barrie ’n brief geskryf en aan hom gevra waaroor dit alles gaan. Geheimhouding was tog direk in die gedrang.

In teenstelling met sy vroeëre houding het Barrie in Julie maand persoonlik teruggeskryf dat ek nie agter geheimhouding van buitelandse besoeke kon skuil nie. Ek het weer eens geantwoord dat ek alleenlik inligting aangaande die ope rekening van die Departement sou verskaf, maar nie van die geheime besteding nie. Ek het hom daaraan herinner dat die Tesourie my in September 1973 per brief in kennis gestel het dat selfs hulle geen beheer oor hierdie fondse gehad het nie. Die bevindinge van die Erasmus-Kommissie in hul eerste verslag dat Gerald Barrie nie van die reg om die geheime rekeninge te oudit uitgesluit was nie, was totaal foutief en ongegrond want die Minister van Finansies het hom nooit die reg, soos bepaal in die toepaslike Wet van die Parlement, toegesê nie.
Die Tesourie se brief (B. 8/5/2 van 21 September 1973) het gelui dat:


“ingevolge die bepalings van artikels 2 en 3 van die Wet op die Spesiale Rekening vir Veiligheidsdienste, Nr. 18 van 1969, (het) die Tesourie geen seggenskap oor die aanwending van gelde uit daardie rekening nie” Presies hoe verkeerd die Erasmus-Kommissie was, kan afgelei word uit die feit dat mnr. Barrie later self erken het dat hy nie die rekening kon oudit nie. Toe die wêreld vir hom benoud begin raak het, het mnr. Vorster ook erken dat Barrie geen wetlike reg gehad het om dit te doen nie. Dit was in antwoord op ’n brief wat spesifiek die kwessie van reiskoste opgehaal het.

Die posisie was dus duidelik. Toe die geheime fondse daaropvolgend in die Spesiale Verdedigingsrekening geplaas is, het die Wet op Spesiale Verdedigingsrekening ’n identiese situasie voorgeskryf, dit wil sê die Tesourie het geen seggenskap, van watter aard ookal, oor die aanwending van die geheime fondse gehad nie. Die posisie van die Ouditeur-Generaal self was duidelik deur die rekenpligtige amptenaar van die Spesiale Verdedigingsrekening, admiraal Hugo Bierman uitgespel. In ’n brief KOMP/RO/17 van Maart 1975, het Admiraal Biermann geskryf dat dit met die Ouditeur-Generaal en die Tesourie gereël was dat die Verdedigingsmag self die “reëlmatigheid” van die geheime fondse sou vasstel. Hy het baie betekenisvol bygevoeg dat die fondse wat aan Projek Senekal vir die gebruik van die Departement van Inligting toegestaan is van Verdediging se Spesiale (Geheime) Rekening afkomstig is en dat die Ouditeur-Generaal nie eens oor die bestaan van Projek Senekal ingelig is nie.

Die enigste persoon wat wettiglik die aanwending van Projek Senekal se fondse kon goedkeur en sertifiseer, mnr. P. W. Botha, het voortgegaan om tot die bitter einde, die benodigde jaarlikse oudit-sertifikate te teken. Agterna het
mnr. Botha aangevoer dat hy op ’n vroeë stadium oor die stelsel gekla het, mondelings natuurlik, maar deur sy handtekening het hy wettige verantwoordelikheid vir al die geheime uitgawes van die Departement van Inligting aanvaar.
In terme van afdeling 2 van die Wet op die Spesiale Verdedigingsrekening van 1974, was mnr. P. W. Botha duidelik belas met die projekte waaraan sy geld bestee word. Nogtans het hy beweer dat hy nie alleen kapsie teen die stand van sake gemaak het nie, maar hy het onder eed gesweer dat hy nie geweet het waarvoor dit gebruik was nie. Op die allerminste was dit flagrante nalatigheid. Hy moes gesorg het dat hy weet.

Mnr. Botha moes formeel en saaklik geweier het om die oudit-sertifikate te
teken. Op die allerminste, om homself te beskerm, moes hy dit op rekord gestel het aan die Voorsitter van die Kabinetskomitee wat beheer oor die geheime propaganda-oorlog gehad het dat hy wel die oudit-sertifikate geteken het, maar aangesien hy geen kennis van, of deel gehad het aan die propaganda-projekte nie, hy dit as vanselfsprekend aangeneem het dat die Kabinetskomitee volle verantwoordelikheid vir die uitgawes aanvaar het. Mnr. Botha het dit natuurlik nie gedoen nie, vir die eenvoudige rede dat, om sy Kabinet-lidmaatskap te behou, hy die Eerste Minister se besluite oor die propaganda-oorlog moes aanvaar.

Mnr. P.W. Botha was baie duidelik nie die oningeligte onskuldige buitestaander wat hy later voorgegee het om te wees nie; en sy eie Departement was aktief betrokke by twee belangrike projekte van die propaganda-oorlog en sekerlik nie sonder sy medewete of goedkeuring nie.

Met inagneming van die kennis wat Gerald Barrie dus van ons projekte gehad het en die samesprekings wat ons in sy kantoor in die H.F. Verwoerd gebou in Kaapstad gevoer het, het ek derhalwe op 24 Junie 1977 geantwoord dat hy die Ministerie van Verdediging moes nader.

Die uiteinde was egter dat Barrie en twee van sy manne op ’n dag eenvoudig by die kantoor van die Departement van Inligting ingestap het vir wat hulle 'n dringende ondersoek van ons “reis- en verblyfuitgawes” genoem het.

Nog die Minister nog ek, het ooit teen die oudit beswaar gemaak op voorwaarde dat dit net die reise van amptenare dek en nie die geheime projekte self ingesluit het nie. Persverslae dat ons teen die ondersoek self beswaar gemaak het, was blote kwaadwillige versinsels. Mnr. Vorster het aan beide dr. Mulder en generaal Van den Bergh vertel dat Barrie slegs in die reiskoste uit die geheime fondse belanggestel het. Alhoewel ek dit strydig met die Wet gevind het, het ek nie omgegee nie, want ek het geglo dat ons niks gehad het om weg te steek nie. ’n Bevinding van die Erasmus-Kommissie dat ek na Barrie se oudit begin het, ’n opdrag gegee het dat dokumentasie vernietig moes word, is 'n skokkende onwaarheid. Om die waarheid te sê, dit was net so belaglik as wat dit onwaar was. Barrie het sy ondersoek in April 1977 begin en my instruksie het die vorige jaar se datumstempel gedra. Boonop het dit nie betrekking gehad op reiskoste nie, maar het spesifiek oor projekte gehandel. Maar in hulle gretigheid om my te veroordeel en hulle politieke base tevrede te stel, het die Kommissie nie eens die datum waarop die brief geskryf was gelees nie.

Afgesien van Gerald Barrie was daar nog ander termiete aan die werk.

Min het ek egter geweet dat die Hoof van my Administratiewe Afdeling, mnr. J.F. (Koos) Waldeck, agter my rug ’n aktiewe medewerker van die Ouditeur-Generaal geword het, waarskynlik met al die skinderpraatjies aangaande die spesiale afdeling van die Departement wat met die geheime operasies en die besoeke van sy amptenare aan die buiteland te doen gehad het waarop hy sy hande kon lê. Op een stadium het ’n gerug my bereik dat die Ouditeur-Generaal ’n ooreenkoms met ’n amptenaar van die Departement van Inligting aangegaan het om die rol van ’n geheime agent te speel, in ruil vir ’n belofte van vrywaring. Ek het my rekenmeester, Braam Fourie, trompop hieromtrent uitgevra, maar hy het dit ontken dat hy die betrokke amptenaar was. Daama het ek nie getwyfel oor my afleiding dat Waldeck die betrokke persoon was nie. Soos ek ’n bietjie later sal bewys, het Barrie en die politieke opposisie se openbare lofuitinge oor Waldeck enige twyfel wat ek mag gehad
het uit die weg geruim.
Dit is belangrik om na die Waldeck aangeleentheid te kyk want die Erasmus-Kommissie het hom as die enigste standvastige, verantwoordelike element in die Departement van Inligting beskryf. Die opposisie het aanhoudend ’n beroep op die Parlement gedoen om op die Waldeck-saak in te gaan. Die opposisie-pers het hom as ’n held voorgestel, ’n voorbeeld van hoe ’n ware staatsamptenaar moet optree. Gerald Barrie self het Waldeck keer op keer in die openbaar geloof en, so onlangs as 1982, het The Sunday Express geskryf oor die prys wat Waldeck vir eerlikheid en lojaliteit moes betaal.

Vervolg...

 

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2591 gaste aanlyn