DIE AFRIKANERVOLK VOOR 'N KRUISPAD (1)

ONS WAS NOG NOOIT SO VERWARD EN VERDEELD SOOS TANS NIE

Prof JJ Pienaar

Die Afrikanervolk was nog nooit so verward, so onseker van homself, so koersloos, so oningelig, so verdeeld en so roepingsverduister as vandag nie. (Ons gaan nie hier 'n nuttelose debat voer oor die begrippe 'Afrikaner, Boere-Afrikaner of Boer nie). So 'n verwarde en verdeelde huis (huis beteken ook volk, vgl Eségiël 43:10) kan nie stand hou nie en dit is presies wat vandag met ons volk gebeur. Die toestand van verdeeldheid gaan van kwaad tot erger en ons volk wil nie hoor wat die Woord van die Here vir ons sê nie:

"Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie."

Matt 12:25. Só belangrik word hierdie waarskuwing geag dat Markus (3:25) en Lukas (11:17) dit herhaal.

Kyk ons byvoorbeeld na die vorige parlementêre verkiesing dan word bogenoemde aanklag teen ons volk as waar bewys. Baie sogenaamde Afrikaners het hulle met die Demokratiese Alliansie vereenselwig. Tussen die DA en die ANC is daar geen beginselverskille nie – ons heil lê beslis nie by die DA nie. Zille en haar party is uitgesproke globaliste.

In daardie verkiesing is daar weer 'n kloof geslaan tussen stemmers en nie-stemmers. Dit is nie vir die doel van hierdie beredenering nodig om hierdie verskille verder op die spits te dryf en die reedsbestaande wonde nog bloediger te maak nie. Ook hierdie verskeurdheid, so glo ons, gaan in die nabye toekoms oorbrug word.

Dan is daar werklikwaar sogenaamde Afrikaners wat vir ander partye soos oa COPE en die ACDP gestem het. 'n Duidelike bewys van die identiteitsverduistering wat daar bestaan.

Ons gaan nie in op die politieke standpunte van die landverlaters nie, maar dit is 'n verdere verdeeldheidsfaktor. Oor hierdie verskynsel en die politieke houding kan baie gesê word, maar ons laat dit daar. Die Duitsers het 'n gesegde: "Vergiss nie die Heimat wo deine Wiege stand. Du findest in der Fremde, klein sweites Heimatland."

 

Drie oorsake van hierdie verdeeldheidpsigose

Daar moet seker redes of oorsake wees vir hierdie verwarrings- en verdeeldheidpsigose en alhoewel dit 'n baie omvattende aangeleentheid kan wees, gaan tog gepoog word om, baie kortliks, enkele faktore te noem:

Identiteitsverduistering

Hieroor kan nie genoeg gedink en geskryf word nie. Die "Afrikaansche Volk" soos Paul Kruger en Christiaan de Wet hierdie volk genoem het, het graag na homself as 'n Christelike volk en 'n verbondsvolk verwys. Juis hierdie gedagte, hierdie naelstring of verbondslyn met die Israel vanouds en hierdie identiteitslyn het aan die liberaliste en volksverraaiers baie aanstoot gegee. Een van hierdie vooraanstaande en gesiene Gereformeerde teoloë wat hierdie idee van 'n identiteitsbewuste Afrikanervolk wou nek omdraai is Willem de Klerk. Hy kon nie genoeg slegsêwoorde vind om hierdie idee te vernietig nie. Luister na sy neerhalende en beskimpende woord:

"Dit (die afsonderlikheids- en identiteitsbewuste gees van die Afrikaner) is verwaandheid wat in arrogansie en hoogmoed Afrikaners oorskat."
"Dit is 'n verkorenheidswaan dat Afrikaners 'n spesiale aansien en status voor God het."
"Dis 'n fasade, 'n skynheilige vertoon en valsheid."

Luister na sy verraderlike raad:

"Van hierdie afstootlikhede sal Afrikaners baie gou ontslae moet raak as ons as 'n volk wil oorleef."

Daar was lanklaas aan die Afrikanervolk slegter raad gegee, maar nou kan ons verstaan waarom ons volk vandag so in sy dop gekruip, so verslae, so geloofsmoeg en so onseker van homself is . Natuurlik wil die vyand baie graag hierdie volkshaarlokke afgesny sien, want dit was nog altyd dié krag van ons volk. Die gevolge van hierdie gesindheid van dié Gereformeerde teoloog, Willem de Klerk, werk steeds deur en dit is een van die redes dat mnr Andries Breytenbach moet opmerk:

"Mens verwonder jou hoe min geloof soveel van ons "gelowige" kerkgaande volksgenote in God en sy almag het. Hulle regverdig hul ongeloof met die argument: Ja, God het ons volk hier geplant, maar hoe weet ons nie of sy doel met ons uitgedien is en dit in sy raadsplan is dat ons nou tot niet moet gaan nie?"

Dié bose plan is duidelik: sny die Afrikaner se geloofswortels af sodat hy sy volksidentiteit verloor en verloën.  Ons kom na hierdie saak terug.

Die Bileams- of verbasteringsraad

Die raad wat Bileam, die waarsêer, aan die Moabitiese koning, Balak, gegee het, is vandag van nog groter belang. Wat behels hierdie raad? Gebruik rasvermeninging, gesamentlike aanbidding, multikulturele onderwys (skoolintegrasie) en rasvermengde advertensies om in alle skole, universiteite, kerke en die maatskappy, die Christelike identiteit te vernietig en te verloën.

Die meeste Afrikaners is so verward en so gebreinspoel deur die TV en die meeste ander media dat hulle met hierdie globalistiese afgrondsverskynsel saamgaan sonder dat hulle verstaan waarmee hulle besig is.

Die meeste Afrikaanse kerke het die Afrikanervolk afgeskryf.

Die meeste kerke wat nog altyd die Afrikaner begelei en sy koers help bepaal het, se stemme het stil geraak. Waarom? Omdat die meeste kerke al meer op die eenheidspad van die Nuwe Wêreldorde beweeg. Wat beteken dit? Dit beteken dat die meeste kerke die globalistiese, eenheidsideaal van die "New Age"-wêreld nastreef. Daar word beweeg in die rigting van die oop kerk, die eenheidskerk, die sogenaamde "Emerging Church" van Rick Warren wat praat van "holding hands around the world." Hierdie oop kerk, geïntegreerde kerk, sinkretistiese kerk (godsdiensgelykheid) of wêreldkerk huldig ook 'n wêreldgodsdiens waar alle godsdienste gelyk is en het nie plek en ruimte vir 'n volk, soos die Afrikanervolk, wat van die standpunt uitgaan dat God Drie-enig nie aan die ander afgode gelyk is nie.

Die meeste gereformeerde kerke het klaar gekies vir die eenheidskerk, die wêreldkerk, die geïntegreerde of oop kerke, en is nie meer te vinde vir 'n volk soos die Afirkanervolk wat nog sy afsonderlikheid en eie identiteit wil handhaaf nie.

Totius, (prof JD du Toit) sê in sy baie insiggewende werk:

Die Afrikaanse Rassebeleid en Die Skrif,

dat die verskillende volke, dus ook die Afrikanervolk, hulself moet handhaaf teen hierdie eenheidsgees van die wêreld, hierdie Babiloniese gees van eenwording, die gees van wêreldryke en magsryke wat in die boek Openbaring as diere geteken word. (Openbaring 13).

Daar kan nog talle ander van hierdie identiteitsvernietigende tegnieke wat help om die Afrikaner te verwar en te mislei genoem word. Daar is nog niks gesê oor die verwarrende opvatting oor die naaste nie. Niks is gesê oor die valsheid en gevaar van die transformasieverskynsel nie; oor die relativering van die waardes en norme nie; oor die verwarring en verduistering van die vryheidsideaal nie.

In die volgende aflewering sal ons aandag skenk aan hoe die Afrikaner sy identiteit moet bevorder.