Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hoe lyk jou geloof in Christus? Is dit net 'n kennis-sisteem? Of leef jy so dat ander kan sien – en veral Christus kan sien- dat jy werklik deel aan sy Vlees en sy Bloed het?

VEG VIR IETS EERDER AS OM VIR NIKS TE LEWE

GEEN VEILIGHEID SONDER HEILIGHEID

Satan is soos ʼn brullende leeu aan die suidpunt van Afrika besig. Ons strate is rooi van die bloed van volksgenote wat die hoogste prys vir die mislukte reënboognasie-proefneming betaal. Dis geen demokrasie nie, maar ʼn gekamoefleerde skrikbewind! Satan los niks wat vir God kosbaar is uit nie. Hy verwek altyd vyande en teenstanders, selfs te midde van ʼn volk. Gelukkig verloor hy altyd soos wat koning Dawid telkens ervaar het: “ In U wil ek bly wees en juig; ek wil psalmsing tot eer van u Naam, o Allerhoogste, omdat my vyande agteruitwyk, struikel en omkom van voor u aangesig. Want U het my reg en my regsaak behandel; U het gaan sit op die troon, o regverdige Regter! U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd” (Ps.9:3-6).

Die geskiedenis van die Boerevolk is ʼn geskiedenis van oorloë. God is op ʼn besondere wyse met ons volk. Die parallel met oud-Israel is net te opvallend om in die wind te slaan. God was en is tot vandag toe nog op ʼn besondere manier met ons volk besig.   Hy het ʼn doel met ons volk en gaan ons nog kragtig gaan gebruik voordat Jesus op die wolke kom.

Oorlogvoering is nie verkeerd so lank as wat daar tussen offensiewe en defensiewe oorlogvoering onderskei word nie. Offensiewe oorlogvoering is gewapende grypsug en defensiewe oorlogvoering die beskerming van eiendom. Ons eie volksgeskiedenis getuig van beide oorlogvoerings. Tydens die Boereoorlog het die Engelse die Boere aangeval (offensief) om grond en minerale te roof. Dit het die Boere genoodsaak om tot die gewapende stryd toe te tree ten einde dit wat vir hulle kosbaar was te beskerm (defensief).

Wat jy uit die hand van God ontvang, is nie te versmaai nie. Wat het met Esau gebeur toe hy sy eersgeboortereg versmaai het? Sy nageslag het ʼn nikswerd volk geword wat uit God se heilshandeling geval en in skermutselings chronies op hul baadjie gekry het. Nee, gelowiges moet hul godgegewe erfenis bewaar al moet hulle die wapen daarvoor opneem!

Christus is die Vors van vrede. Die Satan is dié van onvrede. En dit veroorsaak ʼn gedurige stryd tussen lig en duisternis. Gelowiges word soms genoodsaak om oorlog te voer. En dis nie altyd verkeerd nie. Solank dit gevoer word om dit wat jou eie is te beskerm.

Koning Dawid was ʼn sterk gelowige. Hy het geweet tot Wie hy hom moes wend selfs toe daar burgeroorlog in Israel uitgebreek het. Hy skryf in Ps.18: “By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg, by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd. Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is. Want U laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar. Want met U loop ek ’n bende storm, en met my God spring ek oor ’n muur. Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is ’n skild vir almal wat by Hom skuil. Want wie is God buiten die HERE, en wie is ’n rots behalwe onse God?"(26-32).

Geen kind van God pleit tevergeefs by sy hemelse Vader nie. Dawid ook nie. God het sy gebed verhoor en aan hom die oorwinning gegee. Dawid was egter nie die enigste koning wat so ʼn wonderlike ervaring gehad het nie. Jare later het Asa, die koning van Juda, net so ʼn verlossingservaring gehad. Die beryming van Ps.146 lui: “Salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God, sy toeverlaat; en ook in die swartste nag op die Heer alleen bly wag” (strofe 3). Asa het ervaar dat God help waar geen ander mens kan help nie.

Asa was ʼn godvresende koning. Selfs sy vader, Abia, was inherent ʼn goeie mens. Hy het egter ʼn swakpunt gehad; hy wou almal tevrede stel . Daarom het hy ʼn blinde oog na die afgodsdiens wat in sy land beoefen is, gedraai.  Hy het selfs ʼn tempel vir Baal op die Tempelberg laat oprig en die afgodspriesters uit die staatskas vergoed. Alles in die naam van godsdiensvryheid!

Toe Asa aan bewind kom, het hy die regte ding gedoen om afgodery uit te roei en ʼn godsdienshervorming van stapel te stuur. ʼn Land herstel as die regte dinge gedoen en booshede uitgeroei word. Soos die verlore seun is daar net een pad na herstel – die pad terug na die hemelse Vader. Dis hervorming!

Ná Asa se hervorming het God Juda met rus en vrede geseën. Onrus in ʼn land is dikwels aan ongehoorsaamheid aan die Here toe te skryf. Suid-Afrika is ʼn sprekende voorbeeld hiervan - geen veiligheid sonder heiligheid nie!

Juda het vir 10 jaar rus en vrede beleef waarna dit voor ʼn groot bedreiging te staan gekom het - ʼn vyandige leër van 1,000,000 het op Juda afmarsjeer.  Asa het nog nooit soveel mense by mekaar gesien nie; mense wat van ver gekom het; van Kus in Afrika; ʼn groot deel van die huidige Etiopië en die Soedan.

Serag, die swart Afrikaleier, was ʼn tipiese plunderaar wat nie eens die volk van God in sy roofsug ontsien het nie. Hy wou as’t ware met die God van Juda kragte meet.  Asa was in groot nood want die vyand was te talryk Juda het die dood in die gesig gestaar. Asa moes iets baie vinnig doen. Hy doen die regte ding deur op sy knieë voor God te gaan want ʼn mens op sy knieë struikel nie!

“En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; Here, U is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie”

En die uitslag? “En die Here het die Kussiete voor Asa en Juda verslaan...” (:12). Let wel – die Here!

Ná die oorwinning het Asa die hervormingsmaatreëls verskerp en die afgodery met wortel en tak uitgeroei.   Eenmaal hervorm altyd hervorm! Asa het 41 jaar lank voorspoedig oor Juda regeer. Sy volk het lank na sy dood oor hom gerou.   Soos elke eerbare landsleier het Asa alles vir sy God en volk feil gehad.

Asa leer gelowiges iets baie belangrik - om jou nie deur getalle te laat ontsenu nie. Kyk na Jesus Christus – aan Hom behoort alles mag in die hemel en op die aarde. Strofe 4 van die beryming van Ps.146 lui: “Dis die Heer wat aard en hemel, die getuies van sy mag, met die see en al wat daar wemel, voorgebring het deur sy krag; wat, onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou”.

Gelowiges moet hulle nie deur heidengetalle laat afskrik nie.   Ons kyk met ander oë na die toekoms en meet met ander maatstawwe as heidene. Ons is besorg oor ons volksgenote. Bitter min van hulle het hoop vir die toekoms. Waarom? Omdat hulle in die verkeerde rigting kyk.   Dit laat mense tou opgooi in ʼn tyd waarin hulle baie eerder geestelik weerbaar moes wees!   Hulle sê dat die oormag te groot en die speelveld te ongelyk vir ʼn oorwinning is. Genadiglik het niemand destyds vir Sarel Cilliers van die kanonwa afgestamp en gevrat om oor te gee omdat die Zoeloes net te veel was nie! 400 Voortrekkergelowiges kom noodgedwonge teen ʼn oormag van bykans 20,000 barbare te staan. Uit ʼn militêre oogpunt was hulle kanse 0%. Met God se hulp 100%! Die verlossing uit die nood het met ʼn gelofte begin. Die Heilige Gees het dit in hierdie klompie Voortrekkers se harte gelê om ʼn gelofte te verwoord en dit vir ʼn week lank elke aand te herhaal. Op Sondagoggend 16 Desember 1838 het hulle soos in die dae van Asa weer teen ʼn swart Afrika-leier met ʼn ontsaglike getalleoorwig te staan gekom. Die Voortrekkers het nie grond gesteel soos die nuwe geskiedenisboeke oningeligtes wysmaak nie. Die grond is wettig van die Zoeloes gekoop. Die koopkontrak wat later by die oorskot van Piet Retief gevind is, bevestig dit. Dit was dus nie offensiewe oorlogvoering nie.  Alles was Bybels korrek gewees. Cilliers en sy manskappe was nie skurke soos wat die moderne, skeefgetrekte geskiedenis hulle uitbeeld nie. Hulle was gelowiges wat met die geweer in die een hand en die Bybel in die ander een die donker wêreld van die barbaar betree, trotseer en ook geëvangeliseer het. As God nie met hulle was nie, het ons vandag volstrek niks van hulle geweet nie. God was met die gelowiges by Bloedrivier soos destyds met Asa op die vlaktes van Juda.

En omdat Hy met gelowiges is, is die uitslag dieselfde: “En die Here het die Kussiete voor Asa en Juda verslaan...” (:12). Van Bloedrivier kan gesê word: “En die Here het die Zoeloes voor Cilliers en sy mansklappe verslaan en die Zoeloes het gevlug”; ʼn vlug wat ʼn rivier rooi van die bloed gemaak het!

Moenie na volksgenote kyk wat moontlik iets aan die huidige skrikbewind kan doen nie. Kyk eerder na God – Hy kan iets daaraan doen!   Dink aan Gideon en sy 300 manskappe wat 135,000 Mideaniete oorwin. Was hulle swaarde sterker as dié van die vyand? Nee, hulle God was sterker.   Nie een van Gideon se manskappe het nodig gehad om ʼn swaard te trek nie. God het alles gedoen!

Gedagtig aan God se wonderbare verlossing van ons voorsate, raak ons stil voor die Here en juig opnuut oor die blye versekering dat God sy kinders deur die eeue bewaar. Ons juig oor Ps.34 wat sê:

Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered ... Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos ... Die Engel van die HERE trek ’n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit ... Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil! ... Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep... Die aangesig van die HERE is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei ... Die HERE is naby dié wat gebroke is van hart, en Hy verlos diéwat verslae is van gees... Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom... Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil...”

Ons is nie veronderstel om kunsmatige rasseverhoudings te versterk nie.. Die Woord van God roep gelowiges nie op om met heidene te versoen nie, maar om hulle teen te staan. En dit verg stryd. Sien jy daarvoor kans?   In stryd is daar geen plaasvervanger vir oorwinning nie. Wie heidene teenstaan, veg ʼn eerbare stryd met God aan hul kant. Kom ons veg eerder vir iets as om vir niks te lewe nie. Laat die plooie op jou gesig die graveerwerk van stryd en nie van verraad wees nie want om niks te doen is verraad!

“En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; Here, U is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie”

                                     2 Kron.14:11                                    

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1399 gaste aanlyn