HET ONS VOLKS SY SIEL VERLOOR?

Dr Danie Theron

Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. (1 Kor 7: 20)

Is daar nog ‘n Afrikanervolk? En indien wel, wat besiel hom?

Ja, dit is die vraag wat ons vandag baie eerlik moet uitmaak. Die punt is immers dat hierdie antwoord sal bepaal wat die toekomsverwagting van die Afrikaner is te midde van ‘n bose bestel waarin hy hom bevind.

‘n Bose bestel? Ja my vriend, ‘n diaboliese, ‘n duiwelse bestel! Of het u reeds volkome gemeensaak gemaak met die onheiligheid en onreinheid wat in hierdie land in die naam van menseregte bedryf word? Besef u nie dat die verlokking om materialistiese dinge na te streef – rykdom, gemaksug, genot, oppervlakkige Godsonterende vermaak – dat dit ‘n subtiele vervolging daarstel wat net so gevaarlik is soos uiterlike vervolging nie?

Hoedanig het die gedaante van die Afrikaner nie verander in net ‘n geslag nie! Waar is die volk wat God eerste in sy grondwet, in sy lewe gestel het? Wat sy geskiedenis en heldedom in hoë aansien gehou het? Wat nie skaam was oor sy verlede in teenstelling met diegene wat vandag saam met die nuwe grondwet bely dat die Afrikaner se geskiedenis ‘n ‘onreg’ is nie?

Is dit nodig om daarop te wys dat die skrif aan die muur is vir die Nuwe Suid-Afrika? Steeds groeiende misdaadsyfers, toenemende werkloosheid, algehele verval, broeiende rassehaat, ‘n staat wat op die punt staan om in duie te stort. Dit is die realiteit. En daaraan sal geen nuwe grondwet enigiets kan verander nie.

Konflik is ingebou in ‘n land waar rasseverskille ontken word. Waar volke met uiteenlopende verwagtings onder dwang saamgevoeg word. Waar die regsopvatting en lewensuitkyk van kulture drasties verskil. Waar die gemene deler die laagste gemene deler is. En daardie konflik kan nie bedek word met trooswoorde en -frases nie. Die ‘reënboognasie’ het met sy menseregte toe nié ‘n beter lewe vir elkeen bewerkstellig nie. Inteendeel!

Besef u waarom ons vandag in hierdie situasie is? Dit is immers die belangrikste vraag om te beantwoord voordat enigsins na die toekoms gekyk kan word.

Ons is in hierdie toestand gedompel weens die volgende:

  1. Die aandrang van die Joodsbeheerde internasionale magte om die hele wêreld te onderwerp. Ja, ook Suid-Afrika. Dit is ‘n duiwelse aanslag gemik daarop om die Christendom te vernietig.
  2. Die gebrek aan weerstand en aan moed by Afrikanerleiers sedert die dood van dr. Verwoerd om hierdie aanslag die hoof te bied. Die gees van oorgawe was vaardig te midde van ‘kragdadigheid’ wat toe niks anders was as ‘lafhartigheid’ nie.
  3. Meedoënlose propaganda en breinspoeling wat die psige van die Afrikaner aangetas het sodat baie ‘n gedaanteverwisseling ondergaan het.

Ja, ons is te midde van ‘n verwoede aanslag deur Afrikanerleiers, met die meewerking van hulle propaganda-masjiene mislei en soos skape ter slagting gelei. Wie dit nie raaksien of wil erken nie, het met die waarheid afstand gedoen.

Maar die vyand is met ons nog nie klaar nie. Wat word hiermee bedoel en wie presies is die vyand?

Die gelowige se stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose geeste van die duisternis. Hierdie bose het sy oorsprong in die Joodse leiers (die Fariseërs) wat Jesus verwerp en gekruisig het en oorlog verklaar het teen die Christendom. Daardie oorlog duur onverpoosd voort. Dit is ‘n oorlog van die Antichris teen die Christendom. Agter elke vervolging van die Christendom sit hierdie Jode. Hulle materiële setel is die VSA en hulle geestelike setel, Israel.

As u glo dat dié Jode ons ‘vreedsame bure’ is wat maar net oortuig moet word van Christus, is ek bevrees u is gruwelik mislei. Dit is totaal onwaar. U is deur hulle geld-gesteunde propaganda gebreinspoel om dit te glo. U sal daaruit moet loskom.

Satan is owerste van hierdie wêreld en sal sy aanslag nie laat vaar voordat hy op ‘n bestemde dag in die vuurpoel gegooi sal word nie. Tot dan sal hy verwoed, soos ‘n brullende leeu teen die Christendom soos verteenwoordig in elke land en volk, oorlog voer. Die Sionistiese Jode met hulle Judaïsme is die setel van die aanslag van Satan.

Dit bring my by die vraag van Afrikanerwees. Moet ons dan verlief neem met die feit dat hierdie volk se dae getel is? Wat word dan bedoel met die woorde in Handelinge 17:26 dat God uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak het om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense vir hulle woonplek vasgestel het? God bepaal die leeftyd van ‘n volk. Dit is nie vir ‘n mens om daardie einde te bepaal of te verhaas nie. God het hierdie volk in aansyn geroep. Die volk, hoe gehawend ookal, bestaan nog. ‘n Volk met só ‘n heldedom en heroïse geskiedenis kan in 30 jaar nie uitgewis word nie.

Daardie wete moet ons oortuig, nee besiel!, om ons erfenis te bewaar. Te midde van ‘n al groter-wordende aanslag. Te midde van ‘n skynbaar hopelose toestand. Want daar is geen hopelose toestand nie, net hopelose mense!

As die omvang en die felheid van die aanslag teen die Afrikaner ingesien word, verstaan word, sal die Afrikaner besef dat hy geen ander keuse het nie as om daadwerklik op te tree vir die behoud van sy eie.

Die Antichris is sigbaar! Die sigbare merk van die dier word deur die Jode gedra as gebedsband om hulle voorhoof en tossels aan die mou op die hand. (Sien Matt 23:5, Eks 13:9, Deut 6:8 en 11:18). Die Jode (wat Christus verwerp) is die sinagoge van Satan (Op 2:9). Hulle is heilshistories nie Jode nie, want hulle is nie eens biologiese afstammelinge van Abraham nie en geestelik ook nie. By hierdie sinagoge het die VSA en elke ontroue en opstandige verbondskind aangesluit. Soos destyds, toe die Jode in alle ywer Joodse proseliete (Jodegenote) gesoek het wat die Joodse geloof aanvaar het en hierdie nuwe “bekeerliinge” dan twee maal erger as die Jode self was in hulle verwerping van die Christene, so is die maghebbers in Washington en ander Jode-aanhangers vandag oorvloedig in hulle ywer om die wêreld en veral die Christendom aan dié Jode uit te lewer. Dít is die magte van onheil wat teen ons opgestel is.

Ons moet hierdie toestand van sinkretisme waar ons gemeensaak as Christene met die Joodsbeheerde heidendom gemaak het vaarwel toeroep.

Dit mag dalk ons lewens geriefliker maak, maar dit is vir die verderf bestem. Dit is vals, dit is verloëning van ons Christenskap. Elke versuim maak hierdie sinagoge sterker!

Hierdie Jode wat Jesus ‘n hoerkind in hulle Talmoed noem is meedoënloos en ongenaakbaar. Hulle mag is, weens ons versuim, nou feitlik onaantasbaar (1 Joh 5:19). Al weet ons dat die kerk (en so ook elke gelowige volk) die stryd sal verloor, het ons die Bybelse opdrag om te bewaar wat aan ons toevertrou is.

U sal nooit die gawe van onderskeiding besit as u u oë sluit vir die werklikheid nie. Die sinagoge van Satan (die Jode) gaan ons uit die handelsverkeer ook uitsluit (Op 13). Dit gebeur reeds omdat niemand sal kan bybly en oorleef in ‘n staat wat elke ekonomiese maatreël tref om die Afrikaner te ontmagtig nie. Hierdie staat is maar net nóg ‘n pion van die Joodse geldmagte.

Die Jode het hulle eie god geword. En elke nasie moet voor hierdie god die knie buig. Materialisme het in die Joodse natuur sy dieptepunt bereik. Hierdie Jode sal nie rus voordat hulle doel bereik is nie. Dit is ‘n stryd om lewe en dood. Besef ons dit?

Soos die Fariseërs in Jesus ‘n politiese vyand gesien het (Joh 11:48) wat hulle mag sou breek, so sien hierdie Jode vandag nog die Christene as die eintlike gevaar. Daar was nog nooit ‘n volk wat so ná aan die Bybel geleef het soos die Boervolk en die Afrikaner tot en met 1966 nie.

Sedert 1966 het ruggraatlose, selfsugtige, eerlose leiers die arena betree. Hulle was nie bereid om vir hulle volk in die bresse te tree nie.

Die uurglas het uitgeloop. Dit is baie laat in die dag. U is as Afrikaner in aansyn geroep. Die oproep is om daardie roeping te vervul en nie te verloën nie. Maak ‘n geestelike breuk met hierdie bose bestel en sy parasitiese moordlustige regime. God sal u behoed. Groei in die geloof. Volhard in die hoop. En sing met erns:

Op U almag vas vertrouend
het ons vadere gebou
skenk ook ons die krag o Here
om te handhaaf en te hou
dat die erwe van ons vaders
vir ons kinders erwe bly
knegte van die Allerhoogste
teen die hele w
êreld vry!