NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons lees dat nie almal die voorreg het om deel aan die HERE te hê nie. Wie mag dan in God se 'tent' vertoef? Ps 15 vertel ons dat net opregtes, mense wat in die waarheid leef, wie nie skinder en lieg nie, en boonop nie dobbel en omkoopgeskenke aanneem nie, onwankelbaar sal staan in God se teenwoordheid. Hieruit blyk dit dat talle mense verlore sal gaan indien hulle nie hul weë betyds verander nie.

GELOFTEFEES 2018

Leon Schoeman

Geagte Volksgenoot, dit is vandag presies 180 jaar gelede dat die Slag van Bloedrivier plaasgevind het. Op daardie dag in 1838 het die Voortrekkers wat by die Slag betrokke was, nie kon droom watter belangrike stuk geskiedenis hulle besig was om te skryf nie.

Ja, die Slag van Bloedrivier was ‘n bepalende oorlog, dit het die voortbestaan van ‘n volk bepaal. En die gebeure van daardie dag speel vandag nog ‘n rol in die lewe van die Afrikanervolk. Dit het die ontluikende jong Afrikanervolk wat toe reeds gekenmerk is deur hul diepe geloof in en afhanklikheid van ons Hemelse Vader, bevestig as ‘n verbondsvolk wat in noue verbintenis tot God staan.

Ons kan dus met reg sê dat die gebeure daardie dag ‘n vormende invloed op ons volk gehad het. Want dit het daartoe gelei dat hierdie volk deur die plegtige gelofte wat voor God afgelê is nou bekend sou staan as ‘n volk wat God se ontferming in hul diepste nood ontvang het toe hulle Hom daarom gesmeek het.

Vriende, in die Bybel lees ons maar van een ander volk, die Israeliete, waarby God so tasbaar betrokke was.

Maar net soos Israel ook telkemale hul rug op God gekeer het – dink maar aan hulle murmurering in die woestyn, kort nadat hulle op wonderbaarlike wyse uit Egipteland bevry is, so neig ons volk ook om te vergeet dat God ons op wonderbaarlike wyse tot hier gebring het. As ons na baie van ons volksgenote kyk, lyk dit soms asof hulle nie dieselfde diep geloofsband deel nie.

En as ons dan sien dat hulle geen erg het aan die onderhouding van die Gelofte nie, en hoor dat hulle van mening is dat hulle nie deur die Gelofte gebind is nie, dat hulle nie direkte nasate is van die nagenoeg 470 man wat daar geveg het, of dat die Gelofte nie meer vandag geldend is nie – dan sidder mens by die gedagte aan wat die Heilige God daarvan dink. Hy was immers die ander party in die gelofte.

Hy, wat sy kant van die gelofte gehou het. Hy wat nooit verander nie. Hy by wie daar geen omkering van gedagte is nie, Hy wat trou bly, selfs al is ons ontrou....

Ja, volksgenote, as mens kennis neem van die afvalligheid onder van ons mense dan dink mens onwillekeurig aan NP van Wyk Louw wat in sy Dieper Reg pleit dat ‘n volk nie in die newels moet verdwyn nie:

                        Ek kom om vir ‘n volk te pleit

                        wat klein naas al die volke staan,-

                        dat hulle naam nie sal verklink

                        en tot die stilte gans vergaan;

                        maar dat hul sterk voor God durf kom

                       - rein is die mens wat suiwer streef –

en deur hul reg ‘n nageslag

in verre eeue nog kan leef

Voorsitter, ons volk is tog hier deur God geplant met ‘n bepaalde doel. Ons kan nie maar net handdoek ingooi en sodoende in die vergetelheid verdwyn nie. Sou die Here ons Voortrekker-voorsate dan so wonderbaarlik die Kaapkolonie uitlei, deur tallose ontberinge heen, ons beskerm en veilig vestig in hierdie wyd uitgestrekte vaderland van ons, net om ons minder as 200 jaar later in die niet te laat verdwyn? Ons weet tog – soos dit ook in ons Republiek-Grondwet vervat is, dat Hy die beskikker is oor die lotgevalle van volkere en nasies.

Daarom sê dr. HF Verwoerd in 1958 by Bloedrivier die volgende:

Ons is nie doelloos hier geplant nie. Waarom is dit alles – die Vryheidsoorloë, Bloedrivier, nasieskap - aan ons gegee as daar nie ‘n doel was nie? Ek glo dat die doel is dat ons hier vir die Westerse beskawing en vir die Christelike godsdiens ... ‘n anker moet wees.

Ja, as gelowige volk glo ons dat die Here nog nie klaar is met ons volk nie. Dat ons deel uitmaak van sy Plan en dat ons hier ‘n bepaalde doel het om te vervul.

U sien, op die behoudende Afrikaner rus die dure plig om steeds suiwer te streef na die ideale van ons voorsate. Toe hulle die onbekende ingetrek het, was die dryfveer die soeke na vryheid en die behoefte om oor hulself te kon regeer. Vandag beleef ons weer dieselfde situasie – ons is ons vryheid ontneem en ons word deur vreemdelinge regeer. Ja, op ons wat vandag hier sit, soos die derduisende volksgenote wat elders ook die Gelofte eer, op óns rus die plig om te strewe na die herstel van ons land en die herwinning van ons volk se vryheid.

Ons moet die fakkeldraers van die nasionalisme wees. Daarom moet ons die valse skuldgevoel wat op ons afgeforseer is deur die liberale media en ander vyande van die Afrikanervolk van ons afwerp. Want ons staan met ‘n skoon gewete voor God oor ons volk se verlede. Oor ons geskiedenis wat geanker is in ons vaste geloof in Hom. ‘n Geskiedenis wat vertel van ‘n trotse heldedom, van ‘n gelowige volk wat in afhanklikheid aan God en in diepe geloof in Hom alles aangepak het, soos wat die gebeure by Bloedrivier getuig.

‘n Geskiedenis waarin breedvoerig opgeteken is die strewe na die billike behandeling van alle volke in hierdie land. Van leef en laat leef, van gun aan ‘n ander wat jy aan jouself gun. Dít is die geskiedenis waaroor ons in die beskuldigdebank geplaas word!! Nee, geagte volksgenoot – u het niks om oor skaam te wees nie. Ten spyte van wat die tydsgees u probeer wysmaak.

Nou is dit die tyd dat ons weer die hoofde moet lig om ten spyte van die neerdrukkende situasie waarin ons as Blankes verkeer, met trots te verklaar dat ons hier is om te bly, dat ons, as die regmatige eienaars van hierdie land, weier om te gaan lê. Dat ons steeds in verset sal bly teen die onregmatige diefstal van ons Godgegewe erfenis, ons land Suid-Afrika. Moenie vir u laat vertel dat ons indringers hier is en dat ons die grond nie regmatig bekom het nie. Volksgenote, ons het nie ‘n halwe morg van enigiemand gesteel nie. Die herhaling van ‘n leuen het ongelukkig die effek dat dit dan later vir die waarheid aangesien word. Ons mag nie toelaat dat dit met ons gebeur nie. Ons het lank genoeg gebukkend gegaan onder leuens en valse propaganda, ons moet ophou om verskoning te vra, en erger nog, skuldig te voel oor sogenaamde onregte in ons verlede – daar was geen sprake daarvan nie. Om ‘n liefde en ‘n voorkeur vir jou eie te koester is ‘n natuurwet en geen oortreding nie.

Voorsitter, dit is ‘n bekende feit dat die geslaagdheid van die politieke beleid van ‘n landsregering in die ekonomie van ‘n land weerspieël word. In die hoogtepuntjare van die apartheidsbeleid het die landsekonomie ongekende en ongeëwenaarde voorspoed beleef. Met ‘n groeikoers van 6% en inflasie van 2 persent. Dit was ‘n klinkklare bewys dat die apartheidsbeleid geslaagd was. Wat beleef ons tans, noudat die vettigheid van Blanke nalatenskap weggeteer is deur die bodemlose put van Swart hebsug, korrupsie en wanadministrasie? Die ekonomie staan op die randjie van ‘n ineenstorting. ‘n Kennelike bewys dat die huidige regeringsbeleid rampsalig is.

En u moet om verskoning vra oor die verlede? Oor die voorspoed wat deur alle volkere beleef is, die orde, die vreedsaamheid, die rasse-harmonie, die veiligheid...

Nee Voorsitter, omdat die bitttereinderbloed deur ons are vloei, mag ons nie berus in die verslae situasie waarin ons tans verkeer nie. Ons moet steeds in verset bly daarteen. As daar volksgenote is wat maar berus en “probeer om die beste te maak van ‘n verlore saak” moet ons optrede sodanig wees dat dit hulle weer kan bemoedig. Ons wil en gedagtes moet steeds in verset bly. Ons mag nie berus en aanvaar nie, selfs al kan ons nie onmiddellik die onwettige regime omverwerp nie. Die sekere wete dat hierdie land ons land is en die dwingende behoefte na vryheid moet ons deurentyd bemoedig tot verset.

Soos die handvol Trekkers teen die oormag Zoeloes baie benoud moes voel omdat die uitkoms so onseker, die getalle-oorwig so oorweldigend was, so lyk dit ook nie vandag vir ons moontlik om weer ons vryheid te herstel nie. Maar die geloof in God se vermoë - wat alles wat vir ons onmoontlik is - kan laat gebeur moet ons vandag besiel soos wat dit hulle laat veg het, eerder as om oor te gee of te vlug. Want wat vir ons onmoontlik is word moontlik wanner Hy ons daartoe bemagtig, net soos by Bloedrivier.

Vir Hom is enigiets moontlik, en sy Hand is nie te kort om te help nie.

Voorsitter, ons moet weet dat die skrif reeds aan die muur is vir die duistere magte wat ons tans regeer. Niks kan in wanorde bly voortbestaan nie. En wanneer hierdie bestel in duie stort moet ons slaggereed wees. Dit kan ons net doen as ons aldeur in verset bly en weier om maar gedweë in te val by die Nuwe Suid-Afrika.

Laat ons soos die Trekkers in voorbereiding op die Slag van Bloedrivier ook slaggereed word. Soos hulle die veghekke ontwerp het om die vyand buitekant die laer te hou, moet ons ook werk aan ons vermoë om fisies weerstand te bied. In stille vertroue op die God wat die oorwinning gee moet ons steeds ywer om onsself in gereedheid te bring. Meer nog, moet ons terugkeer na ons God, die God van Bloedrivier wat steeds dieselfde God is, aan Wie ons vanoggend weer ons volk se Gelofte kom aflê het.

Dan hoor ons Hom duidelik in Jeremia vir ons sê:

Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. En Ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, spreek die Here, en Ek sal julle terugbring na die plek vanwaar ek julle in ballingskap weggevoer het.

Geagte Voorsitter, in ‘n tydperk wat gekenmerk word deur humanistiese, selfgesentreerde opvattings en denke, waar die eie ek die norm is, is dit nodig om weer by ons voorgeslagte uit die Voortrekkertyd te gaan leer. Van omgee vir my medemens, van ontferming oor my broer, my mede-volksgenoot wat in ellende of nood verkeer. Van nie net my eie belang voorop stel nie, maar kyk na die groter geheel, na die belang van die ganse volk.

Dan kyk ek vir ‘n slag by myself verby, en ek dink aan ‘n nageslag wat nog moet kom. Dan eers kan ek weer met trots in die Volkslied sing: laat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Want dan eers besef ek dat ek maar ‘n skakel in Gods plan is, dat ek ontvang uit sy hand vanaf die voorgeslagte, ‘n dure pand wat ek as kosbare kleinood weer aan my nageslag moet oorhandig. Ons durf nie hierdie dure opdrag versaak nie!

Voorsitter, ek sluit af met die pragtige gedig:

Waarheen Blank Suid-Afrika?

Elke nuwe dag van môre

sal soos gister kom en gaan.

Maar ons dade, goed of euwel,

bly vir nageslagte staan.

As ons lewenswa gekom het

by die uitspan op die pad,

sal ons nageslag dan trots wees

om die tou by ons te vat?

Sal ons weet dat ons getrou was

in die uitvoer van ons plig?

Of sal hul wat ons moet opvolg,

hulle vinger op ons rig?

Sal hul stemme, vol van sorge

hierdie wanhoopsvraag moet vra:

"Waar is nou ons trotse erfenis?

WAAR IS BLANK SUID-AFRIKA?"

As ons steeds in verset bly oor die onreg waarin ons volk tans moet leef, sal daardie verset aangroei tot op die punt waar dit instrumenteel sal wees in die herwinning van ons vryheid.

Laat ons moed skep en ons verantwoordelikheid nakom. Ons is dit verskuldig aan die Trekkers van Bloedrivier soveel as aan ons ongebore nageslag! Soos die geskiedenis wat geskryf is deur die helde van Bloedrivier, moet ons optrede en handeling nou weer die bepalende geskiedenis skyf vir die komende geslagte.

Mag hulle trots wees op ‘n geslag wat nie gekapituleer het nie, nie bly lê het nie, maar geveg het vir ons reg en vir ons Godgegewe erfenis!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1091 gaste aanlyn