NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons hoef nie die hele wêreld op ons skouers te dra nie. Jesus sê sy juk is sag en sy las is lig: Jesus se 'juk' is die redding van die mensdom; sy 'las' is om mense te oortuig van sy Liefde en Genade, en Hy nooi ons uit om dit saam met Hom te dra; los jou eie sware las en neem Jesus se uitnoding aan.

SIENER GEE PERSPEKTIEF

Met hierdie artikel word gepoog om meer  perspektief te gee op die chronologiese volgorde van die gebeure wat deur Siener van Rensburg in sy visioene gesien is ten opsigte van Suid-Afrika se huidige politieke probleme.  Dit word op grond van sy visioene asook gebeure sedert die tagtigerjare geskoei. 

TYD VAN VERSKRIKKING – STRYD TEEN SWART OORMAG

Die Parlement sit as ons moeilikheid hier begin, en daar is droogte in ons land, 'n verskriklike droogte.  Ek sien 'n droogte en mielie-misoeste kom soos wat die land nog nie geken het nie.

Die geelperskereën (Februarie-Maart) val en daar is 'n groot dam wat vol water is. Dit reën en al die uitlope is oop en die dam loop leeg. Op die wal is 'n geelperskeboom en die perskes lê onder die boom op die grond.

Ons gaan weer moeilikheid met die k......  hê want ek het jare gelede, kort ná die Driejarige Oorlog (1899-1902) 'n klein, maer k...... halflyf sien verrys uit die aarde, en gister het ek weer 'n visioen gehad. Ek sien dat die k...... gegroei het tot 'n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde te voorskyn kom, en die assegaai en skildvel wat hy bokant sy kop uitstoot se skaduwee val dwarsoor ons land.  Dis ver vorentoe, en dan sien ek dat hy agter 'n newel verdwyn. Maar voor hy verdwyn het ek 'n donkerte oor die land sien neerdaal. Ek sien in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was en al die treine staan doodstil. Net die trein tussen Prieska en Duitswes loop nog.  Ook die myne staan. Party mense sal nog vuurmaakhout hê om mee kos gaar te maak terwyl ander koue pap eet.  Daar val 'n emmer bloed om, ek sien baie brande en daar kom groot geweld in die land. So sal ons dan sien die Heer se weë is nie ons s'n nie. My raad is: veg, al veg julle ook met jul rug teen die muur! Julle sal anders veg as wat ek geveg het, en daar sal baie meer van julle wees. Maar ons sal uiteindelik aan bewind kom want ek sien 'n  Boere-veldskoen en 'n grasdakhuis. Maar voor daardie dag aanbreek wag daar 'n donker tyd op Suid-Afrika. Dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook halsoorkop gaan poog om 'n nuwe regering tot stand te bring maar dit sal nog nie die Boere-regering wees nie want daarvoor was die twis en tweedrag nog te groot.  Dit sal in daardie tyd wees dat die getroue Afrikaners met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen hoop meer vir hom is nie.

Voordat Siener verder aangehaal word:  Die Tweede Rebellie wat Siener in 1922 voorspel het, sou volgens hom 'n burgeroorlog wees en nie teen 'n swart regering nie – die rebellie vind dus eers plaas nadat die swart regering nie meer in die prentjie is nie.

Hy het die Rebellie ook genoem die Finale fase van die Afrikaner se vryheidstryd, wat sou  plaasvind ná afloop van die geweld, brande en Nag van Verskrikking waartydens die emmer bloed omval.  Die geveg teen die swartes kom dus  tot 'n einde voor die finale vryheidstryd aanbreek.

Hoe eindig die geveg teen die swartes?

Volgens 'n dokument wat in 2002 gesirkuleer is, het die Afrikaner Broederbond (vanaf 1994 slegs Afrikanerbond) in 1994 reeds oor 'n volledige geheime plan beskik om weer beheer van die land te neem. FW de Klerk het in 1994 self in die media gesê dat hy oor 'n paar jaar weer die land sal regeer. Maar hulle moes  eers slaag in hul ondermynende stappe om die swart regering op 'n pad van vernietiging te plaas dmv verskillende fases van slagysters wat die ANC in groot verleentheid plaas. Sover slaag hulle goed daarin al neem dit langer as wat hulle beplan het.  Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afrikanerbond, is die volgende gebeure veronderstel om die anargie van die swart geweld op te volg:
Sodra genoeg strukture in die land vernietig  en die swart chaos op sy ergste is, sal 'n sterk VN-taakmag in samewerking met Amerikaanse magte, die orde kom herstel en dan die beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond plaas.  Maar die antwoord van 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) op 'n vraag van 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat tydens 'n NAVO-Veiligheidskomiteevergadering gevra het of die VN betrokke sal wees as onbeheerbare anargie in Suid-Afrika uitbreek, was: " Nee, want die VN is self so onstabiel dat hulle nie in staat is om 'n krisissituasie te stabiliseer nie. Wanneer Suid-Afrika in chaos verval stuur ons onmiddellik 'n NAVO-taakmag in om die situasie te stabiliseer en dan beheer van die land oor te neem met 'n interim-regering, en julle Blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra..." Dit maak seker nie saak of dit die VN of NAVO is nie, want De Klerk met sy FW de Klerk-stigting, Roelf Meyer, Barend du Plessis en  'n klomp ander, is volgens gerugte lankal gereed vir die inhuldiging. Siener kon hierdie verloop onmoontlik in fyn besonderhede sien  maar het 'n visioen gehad wat verwyshet na die tyd net voordat die finale vryheidstryd aanbreek:
Die parlement breek op, dan breek hy weer op, dan begin dinge vinnig gebeur. Boere loop in en uit hul huise. Hulle hoede hang in hul oë en hul koppe hang laag. Ek sien kolle op hulle oë wat soos pêrels lyk. Dan sien ek Hosea 4:16 voor my verskyn: 'Want Israel is wederstrewig soos 'n wederstrewige koei; nou sal die Here hulle laat wei soos 'n lam in die oop veld.'
Net hierna kom die volk in opstand en wil rebelleer. Siener sê:  dis omdat hulle oë oopgegaan het, die smeltkroes verby is, maar die finale suiwering nog moet plaasvind. Daarvoor sal die volk dinge in eie hande moet neem, sy vlag in bloed doop.

Dit verg geen verbeelding om te glo dat die Afrikaner nie die blanke Afrikanerbond as regering sal verwelkom nie en daarom 'n volskaalse rebellie organiseer. Uit die aard van die saak sal die Afrikanerbondregering by die Eenwêreldregering ingeskakel wees wat die volk sy Christelike geloof sal kos.  Daarby is dit dieselfde persone wat in die eerste plek die land gratis aan die swartes gegee het.

Siener het ook verduidelik dat hy met 'moframme' die Afrikaner liberale politici bedoel, nie swartes nie.  Ons gaan dus van die veronderstelling uit dat die Tweede Rebellie of te wel die Finale Vryheidstryd teen die Afrikanerbondregering en sy meelopers gevoer sal word.

DIE TWEEDE REBELLIE (die 1e was in 1914) – FINALE FASE VAN DIE AFRIKANER SE VRYHEIDSTRYD

NÁ DIE GROOT DROOGTE: Dit het gereën en die gras word groen, en dan word dit wit en droog, en net sodra die gras weer vir die tweede maal groen word, as die Duitsers in Duitswes land met vyf oorlogskepe, dan kom daar drie blou briewe in die parlement in.  In hierdie tyd kom 'n sterk leier in Duitsland na vore  en onder sy bevel sal 'n Duitse vlootmag in Lüderitzbaai land om Duitswes terug te vat.

Ek sien die moframme sit met hulle koppe bymekaar, want daar is uiters dringende sake om te bespreek.  Met die tweede blou brief begin die moframme rondspring en met die derde brief spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. Ek sien die volksraadslede kom haastig huistoe want ek sien hulle as wilde makoue. Daar is nie meer 'n regering nie. As die ministers hier kom, sit ons klaar op ons perde en gaan na Lichtenburg se kant. Daar by die koppie kom ons almal bymekaar en daar kom 'n man met 'n bruin pak klere (getroue Afrikaner) en spreek ons toe. Ons is in 'n smeltkroes met die oorlogsmoeilikheid want dis hoe die Heer ons weer bymekaar gaan bring. Daar by die koppie noord van Lichtenburg draai ons terug en trek weer hier af net soos in 1914. Daar onder langs die Grootrivier kom Westelike Transvaal, Suidelike O.V.S. en Oos-Kaapland bymekaar en daar kry ons die Duitsers en al ons gewere en kanonne wat ons nodig het. Die Mausers is nog in die ghries. Kaste vol van hulle is van die trein afgelaai.

Toe kom ek by 'n plek en daar is 'n hoek van 'n huis en daar lê twee mense met 'n laken oor hulle en toe kom grond ook oor hulle (Siener sou dit net gesien het as dit twee belangrike persone was en as hulle 'n natuurlike dood gesterf het sou hy hulle binne die huis gesien het - twee leiers sterf gewelddadig en kry 'n eerlose begrafnis).

By Kimberley sien ek rol ons die eerste blou ysterklippe in. Dis die begin van die groot moeilikheid. Die Boere ruk daarheen op en as hulle daar kom, val daar 'n hele paar groot ysterklippe (bomme). Die moeilikheid by Kimberley het nog skaars begin of ek sien die Unie se Engelse, Jode en Jingo's vlug in die rigting van Vereeniging. Daar kom hulle almal bymekaar. Hulle vlug ook uit Duitswes, Port-Elizabeth en Oos-Londen na Vereeniging. Uit Rhodesië sien ek die Engelse tot by Mafeking  en dan draai hul ook na Vereeniging. Die burgers van Noord-Transvaal en Vrystaat keer die Engelse dan daar vas. By 'n brug oor Grootrivier (Upington)  trap die vlugtelinge mekaar dood.En wanneer ons die bomme inrol, tel die slang vir die eerste keer sy kop op en kyk oor die Unie. Dan vlug die vyand reg oos, al na Durban. In daardie stad sal die groot en finale slag dan plaasvind. Maar uiteindelik gaan die vyande die aftog blaas en die land verlaat. As hulle op die skepe is, skiet hulle nog terug na ons. Toe lees die Siener vir Mussmann aan wie hy hierdie visoene vertel het, uit sy ou Statebybel uit Eksodus 14:13. Die Afrikaanse vertaling lui: "Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees".

Wat betref die Duitsers se betrokkenheid: tydens 'n  CNN-uitsending is verskeie onderhoude gevoer met regse groepe in Duitsland, Holland en Swede. Daar was heelwat simpatie by hulle vir die Afrikaner se saak, maar meer opvallend was die bitterheid by die Duitsers oor die SA.Regering se oorgawe van Namibië asook Swakopmund aan 'n swart regering.  Een Duitser het dit so verwoord: "Die S.A.Regering het nie die reg gehad om Suidwes-Afrika aan 'n swart regering af te gee nie want daar is met die destydse oorgawe ooreengekom dat indien Suid-Afrika nie meer in Namibië belangstel nie, hy aan Duitsland die opsie sou gee om weer beheer daaroor te kry maar ons is nooit in die saak geken nie!"  Daar is ook die dokument waarin 600 Afrikaners onder leiding van genl. J.C. Kemp na onderhandeling met die Duitsers in Suidwes onderneem het om nie Duitswes tydens die 1914 Rebellie aan te val nie, nie toe nie en nooit nie. Daarvoor was die Duitsers die getroue Afrikaners dankbaar en onthou hulle dit vandag nog. Dus het die Duitsers genoeg rede om betrokke te raak wanneer die Afrikaner sy laaste vryheidsoorlog veg. Hier volg die bewoording op die dokument wat op 17 Oktober 1914 deur Gerrit Maritz en die keiserlike Goewerneur van Duitswes-Afrika onderteken is om die verbond te sluit.

17 Oktober 1914

 Overeenkomst

gemaakt en aangegaan door en tussen do Keizerlijk Goeverneur van Duits Zuid West Afrika, als vertegen woordiger van zyn Ge-eerbiedigde Majesteit, de Keizer van Duitsland, en Generaal S.G. Maritz die namens en ten behoewe van een aantal Officieren en manschappen

handelt die bereid zyn de onafhanklikheid van Zuid Afrika te verklaren, te weter :

1. Genoemde Generaal S.G. Maritz hetf de onafhanklikheid van Zuid-Afrika verklaart en de stryd tegen Engeland aangevangen.

2. De Regierung van D. Z. W. Afrika erkent alle Afrikaanse Strydmachten die tegen Engeland optreden als Oorlogsvoerende Machten aan en zal ze, na verder bespreking in de stryd tegen Engeland ondersteunen.

3. Wordt dat tot nn Brits Zuid-Afrika gedeeltelik of al een geheel onafhanklik zal de Keizerlijke Goeverneur van D. Z. W. Afrika alle  middelen aanwenden om di staat of Staten zo spoedig mogelik door het Duits Ryk als zodanig erkent te krygen en zo to laten vallen onder de algemene vrede-sluiting.

4. Inkonsideratie voor zodanige verleende hulp zullen de niewe gevormde staat of Staten geen bezwaar maken als het Duits Ryk Walvis-Baai en de Eilande de tegenover D.Z.W. Afrika liggen in bezit nemen.

5. Het Dalweg van de Oranje Rivier zal in de toekoms de grenzen vormen tussen D.Z.W. Afrika en de Kaap Kolonie.

6. De Duitse Ryk zal geen bezwaar maken als genoemde Staten Delagoa Baai in bezit nemen.

7. Als de opstand op een mislukking uitloopt zullen de opstandelingen die sieli op Duits Gebiet begeve als Duitse Bundgenoten aangezien en als zulks behandelt woorden.

Aldus gedaan en getekend to Kaimoes  op de 17de Oktober 1914.

get. S.G. Maritz.

B. Von Zastrow, Keizerl. Bezirksamtmann als vertegenwoordiger van de Keizerlijke Goeverneur van Duits Zuid West Afrika.

En, het Siener gesê, nooit sal ons weer moeilikheid daarna hê nie. En ons sal trane van blydskap hê omdat God ons nie verneder het soos vir die Sappe (liberales) nie.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1254 gaste aanlyn