ONTBLOOT DIE LEUENS OOR DR VERWOERD

Nou, 53 jaar later kan daar geen twyfel bestaan dat die moord op dr HF Verwoerd 'n waterskeidingsgebeurtenis in die  lewe van die Afrikanervolk was nie. Dit het 'n einde gebring  aan 'n tydvak van ongeëwenaarde, groeiende prestasies op militêre, politieke, geestelike,  ekonomiese en ander terreine sedert ons volk in die laat agtiende eeu tot 'n bewuswording  van sy afsonderlike identiteit as 'n volk gekom het. Terselfdertyd het dit meer as 'n halwe eeu van  abdikasie en kapitulasie ingelui wat in sy spoed en intensiteit waarskynlik ook ongekend in die geskiedenis van volkere is.

Daar kan ook geen twyfel wees dat, as dié proses toegelaat word om so voort te gaan, dit uiteindelik op die totale vernietiging van ons volk sal uitloop nie. As ons as 21ste eeuse Afrikaners die voortbestaan van ons volk wil verseker en 'n toekoms vir ons kinders wil skep, is dit dus van kritieke belang dat ons die ware feite van die geskiedenis bemagtig en die regte perspektief daarop vorm.

 

Winston Churchill, voormalige Britse Eerste Minister, het by geleentheid gesê: Hy wat die diepste in die verlede inkyk, kan die verste in die toekoms insien.

Sedert Dr Verwoerd se dood het daar 'n hele nuwe geslag Afrikaners opgestaan wat in hulle lewe bykans niks goeds van hom gehoor het nie. Aan hulle is hy voorgehou as 'n verwerplike persoon wat geen agting of respek verdien nie.

Deur met skrywes soos hierdie en vele meer die kollig te laat val op die ware feite oor Dr Verwoerd se lewe en die tydvak waarin hy geleef het, kan ons die valse beeld omtrent hom, wat ons as volk in 'n valse staat van beskuldiging geplaas het ontbloot en vernietig.

Hierdie verwronge beeld van Dr Verwoerd moet nie alleen vernietig word nie; in die plek daarvan moet 'n ware, lewensgetroue beeld van hom geskep word waardeur hy sy verdiende plek in ons galery van volksleiers kan inneem. Daar moet ook 'n ware, feitegebaseerde geskiedenisbeeld geskep word waardeur ons volk weer sy selfrespek kan herwin, die wêreld as 'n volk in die oë kan kyk en sy verantwoordelikheid opneem om 'n toekoms vir sy nageslag te skep.

Dr Verwoerd se lewe is inderdaad 'n gedenkwaardige lewe. Ondanks die feit dat daar na sy dood begin is met 'n proses om sy nalatenskap af te breek, kan al die goeie dinge wat ons vandag nog in Suid-Afrika geniet toegeskryf word aan die ordelike samelewing wat deur hom en andere voor hom deur hulle visionêre en beginselvaste denke en dade in Suid-Afrika geskep is.

Ons het 'n spreekwoord wat lui:

Uit die oog uit die hart.

Dit beteken dat as jy vir 'n lang tyd niks van 'n ander persoon hoor of sien nie, jy mettertyd van hom/haar vergeet en later ook jou toegeneentheid teenoor hom/haar verloor. Vanweë die sluier wat daar oor die postiewe aspekte van Dr Verwoerd se lewe en werk getrek is, is dit presies wat met hom gebeur het.

Dit het egter nie daar geëindig nie. Deur die doelbewuste verkondiging van leuens oor hom is daar vyandigheid en selfs haat teenoor hom in die harte van ons volk opgewek.

Die verantwoordelikheid lê nou op ons, as verteenwoordigers van ‘n geslag wat hom geken het of oor inligting oor hom beskik, om Dr Verwoerd weer terug te bring in die harte van ons volk. Laat daar dan volop geskryf en hulde gebring word aan die man van sy volk, die man aan wie ons baie te danke is, die man wat uit die weg geruim moes word omdat hy voorspoed en veiligheid vir Suid-Afrika bewerkstellig het.