NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Talle van ons volksgenote kry baie swaar in die lewe – gesondheid, geldtekorte, swak verhoudings ens.   Weet een ding:  As jy nie goed kan leef nie, sterf dan ten minste reg!   Dis salig om voorbereid te sterf!   Wie die dood verwag, kan elke dag voluit vir Jesus leef.

VERNIETIGING VAN ONS VOLK

Dr Danie Theron

So het sosialisme soewereiniteit(en ons volk)vernietig!

“Ons werk tans diskreet, maar met alle mag om hierdie misterieuse mag, genaamd soewereiniteit, uit die kloue van die plaaslike nasiestate in die wêreld te ruk. Die hele tyd ontken ons met ons lippe wat ons met ons hande doen, want om die soewereiniteit van die plaaslike nasionale state van die wêreld te verwerp, is nog steeds 'n dwaalleer waarvoor 'n staatsman of publisist miskien nie heeltemal op die brandstapel kan verbrand nie, maar beslis uitgewis en gediskrediteer. ” - Professor Arnold Toynbee                                

“Die geldmag en rewolusionêre mag is opgestel en kry skynagtige maar simboliese vorms ('kapitalisme' of 'kommunisme') en skerp omskrewe sitadels ('Amerika' of 'Rusland'). Dit is die skouspel wat in die openbaar vir die massas opgevoer word. Maar sê nou dat soortgelyke mans, met 'n gemeenskaplike doel, in beide kampe in die geheim regeer en van voornemens is om hul ambisie te bereik deur die botsing tussen die massas? Ek glo dat 'n ywerige student van ons tyd sal ontdek dat dit die geval is.” - Douglas Reed

“Soos dit is, het die pers die grootste mag in die Westerse lande geword, magtiger as die wetgewer, die uitvoerende gesag en die regbank; 'n mens wil vra: volgens watter wet is dit verkies en aan wie is dit verantwoordelik?”-Alexander Solzhenitsyn                                                                                    

"Toekomstige historici sal beslis sien dat ons 'n Frankenstein-monster in die media geskep het wat niemand weet hoe om te beheer of te stuur nie, en hulle sal hul verwonder dat ons onsself so gedwee moes onderwerp aan die vernietigende en dikwels kwaadaardige invloed daarvan”. – Malcolm Muggeridge

Die Covid19-hoax is seker die beste bewys van die greep wat die internasionale geldmagte nou op die mensdom kry – alles met een doel voor oë - om beskawings te ondergrawe en die Eenwêreldregering daar te stel.

 

En terwyl hierdie greep verstewig word deur sosiale media-platforms waaronder Facebook en Twitter is die bykans tragiese dat die publiek nie regtig besef waarheen ons op pad is nie. So sien ons net die politikus (bv Donald Trump), maar nie die bose magte wat agter die skerms opereer nie.

GK Chesterton het dit soos volg gestel:
“Die belangrikste kenmerk van moderne regerings is dat ons nie meer weet wie regeer nie, DE FACTO, meer as DE JURE. Ons sien die politikus en nie sy steunmaat nie; nog minder die rugsteun van die steun; of, wat die belangrikste van alles is, die BANKIER van die steunmaat. Die versluierde profeet van finansies is bo alles op 'n manier sonder weerga in die verlede, en beïnvloed alle mense wat volgens 'n soort towery leef.”

Waarom dit nou gaan is om state, onder die vaandel van ‘n “gevaarlike virus” van hulle laaste bietjie soewereiniteit te beroof. En in die proses word sosialisme ingevoer.

Waarom dan sosialisme? Omdat, indien ‘n staat volledige beheer van die bates binne ‘n staat het, dit wil sê as daar net een eienaar is daarvan, naamlik die staat, dan is dit net soveel makliker vir die mag agter die staat, die Geldmag, om beheer oor alles te kry.

Westerlinge het naïef geglo dat kapitalisme die antwoord is om sosialisme te beveg. Waar kapitalisme aanvanklik privaat eienaarskap en vrye ondernemerskap beteken het, het dit hoe later hoe meer ‘n totaal ander betekenis gekry — wat niks met kapitalisme te doene het nie. Daardie term is paslik deur Ivor Benson superkapitalisme noem.

Superkapitaisme kan gedefinieer word as hoë konsentrasie finans-kapitalisme, ‘n antitese van kapitalisme en geheel en al vyandig teenoor kapitalisme. Dit is immers nie moontlik om eienaarskap te konsentreer in enkeles se hande sonder om in die proses die aantal wat dit besit minder te maak nie. En hoe groter die konsentrasie van eienaarskap in enkele persone se hande word, hoe meer word privaat eienaarskap ingeperk. Konsentrasie van eienaarskap en uitskakeling van mededinging veroorsaak monopolieë en neem die vorm aan van ‘n toestand wat as sosialisme beskryf kan word.

In 2020 het die superrykes, ondanks die Covid19-inperkings, seker die beste jaar ooit beleef wat betref hulle rykdomme. Dit terwyl die res moes toesien hoe hulle daagliks verarm het. Eon Musk, Jeff Bizos, Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg – noem maar op – hulle is ryker as ooit!

Die klein bietjie kapitalisme wat in state voortleef skep die illusie van privaat eienaarskap en kapitalisme, terwyl sosialisme eintlik reeds geïmplimenteer is. Hoe meer beheer die staat oor jou lewe en veral jou goed het, hoe meer sosialisties (en fassisties) is so ‘n staat.

Dit maak dan natuurlik ook ‘n bespotting van die woord demokrasie, want vir wat stem jy nou eintlik as die staat volle beheer van alles het.

Soos Ivor Benson dit in sy seminale werk The Zionist Factor stel:
“Met ander woorde, die swak en sukkelende kapitalisme wat oorleef, dien as 'n
kamoeflering vir 'n almagtige antikapitalisme wat beide ekonomie en politiek oorheers.”

Nou sien ons hoe state al hoe meer outokraties word – wat die basis daarstel om uiteindelik kommunisties te word.

Nou waar pas soewereiniteit in die prentjie?

‘n Sosialistiese staat, beheer deur die staat en op sy beurt weer deur die geldmagte agter die staat, is glad nie soewerein nie. Die burgers het nie meer seggenskap oor hulle eie lewe nie, en die staat is geoffer aan die internasionale geldmagte.

Daarom dan ook die aanslag op nasionalisme om die binding van ‘n volk binne in so ‘n staat te breek. Die media word dus aangewend om die moraal en binding van ‘n volk te breek. Op elke terrein van die samelewing vind die aanslag plaas.

Omdat geld die maatstaf van alles geword het en geld politici gekoop het wat hulle state se soewereiniteit aan hulle meesters, die geldmagte, uitverkoop het, is nasionalisme verdring.

Weer eens stel Ivor Benson die saak baie duidelik: 

“Die fundamentele saak in enige staat is of daar 'n owerheid bo ekonomie sal wees. Watter een regeer - politiek of ekonomie? En daar kan geen twyfel bestaan ​​nie dat nasionalisme, ondanks al die kwale waaraan dit erfgenaam is, bekragtig deur die instinkte en wil van die bevolking, beteken dat die politiek die meester is en dat die ekonomie, hoe belangrik dit ook al mag wees, na sy regte en natuurlike ondergeskikte status verplaas is. ”

Sosialisme en sy spruit, Kommunisme, kan alleen deur nasionalisme beveg word. En waar ons dan sien dat beide sosialisme en Kommunisme in diens van superkapitalisme is, is die twee groot magte wat sal oorbly inderdaad nasionalisme en superkapitalisme (internasionalisme).

Op nasionaliste se skouers het die taak dus gerus om hierdie aanslag af te weer. En dit wil voorkom of nasionaliste besig is om die aftog te blaas.

Alles gebeur natuurlik onder ‘n dekmantel van “demokrasie” en “menseregte”. En vir solank die Afrikaner in daardie begrippe gaan glo in ‘n Afrikastaat, is hy noodwendig gedoem tot uitwissing.

Richard Weaver, die bekende Amerikaanse filosoof, het van “god terms” en “devil terms” gepraat. Voormelde woorde is uiteraard in ons bedeling die goddelike terme, bv “demokrasie”, terwyl duiwelse terme natuurlik Afrikaner, rassis, apartheid, blanke kapitaal, ensomeer is. Laasgemelde woorde het ‘n vaste “duiwelse” betekenis, jy hoef dit nie eers te definieer nie. Dit het so ‘n negatiewe konnotasie gekry dat die see dit nie kan skoon was nie. Nie dat eersgemelde groep woorde enige spesifieke betekenis het nie; die woorde is edel opsigself. Duiwelse terme is ‘n aspek van demonisering, dit het die godsdiens van die liberalis en die Kommunis geword. Blameer apartheid om so jou eie mislukking te verberg en toe te smeer.

Ons is vasgevang in ‘n totalitêre kakistokrasie waar die elite alles opraap wat daar op te rape is en in die proses die res van die burgers tot gedienstige slawe gereduseer het. Die land snel na sy einde toe want selfs die rykste land op aarde sal voor sulke plunderaars en barbare nie standhou nie. Ons het nou ‘n totalitêre kakistokrasie wat onder die dekmantel van gemanipuleerde vierjaarlikse verkiesings, ‘n nomenclatura het wat alles verorber tot verwoesting van die land, sy hulpbronne, sy mense en sy toekoms.

In Joegoeslawië is Serwiers destyds (tydens die oorlog in 1999) op dieselfde wyse beswadder sodat opgemerk is dat indien jy genoeg emosie oor ‘n leuen opwek, die saad gesaai is vir ‘n volksmoord. Terwyl dit ontken word speel hier ‘n volksmoord af sedert 1994, maar ons word deur Media24 en kwasi-Afrikaners gesus dat alles strek tot ons heil.

Die waarheid is dat dit jaarliks slegter met ons gaan. Om in ‘n staat van ontkenning te leef, maak nie die saak beter nie, dit maak dit erger!

Hoe gaan ons dit oorleef? Ek glo daar gaan ‘n groot suiwering in ons volk se geledere plaasvind. Ek glo dat Afrikaners wat eenders voel noodwendig na mekaar sal aantrek en, alhoewel dit tans onhaalbaar lyk en dalk nie goed op die oor val nie, ook fisies sal moet trek net soos die Voortrekkers destyds moes trek. Ons word boonop verswelg deur miljoene uit die buiteland!

Om te trek is nie vreemd aan dit waarin ons voorgeslagte geglo het nie. Wat het die Hugenote nie alles in Frankryk moes agterlaat of die Voortrekkers in die Kaap nie? Honderde jare se herinneringe, kosbaarhede en erfenis!

Dr Verwoerd het geen toekoms vir die Afrikaner gesien onder swart kommunistiese (sosialistiese) bewind nie. Hy is baie duidelik op rekord daaroor. En hy het rede gehad om so te dink. Hy was die één Afrikanerleier wat sake koel en beredeneerd kon beskou en nooit deur emosies opgesweep geraak het nie. Feit is dat die Afrikaner se weerstand tans hoofsaaklik beperk is tot die skryf van menings en artikels op webwerwe en op die sosiale media wat hulle gaan verban! Verdere verset is baie beperk, indien dit enigsins bestaan.

Terwyl ek ‘n student was het ek by geleentheid op ‘n Sondag ‘n erediens van ‘n Afrikaanse dominee in Hillbrow bygewoon in ‘n Afrikaanse kerk. Ja, in Hillbrow. Dit was ‘n besondere boodskap. Dit het gegaan oor die wil van God. En die boodskap was in kort dat as jy teen 160 km per uur in Eloffstraat in Johannesburg se middestad jaag en jouself verongeluk, jy nie moet sê dis die Here se wil nie. Jy het dan God se beheer wat Hy in jou lewe wil hê in jou eie hande geneem. Hy het jou dan laat begaan. My vraag is: Het God die Afrikanervolk soos wat dit bestaan het, nie maar laat begaan nie?

Die apostel Paulus het heimwee oor sy volk gehad toe hy gestel het dat hy ‘n Israeliet is, ‘n nakomeling van Abraham, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër. Daarvan lees ons byvoorbeeld in Handelinge 22, Romeine 9 en 11 en 2 Korinthiërs 11. Maar hy het geweet sy volk se lot was verseël. Ja, ons beleef ook heimwee oor ons volk, eens so trots en dapper, maar altyd nederig voor God; onverskrokke, maar medemenslik. Feit is daardie karaktertrekke (waarvan dr Verwoerd ook gepraat het), bestaan nog net in enkelinge binne hierdie Afrikanervolk. Ons jeug het ons reeds in ‘n groot mate verlaat en die meerderheid volksgenote het dalk al van hulle volkskap afstand gedoen. Ja ons volk, al ontken ons dit, het in ‘n baie groot mate die pad byster geraak, en boonop met vreesaanjaende spoed soos daardie motorbestuurder in Eloffstraat!

Dis tyd om te trek. Dis tyd om nuut te dink oor Afrikanerskap. Die volk wat was, is nie meer nie. En dit was oor is, is nie meer ‘n hegte eenheid met ‘n gemeenskaplike doel en strewe nie. Die vuur brand nie meer nader nie, dit het ons omsingel, is besig om ons te verteer.

Covid19 het alles verhaas. Sosialisme (superkapitalisme) is onder ons neuse ingevoer, ons is onder beleg, ons is in ons verwardheid hoegenaamd nie gereed vir wat verder op ons wag nie. Dit is tyd om ernstig te besin!

Res ipsa loquitur, word dit op Latyn genoem. Die feite spreek (tog) vanself.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1583 gaste aanlyn