Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Alles in ons land is bedorwe; politiek, kerk, kultuur, handel, ja, alles!   Nêrens gaan dit beter as in die verlede nie.     Dis die gevolg van die Christengrondwet wat met ʼn sekulêre een vervang is en die Tien Gebooie met ʼn Handves van menseregte!  Dit laat ʼn mens aan die woorde van Ps.2 dink:  “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (:2,3).  Suid-Afrika het met iets anders as die nag donker geword!

DIE GELDMAG (15)

B M Schoeman

Lees reeks by Die Geldmag

STIGTINGSMANNE AAN DIE WOORD

Die SA-Stigting en sy politieke oogmerke kan miskien die beste beoordeel word deur sommige van sy leiersfigure hier kortliks aan die woord te stel. Maar eers is dit interessant om te let op die naam van die organisasie. Hy heet die Suid-Afrika-Stigting, nie die Suid-Afrikaanse Stigting nie. Waarom dan nie Suid-Afrikaanse Stigting nie? Die antwoord is heel eenvoudig: dit is geheel en al nie ’n Suid-Afrikaanse organisasie nie, maar bloot ’n organisa­sie wat ’n bepaalde stel oogmerke het om in Suid-Afrika na te strewe. So bv. kan daarop gewys word dat die man wat die Stigting se eerste voorsitter geword het en van wie die gedagte van so ’n organisasie glo uitgegaan het, sir Francis de Guingand, groot finan­siële en nywerheidsbelange in Suid-Afrika gehad het, maar nie ’n Suid-Afrikaanse burger was nie en ook nooit enige voorneme ge­had het om een te word nie.

Verder was daar ook Charles William Engelhard, nog ’n prominente lid van die Stigting se uitvoerende komitee. Watter soort identifisering kon daar enigsins bestaan het tussen hierdie man — ’n Amerikaanse multi-miljoener en hoof van ’n nywerheids- en finansiele kompleks wat die hele wereld oorspan het — en die langtermynoogmerke en aspirasies en persoonlike waardes van die mense van Suid-Afrika? Met ander woorde, hoe “Suid-Afrikaans” was hy? Inteendeel. Daar is getuienis van die nouste verbonden- heid van belange tussen mnr. Engelhard en sommige van die dodelikste opponente van Suid-Afrika. Baie min mense was bv. nader as hy aan die beleidmakers van die VSA wat geen geleent- heid laat verbygaan om hulleself te identifiseer met die bitterste vyande van Suid-Afrika nie. Wat nog verder betekenisvol is, is dat Engelhard lid was van die American Foreign Policy Association, die invloedrykste van al die fronte van die halfgeheime Council on Foreign Relations. En as ’n intieme vriend van Adlai Stevenson, die Amerikaanse ambassadeur by die WO tydens die Kennedy-bewind, watter vriend kon Engelhard van Suid-Afrika gewees het? Hy het in verskeie Amerikaanse regeringskommissies gedien en was terloops lid van die Amerikaanse geselskap onder leiding van sen. Mike Mansfield wat die onafhanklikheidsvieringe van Ben Bella in Algerie bygewoon het.

Saam met De Guingand en Engelhard was daar nog ’n prominente buitelander in die aanvangsjare van die Stigting in sy bestuurskomitee. Hierdie vreemdeling was Clarence B. Randall, Amerikaanse staalmagnaat en ook ’n lid van die CFR en persoon­like adviseur tot verskillende Amerikaanse presidente. Randall was die man wat na ’n besoek aan Suid-Afrika, waartydens hy allerlei simpatieke geluide gemaak het, by sy terugkeer in die VSA gese het dat Amerikaanse beleggers nie bekommerd hoef te wees oor die Republiek se beleid van afsonderlike ontwikkeling nie, omdat “ ’n progressiewe groep jong predikante binne die Afri- kaanse kerke besig is om die beleid te ondermyn.” Dit het nie veel tyd geverg om te wete te kom na wie Randall in die verband verwys het nie: Beyers Naude, Ben Marais en Kie., wat toe reeds met die voorbereidingswerk vir die totstandkoming van nog ’n insti- tuut, die Christelike Instituut, besig was.

Maar kom ons stel die leiersfigure van die SA-Stigting kortliks aan die woord om te sien watter soort politiek deur hulle vir Suid- Afrika beplan is.

Sir Francis de Guingand: In Maart 1971 doen hy vanuit Dur­ban ’n beroep op die Regering om sommige van die “diskrimine- rende” wetgewing te laat ondersoek en te magtig. Hy stel ook voor dat daar op die hoogste vlak sosiale kontak tussen die leiers van die verskillende rasse moet wees. Van die “diskriminerende” wette wat hy uit die weg wil sien, is die Ontugwet, die Wet op Gemengde Huwelike, Werkreservering en die Aanhoudingswette. “Dit sal ons goeie trou aan ons eie mense toon en bewys dat ons opreg is wanneer ons se dat afsonderlike ontwikkeling die uitskakeling van ras- sediskriminasie impliseer. Ek persoonlik vind dit baie moeilik om die wetgewing te verdedig.”

Dr. Etienne Rousseau (tweede voorsitter van die Stigting en gewese lid van die Uitvoerende Raad van die Broederbond): “As Blankes wil sien dat hulle lewenswyse bly voortbestaan, moet hulle toesien dat dit meer aan alle mense bied — nie slegs ’n minderheid nie — as wat deur die Kommunisme gebied word. Dit is reeds duidelik dat rassediskriminasie vandag in die wereld ’n baie vuiler etiket as Kommunisme geword het. Die meeste van die we­reld se kwale spruit daaruit dat sy leiers, politici, kerkmanne en pers dikwels hulle optrede volgens allerlei teoriee, ideologiee en leerstellinge bepaal. Beleid en programme moet gebaseer word op die werklikhede van ’n veranderende wereld.” (8 Maart 1973) Hoe dr. Rousseau sy lidmaatskap van die Stigting en die vergoeliking van die nasionaliteitlose denke van die ryk geldmanne kon versoen met die leidende posisie wat hy in die Broederbond beklee het, is ’n vraag waarop net hy antwoord kan gee.

Dr. Jan S Marais (derde voorsitter): Op die jaarlikse grade- plegtigheid van die Universiteit van Pretoria in Maart 1971 verklaar dr. Marais “Ek glo dat ons moet aanvaar dat met elke sekonde wat op ons horlosie aftik, die hele beskaafde wereld minder bereid sal wees om enige diskriminasie op grond van ras, kleur en agtergrond te aanvaar. Die strewe na gelyke regte, afgesien van kleur of stand, is die filosofie van die tyd waarin ons lewe, en mense sal in die toekoms nog meer aan hierdie filosofie hang as in die verlede.”

Na ’n besoek aan die buiteland ’n paar jaar later eggo hy die woorde van sir Francis de Guingand en se dat hy in die buiteland allerlei vrae kry wat hy steeds moeiliker vind om te beantwoord. Van die vrae wat hy in die verband genoem het, is: Waarom is daar verskillende loonskale vir Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes wanneer hulle dieselfde kwalifikasies het en dieselfde werk doen? Hoe versoen jy die beginsel van ’n onafhanklike regstelsel met sekere ministeriële wette en “regering deur dekrete”?

Wat gaan julle met die stedelike Swartmense doen? Hoe kan die Blankes se bevoorregte posisie altyd bly voortduur? Glo jy werklik dat die 25 000 000 Gekleurdes eenvoudig gaan sit en toekyk terwyl Blankes hulle stemreg uitoefen en heers? Kan jy verduidelik waar die Blankes die morele en wetlike reg gekry het om die Kleurlinge te stroop van hulle regte? Sal jy ’n land besoek en met hom sake doen as jy in sake-ondernemings, hotelle, lughawens en restourante behandel word soos sommige mense in Suid-Afrika bloot op grond van die kleur van jou vel? As julle dan Wit en Swart restourante, hotelle en strande het, waarom nie minstens ook sulke gemengde geriewe nie, sodat elke persoon volgens sy persoonlike vryheid kan kies wat hy wil hê? Julle Blankes wil julle identiteit behou, maar waarom het julle sulke onmenslike wette nodig?

Dr. Marais hoef nie oorsee te gegaan het om hierdie vrae teen te kom nie. Dit is ook die vraelys wat agter die geslote deure van die SA-Stigting opgestel en in die linkse pers in Suid-Afrika gestel word. Dit is die taal wat in die Stigting gepraat word en deur sy verklaring dat hy telkens hierdie vrae in die buiteland teekom, word net bevestig hoe fyn die geldmanne van die buiteland en die geldmanne van die Stigting georkestreer is in hulle planne om die politieke en sosiale orde hier te verander. En is dit dan, as ’n mens kyk na hierdie soort uitsprake van dr. Marais, enige wonder dat hy in die verkiesing van November 1977 deur die Progressiewe Party genader is om hom as PFP-kandidaat verkiesbaar te stel? En is dit nie ’n besondere getuigskrif vir die Nasionale Party dat dr. Marais hom toe as kandidaat van die NP verkiesbaar gestel en tans daardie party in die Volksraad verteenwoordig nie?

Dr. Anton Rupert (lid van die Broederbond en vriend van die Rothschilds en Rockefellers) in 1966 aan Allen Drury, be- kende Amerikaanse joernalis en skrywer: “Ekonomiese geleentheid is die sleutel tot al ons probleme. Daarmee sal kom ’n verbetering van baie van die dinge waarteen die buitewêreld beswaar maak. Ek glo dat die Bantoe se posisie in die volgende paar jaar baie sal verbeter, die Indiër s’n ook; ek voorspel dat ons eerlang algehele integrasie van die Kleurlinge in die Blanke gemeenskap sal hê.”

Dit is ’n paar van die Afrikaanssprekende luitenante van mnr. Harry Oppenheimer, die moderne Rhodes, op parade. Dit is die huidige geslag van Afrikaanse geldmanne van wie mnr. Piet Cillie op 27 Februarie 1971 geskryf het as “die taaie reaksie van enkelinge en groepe met groter geestelike reserwes, wat bereid is om die verantwoordelikheid van die min op hulle te neem en wat al die klagtes en bedenkinge en ontrou van die hede as gelese beskou.” Vir hulle en ander — dr. A.D. Wassenaar, dr. T. Muller, dr. Siegfried Kuschke, dr. W.B. Coetzer — se dienste is hul­le almal met eredoktorsgrade deur Afrikaanse universiteite beloon.

Diskriminasie op grond van ras of kleur is moreel verkeerd en skeiding op grond van ras of kleur is ekonomies onmoontlik.” Dit is nie mnr. Pik Botha aan die woord op 23 Oktober 1974 in die Veiligheidsraad van die VVO nie. Maar dit kon net sowel gewees het. Syne was ’n effense aanpassing: “Die beleid van my Regering is om weg te beweeg van diskriminasie, want diskrimi­nasie op grond van ras of kleur is moreel onverdedigbaar.” Die eerste aangehaalde woorde is die van Harry Frederick Oppenheimer in een van sy voorsittersredes van Anglo-American. Die da­tum? Tien jaar voor mnr. Pik Botha se deklarasie in die Verenigde - Volke.

Is dit dan nog enige wonder dat mense na aan mnr. Oppen­heimer gesê het dat die belangrikste verteenwoordiger van die groot geldmag in Suid-Afrika ’n paar jaar gelede tydens ’n ontmoeting met mnr. Pik Botha in Johannesburg, net voordat laasgenoemde Minister van Buitelandse Sake geword het, byna op sy rug geval het toe hy moes verneem hoe ver links mnr. Botha bereid was om te beweeg?

Ja, vandag word die stem van Anglo-American en die mense wat in sy dampkring beweeg, inderdaad in die koukus van die Nasionale Party gehoor. Dit is dr. Piet Koornhof, die Rhodes-student van twintig of meer jaar gelede, wat in sy doktorale verhandeling reeds die taal van die groot geldmag teen apartheid gepraat het, wat na die VSA gaan en sê apartheid is dood. Dit is mnr. S.P. Botha, die Minister van Mannekragbenutting, wat werkreservering geheel en al afgeskaf het. Dit is mnr. Pik Botha, wat pleit dat die Ontugwet afgeskaf moet word omdat dit Suid-Afrika “onberekenbare skade in die buiteland berokken.” Dit is mnr. Hendrik Schoeman, die Minister van Landbou, wat sê dat gelowige mense nie die Ontugwet nodig het nie. En dit is mnr. P.W. Botha, die Eerste Minister, wat voorstelle vra vir die “verbetering” van die Ontugwet en die Wet op Gemengde Huwelike.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

DIT IS GRATIS

In ons moderne tyd en veral in die Nuwe Suid-Afrika waar orde nie meer 'n saak van belang is nie, is daar maar min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. As leiers binne die Afrikanervolk sal ons vinnig moet leer hoe om dissipline en orde te handhaaf waar 'n paar mense byeenkom - sonder hierdie kennis en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms sinloos wees - vandaar die chaotiese wanorde binne die regime.

Kliek hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures gratis af te laai.  Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

Dit is deur Johan Dorfling geskryf en kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind ongeag die agenda of doel van die byeenkoms.

'n Opegte dankie aan Johan wat baie moeite hiermee gedoen het. Mag dit tot groot heil en samewerking in ons volk meewerk!

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________ 

 

APARTHEID:

 

Gesonde lewensuitkyk.

Samewerking tussen volke.

Tyd en reisgeld vir pendel word bespaar.

Verseker eendrag en mag.

Bied lewensvatbaarheid.

                                              ___________________                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1590 gaste aanlyn