IS DIE JODE ONS GOEDGESIND?

Dr Danie Theron

Plato is a friend but truth is a greater friend  

Aristotles (Ethics)

Het die Christene ‘n vriend in die Jodedom? Meer spesifiek gestel is die vraag of die Jode wat die Judaïsme as geloof aanhang (waarvan baie Sioniste is), die Christendom aanvaar of nie.

Baie Afrikaners sal hierdie vrae bevestigend antwoord. Dit is so omdat hulle deur die media veral, maar ook deur predikante en ander geestelikes wysgemaak word dat die Judaïsme in die Ou Testament glo en dus die koms van die Messias afwag.

Wel, die waarheid oor hierdie Jode sal u verstom!

Die waarheid sal u vind in werke soos:

-          Michael Hoffman             Judaism Discovered

-          Ivor Benson                    The Sionist Factor

-          Norman Finkelstein         The Holocaust Industry

-          Israel Shahak                 Jewish History, Jewish Religion

In hierdie artikel bepaal ek my hoofsaaklik by die werk van professor Shahak. Hy is ‘n Jood wat in 1945 vrygelaat is uit die Bergen – Belsen konsentrasiekamp. Gebore in 1933 in Warskou, Pole, was hy dus as kind in dié kamp. Hy vestig hom daarna in Israel en belewe die totstandkoming van die staat in 1948. Hy is later professor aan die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem. Hy sterf in 2001.

Tydens sy leeftyd spreek hy hom herhaaldelik uit teen die vergrype van Israel. Hoe so?

In 1965 het hy op ‘n Saterdag (die Joodse Sabbat) in Jerusalem gestap. ‘n Nie-Jood het inmekaar gesak en moes dringend hulp kry. Persone wat die nie-Jood te hulp gesnel het wou ‘n oproep maak vanaf ‘n Jood se huis. Dié het geweier. Shahak was onthuts hieroor en het dit aanhangig gemaak by die Rabbynse owerheid (die sinagoge). Dié Raad het die Jood wat hulp geweier het gelyk gegee omdat die Talmoed Jode uitdruklik verbied om nie-Jode op die Sabbat van enige hulp te wees.

Wat duidelik besef moet word is dat die Talmoed die gesaghebbendste werk vir die Judaïsme is en nie die Ou Testament nie.

So het Shahak begin om die Talmoed te bestudeer. Dit het hom wreed ontnugter. Die Sionisme kan as die politieke vergestalting van die Talmoed gesien word. Slegs enkele aspekte hiervan sal hier belig word.

Israel beskou homself as ‘n “Joodse” staat. In 1985 het die Knesset, die Israeliese parlement, ‘n wet aanvaar wat dít bekragtig het. In 2018 het die Knesset verder gegaan en besluit dat net Jode burgerskap in Israel mag verkry. Jode van watter staat ookal mag (volgens die Law of Return) na Israel immigreer, maar nie-Jode mag nie.

Val dit nie vreemd op dat hierdie besluit nie as “rassisties” veroordeel word nie, dog Israel en Jode wêreldwyd (met George Soros aan die spits) kritiseer ander state as hulle immigrante nie voor-die-voet wil toelaat nie?

92% van die grondgebied in Israel behoort aan die staat. Daar is gevolglik slegs sprake van verblyfreg. Maar selfs hierdie reg word nie-Jode geweier. Ook die bedryf van besighede in eie naam word nie-Jode geweier. Jode word selfs verbied om nie-Jode in diens te neem. Kan u uself indink wat sou gebeur as ‘n staat soos die VSA ‘n wet sou aanvaar dat Jode nie daar en dan ingeneem mag word nie?

Identiteitsdokumente in Israel dui aan op ‘n persoon ‘n Jood of ‘n Arabier is. Dit lê die grondslag vir ongelyke behandeling. Jode kry subsidies vir studies en behuising; nie-Jode nie.

Shahak was aanvanklik ‘n aanhanger van David Ben-Gurion, grondlegger van Israel. In 1956 het Ben- Gurion tydens die Suez-oorlog verklaar dat Israel die land van Dawid en Salomo moes herstel. Die einste Ben-Gurion, ‘n ateïs, het vroeër gestel dat die Bybel hulle mandaat is. Selfs Billy Graham het vir hierdie sotlike uitlating geval.

Israel maak aanspraak op verskeie omliggende state se grondgebied as deel van die Israeliese staat. Dit sluit in Jordanië, Egipte, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Libanon en Turlye. Sommige daarvan wel net ten dele. Wonder u nog waarom hierdie state gedestabiliseer word?

Die Jode maak 2% uit van die bevolking van die VSA. Hierdie 2% oefen deur middel van hulle ontsaglike rykdom en deur talle Joodse organisasies geweldige druk uit op VSA-regerings om Israel te steun ongeag sy vergrype. Geen president van die VSA sal dit waag om Israel te kritiseer nie. Die laaste een wat het, is vermoor...

Waar het dit sy oorsprong? ‘n Boek oor hierdie saak is nodig om Afrikaners behoorlik oor die saak in te lig. Maar in kort kan die volgende vermeld word:

-          Alles het sy oorsprong by die koms van die enigste Messias, Jesus Christus;

-          die Fariseërs, die grondleggers van die Judaïsme, het Jesus verwerp – hulle het ‘n koning vir die Jode gesoek!

-          Toe hulle sien dat Hy gekom het om alle gelowiges te verlos het hulle Hom verwerp.

-          Die Fariseërs het Jesus laat kruisig en oorlog verklaar teen die Christendom.

-          Daardie oorlog woed nou al vir 2000 jaar.

In Mattheus 21:43 staan daar:

Die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Jesus het uitdruklik verklaar dat die Jode nie meer die uitverkore volk is nie maar almal wat in Hom glo. Dit het die toorn van die ongelowige Jode verwek.

Soos met enige siekte moet mens die oorsaak dokter en nie die simptome nie.

Die oorsaak van die konflik in die Midde-Ooste, die Moslem-immigrasie na Europa, die verarming van Christene wêreldwyd, noem maar op, het as grondslag die haat van die Judaïstiese Jood vir die Christendom.

In die Talmoed word aangevoer dat Jesus in die hel brand en word Maria ‘n hoer genoem. En dis nie al nie! Lasterlike en haatlike uitsprake teen die Christendom waarvan die Talmoed vol is. Ja hierdie geskrif wat bekendstaan as “the circulating heart’s blood of the Jewish religion.”

Ek nooi u uit om hierdie onderwerp te bestudeer. Trouens, ek glo dit is die belangrikste kwessie vandag in die wêreld. Hierdie waarheid sal u nooit weer laat twyfel oor wat bedoel word met die stryd waarvan ons in Efesiërs lees nie.