NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

God loop nie soos ’n stootskraper oor mense wat nie in hul spoor trap nie.   In sy liefde om sondaars van ’n ewige dood te red, staan Hy selfs terug soos eeue later weer gebeur het toe Hy weereens teruggestaan het sodat Jesus mens kon word, nie net om verwerp nie maar ook gekruisig te word.

WIE IS DIE AFRIKANER- BROEDERBOND? (5)

Lees reeks by  Wie is die Afrikaner-Broederbond?

B Schoeman

COTTESLOE-KERKEBERAAD

Die Cottesloe-kerkeberaad is van 7 tot 14 Desember 1960 in Johannesburg gehou. Ondanks alle verklarings tot die teendeel was dit 'n berekende poging om vanuit liberale kerklike kringe 'n aanslag op die politieke orde in Suid-Afrika te maak deur die owerheid aan georganiseerde druk van sowel die Afrikaanse as die Engelse kerke te onderwerp om ingrypende politieke beleidsveranderings af te dwing. Terselfdertyd moes dit buite Suid-Afrika se grense die regte atmosfeer skep vir toenemende druk op die Verwoerd-regering om voor die sogenaamde wêreldmening te swig.

Vanaf die kerklike vlak moes hierdie druk tot verandering en aanpassing sy verlenging na die politiek vind en hiertoe is die hulp van liberale Afrikaanse akademici, redakteurs en ook sekere politici ingeroep. Dit moet in gedagte gehou word dat die Cottesloe-beraad belê is in dieselfde jaar as die ernstige Swart onluste by Sharpville en Langa. Klaarblyklik is in die linkse kringe in Suid-Afrika geoordeel dat die klimaat reg was om van kerklike kant 'n aanslag op Verwoerd en apartheid te waag. Die organiseerders van die beraad het geredeneer dat die tyd vir so 'n aanslag nooit ryper was nie en dat die gemoedstoestand van die mense in Suid-Afrika, met inagneming van die oplaaiende gevoel in linkse oorsese kringe, sukses in so 'n aanslag sou waarborg.

Hoewel die NG Kerk en die NH Kerk op daardie tydstip nog lede was van die Wêreldraad van Kerke, die organiseerder van die beraad, bly die kerke se deelname aan die konferensie in die geselskap van sulke linkses soos die SA Institute of Race Relations steeds bedenklik. Dat die Broederbond nie voor die konferensie enige waarskuwing teen deelname laat hoor het nie, is net so vreemd, veral as in gedagte gehou word dat die oorgrote meerderheid Afrikaanse predikante en teoloë wat afgevaardig is, ook lede van die Broederbond was. Onder die Kaapse afvaardiging het sulke prominente AB-lede soos A.J. van der Merwe (Moderator), Landman, ds. A.P. Smit (Argivaris van die Kaapse NG Kerk), prof. F.J.M. Potgieter, prof. P.A. Verhoef en prof. T.N. Hanekom getel. Uit Transvaal het AB-lede soos Beyers Naude, ds. A.M. Meiring (Mode­rator van die Algemene Sinode), O'Brien Geldenhuys (hy het later as AB-lid bedank), prof. E.P. Groenewald, prof. A.B. du Preez, ds. C.B. Brink en andere gekom. Die NH Kerk se verteenwoordiging het net so 'n sterk groep AB-lede ingesluit: dr. A.J.G. Oosthuizen, di. J.G.M. en T.F.J. Dreyer, P.M. Smith, J.P. Oberholzer en proff. P.S. Dreyer, S.P. Engel-brecht, B.J. Engelbrecht en F.J. van Zyl.

Toe dit uiteindelik geblyk het waarvoor die beplanners van die beraad die konferensie gebruik het, het die twee Afrikaanse kerke aangevoer dat hulle nie amptelik by die beraad verteenwoordig is nie. In die stukke van die konferensie word egter deurgaans na hulle as amptelike afvaardigings van die twee kerke verwys. As die Cottesloeberaad een pluspunt gehad het, dan was dit om die NG Kerk en die NH Kerk te dwing om finaal hulle verbintenisse met die Wêreldraad van Kerke, later een van die belangrikste finansiers van die terroriste, te verbreek. Terselfdertyd het dit ook gedien om die linkses in die kerk en in die Broederbond in die ope te dryf en hulle makliker identifiseerbaar te maak.

Hier het 'n buitelandse instansie, met die hulp van geesgenote in Suid-Afrika, vir die eerste keer in naam van 'n kerklike beraad partypolitiek bo-oor die kop van die Suid-Afrikaanse Regering kom bedryf. Dit is 'n ontwikkeling wat la­ter, veral in die sewentigerjare, 'n algemene verskynsel geword het en wat nie net tot die kerk beperk gebly het nie. En dit is betekenisvol dat prominente AB-lede gereeld aan sulke byeenkomste meegedoen het. In 1971 byvoorbeeld is die USSALEP se eerste internasionale jaarvergadering in Suid-Afrika onder leiding van AB-lid, D.P. de Villiers, by die Lughawe Jan Smuts gehou. Altyd was en bly dit rasseverhoudinge en wetgewing in verband met rassesake wat op hierdie konferensies onder die soeklig kom.

Dit is belangrik om te let op sommige van die besluite wat in die verklaring na afloop van die Cottesloe-beraad ingesluit is:

"1. Ons erken dat alle rassegroepe wat permanent in ons land gevestig is, deel is van ons totale bevolking, en ons beskou hulle as inheems. Lede van al hierdie groepe het eweveel reg om hulle bydrae te lewer tot die verryking van die lewe van hulle land en om te deel in die verantwoordelikhede, belonings en voorregte wat daaruit volg.

 1. In die tyd van snelle maatskaplike verandering het die
  Kerk ‘n besondere verantwoordelikheid om vreesloos binne die gemeenskap te getuig.
 2. Die Kerk as die liggaam van Christus is 'n eenheid en binne hierdie eenheid is die natuurlike verskeidenheid van mense nie opgehef nie, maar geheilig.
 3. Niemand wat in Jesus Christus glo, mag uitgesluit word
  uit enige Kerk op grond van sy kleur of ras nie ...
 4. Ons besprekings het aan die lig gebring dat daar nie ge-
  noeg konsultasie en kommunikasie is tussen die verskillende rassegroepe waaruit ons bevolking bestaan nie. Dit het dringend noodsaaklik geword om 'n meer doeltref­fende metode van raadpleging te vind tussen die Regering en die leiers wat deur die Nie-blanke groepe van Suid-Afrika aanvaar word. Die segregasie van rassegroepe wat deurgevoer word sonder doeltreffende konsultasie en wat diskriminasie inhou, lei tot ontberinge vir die lede van die groepe wat daardeur geraak word."

Dit wat betref die besluite met betrekking tot rasseverhoudinge in die algemeen. Wanneer die beraad politieke besluite in meer besonderhede in sy verklaring aanstip, kom die werklike motiewe en betekenis van die konferensie aan die lig. Dit lui onder meer:

10.  Daar is geen Skriftuurlike gronde vir 'n verbod op gemengde huwelike nie. Die welsyn van die gemeenskap en pastorale verantwoordelikheid vereis egter dat die nodige oorweging geskenk moet word aan sekere faktore wat sulke huwelike onwenslik mag maak.

11.  Ons wil opnuut die aandag vestig op die ontbindende uitwerking van trekarbeid op die Bantoelewe. 'n Stabiele samelewing is nie moontlik nie, tensy die kardinale belang van gesinslewe erken word en vanuit Christelike standpunt is dit gebiedend dat die integriteit van die familie beveilig moet word.

12.  Dit word nou vry algemeen erken dat die lone van die
oorgrote meerderheid Nie-blankes hulle verplig om heelwat onder die algemeen-aanvaarde minimum standaard vir 'n gesonde lewe te bestaan. Verenigde optrede word vereis  om  hierdie  ernstige  toestand  die hoof te bied.

13.  Die huidige stelsel van werkreservering moet plek maak
vir ‘n billiker werkstelsel wat die belange van almal wat
daarby betrokke is, beveilig.

14.Dit is ons oortuiging dat die reg om grond te besit waar hy ook al gedomiliseer is en om deel te hê aan die regering van die land, deel is van die waardigheid van die volwasse mens, en om hierdie rede kan 'n beleid wat aan Nie-blankes permanent die reg tot medeseggenskap in die regering van die land waarvan hulle burgers is, ontsê, nie geregverdig word nie.

15. Vir sover nasionalisme vanuit 'n drang tot selfverwesenliking groei, behoort Christene dit te begryp en te eerbiedig. Die gevaar van nasionalisme is egter dat dit sy doel mag probeer bereik ten koste van die ander se belange, en dat dit van die volk 'n absolute waarde kan maak wat dan die plek van God inneem. Die taak van die kerk moet dus wees om te help om nasionalistiese bewegings na regverdige en waardige doeleindes te lei.

 1. a.    Dit is ons oortuiging dat daar in beginsel geen beswaar kan wees teen die direkte verteenwoordiging van die Kleurlingbevolking in die Parlement nie.

b.    Ons spreek die hoop uit dat oorweging verleen sal word aan die toepassing van hierdie beginsel in die afsienbare toekoms."

 1. Met betrekking tot woonbuurtes vir Nieblankes verklaar die beraad: Met besondere waardering vir wat reeds in verband met die daarstelling van huise vir Bantoes en ander Nie-blankes be­reik is, versoek die samespreking dringend dat eiendomsreg op 'n vaster grondslag gestel sal word en dat woonbuurtes met inagneming van die ekonomiese en kulturele peil van die inwoners beplan word."
 2. Onder punt "Trekarbeid" lui die verklaring: "Die Same­spreking versoek dringend dat 'n verteenwoordigende kommissie deur die Regering benoem word om die stelsel van trekarbeid te ondersoek, aangesien die kerk pynlik bewus is van die nadelige gevolge van hierdie stelsel op die gesinslewe van die Bantoe. Die Kerk beskou dit as 'n besondere verantwoordelikheid om 'n normale gesinslewe te bepleit vir die Bantoe wat langdurig of permanent in die Blanke gebiede woon."
  1. In die verklaring verseker die beraad ook die Indiërs en die ander Asiatiese bevolkingsgroepe in die land "dat dieselfde eise van geregtigheid wat hier ten opsigte van ander bevol­kingsgroepe gehandhaaf word, ook op hulle van toepassing is." Ook word dit gestel dat die owerheid dringend versoek sal word om "voldoende en gerieflike fasiliteite vir aanbidding van Nie-blankes in stedelike gebiede toe te staan." Blan­ke gemeentes word ook versoek om hulle eie geboue vir die doeleindes van aanbidding aan die Nie-blankes af te staan.

Die verklaring wat die Hervormde Kerk ná die beraad uitgereik het en waarin hy hom van die resolusies gedistansieer het, is van groot belang, veral wanneer die toestand later en die Regering, die Broederbond en ook die Afrikaanse kerke se standpunte daaroor getoets en beoordeel moes word.

Met betrekking tot die kwessie van politieke regte aan Bantoes  in  Blanke gebied lui die NH Kerk se verklaring:

"Teen hierdie besluit het die Nederduitsch Hervormde Kerk hom met al sy mag verset, aangesien dit:

(i)  Impliseer dat daardie mense geen regte deur midde bestaande Bantoe-owerhede sal hê nie. Die Nederduitsch Hervormde Kerk is daarvan oortuig dat die inskakeling van die stedelike Bantoe reeds ver gevorder is en dat hy sy politieke  regte  binne die  Bantoegebiede  kan uitoefen waar die Blankes geen politieke regte sal hê nie.

(ii) Impliseer dat die Bantoes permanente woonplek binne die Blanke gebied gegee word.

(iii) Die begin van integrasie van die Bantoe is. Dit is die standpunt van die Nederduitsch Hervormde Kerk dat dit nie 'n verskil maak of daar 1 miljoen of 6 miljoen geïntegreerd is nie, en hy beskou dit as onregverdig dat daar alleen so 'n hoeveelheid geïntegreer sal word as wat die Blankes voor kans sien om te behartig sodat hulle nie daardeur ondergeploeg sal word nie. Dit is 'n beginselsaak aangesien hy ten gunste is van algehele vertikale segregasie en nie ‘n onregverdige horisontale segregasie kan regverdig nie.

(iv) Nie regverdig is teenoor die Blanke wat geen politieke regte binne die Bantoegebied het nie."

Oor die Kleurlingstemreg lui die Hervormde Kerk se breëre uiteensetting:  "Dit is die oortuiging van die Nederduitsch Hervormde Kerk dat die besluit om geen beswaar te maak teen die regstreekse verteenwoordiging van die Kleurlingbevolking in die Parlement nie, nie geregverdig is nie en daarom moet hy hom met alle mag daarteen verset, omdat —

(i)   die owerheid op die oomblik besig is om aandag aan die hele saak te gee en dit nie die taak van die kerk is om wetgewing voor te skryf oor hoe dat die Kleurling of enige ander groep sy politieke regte moet geniet nie.

(ii) dit in stryd is met die beleid van die kerk van territoriale segregasie en 'n verdere vorm van integrasie bewerkstellig."

Dit was te verwagte dat die besluite van die Cottesloe-beraad beroeringe in sowel politieke as kerklike geledere sou veroorsaak vanweë die politieke strekking daarvan. Veral in Kaapse en Transvaalse kerkkringe was daar groot onsteltenis oor die optrede van die twee afvaardigings by die beraad.

Die Kerkbode, amptelike orgaan van die NG Kerk in Suid-Afrika, het 'n paar dae ná Cottesloe skerp gereageer op die besluite wat daar geneem is. In 'n hoofartikel sê die redakteur van die blad, dr. A.P. Treurnicht, onder meer:

"Die prediking van geregtigheid op maatskaplike en politieke terrein bly die verantwoordelikheid van die Kerk, maar wanneer hy hom met politieke formules inlaat, is dit 'n ontoelaatbare staatsgreep”

Wat betref die kwessie van politieke regte vir die Kleurling skryf Treurnicht: "Ten slotte 'n woord oor die verklaring in verband met regstreekse verteenwoordiging van Kleurlinge in die Parlement. Oor die positiewe implikasies van afsonderlike ontwikkeling hoef ons nie te verskil nie. Indien dit dan vir die Kerk nodig is, kan hy dit duidelik stel dat politieke ontwikkeling nie beteken dat die Kleurling permanent in 'n onmondige staat gehou sal word of in 'n politieke doodloopstraat gerangeer kan word nie.

"Maar daar mag en sal gevra word of die kerk gereed is met 'n politieke formule waarvolgens die Kleurlinge volwaardige selfbeskikking ontvang, terwyl die Blanke se selfbeskikkingsreg en beheer oor sy eie belange en karakter gewaarborg bly.

"Die slotsom dat Kleurlinge in die Parlement moet sit, is die slotsom van 'n bepaalde politieke plan. En dit is slegs wanneer hierdie formule absoluut die enigste is, dat die Kerk dit mag waag om die aanvaarding daarvan te bepleit. Maar is dit die enigste? Ons verstout ons om te sê: hieroor het nog die kerk nog die staat klaar gedink. En as ons nie klaar gedink het nie, moet ons nie die enigste oop weg wat ons sien, tot 'n kerklike of Bybelse beginsel verklaar nie. Daar is sommige kerkmanne wat gerus juis hierin 'n laer profetiese noot kan aanslaan."

Dit is ook van belang om te let op die verklaring van die Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal. Die verkla­ring wat na 'n daglange samespreking in Pretoria uitgereik is, lui onder meer:

2. Hy bevestig sy volmondige onderskrywing van die beleid van die kerk soos geformuleer op agtereenvolgende Sinodes van 1951 tot 1958 waarvolgens dit ook duidelik blyk dat die NG Kerk:

a. Nog nooit ten gunste van gemengde huwelike tussen Blan­ke en Nieblank besluit het nie.

b. Hom sedert 1857 op die standpunt van afsonderlike kerklike inrigtings van die verskillende etniese groepe in ons land gestel het, en

c. Ook op staatkundige terrein nog altyd 'n beleid van differensiasie of afsonderlike ontwikkeling, gegrond op die beginsels   van   Christelike   voogdyskap,   voorgestaan   het.

Die integrasioniste van Cottesloe het in 1960 en daarna gestuit teen die onversetlike standpunt van Verwoerd en sy Regering dat die Nieblanke nie op politieke, sosiale en kerklike gebied met die Blanke mag integreer nie. Die Broederbond van destyds het Verwoerd hierin sterk onderskraag. Net soos Verwoerd in Februarie 1961 dit nodig gevind het om deur die Federale Raad van die Nasionale Party 'n verklaring uit te reik om die Cottesloe-integrasioniste te stuit, net so is in Broederbondgeledere skerp gereageer. 'n Verklaring wat destyds gesirkuleer is, is van groot belang wanneer die vroeëre standpunte met die huidige ontwikkelinge vergelyk word.

Reeds in die inleidende paragraaf word verklaar: "Op hierdie vergadering (die Cottesloe-beraad) is 'n hele reeks besluite geneem wat ons kleurbeleid ten nouste raak en die apartheidsbeleid in die Kerk en op staatkundige terrein ten sterkste veroordeel." Let veral op die beklemtoning van die "apartheidsbeleid in die Kerk en op staatkundige terrein."

Onder die opskrif "Wat beoog die Wêreldraad van Kerke met sy byeenkomste en konferensies?" lui die dokument onder meer: " ... om voorlopig alle grense tussen kerke uit te wis." En wanneer die vraag gestel word hoe die WRK hierdie grense wil uitwis, lui die antwoord: "Hulle wil dit doen deur alle kerkgangers, afgesien van ander verskille, saam kerkdienste te laat bywoon en saam Nagmaal te laat vier."

Onder die opskrif "Sosiale, politieke en ekonomiese oogmerke" word dan onder meer verklaar: "Die stelling wat die Wêreldraad huldig dat status-verskil onreg is en dat reg en billikheid gelykheid vereis, is die tipies liberalistiese vooroordeel wat hulle verdedig op die Christelike leer van gelykheid van alle mense voor God en Christus."

Verder aan oor die WRK se houding teenoor rasseverhoudinge en kleurbeleid lui die dokument: "Totale gelykheid en broederskap op sosiale terrein vir alle rasse, is nie genoeg vir die teoloë van die Wêreldraad nie. Hulle dryf hulle nivelleringsproses verder om die aarde deur algehele verbastering aan te moedig ... Hulle meen dat ons reeds die trap bereik het dat die Bantoe erken kan word as nie meer slegs potensieël nie, maar ook reeds aktueel beskaafde mense en medeburgers wat aanspraak kan maak op die gewone omgangsvorme en voorregte."

Net hierna word die kwessie van gemengde huwelike en ontug oor die kleurskeidslyn behandel. Die veroordeling van die WRK se standpunt oor die saak is ewe betekenisvol.

"En terwyl voorheen," lui die dokument, "die bloedvermenging ongetwyfeld voortgegaan het deur buite-egtelike verkeer, kan die weg nou geopen word vir wettige gemengde hu­welike, waardeur mettertyd die rassevraagstuk en rassewrywings self opgelos sal word en 'n nuwe maar homogene bevolking sal ontstaan, met 'n konstitusie, versterk deur die oerkrag van swartbloed, soos die befaamde Bernard Shaw aanbeveel het na sy vlugtige besoek aan Suid-Afrika meer as 'n kwarteeu gelede. Dus, daar is niks nuuts onder die son nie. En ons herken ook die leuse van Cecil Rhodes in Suid-Afrika: 'Equal rights for all civilized men'."

Wanneer die Cottesloe-besluite behandel word, raak die dokument nog meer aktueel. "Die kern van hierdie besluite," lui dit, "is algehele gelykstelling tussen blank en nie-blank, met grondbesit en stemreg aan nie-blankes saam met die blankes. Hierdie kern is verdoesel onder die Christelike idioom en versuiker met besluite soos: 'Die Kerk het verantwoordelikheid om te getuig van die hoop van Christus sowel teenoor Blanke Suid-Afrikaners in hul onsekerheid as teenoor nie-blanke Suid-Afrikaners in hul frustrasies'."

Die volgende paragraaf van die dokument is van besondere betekenis. Dit lui: "Terwyl ons in Suid-Afrika bid en ywer vir aparte woonbuurtes en vir die strenge handhawing van die wet teen gemengde huwelike en ontug tussen blank en nie-blank, kom die Wêreldraad met die ongelukkige strewe, wat maar net 'n voortsetting is van die strewe van die Dr. Philipse en die Dr. Van der Kemps wat, as dit toegepas word, ongetwyfeld sal uitloop op die stigting van 'n republiek van die swart geweldenaar, waarvan die Kongostaat en ander state in Afrika 'n voorbeeld is."

Skryf of praat oor hierdie dinge en jy word summier aangekla dat jy goeie rasseverhoudinge versteur. In die Broederbond sal sulke stellings natuurlik later suiwer kettery.

Later is hierdie standpunte nie meer die standpunte van baie leiers op kerklike vlak en in die Broederbond nie. Dertien jaar na hierdie verklaring vind 'n mens die NG Kerk in sitting by sy Algemene Sinode in Kaapstad waar gemengde dienste  en  ander gemengde kerklike byeenkomste gesanksioneer word. En vanuit die Broederbond is die argument daarna gehoor: "As Nie-blankes saam met Blankes op die sportveld mag meeding, waarom mag hulle nie saam met die Blankes in die kerk aanbid nie?" — dit nadat juis die Broe­derbond die leiding geneem het om veelrassige sport in Suid-Afrika te vestig.

Hoe rym dit wat vandag in kerklike en Broederbondkringe gepredik word met die standpunte wat in hierdie verklaring gestel is? Vandag is dit die klanke van Cottesloe, die Wêreldraad van Kerke en die SA Institute of Race Relations wat die refrein by kerklike konferensie in Suid-Afrika vorm: Skeiding van die verskillende rasse is nie in ooreenstemming met die Skrif nie omdat die Skrif die eenheid van die kerk predik.

En by die kerkekonferensie van Januarie 1982 in Pretoria is dit Boshoff, die voorsitter van die Broederbond, wat die AB se seën op hierdie tweelingboetie van Cottesloe uitspreek wanneer hy verklaar: "Daar is algemene instemming dat die status quo nie aanvaarbaar is nie. Daar is niemand hier wat die status quo sal verdedig nie. Die vraag is hoe dit verander moet word."

Natuurlik sal die AB-leiding nie die "status quo" (aparte kerke) verdedig nie, want die UR het reeds in Januarie 1981 onder leiding van Boshoff besluit dat die "status quo" (apar­te konstitusionele strukture) op politieke gebied nie gehandhaaf kan word nie.

Dit is interessant dat die voorsitter van die Broederbond so instemmend oor die Pretoriase kerkekonferensie gepraat het, terwyl dit juis 'n nie-Broeder, dr. Pierre Rossouw, was wat hom op die ander standpunt gestel het. Terwyl die voorsitter van die Broederbond gesê het die kongres "was positief en het hoop geskep waarop ons kan voortbou", het hierdie nie-Broeder gesê: "Ek het egter die indruk gekry dat as ons nie die NGK nakend uittrek en kritiseer nie, ek nie gehoor word nie. Talle van die sogenaamde kontroversiële dinge wat ek in my referaat oor ander kerke gesê het, is ook van toepassing op die NGK." (Dr. Rossouw is hoof-uitvoerende amptenaar van die NG Kerk.)

Vandag word nie meer dikwels oor Cottesloe gepraat nie. Baie mense weet nie eens wat dit beduie nie. Cottesloe is dood, maar vanuit sy graf is hy vandag besig om Suid-Afrika te regeer. 'n Mens hoef maar net te let op die resolusies wat destyds aangeneem is om te besef hoe dit later een na die ander deur die NP-regering en met die seën van die Broederbondleiding uitgevoer is: die afskaffing van werkreservering; die afskaffing van trekarbeid en die verlening van permanensie aan die Swartes in Blanke gebied; die toekenning van eiendomsreg aan Swartes in Blanke gebied; die gelykmaking van lone, ens.

Uit kerklike, akademiese en politieke kringe is 'n volgehoue veldtog teen skeidingswette soos die Groepsgebiedewet, die Wet op aparte geriewe, die Ontugwet, die Wet op Gemengde Huwelike gevoer. Baie van diegene aan die voorpunt van die veldtog was prominente AB-lede. P.W. Botha self verklaar op 19 Mei 1979 in 'n BBC-onderhoud dat hy "moreel en godsdienstig" geen beswaar teen gemengde hu­welike het nie — dit is net plaaslike omstandighede wat dit ongewens maak. En in 'n spesiale studiestuk, gedateer Januarie 1981, is dit juis die wette wat deur die UR uitgesonder word as "diskriminerende maatreëls" wat geen bestaansreg meer het nie.

Later sit die Kleurlinge toe saam met Blankes, Indiërs en 'n Sjinees in 'n Presidentsraad. En die Regering het by monde van P.W. Botha en Chris Heunis, toe Minister van Binnelandse Aangeleenthede, verklaar dat die veelrassige Raad "binnekort 'n ten volle verkose liggaam gaan word en die funksies van 'n huis van hersiening sal hê". Die Blanke Senaat is afgeskaf op voorwendsel dat 'n Presidentsraad in die lewe geroep kan word, maar in werklikheid was dit net die begin om aan Nie-blankes regstreekse verteenwoordiging in die Blan­ke se politieke bestel te gee. In Cottesloe se dae het Treurnicht as redakteur van Die Kerkbode gepraat van 'n ontoelaatbare "staatsgreep". As daar ooit 'n "staatsgreep" uitgevoer is, dan was dit hier. Twintig jaar na Cottesloe het die Rege­ring elke aanbeveling en eis van die Wêreldraad van Kerke by daardie konferensie uitgevoer.

En later was dit die Uitvoerende Raad van die Broederbond wat met fopwoorde, soos die onhoudbaarheid van die handhawing van die status quo, amptelik die resolusies van die Wêreldraad van Kerke en die SA Institute of Race Rela­tions by Cottesloe gesanksioneer het.

Die pad van die Afrikaanse kerk en die Broederbond het inderdaad kronkeldraaie sedert Cottesloe gemaak.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1058 gaste aanlyn