6 SEPTEMBER 1966 – 14:14

Die nuus dat dr Hendrik Frensch Verwoerd op hierdie dag vermoor is het die hele Suid-Afrika laat steier. Dat so iets met dr. Verwoerd moes gebeur! - nadat hy ses jaar tevore so wonderbaarlik aan die eerste aanslag op sy lewe ontkom het.

Dat dit juis op dié dag van alle dae moes gebeur! - dié dag waarop hy, in die volheid van sy mag, nuwe toekomsweë vir sy land sou aandui. Maar opsigself was dit ook ‘n bewys van wie agter die beplanning gesit het – daar was ‘n verslag wat deur dr Verwoerd dié dag,  behandel sou word wat nooit daarna openbaar gemaak is nie; die vyand dit nie kon bekostig nie: dr Verwoerd moes stilgemaak word!

Dat dit in die Volksraad van alle plekke moes gebeur! – “the very cockpit of power,” soos die Rand Daily Mail gestel het, die plek wat, soos die Van Wyk-kommissie in sy verslag sê, met soveel eerbied deur die publiek bejeën word dat so iets vir baie mense byna ondenkbaar moet wees. “Die omstandighede is genoeg om die verstand te laat duisel,” het die Rand Daily Mail geskryf.

“Die patroon van die treurspel,” aldus die Daily Despatch van Oos-Londen, “was so makaber, so onwerklik, so ongelooflik dat dit selfs nou nog onmoontlik is om die enormiteit van die wandaad te snap.”

Tekenend vir die reaksie oor die hele land heen was ’n toneeltjie wat hom ’n paar honderd tree van die Parlementsgebou in ’n kantoor in die Groote Kerkgebou afgespeel het.

Mnr. S. J. Pretorius, sekretaris van die Helpmekaar-studiefonds van Kaapland, was besig om ’n ingewikkelde saak met twee sakemanne te bespreek toe die dame by die skakelbord deurbel om die nuus oor te dra.

“Parlementstraat lê presies in my gesigsveld as ek by die venster uitkyk,” het mnr. Pretorius vertel. “Ek het dadelik soontoe afgekyk en gesien dat die mense begin saamdrom. Ek het ’n ruk lank so gesit en kyk, en toe eers kon ek woorde vind om die manne oorkant my lessenaar te vertel wat gebeur het.

“Hulle het my net aangestaar. Om een of ander rede het ons opgestaan. Ons kon mekaar net aankyk en dan weer afkyk na die straat voor die Parlementsgebou.

“Hoe lank ons so gestaan het, sprakeloos van skok, weet ek nie. Toe vat een naderhand sy dokumente bymekaar en sê: ‘Ons gaan maar.’ Hulle is daar weg sonder dat een van ons ’n woord verder gerep het oor die saak wat ons pas vantevore bespreek het.

“Toe stap Hendrik (mnr. H. L. Greyling, hoofbestuurder van die Kleurling-Ontwikkelingskorporasie) my kantoor binne met ’n gespanne uitdrukking op die gesig en kyk net woordeloos na my. Na ’n paar sekondes sê hy: “Dis alles verby. Het jy gehoor?” Hy het in die Nederlandse klub geeet, en toe die nuus van die aanslag daar uitkom, is hy na Die Burger se kantoor, waar hy die doodsberig gehoor het.

“Nog steeds kon ons geen woorde vind om uiting te gee aan ons skok nie. Toe kom dr. Bam (leraar van die Groote Kerk) ingestap. ‘Het julle gehoor hy is dood?’ Ons knik net die kop.

“En toe bars Hendrik eindelik uit: ‘Dis georganiseer van buite, sê ek vir julle!’ ”

Duisende ander mense het daardie middag koerantkantore oor die hele land heen, die Parlementsgebou en ander bronne van inligtinge opgebel. Geruime tyd kon van die plekke glad nie na buite opgebel word nie.

Die meeste mense wat die koerant opgebel het, het die nuus van die Eerste Minister se dood in verslae stilte aangehoor, hoewel heelparty mans en vroue hoorbaar aangedaan was.

Op Hopetown het die 59-jarige mnr. J. du Plessis aan ’n hartaanval beswyk nadat hy van die moord verneem het. Op Keetmanshoop het ’n bejaarde man ook ’n ernstige hartaanval gekry.

Baie dorpe het feitlik tot stilstand gekom nadat die nuus bekend geword het. Verslae groepies mense het op straat rondgestaan om die gebeure te bespreek. Op Stellenbosch het die voorsitter van die distriksraad van die Nasionale Party gesê: “Ons dink ons verstaan vandag hoe die Voortrekkers gevoel het toe hul leier Piet Retief vermoor is.”

In die stede was daar uiteraard nie so ’n sigbare afname in die gewone bedrywighede nie. Maar die aand was dit stiller as op ander aande. Bioskoopvertonings is oor die hele land heen afgelas en talle ander byeenkomste gekanselleer.

Op Heidelberg, wat deur dr. Verwoerd in die Volksraad verteenwoordig is, is die eeufeesligte afgeskakel en die res van die dorp se eeufeesviering opgeskort.

Aan die weskus het meer as duisend vissers hul nette neergelê en die aand tuis gebly. Dit was ’n groot opoffering, veral aangesien die visseisoen aan die einde van die maand sou sluit en almal graag soveel vis as moontlik wou inhaal.

Soos Die Burger op die oggend na die moord gese het: „Verstand en gevoel wil dit haas nie vat nie: dat Suid-Afrika se leier en Eerste Minister in sy bank in die Volksraad moes val voor die mes van ’n sluipmoordenaar.”

In die Parlementsgebou reeds, onmiddellik na die moord, kon ’n mens sien hoe kollegas en intieme vriende by mekaar verby staar asof die een die ander nie raaksien nie. Hulle het geen woorde vir hulself gehad nie, laat staan nog vir andere. Daar was trane in party se oë, maar die meeste se gesig was strak met die strakheid van gevoel wat te diep is om uiting aan te gee.

Die polisie het gereed gestaan vir gebeurlikhede, maar daar was min werk vir hulle. Net aan die Rand was die aand ’n klompie insidente. Mense wat die verkeerde afleiding uit Tsafendas se Grieksklinkende naam gemaak het, het hulle teen Griekse kafee-eienaars en andere gerig. Verskeie kafee-eienaars het na die moord die ondervinding gehad dat hulle deur ou klante beledig is. In Germiston moes een vlug toe ’n klomp mense sy kafee binnestorm, en elders is die seilafdak voor ’n Griekse vrugtewinkel aan die brand gesteek. ’n Leier van die Griekse gemeenskap is oor die telefoon met die dood gedreig en talle mense het die Griekse ambassade opgebel om te eis dat die ambassadeur die land verlaat.

Die Woensdag het twee leiers van die Griekse gemeenskap aan die Rand na Kaapstad gevlieg om die polisie-owerheid te spreek, en die aand het die polisiehoof, genl. J. M. Keevy, die publiek gewaarsku om geen wraak teen die Griekse gemeenskap te neem nie. Hy het verduidelik dat Tsafendas nie tot die bevolkingsgroep behoort nie.

Afgesien van die insidente het die land kalm en rustig gebly. Die Sunday Express van Johannesburg het later opgemerk dat ook dit getuig het van wat dr. Verwoerd tot stand gebring het. Hy het die land so gesond agtergelaat, so sterk in politieke en ekonomiese sin en so stabiel dat selfs die moord op hom nie Suid-Afrika se fondamente kon skud nie.

Diplomate en ander buitelandse waarnemers het hul bewondering vir die waardige gedrag van die Suid-Afrikaanse bevolking uitgespreek; en die koerantmanne en beelradiospanne wat hulle uit ander lande hierheen gehaas het in die stellige verwagting dat die moord op dr. Verwoerd deur onluste of selfs ’n opstand gevolg sou word, het spoedig agtergekom dat hulle verniet gekom het.

Die dag na die moord reeds het die Johannesburgse Star geskryf: “Alle Suid-Afrikaners - Engelssprekendes, Afrikaners, Swartes, Kleurlinge, Indiërs - is in hul droefheid en skok verenig soos hulle nooit vantevore oor enigiets was nie.”

Die woorde is bewaarheid deur die verklarings en boodskappe van alle bevolkingsdele in die land - almal wat deur die Star genoem is, en nog meer - en deur die roubetoon van individuele lede van elke groep. Daar was enkele uitsonderinge, maar as geheel ge­nome was daar, in die woorde van Die Burger, ’n eenheid van gevoel wat ons ergste vyande ongelooflik sou vind as hulle dit van naby sou aanskou.

“In Suid-Afrika se reaksie op die sluipmoord op sy Eerste Minis­ter,” het die blad geskryf, “kom mooi en groot hoedanighede na vore . . . Dit is goed om daarna te kyk en vir altyd te onthou dat dit daar is agter die spanninge, wrywinge en botsings van ons bestaan in hierdie land.

Suid-Afrika word deur baie, selfs deur sommige van sy eie kinders, voorgehou as ’n land van siedende vyandskap en haat; en in die middelpunt van sulke voorstellinge het meestal gestaan die figuur van Hendrik Verwoerd . . . Wat in die afgelope paar dae te sien was, is iets heel anders. Die skok en ontsetting, die bedruktheid en kommer, selfs die gevoel van onherstelbare verlies het geen grense van party of klas of ras geken nie...

“Suid-Afrika het sy naam met nuwe eer en waardigheid beklee deur die manier waarop hy hom onder die slag van hierdie wrange week gedra het.”

Uit die aangrensende Rhodesië (Zimbabwe) het berigte gekom oor die diepe gevoel van verlies wat daar ontstaan het. Die mense van die land, so is berig, het aan dr. Verwoerd gaan dink as ’n wyse ou oom op wie se simpatie en steun hulle kan reken.

In Salisbury, hoofstad van Rhodesië, het ’n groepie Swartes wat vroeer in Suid-Afrika gewoon of gewerk het, hulle gevoeg by die mense wat tou gestaan het om die rouboek in die kantoor van die Suid-Afrikaanse diplomatieke sending te teken.

Enkele wanklanke het uit die verre vreemde gekom. Een insident wat natuurlik wye publisiteit geniet het, was die kommentaar van ’n nie-blanke in Brittanje, die vyandigste land tot vandag teenoor die Blanke in Suid-Afrika, in ’n verfilmde onderhoud wat oor die beeldradiodiens van die B.B.C. uitgesaai is. Hy het gesê dat die dag van die moord op dr. Verwoerd die heuglikste dag in sy lewe was en dat hy net wens dat hy die moord self kon gepleeg het. ’n Konserwatiewe Britse groep, The Monday Club, het die B.B.C. darem daaroor skerp tereggewys.

In Brittanje het, soos ook in ander lande, die reaksie ewenwel ’n wye veld gedek. Aan die een kant was daar droefheid, geskokte simpatie en bewyse van diepe eerbied, selfs van manne wat dr. Ver­woerd in sy lewe fel teengestaan het, en by die Suid-Afrikaanse ambassade in Londen het telegramme, kranse en ander blyke van deelneming ingestroom. In ’n ander B.B.C.-program is ook hulde aan dr. Verwoerd gebring deur prof. Charles Manning, voorsitter van die South Africa Society in Brittanje.

Aan die ander kant was daar uitinge van venyn, soos in ’n koerantartikel waarin dr. Verwoerd as ’n “missionary of hate” bestempel is.

Haatlike dinge is ook hier en daar in Swart Afrika en Asië en deur enkele Negerleiers in die Verenigde State gesê.

Washington is deur die nuus van die moord “verbyster”, en die Wit Huis het ’n verklaring uitgereik waarin gesê is dat pres. Johnson die sluipmoord as “’n laakbare daad” beskou. Die President het ook ’n private boodskap van deelneming aan mev. Verwoerd en haar kinders gestuur.

Van koningin Elizabeth het natuurlik geen boodskap gekom nie, wat haar ook in Engelssprekende kringe in Suid-Afrika kwalik geneem is.

Die Britse eerste minister, mnr. Harold Wilson, het wel ’n telegram gestuur wat lui: “Ek was geskok om van die sluipmoord op dr. Ver­woerd te hoor.”

In Argentinië, waar die Gasel-rugbyspan op besoek was, is die dag van dr. Verwoerd se begrafnis tot nasionale roudag verklaar.

Die Suid-Afrikaanse perskommentaar het treffend, selfs oorweldigend, getuig van die hoë agting waarin dr. Verwoerd in alle lae van die Suid-Afrikaanse samelewing gehou was - ofskoon hy, in die woorde van die Star, “’n kind van die storm” was wat “stryd aangelok het soos die berge onweer aanlok.”

Dit het ook getuig van die nuwe saamhorigheid wat in die voorafgaande jare in Suid-Afrika gegroei het. Deur baie is dr. Verwoerd se bydrae daartoe juis as een van sy grootste dienste aan Suid- Afrika beskou. Soos die Natal Mercury dit gestel het: “Dr. Ver­woerd was bo alle ander Suid-Afrikaanse Nasionaliste die instru­ment van akkoord tussen mense van alle rasse.”

Hoeseer daardie gevoel van gemeenskaplikheid deur sy dood versterk is, het geblyk uit die kommentaar van ’n blad soos die Eastern Province Herald van Port Elizabeth, wat geskryf het: “’n Gevoel van . . . vernietigende verlies het hom oor die hele land verbrei . . . Die mense van Suid-Afrika beweeg nou nog nader na mekaar - nie omdat hulle as geheel genoeë geneem het met alles wat dr. Ver­woerd namens hulle gesê en gedoen het nie, maar vanweë die natuurlike saamklewing wat verlies en droefheid te voorskyn roep.” Die Daily News van Durban het in dieselfde trant geskryf: “Alle beskaafde mense ... sal die heengaan van die Eerste Minister net so spontaan betreur as wat Suid-Afrika oor hom rou met daardie diepere, byna persoonlike droefheid wat alle openbare onenigheid en politieke stryd te bowe gaan.”

Koerante van alle politieke oortuiginge het die grootheid van dr. Verwoerd geroem. “’n Kolos het geval,” het die Natal Witness van Pietermaritzburg geskryf. “Die beskrywing sal niemand, hetsy bond- genoot of vyand, hom misgun nie.”

Die Oosterlig van Port Elizabeth het hom ook as kolos bestempel.

“Soos Paul Kruger voor hom was hy die kolos onder sy mense,” het die blad geskryf, en die Friend van Bloemfontein : “Min Suid- Afrikaanse leiers voor hom het so ’n algemene eerbied en verering in sy eie land geniet. Geeneen het soveel politieke mag gehad nie.” Die Burger het geskryf: “Die invloed van sy enorme wils- en dryfkrag is tot in die uithoeke van die landsadministrasie en die openbare lewe ervaar, en in die buiteland oral waar Afrika ter sprake gekom het. Soms het dit gevoel of hy die Suid-Afrikaanse toneel so volkome oorheers, of die meevoerende krag van sy persoonlikheid en gesag so oorweldigend is, dat inisiatief ondertoe noodwendig moes ly en dat vryburgerskap verdring kon raak deur blote volgelingskap.

“Tog was die Verwoerd-tydperk gekenmerk deur bruisende ontwikkeling op talryke lewensgebiede wat dikwels uitgebars het in vernuwende gedagtegisting en -botsing, allermins kenmerkend vir die vermeende gesagsorde waarheen hy volgens sy kritici op pad was.

“Wat wel waar is, is dat sy dood ’n groot leegheid laat in die Suid-Afrikaanse bestel. Soveel het om sy figuur gedraai, soveel drade was in sy hande, soveel bree denke sowel as gedetailleerde beslissing was aan hom toevertrou, dat die land sonder hom nood­wendig ’n ander Suid-Afrika moet wees.”

Die Transvaler (waarvan hy die eerste redakteur was): “Die Republiek Suid-Afrika treur . . . want een van die grootste denkbare rampe wat hom in hierdie stadium kon tref, het hom werklik oorval . . . Dr. Verwoerd was ’n man van buitengewone formaat. In hom het die Suid-Afrikaanse staatsmanskuns ongetwyfeld ’n hoogtepunt bereik wat nie maklik oortref sal word nie.”

Die Vaderland: “Hendrik Verwoerd was ons opperste leidsman, boumeester van die nuwe Suid-Afrika in die twintigste-eeuse wêreld, besitter van die liefde van sy eie mense, draer van die toenemende ontsag en steun van ander volksgroepe, blank sowel as nie-blank; spilpunt van ’n nuwe bedeling vir Suider-Afrika en Afrika, wat geen leier of land ter wereld kon veronagsaam nie.”

Die Volksblad: “Sy aanvoeling vir sake was fyn en korrek, sy tydsberekening met belangrike beslissings eenvoudig briljant. Geen vinger kon gele word op ’n flater wat hy begaan het in sy vertolking van toestande of in sy visionere siening van die toekoms nie.”

Die Beeld het hom geroem om “die waagmoed van sy gees”. Die blad se politieke beriggewer het geskryf dat “H. F. Verwoerd in die Suid-Afrikaanse geskiedenis (sal) groei as heldefiguur, groter as enigeen wat hom voorafgegaan het . . . Daar is faktore van buite wat saamgewerk het om sy naam aan groot gebeurtenisse te bind ... Maar dit is nie faktore van buite nie, dit is die vuur van binne wat hom in die suiwere sin van die woord as held bestempel. . .

“By dr. Verwoerd was daar baie lig. Geen vonkelender, drywender gees het Suid-Afrika nog ooit geregeer nie.”

Die skrywer het gesê dat dr. Verwoerd die tweede in die ry van Suid-Afrikaanse eerste ministers was wat nie tragies gesterf het nie. (Die ander was dr. D. F. Malan.) “Gewelddadig, grusaam, ja. Maar nie tragies nie. Hy is weggeruk op die hoogtepunt van ’n loopbaan wat in alle opsigte merkwaardig was.”

Verskeie koerante het ingegaan op wat die Cape Argus as die “revolusionêre” rol van dr. Verwoerd bestempel het. “In die raamwerk van die Suid-Afrikaanse geskiedenis,” het die Kaapstadse blad geskryf, “moet dr. Verwoerd as ’n revolusionêre figuur gesien word, en revolusie hoef nie op sigself noodwendig sleg te wees nie. Sy revolusie was eintlik gegrond op die begeerte na ’n sedelike beginsel in die Suid-Afrikaanse rassebeleid.”

Die Burger het ook daarop gewys dat “hy die klassieke beleid van segregasie ontwikkel het tot ’n beleid van aparte vryheid op territoriale grondslag.”

Die Star het hom bestempel as een van die “vernuwers” in Suid- Afrikaanse aangeleenthede. “Op sy eie manier was hy een van die eerstes wat die feite van die nuwe naoorlogse wêreld aanvaar het en geprobeer het om ’n koppige en konserwatiewe volk op te voed om hom by die veranderinge aan te pas . . . Lank voordat hy eerste minister geword het, het hy, deur die krag van sy persoonlikheid, begin om die instinkmatige, maar vormlose filosofie van apartheid tot ’n samehangende en intellektueel aanneemlike stelsel te fatsoeneer. Sy teorie van ‘aparte vryhede’ was sy belangrikste bydrae tot die Afrikaner-Nasionalisme.”

Die Evening Post van Port Elizabeth het hom ook gesien as die man “wat die Nasionale denke oor apartheid gesistematiseer het en die lukrake wetgewing van die vroeë jare omgeskep het in ’n ordelike struktuur van wette wat heeltemal nuut was in Afrika”.

Dagbreek: “Die wyse waarop hy ’n land se politieke konstitusio- nele koers na sy eie visie binne agt jaar kon vorm, (was) sonder weerga in die moderne geskiedenis.”

Van koerante wat hom en sy idee skerp teengestaan het, het woorde van hoë lof gekom. So het die Rand Daily Mail geskryf: “Vriende sowel as vyande erken sy uitsonderlike leiersvermoë, sy buitengewone intellek, sy ontsaglike energie, sy doelgerigtheid, sy politieke vernuf en sy volkome toewyding aan die visie van Suid-Afrika wat hy voor hom gehou het.”

Die Cape Times: ,”’n Mens hoef geen volgeling van dr. Verwoerd te gewees het om die hoedanighede van die man, sowel intellektueel as politiek, te besef nie; om hom vir sy prestasies te respekteer, hoe hard die opposisie ook al daarteen geveg het; en om die diepe verering waarmee sy volgelinge hom bejeën het, te verstaan, al het ’n mens dit nie gedeel nie.”

Die Daily Despatch van Oos-Londen: “Dr. Verwoerd was in baie opsigte ’n uiters merkwaardige man - ’n briljante student met ’n fotografiese geheue en ’n leier van ontwyfelbare moed en integriteit . . . Onwrikbaar het hy sy plig gedoen soos hy daardie plig gesien het en sy lewe het hy toegewy aan die diens van wat hy as die beste belange van ons land beskou het.”

Die Sunday Times het dr. Verwoerd bestempel as “een van die merkwaardigste manne wat Suid-Afrika ooit geken het” en sy dood as “’n onmeetlike, onberekenbare verlies vir Suid-Afrika”.

Dr. Verwoerd “het so ’n vooruitsiendheid en ’n aanleg vir staatkunde gehad”, het die blad voortgegaan, “dat sy ontydige dood, om die waarheid te sê, ’n nasionale ramp word. Die briljante ontplooiing van sy beleid, die behendigheid waarmee hy gebeurtenisse gevorm het, die groot belofte wat vir die toekoms gebied is - al die dinge het in sy eie hande gelê. Nie alleen sy eie party nie, maar die hele land het, byna met ’n gevoel van ontsag, na hom opgesien om ’n voortsetting van daardie onverbiddelike mars na vore wat sy bewindsjare gekenmerk het...

“(Hy was) ’n man van massiewe intellek en volslae politieke be- drewenheid, ’n staatsman wat nie slegs veranderinge van fundamentele en verreikende betekenis teweeggebring het nie, maar dit met verrassende, dramatiese welslae gedoen het.”

Ook van nie-blanke kant het woorde van hoë waardering gekom. Die bantoeblad The World het geskryf: “Daar was Dinsdag party mense wat gereken het dat die dood van dr. Verwoerd hoop op die einde van apartheid inhou . . . Laat ons volkome verstaan dat ons land sy Eerste Minister en natuurlike leier verloor het. Ons moet daarom kalm wees en bid vir die toekoms van die land . . . Vandag treur ons, maar die dag van more kom.”

Die Post het geskryf: “Geen woorde is sterk genoeg om ons veroordeling van die moord op dr. Verwoerd uit te spreek nie . . . Op sy eie manier was hy een van die belangrikste manne wat Suid- Afrika ooit opgelewer het. Hy was ’n man van briljante intellek, ’n meesterlike strateeg, ’n man van oortuiging en hoe sedelike moed, ’n idealis, ’n vernuftige politikus, ’n sterk leier.”