NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Enigiemand wat meer oor die lewe te wete wil kom kan maar net die Bybel bestudeer; dit is 'n Boek oor die lewe: oor konings, boere, huisvroue, siekes, soldate, diensknegte, elke mens is in die Bybel; ook jou en my lewe word direk daarin weerspieël. Maar as jy nooit jou Bybel bestudeer nie kan jy nie verwag om lewenskennis te hê nie.

REG IS KOSBAARDER AS VREDE!

Ds AE van den Berg

Indien daar nie spoedig 'n ommekeer in hierdie ellendevaart kom nie, gaan die toekoms vir ons baie donkerder word.  Ons sal die verfoeilike optrede van vervolgsugtige, onopgevoede mense met mag en mening moet teenstaan. Reg is kosbaarder as vrede!  Ons durf nie langer die prooi van vertwyfeling en onsekerheid wees nie.  Ons moet God bid om ons te help teen die onheil wat Afrika se son nie oor ons Boerevolk wil sien skyn nie.“

1.  ‘n Teenstrydigheid

Rasse verskil nie net in velkleur van mekaar nie.  Rasseverskille lê baie dieper as dit.  Die miskenning van hierdie verskille is een van die hoofredes vir die voortslepende chaos en wanorde in ons land.  Suid-Afrika is ‘n daaglikse toneel van verskeurdheid, onversetlikheid en rassehaat. Die ANC kan baie maklik by lande met veelvuldige rasse-groeperings wat die rasse-aspirasies van elke groep eerbiedig gaan leer, maar hulle wil nie.  Suid-Afrika is kwansuis nie-rassig, 'n teenstrydige begrip en ‘n leuen wat vir die waarheid verkoop word.

Terwyl feitlik elke nuusberig oor die werklikheid van rasseverskille berig, bepaal die nuwe grondwet dat daar geen onderskeid op grond van ras gemaak mag word nie.  Dit skep ‘n onhoudbare situasie. Selfs buitelandse nuusmedia berig toenemend oor die werklikheid van rasseverskille.  Dis immers 'n Godgegewenheid waarmee deeglik rekening gehou moet word.  Die minagting daarvan maak rassebotsings onafwendbaar.

2.  Aanskouingslesse

Afrika word al vir etlike eeue deur botsende rassebelange gekniehalter en deur onderdrukkende diktatorskappe lamgelê.  Benjamin Disraeli, 'n eertydse Britse premier, het tereg gesê dat alles ras is en dat hierdie waarheid nooit veronagsaam mag word nie.  Ras is die sleutel tot die geskiedenis.  Disraeli het ook gewaarsku dat elke ras wat toelaat dat sy bloed vermeng raak, verdien om ten gronde te gaan.

Met sy onbeskaamde diskriminerende optredes teen die Boerevolk erken die ANC-regime ironies genoeg dit wat hy probeer ontken nl. die werklikheid van rasseverskille.  Die ANC se openlike bevoordeling van swartes en skaamtelose benadeling van blankes beklemtoon juis die werklikheid van rasseverskille.

Die grondwet verbied kwansuis enige rasse-onderskeid.  Desondanks maak die ANC voortdurend op gruwelike wyse vir rassediskriminasie voorsiening. Hulle noem dit net regstellende aksie en swart bemagtiging. In werklikheid ontbloot hulle hul daarmee as die grootste rassehaters in die geskiedenis van ons land!

Ironies genoeg is rassebroederskap goed ontwikkel onder die swart volke van die wêreld.  Swartes maak geen geheim daarvan dat hulle hul eie soort verkies nie.  Daarenteen probeer lamsakkige blankes altyd om nie-rassig voor te kom.  Nee,  rasseverskille kan en durf nooit geminag word nie.  Dis net so 'n deel van vandag se wêreld as voorheen.  Niemand kan daaraan ontsnap nie en diegene wat dit minag, dra die bittere gevolge daarvan.

3.   ‘n Bose aanslag

In plaas daarvan om die Bybelse waarheid van rasseverskeidenheid te erken en te eerbiedig, beywer dwase hul onverpoosd vir 'n kunsmatige sameflansing van rasse.  Rassevermenging is 'n bose aanslag op die handhawing van 'n eie volk.  Ons behoort die Skepper eerder vir ‘n wêreld van verskeidenheid te loof, anders sou ons van eendersheid en verveling omgekom het!

Ons land se volkereverskeidenheid is in die smal dog helende eenrigtingstraat van ideologiese nasiebou ingedwing. Gevolglik misluk alle pogings om ons binne die kulturele dwangbuis van 'n reënboognasie in te dwing.  Kom ons wees eerlik: Was rasse-en volkereverhoudinge al ooit so besoedel soos nou?

Rassebotsings en openlike rassehaat is sedert die magsprysgawe in 1994 aan die orde van die dag.  Ons pluk tans die wrange vrugte van 'n ideologie wat net so onwerklik soos kersvader is.  Selfs swartes moes op die harde manier leer dat gedwonge rassevermenging skadeliker as gedwonge rasseskeiding is. Om uiteenlopende kulture in 'n kitsvermenging in te dwing, is 'n resep vir chroniese rassehaat en nimmereindigende moeilikheid.

Onder die ANC-regime word die Boerevolk min ruimte gebied om sy eie kultuur uit te leef.  Swartes staan altyd gereed om dit wat blankes hul eie wil maak, as ‘n onreg te brandmerk en aan die groot klok te hang.  Met swart onregskepping is daar egter nooit fout nie.

Die natuur sowel as die geskiedenis leer dat dwang altyd in verset oorgaan.  Gevolglik ly mense se dwase pogings om rasse-ongelykheid gelyk te skaaf, altyd skipbreuk.  ‘n Beleid wat rassegelykheid en vermenging afdwing, veroorsaak altyd konflik en wanorde.  Waar rasse gedwing word om saam te leef, verander rasseverskille altyd in rassegeskille.  Sulke geskille skep onoorbrugbare afstande.

4.   Rassehaat

Waarom is die ANC-regime onwillig om rasseverskille te erken?  Is hulle miskien skaam oor die genetiese onderskeid wat daardeur aan die lig sal kom?   Dis 'n wetenskaplike feit dat die swart ras op die heel laagste sport van die genetiese leer verkeer.  Alle ander rasse gaan by hom verby.

Ironies genoeg baar die miskenning van rasseverskille baie meer rassehaat as die erkenning daarvan.  Rasse wat vir hulself geen eerbied het nie, verdra ook nie ander rasse nie.  Dié met 'n gesonde selfbeeld eerbiedig ander se andersoortigheid.  Minderwaardiges het altyd ‘n probleem daarmee.

Die beskawing,  kulture en maatstawwe waarmee blankes meet, verskil net te ingrypend van dié van swartes dat sinvolle saambestaan enigsins moontlik is.  In gemengde skole takel blanke en swart skoliere mekaar gereeld.   Daar is net een blywende vreedsame oplossing en dis naasbestaan, soos wat die apartheidsbeleid duidelik bewys het.

Indien ‘n volk deur ‘n beleid van saambestaan toegeploeg word, is hy genoodsaak om te diskrimineer ten einde homself te kan handhaaf.

5.   Selfbedrog

Politici en kerklui wat na al die aanskouingslesse nog steeds glo dat ons land se rasseprobleme uiteindelik in die smeltkroes van nie-rassigheid sal verdwyn, sien dwaallig vir sterre aan.  Alle ydele pogings daartoe het klaaglik misluk.   Ek kan nie sien hoedat daar in die toekoms enige ander deuntjie op dieselfde snaar getokkel kan word nie.

Die Suid-Afrikaanse politiek word te lank deur rassekwessies oorheers.  Dit moet nou einde kry.  Rassewrywing sal alleenlik uitgeskakel word indien elke ras toegelaat word om op sy eie te ontwikkel.   'n Volk is alleenlik groot wanneer hy ander volke hul andersheid gun.  Die NP onder dr. H.F Verwoerd het rasseverskille erken en gepoog om vir elke etniese groep 'n eie tuiste te skep.  Hierdie beleid het met die werklikheid rekening gehou en sou beslis slaag indien dit nie deur verraaiers gekelder is nie.

Daar is net een haalbare oplossing:  Hou die verskillende rassegroepe sover as moontlik uitmekaar. Ons land se morele herstel lê allermins op die weg van ‘n samesnoering van rasse en kulture, maar juis in die erkenning en eerbiediging van rasse – en volkere-verskeidenheid.

Die wêreldwye oplewing van rasbewustheid waaroor die liberale nuusmedia in alle tale swyg, is nie op die beginsel van ’n rassemeerderwaardigheid gegrond nie, maar op die reg van 'n volk om homself te wees.  Wie dié beleid as rassehaat afkraak, is kortsigtig.  Rassegelykheid en rassevermenging is 'n onwerkbare karikatuur wat ons duur te staan kom.  Die ANC se potjiekosbeleid is en bly 'n onsmaaklike konkoksie.   

BLANKE VERSET

1.   ‘n Noodlottige eksperiment

Spyt kom altyd te laat as ‘n mens nie leer wat om betyds te vermy nie.   Die Boerevolk is 'n lewende getuigskrif van wat met 'n volk gebeur as hy sy verraaiers nie betyds vasvat nie.   Politieke verraaiers en kerklike volksaboteurs het ‘n verstikkende duisternis oor ons eens sonnige vaderland laat daal.  Alles het begin toe hulle volksgenote aangemoedig het om hulle lotgebondenheid met die swart gemeenskap te aanvaar.  Dit sou volgens hulle hemel op aarde vir ons land bring. Net die teenoorgestelde het gebeur.  Hierdie noodlottige eksperiment wat die hel aan ons voete laat losbars het, het ons ons vryheid gekos!

Maar is dit neusie verby met die Boerevolk?  Nee, waar daar ‘n wil is, is daar altyd ‘n weg.   Die Boerevolk is slegs tydelik verlam, maar het nie gaan lê nie.  Die voorlopertekens van 'n oplaaiende gees van verset word by die dag al hoe duideliker. Wanneer 'n rivier se watervlak skielik styg en ontwortelde plante begin verby spoel, is dit 'n duidelike teken dat vloedwater op pad is.

Die ANC is besig om ‘n deksel sonder ontsnapklep op 'n stoompot vas te skroef.  Dit gaan een of ander tyd ontplof.    Dat die Boerevolk nog nie tot daadwerklike verset oorgegaan het nie, moenie aan magteloosheid toegeskryf word nie.  My volk is alles behalwe magteloos.  Die tyd van ons bevryding is voor die deur waarna die verraaiers tot verantwoording opgeroep sal word om hulle verdiende loon te ontvang!

2.   Buitelandse begrip

Ons moenie dink dat die buiteland geen begrip vir ons vryheidsideaal het nie.  Daar is verrassend baie begrip daarvoor, veral diegene van hulle wat self met swart immigrasie, hetsy wettig of onwettig, kennis gemaak het.  Swartes is besig om talle Europese lande hoofbrekens te besorg.  Moet dus nie dink dat daardie buitelanders wat so voor die ANC-regime kruip, die gevoel van hul breë bevolking verteenwoordig nie!

3.   Geen versoening nie

Die beeld van versoening wat die ANC aanvanklik voorgehou het, was misleidend.  Ná die magsoorname het die ANC onmiddellik sy ware kleure begin wys.  In plaas van versoenend op te tree, het die swart regering ‘n ongeduld en onverdraagsaamheid teenoor behoudende volksgenote begin openbaar.  Almal wat geweier het om deel van ‘n kunsmatige, vaal, identiteitslose reënboognasie te word, is as vyand gebrandmerk.

Dit was gou duidelik dat die ANC hom tot ‘n outokratiese gelykmakingsproses verbind het.  Hierdie proses lei altyd onafwendbaar tot ‘n tirannie en ‘n magsuitoefening wat die Bybel as hoogste normbepaler verwerp.   Die meeste Afrikalande gaan hieronder gebuk.  Zimbabwe is seker die sprekendste voorbeeld hiervan!

4.   Dis tyd om op te tree

Swart vervolgsug mag nie langer geduld word nie.  Die verfoeilike optredes van die Waarheids-en Versoeningskommissie (WVK) sal ons nog lank bybly.  Hulle is telkens die geleentheid gebied om in die naam van reg en geregtigheid wraak uit te oefen.  Die swart voorsitter was behoorlik lighoofdig van vervolgsug, sy uitspattige ampsdrag ten spyt!

Ons durf nie langer 'n houding van wag en kyk wat gaan gebeur inneem nie.  Die tyd het aangebreek om op te tree!  Gehalte bestaan moet vir ons belangriker as blote oorlewing wees.  'n Volk se grootheid lê o.a in sy wil om te lewe. Daaraan moet hy iets doen.  'n Volk wat maar net toegee, prysgee en weggee, het uiteindelik ook oorgegee en het niks meer oor om voor te sterf nie, maar ook niks om voor te leef nie.

As ons volk bv. 'n honderd jaar gelede besluit het om net rustig voort te gaan en onder Engelse oorheersing te probeer oorleef, sou ons niks gehad het om vandag te herdenk nie.   N.P van Wyk-Louw het gesê dat dit nie rampspoedig hoef te wees indien 'n volk vertrap en sy regte misken word nie.  Wat wel rampspoedig sal wees, is dat indien dit gebeur, 'n hele geslag verby gaan sonder om daarteen in verset te kom! 

Die ANC voer tans 'nal hoër intensiteit oorlog teen ons.  Die toenemende moorde op ons boere is bewys daarvan. Elke denkbare terrein van ons volkslewe kom onder skoot.   Onaanvaarbaarhede het die gangbare verloop van sake geword.  Die wildernis wat dit veroorsaak word deur die ANC as paradys gesien.  Dit laat ons land terugsak in dieselfde chaos waaruit die koloniale moondhede Afrika jare gelede probeer red het.

Indien daar nie spoedig 'n ommekeer in hierdie ellendevaart kom nie, gaan die toekoms vir ons baie donkerder word.  Ons sal die verfoeilike optrede van vervolgsugtige, onopgevoede mense met mag en mening moet teenstaan. Reg is kosbaarder as vrede!  Ons durf nie langer die prooi van vertwyfeling en onsekerheid wees nie.  Ons moet God bid om ons te help teen die onheil wat Afrika se son nie oor ons Boerevolk wil sien skyn nie.

Slotopmerking

Ons durf parasietkulture nie langer herberg nie.  Ons moet ophou om mense wat ons volk uitmergel vet te voer.  Niks doen ‘n land soveel skade aan as mense wie se behoeftes groter is as hul vermoë om dit te bevredig nie.  Indien sulkes nie betyds gekeer word nie, sal hulle ander se volkstrukture en kulturele bates kaal plunder.

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1228 gaste aanlyn