NG KERK SE VOLKSVERRAAD

So gepraat van kerke se onheilighede (KERK MOET LIEWER SY EIE DEMONE 'BEVRY'):

Jeanette Koekemoer

Die aanslag deur die Internasionale Geldmag om sy kloue in die ryk minerale bronne van Suid-Afrika te slaan word deur 'n wye netwerk van vyande aangevoer.

Een daarvan is die Vrymesselaars wat openlik tussen ons rondstap, meesal Afrikaners, Blanke Afrikaanssprekende manne in gerespekteerde posisies, ook leiers van regse organisasies wat 'n sterk invloed uitoefen op 'n beduidende hoeveelheid niksvermoedende slagoffers in ons volk wat nie eers besef dat hulle op 'n slagveld is nie.

Een so 'n slagveld is natuurlik ons kerke wat met groot sukses teen ons volk ingespan is. Een vir een is hulle geïnfiltreer deur duister magte sodat kaping telkens net 'n formaliteit geword het. En soos daar nuwe kerke totstand gebring word, só word dié maar weer geïnfiltreer.

Die Nederduits Gereformeerde Kerk (NG Kerk) is 'n voorbeeld van so 'n kerk in Suid-Afrika wat in September 1990 volkome deur die Vrymesselary gekaap is.Tydens die Algemene Sinode te Bloemfontein daardie jaar is die streng maatreëls wat in die verlede die toelating van Vrymesselaars tot lidmaatskap van dié kerk verbied het, tersyde gestel en vervang met 'n nuwe bepaling waarvolgens die onus kwansuis op die gewete van die Vrymesselaar rus om te besluit of hy 'n lidmaat van die kerk wil wees of nie.

Hieruit word dit duidelik waarom talle 'regse' leiers as lidmate van die NG Kerk aangebly het toe Christene die stryd binne die kerk verloor het en duisende volksgenote die Afrikaanse Protestantse Kerk gaan stig het, 'n kerk wat tans ook met groot arsenaal van ons volksvyande gebombardeer word.

Een van die bepalings van die NG Kerk se Algemene Sinode van 1990 stel dat Vrymesselary as sulks nie verwerp word nie maar slegs die beginsels, wat dan geen bedreiging vir die Vrymesselaars binne die kerk inhou nie.

Met die Algemene Sinode van 1962 te Kaapstad is die Vrymesselary ondubbelsinnig  aan die kaak gestel en het dié Sinode bepaal dat kerkrade wat versuim om Vrymesselaars onder tug te plaas, self onder tug geplaas sou word. In teenstelling hiermee, het die Algemene Sinode van Oktober 1990 te Bloemfontein, afstand gedoen van sy verantwoordelikheid ten opsigte van die toespassing van tug op kerkrade wat versuim om Vrymesselaars te tug.

Die deursigtige uitnodiging van die NG Kerk-Sinodebepaling was 'n ope verwelkoming aan elke Vrymesselaar:

"Die Algemene Sinode versoek kerkrade om Vrymesselaars op 'n simpatieke wyse daarop te wys dat die kerk nie anders kan as om te sê dat die beginsels van die Vrymesselaars onversoenbaar is met die beginsels van die evangelie nie. Daarom word 'n ernstige beroep op hulle gedoen om hulself in die lig van hulle gewete af te vra of hulle lidmaatskap van dié organisasie met hulle lidmaatskap van die kerk en bekleër van die ampte versoen kan word."

As dit nie so tragies was nie sou mens kon lag aangesien enigiemand met mikro-kennis van Vrymesselaars weet dat hulle gewetes, daardie geskenk van God naamlik die Stem van die Heilige Gees wat die kind van die Here beskerm, baie gou ná lidmaatskap aan die Vrymesselary uit hul harte wyk juis omdat hulle die besluit doelbewus geneem het om Lucifer te dien.

Dat hulle selfs as ampsdraers van die NG Kerk aangemoedig word op kwansuise versoek dat hulle hul eie gewetes moet ondersoek, het hulle stewig in die beheerstrukture van die kerk geplaas. Vergelyk dit met die polisie wat volgens die huidige regime hulself moet polisiëer –  en kyk na die gevolge daarvan in ons land.

Reeds elf jaar voor die 1990 Sinode het 'n emeritus predikant van die NG Kerk, ds FN van Niekerk, gewaarsku teen die kaping van die NG Kerk deur die Vrymesselary.

Uit sy boek Sy Geheime en Gevare blyk dit dat die NG Kerk nie uit onkunde in hierdie toestand beland het nie, maar dat die grootse aanslag van die Geldmag deur die arm van die Vrymesselaarsorganisasie met volle hulp van Blanke Afrikaners gevoer is om Satan se werk binne die kerk te bevorder.

Dit was ook lank voorbereide verraad van binne die Afrikanervolk wat tot die ramp in ons kerke gelei het wat dan meegewerk het om hierdie land aan 'n Swart kommunistiese owerheid te moes afstaan.

Maar ons volk sal weer opstaan uit die as van verraad, met sy oë gerig na Bo en na binne, wat weer van hom die volk sal maak wat sy Geloftes teenoor sy Skepper sal nakom. Die tyd daarvoor sal weldrae aanbreek.