ONS MOET GOD VRA

Hannes Ollewagen

Johannes 16:1-33

“En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.” (:23&24).

Geliefdes, die Here herinner ons in hierdie gelese gedeelte vanoggend aan ons afhanklikheid van Hom. Hy herinner ons daaraan dat Hy ons liefdevolle Vader is wat by magte is om aan ons bedes te voldoen en ook sy liefde aan ons wil gee, ons help en bystaan.

“Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!” (Matt. 7:9-11).

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie woorde van God ‘n opdrag aan ons uit sy Heilige Woord is. Dit is nie maar net ‘n gerusstelling of laaste uitweg waartoe ons onsself kan wend wanneer al ons ander planne gefaal het nie. Ons kry die opdrag om met ons begeertes, nood en bedes na Hom te gaan. Ons moet verstaan dat Hy ons God is – dat Hy die Een is wat ons kan help en van Wie ons afhanklik is. Ons moet verstaan dat ons, ons vertroue op Hom moet stel en op geen mens nie. En wanneer ek sê dat ons op die Here moet vertrou en op geen mens nie, moet ek onthou dat ekself ook ‘n mens is. Ek mag dus net so min op my eie krag as op ‘n ander mensekind se krag as eerder op die Here steun.

“So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.” (Jer. 17:5).

Die wêreld in ons tyd se ingesteldheid het ontsettend humanisties en selfsugtig geraak. Die ingesteldheid word gewek dat ons al ons probleme self moet en kan oplos. Ons mag nie toelaat dat hierdie verwerplike ingesteldheid aan ons kleef nie. Ons hemelse Vader is nie so liefdeloos as die god van hierdie wêreld nie. Hy het medelye met sy kinders. Hy is lief vir sy kinders. Hy gee om vir sy kinders en is daar om te help, te troos, te red, te ondersteun, te versterk en te versorg wanneer ons Hom in waarheid dien en aanroep.

“Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.” (Jes. 40:28&29).

U lees dalk vanoggend hierdie gedeelte en dink daaraan dat u al verskeie male tot God oor ‘n saak gebid het en nie dit wat u gevra het, ontvang het nie. Geliefdes, ek wil vanoggend vir u hoofsaaklik drie redes uitlig waarom sommige gebede God nie welgeval nie. Ons moet ten eerste nie op eie krag na God gaan wanneer ons bid nie. Ons moet na God gaan in diepe afhanklikheid van ons Middelaar, onse Here Jesus Christus.

“En wat julle ook al in my Naam vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.” (Joh. 14:13).

En om in hierdie Heilige Naam na God te gaan beteken nie alleen om net volgens gewoonte ons gebed met die woorde “in Jesus Naam” af te sluit en te dink dat ons nou in sy Naam na God gegaan het nie. Dit is veel meer as dit geliefdes, dit is om in sy Naam, deur sy Heilige Gees, tot God se troon te nader. Dit is die Heilige Gees van God wat met ons is en in ons harte inwoon wanneer ons in gehoorsaamheid aan God leef.

“En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (Joh. 14:16&17).

Ja, geliefdes, wanneer ons Hom gehoorsaam en in Hom bly en sy Gees in ons harte inwoon, sal ons waarlik in sy Naam tot God kan bid en ook van God ontvang dit wat ons vra.

“As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” (Joh. 15:7).

Die Here leer ons ook dat ons gebede nie verhoor sal word wanneer dit sonder geloof tot God gerig word nie.

“Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie – so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.” (Jak. 1:6-8).

Ons moet glo dat Hy ‘n God van waarheid is wat sy beloftes gestand doen en daarmee saam mag ons ook nie aan sy krag twyfel nie.

“En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.” (Matt. 21:22). Hoeveel goeie dinge word nie deur ongeloof van ons weerhou nie! “En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.” (Heb. 3:18&19).

Dit is dan natuurlik ook uiters belangrik dat ons bede volgens God se wil gerig word. Alhoewel ons die voorreg het om tot die troon van die Almagtige God van die heelal te gaan en ons bedes voor Hom neer te lê, moet ons altyd onthou dat ons onsself nooit die reg mag aanmatig om Hom voor te sê nie. Die duidelikste voorbeeld hiervan is sekerlik die gebed van onse Here Jesus Christus self in sy uur van benoudheid in Getsémané.

“En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt. 26:39).

Christus het die vrymoedigheid om God in sy uur van nood om redding aan te roep, maar terselfdertyd met die nodige ootmoed om Hom steeds aan God se wil te onderwerp. En met hierdie ootmoed moet ons dan ook gelowig op God wag. Dink maar aan Abraham wat geduldig op God se beloftes gewag het. Hy het nie oornag die belofte van ‘n nageslag van God ontvang nie, maar wel op die tyd soos deur God bepaal!

Geliefdes, wanneer ons na die wêreld in sy chaotiese toestand kyk – moenie moedeloos raak nie. Slaak ‘n sug van verligting dat ons nie in ons lewe van hierdie wêreld afhanklik is nie, maar van ons liefdevolle en barmhartige Vader in die hemel. Wend u tot Hom, bid tot Hom, glo in Hom en vind u rus in Hom.

“LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.” (Joh. 14:1).

Amen.