DIE HEL...

...BANGMAAKSTORIE OF WERKLIKHEID?

Ds A.E. van den Berg

“En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp”(Openb.20:15).

Die woord hel wek oor die algemeen by mense vrees en afkeur op. Vrees, omdat dit as die mees weersinwekkende plek beskou word om in te wees asook afkeur omdat sommiges dit as die produk van ooraktiewe verbeeldings beskou en glo dat die ou Jode dit bedink het om mense van booshede te weerhou.  

Leraars preek nie graag oor die hel nie omdat dit kwansuis lidmate ontstel. Dis ʼn fout want hoe kan leraars nalaat om mense oor die laaste oordeel te waarsku? As daar meer van die hel vanaf kansels gehoor word, sal daar minder sonde in die samelewing wees. Die hel is net so ʼn werklike plek as die hemel. Dis die laaste plek van aankoms vir hulle wat nooit tot bekering gekom het nie.

Baie mense glo egter nie aan ʼn hel nie omdat dit nie met hul misplaaste idee van ʼn liefdevolle God strook nie.   Om die Bybel te verwerp net omdat dit van die hel praat, is soos om ʼn boek te verwerp net omdat jy nie van die prente daarin hou nie.Die hel is ʼn werklikheid ongeag wat mense sê! Min Bybelse waarhede het onverskilliges al so tot hul sinne gebring soos ʼn duidelikheid oor die hel.   Desondanks moet niemand hul bekeer omdat hulle bang is vir die hel nie.

Geen Skrifgetroue leraar preek oor die hel omdat hy mense wil bangmaak nie. Hy preek daaroor omdat Jesus daaroor gepraat het. Mense is soms lief om mekaar bang te maak en o.a. vrees vir die hel aan te wakker. Die filosoof Dante (geb.1265) het bv. in sy verbeeldingryke boek Inferno ʼn vreesaanjaende hel van rooi duiwels met drietandvurke in ʼn vuuroond beskryf.   Wie dit gelees het, was amper te bang om te gaan slaap!   Ja, ongelowiges sidder vir die hel!

Wat sê ontspoorde kerke van die hel? ʼn Paar jaar gelede was daar ʼn hewige debat in ʼn NG Sinode oor die bestaan van die hel. Talle teoloë en leraars glo geensins aan ʼn hel nie! Hierdie stof het sedertdien nie gaan lê nie. Wat glo jy?

Daar is goeie en slegte nuus. Die slegte nuus is dat daar wel ʼn hel is. Die goeie nuus is dat gelowiges nie daarin beland nie. Jesus gee die versekering:

Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh.6:37).  

Hierdie uitwerp hou met die hel verband. In die Gelykenis van die Talente sê die teleurgestelde werkgewer:

“En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis...” (Mt.25:30).

Gelowiges het die gerusstellende troos dat Jesus jou van ʼn ewige hel gered het.

Die hel is nie menseverbeelding of ʼn gogga-maak-vir-baba-bang storie nie. Dis ʼn werklikheid. God het juis in Jesus Christus aarde toe gekom om ons daarvan te red.Ten spyte daarvan dat die lewe tydelik is, dink mense maar min aan ewige dinge. Verlorenes het, soos die ryk man in Luk.16, hul ewigheidsvisie verloor. Hulle leef net vir die hier en die nou – geestelik stiksienig.

Niks op die aarde is vir ewig nie. Alles is tydelik. Die lewe is soos ʼn eindelose begraafplaas; geslagte kom en geslagte gaan. Vandag staan ons by die graf van ʼn ouer, môre staan ons kinders by ons s’n. Dink daaraan dat dit wat van ons unieke mense maak,met een asemhaling kan verdwyn. Moenie vir die laaste oordeel wag nie. Die ewigheid kan vir enige mens enige sekonde aanbreek.

Ons het geen vaste verlyfplek op aarde nie. Die Psalmdigter skryf in Ps.119: “Ek is ʼn vreemdeling op die aarde...” (:19). Ek lees ʼn paar jaar gelede ʼn grafskrif van iemand wat graag gereis het. Dit lui: “Ek was ʼn reisiger op aarde. Die reis is verby en ek is terug!” Waarheen keer die mens terug?

Die Bybel sê dat die hel ʼn plek van donkerte, skeiding en ewige vuur is.

En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie...” (Openb.14:11). “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Openb.20:10).

Paulus skryf in Rom.2 dat God se liefde geheel en al in die hel ontbreek. Verlorenes is dus vir ewig van God afgesny.

Die hel is ʼn plek van straf en ʼn plek van ewige gevangenskap, nie net vir mense nie, maar ook vir die gevalle engele:“.... vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word” (Jud:13)  

Die Bybel beskryf die hel voorts as ʼn plek van groot donkerte. In Mt.22:13 sê die koning vir sy dienaars om die man wat sonder die bruilofskleed by die bruilof opgedaag het weg te neem en in die buitenste duisternis te werp waar daar ʼn geween en ʼn gekners van die tande sal wees. So ook met die lui kneg in die Gelykenis van die Talente (Mt.25).

Hierdie buitenste duisternis, ook doderyk genoem, is so ver van God verwyder, dat geen enkele ligstraal daardeur dring nie. Verlorenes tas in die pikdonkerte rond. Die geween en gekners van tande vertel van die droefheid, wanhoop en verwyt as hulle besef dat dit te laat vir die bekering is. Baie mense gaan tot hul ontsteltenis agterkom dat blote “mooi leef” hulle ná die dood niks gebaat het nie. Net die bekering kan jou red!

Die Woord van God het goeie raad:

Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie” (Hebr.4:7). Dawid skryf in Ps.95:7: “Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!”

Luister hoe helder en duidelik klink die oproep tot bekering as God deur die profeet Esegiël met sy ongehoorsame volk praat:

Sê vir hulle: So waar as Ek leef....... Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, O huis van Israel” (Eseg.33:11).

Die mens gaan nie verlore omdat God hom verwerp nie, maar omdat hy God se reddingsboei van die hand wys.   Hulle stuur hulself hel toe!

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel...” (Joh.3:18).  

Wie verlore gaan, moet vasberade wees om dit te doen. Hy moet immers by die kruis verbyloop om by die hel uit te kom.

Hoeveel bose mense het nie al skielik gesterf nie. Die hemelse Tuinier kap op sy tyd bome wat vrugte soos dié van Sodom en Gomorra dra, uit om die grond nie verder uit te put nie!

Die hel het geen brandtrappe of ontsnaproete nie. God se straf kan ook nie ná die dood opgeskort word soos wat die Roomse Kerk met hul ergerlike dwaalleer van die vagevuur leer nie. Daar is ook geen moontlikheid van ʼn bekering in die hel soos wat die Jehovasgetuies glo nie. God se oordeel is onomkeerbaar soos wat die onverskillige ryk man in Luk.16 te laat agtergekom het. Hel is om die waarheid te ontdek wanneer dit te laat is.

Dit moet verskriklik wees om in die hel van God afgesny te wees! Die Bybel is duidelik oor die verskrikking van die hel (Luk.16).   Wie in die hel verkeer, ontvang geen genade nie; nie eens ʼn druppel water nie!  

Net so min as wat die mens die heerlikheid van die hemel met sy verstand kan bedink, net so min benul het hy van die verskrikking van die hel. Moet nooit die hel as ʼn opsie oorweeg nie!