DIE LOS SKROEF

Ds. A.E van den Berg

“Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid... hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper...” (Rom.1:24,25).

Inleiding

Daar isʼn groot skroef in Suid-Afrika los. Mense word toenemend met allerlei vorms van onsedelikheid gebombardeer en God se heilige ontwerp vir reinheid uit talle oorde aangeval; selfs vanuit kerke wat die waarheid vir die leuen verruil en ontspoor het.

Alles wat in God se goeie skepping verkeerd loop,is die gevolg van mense se ongehoorsaamheid aan Hom en het afgodery as onderbou daarvan. Sondaars het ʼn drang om van God as die Bron van ware lewensgeluk weg te breek en lewensvervulling in wêreldse dinge te probeer vind. In plaas daarvan om na die Skepper te draai, draai hulle hul na die skepping.

Omdat die mens na die beeld van God geskape is, verkeer hy in ʼn skeppingsverhouding met Hom. Dis egter sy aard om dit te verbreek en aan wêreldse dinge godsdienstige kleur te gee. Die lugleegte wat dan ontstaan, word met allerlei plaasvervangers vir God gevul.

1.   Sedeloosheid

Afgodery en sedeloosheid is stalmaats:

“My volk raadpleeg sy hout... want ’n gees van hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God afvallig geword. Hulle offer op die bergtoppe en laat rook opgaan op die heuwels... Daarom pleeg julle dogters hoerery, en julle skoondogters bedryf owerspel... want die manne sonder hulleself af met die hoere en offer met die tempelhoere. So kom dan die volk wat geen verstand het nie, tot ’n val” (Hos.4:12-14).

Daarom veroordeel die Bybelskrywers sedeloosheid in geen onduidelike taal en vee niks onder die mat in nie. Hulle is God se spreekbuise en veroordeel mense se verwronge beeld van vryheid en eiesinnigheid.

Sedeloosheid is ten diepste ʼn simptoom van mense se ontevredenheid met God as die veronderstelde middelpunt van mense se bestaan. Dit veroorsaak verwarring, keer dinge onderstebo en laat mense die pad na die enigste Bron van lewe verlaat.

“Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ’n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere”(Rom1:20-23).

Mense moet eerder na die grootsheid van God en die skepping kyk en besef hoe groot Hy is en die knie voor Hom buig. Ongelukkig poog hulle eerder om hul eie god te wees en self te besluit wat reg of verkeerd in die lewe is. En so word die aanbidding wat die grote God toekom vir die aanbidding van iets klein en nietig verruil. Die ergste is dat afgode mense in die steek laat, blind vir sonde en moedeloos vir die toekoms maak.

Die gevolg is dat hulle al hul geestelike krag verloor en die gees dolleeg raak. Die Heilige Gees werk egter in gelowiges om wel die knie voor God te buig en teen sondige begeertes, wat ʼn vorm van afgodery is, te stry.

“ Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens” (1 Kor.10:14).

2.   ʼn Goddelike ontwerp

In die NT word sedeloosheid met verskeie woorde vertaal. Elkeen kom op die prysgawe van seksuele reinheid neer. Die Griekse woord vir onreinheid beteken om besmet, besmeer of seremonieel ontoeganklik te wees. Dit sluit optredes in wat mense nie geskik maak om in God se teenwoordigheid te kom nie. Geen mens kan ʼn verhouding met God hê as hy onrein leef nie.

God het seksualiteit ontwerp en die nodige parameters vir die gebruik daarvan in die Bybel bepaal. Dis vir een man en een vrou binne die huwelik ontwerp en as’t ware God se heilige trougeskenk aan hulle. Enige gebruik daarvan buite die huwelik is sonde.

3. Losse skroewe

Onreinheid soos bv. homoseksualisme en saamblyery neem oorhand toe en veroorsaak ʼn verleentheid in gesinne en groot verdeeldheid in kerke wat hul rug op Bybelse uitsprake daaroor gedraai het:

“...mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen( Rom.1:32).

Dit het die Suid-Afrikaanse samelewing op losse skroewe te staan laat kom en moet na die opskorting van die Christen-grondwet in 1996 teruggevoer word.

Die plaaslike reinheidstoneel voor en na 1996 verskil opmerklik van mekaar. TV programme en rolprente laat onsedelikheid goedsmoeds na onskuldige plesier lyk en wil mense laat glo dat genoegdoening in onreine seksuele verkenning gevind kan word.

Onsedelikheid maak die lewe nie beter nie maar slegter. Seksueel oordraagbare siektes neem wêreldwyd ernstig toe. In VSA word 20 miljoen mense per jaar vir geslagsiektes behandel waarvan 50% jongmense tussen 15-24 jaar oud is. In baie gevalle is dwelm- en alkoholmisbruik die onderliggende probleem.

Slot

Gelowiges het alle rede om volgens God se reinheidsstandaard te leef. Reinheid skep geesteskrag. Die saad daarvan lewer altyd ʼn goeie oes op. Geen gemeenskap kan sonder gesonde sedelike lewens floreer nie. As mense op ʼn afgrond afstorm, sal diegene wat ʼn teenoorgestelde rigting inslaan altyd uit pas met die tyd lyk. Dit moet gelowiges nooit ontstel nie. Hulle reinheid moet eerder ongelowiges se onreinheid soos waarskuwingsligte laat brand.