NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ongelowiges is nie goeie politici nie, veral nie as hulle belang by heidense rituele het nie.   Daarom is Afrika agterlik.   Sy leiers verskil slegs in grade van boosheid van mekaar!  Politici wat egter voor die Koning van alle konings buig en sy Woord liefhet, is 'n volk se juwele.

GROOT HERVORMING WAG OP ONS

Ds AE van den Berg

Lees reeks by Artikels: Ds Andrè vd Berg

"Ons staan op die drumpel van ’n groot hervorming.   God het dit ook vir Siener van Rensburg laat sien.   Hierdie hervorming moet soos in Juda, by die huis van God begin."

“….Luister na my, Leviete!  Heilig julle nou en heilig die huis van die HERE, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit.  En die priesters het binne-in die huis van die Here ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die HERE gevind het, uitgebring ….” - 2 Kron.29:5&16

Goeie ouers het soms slegte kinders, maar slegte ouers het selde goeie kinders.  Met Agas was dit wel die geval.   Hy was Juda se slegste koning en sy seun, Hiskia, een van die bestes.

 Agas was ’n afgodsdienaar:  ”En Agas het die gereedskap van die huis van God stukkend geslaan en die deure van die huis  van die HERE toegesluit en vir hom altare gemaak op elke hoek in Jerusalem.  Ook het hy in elke stad van Juda hoogtes opgerig om vir ander gode offerrook te laat opgaan en die HERE, die God van sy vaders, geterg” (2 Kron.28:24,25).

Toe Hiskia 25 jaar oud was, is Agas oorlede en het hy koning van Juda geword.  Hy was ’n gelowige en het reg opgetree:. “En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here net soos sy (voor)vader Dawid gedoen het” (2 Kron.29:2).

Juda was staatkundig en godsdienstig op ’n laagtepunt.   Hiskia moes dit wat sy vader afgebreek het, begin herstel.  En waar begin hy?   By die huis van God. “Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel” (vers 3).  Dis ’n wenresep; herstel ’n volk deur sy godsdiens te herstel.  Kom die een reg, kom die ander ook reg.   Begin net reg. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word” (Mt.6:33).

Die herstel van ’n volk deur sy godsdiens te herstel, is ’n wenresep vir elke volk op aarde; ook vir die Boerevolk.  Ons kla graag oor die onreg van die ANC-regime, maar wat het ons volk in hierdie penarie laat beland?  Die ou NP regering?   Nee,  dieselfde ding wat Juda as volk in ’n penarie laat beland het - godsdiensverval.   As ’n volk se godsdiens verval, verval die volk.  Let op die geskiedenis van die Bondsvolk - dis ’n stereotipe patroon.

Toe die Boerevolk se godsdiens verval, het ’n lugleegte ontstaan wat deur die heidendom gevul is.   Satan het in die tagtigerjare van die vorige eeu ’n hewige aanslag op die Christendom aan die suidpunt van Afrika geloods.  As ons kerke vasgestaan het, het hierdie land nie geval nie.  Maar hulle het nie!

Die gevolg is so ’n groot skade, dat herstel byna onmoontlik lyk.  Jeremia noem hierdie skade die verbreking van sy volk.  “En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede – terwyl daar geen vrede is nie” (Jer.6:14).   Dis tragies as ’n volk sulke skade nie raaksien nie en die booswigte wat dit aangerig het, selfs vereer!

Die vraag is:  Kan die Boerevolk herstel?  Kan ons uit hierdie nagmerrie wat as demokrasie aangeprys word, ontwaak?   Ja, maar dan moet ons doen wat Juda o.l.v. Hiskia gedoen het en ons godsdiens begin herstel.  Godsdiensherstel sal volksherstel verseker.   Maar dan moet ons eers weet hoe groot die verval is.  Dis net soos met sonde.  Voordat ons van sonde ontslae kan raak, moet ons eers weet hoe groot dit is.

Wat het aanleiding tot die godsdiens verval in ons land gegee?  Die aanranding van God se Woord.  Die Bybel is die fondament van die kerk en word deur sommige teoloë ondergrawe; geleerde mense wat die groot waarhede van die Bybel bevraagteken en dinge verkondig wat lynreg in stryd is met die belydenis wat hulle as leraars onderteken het.  Gevolglik verlaat al meer mense die kerke van Gereformeerde belydenis vir sektes wat geen erns met die waarheid van God se Woord maak nie en mense lekker laat ontspan deur hul op die poeding van gevoelens en vermaak te trakteer.

Daar was nog nooit ’n tyd in ons volk se geskiedenis dat die kernwaarhede van die Evangelie meer in gedrang was as tans nie.  Die huiwering van kerklike leierskap om teen dwaalleraars op te tree, laat die vermoede bestaan dat hulle heimlik met hul saamstem.   Hoe langer kerke ’n dowe oor vir hierdie dwalings hou, hoe groter word die uittog.

Alle lidmate is nie dom nie.  Baie sien die ontsporings raak en verlaat die kerk omdat hulle nie kans sien om dwaalleraars te onderhou nie.   Sommige teoloë het al so vêr van God se Woord afgewyk, dat hulle byna nie van ongelowiges onderskei kan word nie.    Die gevolg is teologiese verrotting.

Let op die verrotting wat alreeds plaasgevind het:

 1. Die hele skeppingsverhaal word, met inbegrip van Gen.1-14, as mites verwerp.
 2. Die bestaan van Satan word verwerp.
 3. Die sondeval word bevraagteken en derhalwe ook die sondige aard van die mens.
 4. Die geskiedkundige korrektheid van die Bybel word onder verdenking gebring.
 5. Die inspirasie van die Skrif word effektief ontken.
 6. Wonderwerke word as onmoontlikhede afgemaak.
 7. Die Bybelse sedeleer word  bevraagteken.
 8. Jesus se maagdelike geboorte word ontken en sy opstanding bevraagteken.
 9. Die leer oor die wederkoms van Jesus word bevraagteken.
 10. Die ewige lewe en ewige verderf word as onsin afgemaak en die uniekheid van die Bybel ontken.

In hierdie lig gesien, wonder ’n mens wat van die Bybel oorbly?  Enigiets van waarde?

Beteken dit dat die dwaalgeeste die Bybel verwerp?   Nee, hulle sê net dat die Bybel anders verstaan moet word as in die verlede.   Dit wat vir mense ten tye van die skrywe van die Bybel ’n sekere betekenis gehad het, beteken vandag waarskynlik iets anders.  Dit kom daarop neer dat die Bybel her-interpreteer moet word.  Dit moet deur die bril van die moderne mens gelees word en kan die Bybel selfs vandag iets sê wat dit nooit in die verlede gesê het nie!   Die Bybel moet hervertolk word om by die moderne mens met sy humanistiese opvattings aan te pas.

Tragies genoeg sien dwaalleraars dit as ’n verheldering van die Skrif terwyl dit in werklikheid ’n verduistering daarvan is.    Die ware betekenis van ’n teks raak verlore raak as die mens net sien wat hy wil sien en nie wat God vir hom wil sê nie.

Neem homoseksualisme as voorbeeld.   Hoe kan iets wat in die verlede in die oë van God ’n gruwel was, nou skielik aanvaarbaar wees?  Wie met so ’n teologie besig is, werk met die begrip van ’n veranderende God, iets wat ten hemel skreeu!   Wie aan Bybelse waarhede torring, kom op losse skroewe te staan.

Die gevolg van hierdie teologiese rewolusie aan die suidpunt van Afrika is dat Suid-Afrika in ’n morele moeras beland het.    Die mens wil sy eie God wees en self besluit wat reg en wat verkeerd is.   Van objektiewe, bindende voorwaardes soos in die Bybel vervat is, wil hy niks weet nie.   Hy sal self besluit wat reg of verkeerd is en hoe hy die Skrif wil verstaan.  Hy wil ’n god maak soos hy Hom wil hê.   Dieselfde ding het met Israel tydens die maak van die goue kalf gebeur – ’n god na hulle smaak.

Geen wonder dat Christenskap ná die 1994 bewind-prysgawe by baie mense in onguns verval het nie.  Dit verkeer sedertdien op dieselfde voet met die heidense godsdienste.    Die morele lugleegte wat dit laat ontstaan het, is deur allerlei booshede gevul waaronder ons daagliks steier.

Misdaad vier hoogty, geweld neem toe, vrouens en kinders word daagliks verkrag en vermoor.    Mense leef in vrees vir hul lewens, selfs in hul eie huise.   VIGS rig verwoesting aan, barbaarse optrede het gangbaar geword, dwelmverslawing neem epidemiese afmetinge aan.  Politici plunder die staatskas, korrupsie is aan die orde van die dag, selfverryking het mode geword en verantwoordelikheid het verdwyn.   Gesonde werksetiek het skaars geword en werkloosheid neem toe.   Die landsadministrasie gaan sienderoë agteruit en onderwys het ’n laagtepunt bereik.  En die ergste van alles is dat ’n geslag van jongmense besig is om sonder kennis van die Bybel groot te word!

Die Bybel is nie net die kerk se fondament nie, maar ook die morele kompas van die samelewing.   As teoloë hierdie kompas se korrektheid bevraagteken, raak die kerk se profetiese stem onvermydelik stil.   Waarheen gaan die land? En in watter rigting vaar ons?   Is ons soos ’n skip sonder rigting?

Die agteruitgang in die meeste Suid-Afrikaanse kerke hou verband met die liberalisering van die Gereformeerde teologie.  Dieselfde ding het ook in Europa gebeur.  Vandag het die Gereformeerde kerke daar geen gesag nie.

’n Kerk se gesag hang van sy verbondenheid aan die Skrif af.  As sy vertroue in die Bybel verloor, verloor sy haar gesag.   Kerke is nie veronderstel om lidmate se vertroue in die Bybel te ondermyn nie.   Sulke kerke doen Satan se werk vir hom: “Is dit ook so dat God gesê het ….Julle sal gewis nie sterwe nie…” (Gen.3:1,4).

Laat ons egter positief wees.   Alles is nie verlore nie.  Toe Elia by geleentheid by God kla dat hy die enigste een in Israel is wat nie die knie voor Baäl buig nie, bemoedig God hom dat daar 7000 is wat nie die knie voor Baäl buig nie.  Talle volksgenote volhard in die geloof.  God gebruik hulle om die waarheid van die Woord uit te dra en mense se lewens geestelik te verryk.  Mense kom toenemend tot ’n herontdekking van die waarheid van die Woord.  Dis die rigsnoer van ons volk se terugkeer na God.

Ons staan op die drumpel van ’n groot hervorming.   God het dit ook vir Siener van Rensburg laat sien.   Hierdie hervorming moet soos in Juda, by die huis van God begin.   Die Woord van God moet weer die rigsnoer vir die kerk en die samelewing wees.  Daarin is die volmaakte beginsels van God vir die kerke en samelewing vervat.  En met die Woord in die hand, sal die Boerevolk moet begin skoonmaak.

“….Luister na my, Leviete!  Heilig julle nou en heilig die huis van die HERE, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit.” .  En die priesters het binne-in die huis van die Here ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die HERE gevind het, uitgebring ….”

Laat ons baie ernstig bid vir nuwe leiers wat soos die Leviete van ouds die tempel sal reinig deur alles wat onheilig is, uit te dra. Daarna sal die volk gesond word!

Amen!

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 567 gaste aanlyn