DIE CHARISMATIESE GEVAAR

 

BOEKE TE KOOP
DIE CHARISMATIESE GEVAAR
Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

BEKENDSTELLING VAN DIE BOEK "DIE CHARISMATIESE GEVAAR"

Hierdie  boek beslaan 90 bladsye en kos net R60 juis sodat dit wyd versprei en gelees kan word in 'n tyd waarin veral ons jongmense so maklik mislei word in kerke waar hulle geleer word om verdraagsaam te wees met dwaalleringe.
Ds Andrè van den Berg is 'n geswore skrywer oor hierdie onderwerp en gee lig op talle kwelvrae oor dié onderwerp. Hieronder volg sy voorwoord en die inhoudsopgawe van die boek sodat u meer daaroor te wete kan kom.
U kan dit direk by hom bestel by: 012- 3310365 of 074 967 5187
Andersins kan u dit per e-pos bestel by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VOORWOORD

Oppervlakkigheid het die vloek van ons tyd geword en die drang na onmiddellike bevrediging byna onversadigbaar.  Mense wat aan die vermaaklikheidsgod verslaaf raak, verlaat toenemend hul Protestantse erfenis om by gevoelsgodsdienste soos die charismatiese bewegings aan te sluit.  Gevoel seëvier bo die waarheid.

Die kerk is geroepe om in die wêreld in te beweeg en lig in die sondeduister te bring.  Ongelukkig het die wêreld in talle kerke inbeweeg en ‘n vreemde evangelie laat posvat.  “Hulle is uit die wêreld;  daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle” (I Joh. 4:5).  Sodra die Evangelie in ʼn wêreldse idioom verkondig word, word ‘n wêreldse evangelie kort voor lank in ‘n Christelike idioom verkondig.

Satan is ‘n teenstander.  Oral waar die kerk van Christus verrys, rig hy sy eie kapel van misleiding op die fondament van die leuen op (Joh. 8:44).   Gevolglik is gelowiges van meet af aan in ‘n stryd om die verdediging van die waarheid gewikkel.  Calvyn het gesê dat ‘n hond minstens blaf as sy eienaar aangeval word.   Gelowiges durf nie swyg as die Woord van hul hemelse Eienaar aangeval word nie.

Om die leuen sy gang te laat gaan uit vrees vir konfrontasie, is lafhartig.

Gelowiges moet dwaalleraars teenstaan:  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid” (II Tim. 3:16).   Paulus het nie gehuiwer om dwaalgeeste aan te spreek en van hulle selfs aan die Satan oor te gee nie (I Tim. 1:20)!

Gelowiges het ‘n verantwoordelikheid teenoor die waarheid.  In Handelinge 17 word iets prysenswaardig van die gelowiges in Beréa gesê:  “En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessalonika;  hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was” (:11).

Wie God liefhet, het die waarheid lief.   Wie dwaal, het God nie werklik lief nie.  ‘n Liefde wat nie op die waarheid gegrond is nie, is huigelagtige oorgevoeligheid en die teelaarde vir dwaalleer.   Die waarheid moet egter altyd liefdevol verkondig word:  “maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus” (Ef. 4:15).

Gelowiges is vredemakers:  “Jaag die vrede na met almal ...” (Heb. 12:14).   Desondanks durf hulle nooit terugdeins as die waarheid aangerand word nie.  Verdraagsaamheid teenoor dwaalleringe neem deesdae epidemiese afmetinge in talle Protestantse kerke aan.

Met hierdie boek wil ek gelowiges help om in die Babelse verwarring op kerklike gebied die waarheid van die leuen te onderskei.  Daarbenewens wil ek op die charismate wat hierdie boek lees, ‘n ernstige beroep doen om dringend te besin en hulle van die leuen af te keer.

André van den Berg

November 2011

INHOUD

VOORWOORD 5

HOOFSTUK 1:  DWAALLEER

 1. Strategie                                                                      7
 2. Niks is nuut nie                                                           7
 3. Ervaring                                                                      8
 4. Die tweede seën                                                          9

 

HOOFSTUK 2:  ONGELDIGE WAARHEIDSTOETSE

 

 1. Die Bybel eerste                                                          10
 2. Subjektief                                                                    10
 3. Absurd                                                                        11
 4. Mistisisme                                                                   11
 5. Klemverskuiwing                                                        12

 

HOOFSTUK 3:  SKRIF OF ERVARING?

Die voorbeeld van Petrus                                           13

 1. Frustrasie                                                                       13
 2. Die Bybel is genoegsaam                                             14
 3. Ervaringsteologie                                                          15

 

HOOFSTUK 4:  GEEN NUWE OPENBARING NIE

 1. Die modelbenadering                                                    17
 2. Die asem van God                                                        18
 3. Profete                                                                          19
 4. Die Bybel alleen                                                            19

 

HOOFSTUK 5:  PROFESIE

 1. Die enigste toets                                                           21
 2. Die gawe van profesie                                                  21
 3. Die Roomse tradisie                                                      22
 4. ‘n God van orde                                                            23

 

HOOFSTUK 6:  BYBELVERKLARING

 1. Hermeneutiek                                                                 24
 2. Anti-teologie                                                                  25
 3. Die vyf  basiese beginsels                                              26

 

HOOFSTUK 7:  MISVERSTANDE

 1. Die sonde teen die Heilige Gees                                    28
 2. Die onveranderlikheid van Christus                              29
 3. Die stryd teen die Satan                                                29
 4. Die kern van die probleem                                             30
 5. Luister na God alleen                                                     31

 

HOOFSTUK 8:  WONDERWERKE

 1. Die doel van wonderwerke                                         32
 2. Jesus waarsku                                                              32
 3. Handelinge nie normatief nie                                      33
 4. Die drie eras                                                                 33
 5. Bybelse ankerplek                                                       35
 6. Geen ooreenkoms nie                                                   36
 7. Geen opdrag nie                                                           36
 8. Geen moderne profete nie                                           37
 9. Geen verdere apostels nie                                           37
 10. Geen herhaling nie                                                       38

 

HOOFSTUK 9:  DIE WAARHEID IN DIE SPERVUUR

 1. Wanorde                                                                     40
 2. Bekeringsmiddels                                                       40
 3. Afstomping                                                                 41
 4. Verwarring                                                                  41
 5. Onkunde en verval                                                      42

 

HOOFSTUK 10:  DIE DOOP MET DIE HEILIGE GEES

 1. ‘n Wanbegrip                                                              44
 2. Handelinge 2                                                               44
 3. Handelinge 8                                                               45
 4. Handelinge 10                                                             46
 5. Handelinge 19                                                             47
 6. Geen vaste patroon nie                                               48
 7. ‘n Ander heilsorde                                                      48
 8. Die Bybelse standpunt                                                49
 9. Geestesvervulling                                                        50
 10. Die vrug van die Gees                                                50

 

HOOFSTUK 11:  DIE GEESTESGAWES  

 1. Oorgangsgeskiedenis                                                   53
 2. Demoniese invloed                                                      54
 3. Bou of breek?                                                             55
 4. Heideninvloed                                                            55
 5. Weggevoer                                                                   56

 

HOOFSTUK 12:  GELOOFSGENESING

 1. Absurd                                                                         58
 2. Drie kategorieë                                                             58
 3. Die doel van wonders                                                 59
 4. Valse genesing                                                             59
 5. Gebedsverhoring                                                          61
 6. Die groot verskil                                                          61
 7. Genesing in die vroeë kerk                                         62
 8. Die doel van siekte                                                     64

 

HOOFSTUK 13:  DIE SPREEK IN TALE

 1. Gevaarlik                                                                       66
 2. ‘n Jammerlike herhaling                                                 66
 3. Verstaanbare tale                                                           67
 4. Tale minderwaardig                                                       67
 5. Tale gaan eindig                                                             68
 6. Gebrekkige Skrifinsig                                                    70
 7. Geestelik nie sterker nie                                                 70
 8. Satanstaal                                                                       71
 9. Aangeleer                                                                       72
 10. Sielkundige beïnvloeding                                              72
 11. Geestelike honger                                                          72

 

HOOFSTUK 14:  GEESTELIKE VOLWASSENHEID

 1. ‘n Groeiproses                                                             73
 2. Twee groepe                                                                73
 3. Stryd                                                                           74
 4. Geen ontsnaproete nie                                                75
 5. Oppervlakkigheid                                                      75

Slotopmerking 77

 

BYLAAG A
Die doop                                                                                78

BYLAAG B
Die wegraping                                                                         86