1896: WELLINGTON SE OPLEIDING- SKOOL BEGIN

KULTUURDAGBOEK 26 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Onderwyskollege op Wellington is nie alleen die oudste onderwyserskollege in Suid-Afrika nie maar ook die grootste in die Kaapprovinsie. Die Hugenote-seminarie waaruit die WOK gebore is, en waartoe dr Andrew Murray (1828 – 1917) ‘n besondere bydrae gelewer het, is op Maandag 19 Januarie 1874 geopen.

Hierdie inrigting het van die begin af ook onderwyseresse, en sedert 1887 ook kindertuinonderwyseresse, opgelei.

Op 26 Januarie 1896 het die Opleidingskool, soos dit destyds bekend was, in ‘n drievertrekgeboutjie op die terrein van die Hugenote-seminarie begin. Skoliere wat in st 5 geslaag het en reeds 14 jaar oud was, kon tot die eerstejaarsklas toegelaat word.

In Julie 1896 is die eerste geboue op die huidige kampus betrek. In 1897 word dit ‘n Opleidingskollege, omdat matrikulante ook ingeskryf is. Afrikaans word in 1920 as vak ingevoer terwyl die eerste les deur medium van Afrikaans in 1928 deur ‘n student aangebied word.

In 1936 kry die Wellingtonse Onderwyskollege sy eerste Afrikaanse hoof en word Afrikaans progressief as medium van onderrig ingevoer.