NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Dr DF Malan het by geleentheid gesê wie wil lewe en waarlik wil lewe, moet nie net lewenslus hê nie maar ook sterwensmoed. Dit sluit aan my DL Moody se stelling: "Eendag sal julle in die koerant lees dat DL Moody dood is. Moenie 'n woord daarvan glo nie! Op daardie oomblik sal ek meer lewend wees as tevore."

WAT SÊ DIE BYBEL OOR MENSEREGTE?

MENSEREGTE

Wetgewers, owerhede en teoloë praat dikwels op nasionale en internasionale vlak oor menseregte.   Dit het as’t ware die taal van die internasionale gemeenskap geword, ’n taal wat almal verstaan, selfs oor godsdiensgrense heen. Christen, Boeddhis en Moslem praat almal van menseregte.

Vir baie het dit as’t ware ’n nuwe godsdiens geword.   Dit word aanvaar dat almal vandag regte het, selfs mense wat gruwels soos homoseksualisme bedryf.   Dit laat gelowiges ongemaklik met menseregte voel. Het mense regte? 

  Is dit nie selfsugtig om op regte aanspraak te maak gesien in die lig dat gelowiges hulself eerder moet verloën nie? “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg” (Mt.16:24).

Wat sê die Bybel oor menseregte?   Dis nie ’n Bybelse begrip nie, maar ’n regsbegrip.   In die Bybel is daar geen woord wat regstreeks met regte vertaal kan word nie.   Die woord wat die naaste daaraan kom, is regsaak.  

In Spreuke word koning Lemeul byvoorbeeld aangemoedig om vir die regsaak van die ellendiges op te kom: “Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn” (Spr.32:8).   God praat by geleentheid met Juda: ” Reg verskaf hulle nie, selfs die reg van die wees nie…. ook handhaaf hulle die reg van die behoeftiges nie” (Jer.5:28).

In die Bybel word reg egter nooit as ’n hefboom gebruik om mag te verkry of om ongeoorloofde beheer oor mense uit te oefen nie.   Dit het altyd met goddelike opdragte te doen.   Die mensdom moet voordeel uit die verpligtinge wat God se Woord hulle oplê, put.   Anders gestel, gehoorsaamheid aan God se Woord moet vir almal wat rustig wil leef, voordelig wees.   Daarom is daar owerhede: “Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang” (Rom.13:4).

Maar wat verstaan die Bybel onder reg? Waarom wil God dit hê? Sodat mense in gehoorsaamheid aan God se Woord rustig kan leef.   Gevolglik verskil dit wat vandag met menseregte bedoel word, ingrypend van die Bybel se idee van regte.   Die skepsel word bo die Skepper gedien (Rom.1:25).

In die Bybelse tyd was die mensdom nie so humanitêr gerig soos vandag nie.   Hulle het nie eens ’n primitiewe vorm van ’n Handves van Menseregte gehad nie. Al wat hulle gehad het, was die Woord van God.   Mense het gehoorsaam aan die Woord van God onderlinge reg en geregtigheid laat geskied. Dit wat God gesê het, was genoegsaam soos dit vandag nog steeds behoort te wees!

Die Grondwet van Suid-Afrika bevat ’n Handves van Menseregte, iets wat voorheen onder ʼn Christenregering glad nie bestaan het nie. Die handves omskryf sekere basiese regte waarop elke burger aanspraak kan maak asook regte wat hom nie ontneem mag word nie soos die reg op menswaardigheid, vryheid van spraak, gelykheid voor die reg ens.   Hierdie regte het ook ’n sekere rangorde. Sommige is belangriker as ander. So is die reg op lewe belangriker as dié op vryheid van spraak.    

Die probleem met hierdie handves is dat dit suiwer mensgerig is. Nêrens word God se Woord geag of selfs aangehaal nie.   Waaroor dit in die eerste plek opgestel is, kan net bespiegel word. Vir nugterdenkende mense lyk dit met die eerste oogopslag na ’n verskansing teen verantwoordelikhede.   Mense eis regte, sonder om die nodige verantwoordelikhede te aanvaar.    

Dit lê ongelowiges wat vryheid wil hê, maar geen verantwoordelikheid wil aanvaar nie na aan die hart.   Op ’n vasteland met te veel vryheidstandbeelde en te min verantwoordelikheidstandbeelde het die Handves van Menseregte as’t ware evangelie geword!

Die Bybel swyg egter nie oor menseregte nie maar praat net anders as ongelowiges daaroor.   Ongelowiges glo dat die mens met sekere onaantasbare regte gebore word.   Daarenteen sê die Bybel dat die mens slegs regte het wat God aan hom toeken.   Hy is slegs waardig omdat God waardigheid aan hom toeken.  Hy durf nie enige regte of waardigheid aan homself toeken soos die Handves van Menseregte doen nie.

God gee nie eens aan die staat onbeperkte mag nie. Die staat moet sy taak in verantwoordelikheid teenoor Hom vervul.   In die boeke van Moses sowel as dié van die profete gee God aan gelowiges telkens opdrag om die regte van armes, weduwees, wese en vreemdelinge te beskerm.   Dis een van die redes waarom die Bondsvolk in ballingskap gegaan het - hulle het hierdie regte vertrap!  

Die mens beskik as beelddraer van God oor menswaardigheid. Dis egter nie iets wat hy verwerf het nie, maar iets wat aan hom verleen word (Ps.8). Omdat God alle mense na sy beeld geskape het, moet hulle mekaar as sy handewerk eerbiedig.

Daarbenewens praat die Bybel nie van regte nie maar van pligte. Feitlik elkeen van die Tien Gebooie begin met die woorde: “Jy mag nie...” Dis alles pligte wat regte voorafgaan. “Jy mag nie doodslaan nie” sê dat ’n mens die reg op lewe het.  

Mense mag nie ten koste van verpligtinge klem op menseregte lê nie. Wie nie verpligtinge aanvaar, moenie op regte aanspraak maak nie!   Regte en verpligtinge gaan saam.   Oral waar regte in die samelewing oorbeklemtoon en verpligtinge onderbeklemtoon word, loop dinge skeef.  

Regte het ook bepaalde perke.   Niemand het volstrekte regte nie.   Regte mag ook nie met God se gebooie bots nie.   Die sogenaamde reg op aanvraag na aborsie bots byvoorbeeld met die sesde gebod “Jy mag nie doodslaan nie” .

Mense besit nie regte bloot omdat hulle mense en nie diere is nie, maar omdat regte ’n geskenk van God is wat verantwoordelik gebruik moet word. Gelowiges het nie regte van hul eie nie, maar behoort aan Jesus. “Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees… en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop...” (1 Kor.6:19,20). Sien ook Heidelbergse Kategismus Sondag 1. Vraag en antwoord 1.

Die aanklank wat die Handves van Menseregte onder volksgenote vind, is aan die misplaaste ywer van verraderlike politici en ontspoorde kerklui te wyte. Na die prysgawe van die Christengrondwet het ’n veranderingsmanie die kerk, politiek en kultuur beetgepak. Alles wat in die ou bedeling eerbaar en goed was, moes ter wille van verandering verander.

Die Handves van Menseregte is selfs in 1996 in die nuwe grondwet opgeneem om kwansuis rassevrede te verseker. Dit was onnodig en gevolglik tevergeefs.   Gelowiges het niks anders as die Bybel met die Tien Gebooie as riglyn vir ’n vreedsame samelewing nodig nie. Wie dit gehoorsaam, leef in vrede.   Wie dit minag, leef in vrees, soos sedert 1994 in die land gebeur!  

Samelewings word tans wêreldwyd volgens die beginsels van menseregte georden.   Owerhede, kerke, ekonomiese instellings en sosiale instansies word volgens hul handhawing van menseregte beoordeel. Onderwysinstellings word selfs ingespan om heidense owerhede te help om ’n menseregte-kultuur te vestig.

Ons land het sedert sy eertydse grondwet geskrap is, in ’n tipiese Grieks-heidense denkwyse verval.   Die Grieke het geglo dat die mens selfstandig genoeg is om te weet wat reg en verkeerd is en dus meer as bevoeg is om owerheidgesag in te stel. Heidenregerings doen tot vandag toe nog weg met die Bybelse grondslag dat God owerheidsgesag ingestel het.    

Humaniste glo dat die mens genoeg verstandelike vermoëns het om oplossings vir probleme vir sy bestaan op aarde te vind, sake te bestendig en selfs te verbeter.   Alle mense is kwansuis gelyk en derhalwe op sekere regte geregtig. Hulle vorm op grond van ʼn konsensus ’n regering en verleen daaraan die nodige gesag om te regeer. Kragtens Art.36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis moet ʼn regering die Christelike godsdiens bevorder. Die Handves van Menseregte minag dit in alle tale!

Die Handves van Menseregte het geen Skriftuurlike begronding nie. Dis in werklikheid skadelik!   Dit stroop die staat van sy waarde en waardigheid en verskraal dit tot ’n belangegroep met ’n skeidsregter-funksie ten einde burgerlike konflik te vermy of te ontlont.

In Suid-Afrika word daar nie meer op grond van die Skrif regeer nie, maar deur wetgewing wat aan die hand van die Handves van Menseregte getoets word.   In die praktyk kom dit daarop neer dat daar nie deur wette nie, maar deur regte regeer word!   Die Hooggeregshof het byvoorbeeld die reg om alle bestaande wetgewing aan die hand van die Handves van Menseregte te toets en selfs nietig te verklaar indien dit die regte van individue skaad.  

Daarom geniet dinge soos homoseksualisme tans regte. Daar is selfs ʼn jaarlikse 'Pink Day'-saamtrek waar duisende verlorenes uitdagend met Gay rightsplakkate in die strate loop!

Wat kan ons aan hierdie situasie doen? Ons sal God se Woord baie dringend en duidelik moet laat hoor.   Kerke praat heidene toenemend na die mond. Dit help nie om ’n dun Bybelse sousie oor ʼn onsmaaklike politieke pastei te gooi nie.   Verander die resep!    

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  TAKHARE EN JOINERS is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld Onskuldige bloed: Britse oorlogsmisdade 1899-1902, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1393 gaste aanlyn