Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Kennis van God se Woord maak jou dapper in die stryd teen die heidendom.   Wonde wat jy in sulke dapper optredes opdoen, maak jou nooit lelik nie.  ʼn Sterk boom is mos nie bang vir ’n storm nie.

SIENER – 'N BIETJIE PERSPEKTIEF

Na die mildelike reën wat nou in Februarie/Maart geval het, kan daar nie anders as om weer Siener se visioene in herinnering te bring nie.

Met hierdie artikel word gepoog om meer  perspektief te gee op die chronologiese volgorde van die gebeure wat deur Siener van Rensburg in sy visioene gesien is ten opsigte van Suid-Afrika se huidige politieke probleme.  Dit word op grond van sy visioene asook gebeure sedert die tagtigerjare geskoei.

 

TYD VAN VERSKRIKKING – STRYD TEEN SWART OORMAG

Die Parlement sit as ons moeilikheid hier begin, en daar is droogte in ons land, 'n verskriklike droogte.  Ek sien 'n droogte en mielie-misoeste kom soos wat die land nog nie geken het nie.

Die geelperskereën (Februarie-Maart) val en daar is 'n groot dam wat vol water is. Dit reën en al die uitlope is oop en die dam loop leeg. Op die wal is 'n geelperskeboom en die perskes lê onder die boom op die grond.

 

Ons gaan weer moeilikheid met die k......  hê want ek het jare gelede, kort ná die Driejarige Oorlog (1899-1902) 'n klein, maer k...... halflyf sien verrys uit die aarde, en gister het ek weer 'n visioen gehad. Ek sien dat die k...... gegroei het tot 'n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde te voorskyn kom, en die assegaai en skildvel wat hy bokant sy kop uitstoot se skaduwee val dwarsoor ons land.  Dis ver vorentoe, en dan sien ek dat hy agter 'n newel verdwyn. Maar voor hy verdwyn het ek 'n donkerte oor die land sien neerdaal. Ek sien in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was en al die treine staan doodstil. Net die trein tussen Prieska en Duitswes loop nog.  Ook die myne staan. Party mense sal nog vuurmaakhout hê om mee kos gaar te maak terwyl ander koue pap eet.  Daar val 'n emmer bloed om, ek sien baie brande en daar kom groot geweld in die land. So sal ons dan sien die Heer se weë is nie ons s'n nie. My raad is: veg, al veg julle ook met jul rug teen die muur! Julle sal anders veg as wat ek geveg het, en daar sal baie meer van julle wees. Maar ons sal uiteindelik aan bewind kom want ek sien 'n  Boere-veldskoen en 'n grasdakhuis. Maar voor daardie dag aanbreek wag daar 'n donker tyd op Suid-Afrika. Dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook halsoorkop gaan poog om 'n nuwe regering tot stand te bring maar dit sal nog nie die Boere-regering wees nie want daarvoor was die twis en tweedrag nog te groot.  Dit sal in daardie tyd wees dat die getroue Afrikaners met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen hoop meer vir hom is nie.

Voordat Siener verder aangehaal word:  Die Tweede Rebellie wat Siener in 1922 voorspel het, sou volgens hom 'n burgeroorlog wees en nie teen 'n swart regering nie – die rebellie vind dus eers plaas nadat die swart regering nie meer in die prentjie is nie.

Hy het die Rebellie ook genoem die Finale fase van die Afrikaner se vryheidstryd, wat sou  plaasvind ná afloop van die geweld, brande en Nag van Verskrikking waartydens die emmer bloed omval.  Die geveg teen die swartes kom dus  tot 'n einde voor die finale vryheidstryd aanbreek.

Hoe eindig die geveg teen die swartes?

Volgens 'n dokument wat in 2002 gesirkuleer is, het die Afrikaner Broederbond (vanaf 1994 slegs Afrikanerbond) in 1994 reeds oor 'n volledige geheime plan beskik om weer beheer van die land te neem. FW de Klerk het in 1994 self in die media gesê dat hy oor 'n paar jaar weer die land sal regeer. Maar hulle moes  eers slaag in hul ondermynende stappe om die swart regering op 'n pad van vernietiging te plaas dmv verskillende fases van slagysters wat die ANC in groot verleentheid plaas. Sover slaag hulle goed daarin al neem dit langer as wat hulle beplan het.  Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afrikanerbond, is die volgende gebeure veronderstel om die anargie van die swart geweld op te volg:
Sodra genoeg strukture in die land vernietig  en die swart chaos op sy ergste is, sal 'n sterk VN-taakmag in samewerking met Amerikaanse magte, die orde kom herstel en dan die beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond plaas.  Maar die antwoord van 'n lid van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) op 'n vraag van 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat tydens 'n NAVO-Veiligheidskomiteevergadering gevra het of die VN betrokke sal wees as onbeheerbare anargie in Suid-Afrika uitbreek, was: " Nee, want die VN is self so onstabiel dat hulle nie in staat is om 'n krisissituasie te stabiliseer nie. Wanneer Suid-Afrika in chaos verval stuur ons onmiddellik 'n NAVO-taakmag in om die situasie te stabiliseer en dan beheer van die land oor te neem met 'n interim-regering, en julle Blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra..." Dit maak seker nie saak of dit die VN of NAVO is nie, want De Klerk met sy FW de Klerk-stigting, Roelf Meyer, Barend du Plessis en  'n klomp ander, is volgens gerugte lankal gereed vir die inhuldiging. Siener kon hierdie verloop onmoontlik in fyn besonderhede sien  maar het 'n visioen gehad wat verwyshet na die tyd net voordat die finale vryheidstryd aanbreek:
Die parlement breek op, dan breek hy weer op, dan begin dinge vinnig gebeur. Boere loop in en uit hul huise. Hulle hoede hang in hul oë en hul koppe hang laag. Ek sien kolle op hulle oë wat soos pêrels lyk. Dan sien ek Hosea 4:16 voor my verskyn: 'Want Israel is wederstrewig soos 'n wederstrewige koei; nou sal die Here hulle laat wei soos 'n lam in die oop veld.'
Net hierna kom die volk in opstand en wil rebelleer. Siener sê:  dis omdat hulle oë oopgegaan het, die smeltkroes verby is, maar die finale suiwering nog moet plaasvind. Daarvoor sal die volk dinge in eie hande moet neem, sy vlag in bloed doop.

Dit verg geen verbeelding om te glo dat die Afrikaner nie die blanke Afrikanerbond as regering sal verwelkom nie en daarom 'n volskaalse rebellie organiseer. Uit die aard van die saak sal die Afrikanerbondregering by die Eenwêreldregering ingeskakel wees wat die volk sy Christelike geloof sal kos.  Daarby is dit dieselfde persone wat in die eerste plek die land gratis aan die swartes gegee het.

Siener het ook verduidelik dat hy met 'moframme' die Afrikaner liberale politici bedoel, nie swartes nie.  Ons gaan dus van die veronderstelling uit dat die Tweede Rebellie of te wel die Finale Vryheidstryd teen die Afrikanerbondregering en sy meelopers gevoer sal word.

DIE TWEEDE REBELLIE (die 1e was in 1914) – FINALE FASE VAN DIE AFRIKANER SE VRYHEIDSTRYD

NÁ DIE GROOT DROOGTE: Dit het gereën en die gras word groen, en dan word dit wit en droog, en net sodra die gras weer vir die tweede maal groen word, as die Duitsers in Duitswes land met vyf oorlogskepe, dan kom daar drie blou briewe in die parlement in.  In hierdie tyd kom 'n sterk leier in Duitsland na vore  en onder sy bevel sal 'n Duitse vlootmag in Lüderitzbaai land om Duitswes terug te vat.

Ek sien die moframme sit met hulle koppe bymekaar, want daar is uiters dringende sake om te bespreek.  Met die tweede blou brief begin die moframme rondspring en met die derde brief spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. Ek sien die volksraadslede kom haastig huistoe want ek sien hulle as wilde makoue. Daar is nie meer 'n regering nie. As die ministers hier kom, sit ons klaar op ons perde en gaan na Lichtenburg se kant. Daar by die koppie kom ons almal bymekaar en daar kom 'n man met 'n bruin pak klere (getroue Afrikaner) en spreek ons toe. Ons is in 'n smeltkroes met die oorlogsmoeilikheid want dis hoe die Heer ons weer bymekaar gaan bring. Daar by die koppie noord van Lichtenburg draai ons terug en trek weer hier af net soos in 1914. Daar onder langs die Grootrivier kom Westelike Transvaal, Suidelike O.V.S. en Oos-Kaapland bymekaar en daar kry ons die Duitsers en al ons gewere en kanonne wat ons nodig het. Die Mausers is nog in die ghries. Kaste vol van hulle is van die trein afgelaai.

Toe kom ek by 'n plek en daar is 'n hoek van 'n huis en daar lê twee mense met 'n laken oor hulle en toe kom grond ook oor hulle (Siener sou dit net gesien het as dit twee belangrike persone was en as hulle 'n natuurlike dood gesterf het sou hy hulle binne die huis gesien het - twee leiers sterf gewelddadig en kry 'n eerlose begrafnis).

By Kimberley sien ek rol ons die eerste blou ysterklippe in. Dis die begin van die groot moeilikheid. Die Boere ruk daarheen op en as hulle daar kom, val daar 'n hele paar groot ysterklippe (bomme). Die moeilikheid by Kimberley het nog skaars begin of ek sien die Unie se Engelse, Jode en Jingo's vlug in die rigting van Vereeniging. Daar kom hulle almal bymekaar. Hulle vlug ook uit Duitswes, Port-Elizabeth en Oos-Londen na Vereeniging. Uit Rhodesië sien ek die Engelse tot by Mafeking  en dan draai hul ook na Vereeniging. Die burgers van Noord-Transvaal en Vrystaat keer die Engelse dan daar vas. By 'n brug oor Grootrivier (Upington)  trap die vlugtelinge mekaar dood.En wanneer ons die bomme inrol, tel die slang vir die eerste keer sy kop op en kyk oor die Unie. Dan vlug die vyand reg oos, al na Durban. In daardie stad sal die groot en finale slag dan plaasvind. Maar uiteindelik gaan die vyande die aftog blaas en die land verlaat. As hulle op die skepe is, skiet hulle nog terug na ons. Toe lees die Siener vir Mussmann aan wie hy hierdie visoene vertel het, uit sy ou Statebybel uit Eksodus 14:13. Die Afrikaanse vertaling lui: "Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees".

 

Wat betref die Duitsers se betrokkenheid: tydens 'n  CNN-uitsending is verskeie onderhoude gevoer met regse groepe in Duitsland, Holland en Swede. Daar was heelwat simpatie by hulle vir die Afrikaner se saak, maar meer opvallend was die bitterheid by die Duitsers oor die SA.Regering se oorgawe van Namibië asook Swakopmund aan 'n swart regering.  Een Duitser het dit so verwoord: "Die S.A.Regering het nie die reg gehad om Suidwes-Afrika aan 'n swart regering af te gee nie want daar is met die destydse oorgawe ooreengekom dat indien Suid-Afrika nie meer in Namibië belangstel nie, hy aan Duitsland die opsie sou gee om weer beheer daaroor te kry maar ons is nooit in die saak geken nie!"  Daar is ook die dokument waarin 600 Afrikaners onder leiding van genl. J.C. Kemp na onderhandeling met die Duitsers in Suidwes onderneem het om nie Duitswes tydens die 1914 Rebellie aan te val nie, nie toe nie en nooit nie. Daarvoor was die Duitsers die getroue Afrikaners dankbaar en onthou hulle dit vandag nog. Dus het die Duitsers genoeg rede om betrokke te raak wanneer die Afrikaner sy laaste vryheidsoorlog veg. Hier volg die bewoording op die dokument wat op 17 Oktober 1914 deur Gerrit Maritz en die keiserlike Goewerneur van Duitswes-Afrika onderteken is om die verbond te sluit.

17 Oktober 1914

 Overeenkomst

gemaakt en aangegaan door en tussen do Keizerlijk Goeverneur van Duits Zuid West Afrika, als vertegen woordiger van zyn Ge-eerbiedigde Majesteit, de Keizer van Duitsland, en Generaal S.G. Maritz die namens en ten behoewe van een aantal Officieren en manschappen

handelt die bereid zyn de onafhanklikheid van Zuid Afrika te verklaren, te weter :

1. Genoemde Generaal S.G. Maritz hetf de onafhanklikheid van Zuid-Afrika verklaart en de stryd tegen Engeland aangevangen.

2. De Regierung van D. Z. W. Afrika erkent alle Afrikaanse Strydmachten die tegen Engeland optreden als Oorlogsvoerende Machten aan en zal ze, na verder bespreking in de stryd tegen Engeland ondersteunen.

3. Wordt dat tot nn Brits Zuid-Afrika gedeeltelik of al een geheel onafhanklik zal de Keizerlijke Goeverneur van D. Z. W. Afrika alle  middelen aanwenden om di staat of Staten zo spoedig mogelik door het Duits Ryk als zodanig erkent te krygen en zo to laten vallen onder de algemene vrede-sluiting.

4. Inkonsideratie voor zodanige verleende hulp zullen de niewe gevormde staat of Staten geen bezwaar maken als het Duits Ryk Walvis-Baai en de Eilande de tegenover D.Z.W. Afrika liggen in bezit nemen.

5. Het Dalweg van de Oranje Rivier zal in de toekoms de grenzen vormen tussen D.Z.W. Afrika en de Kaap Kolonie.

6. De Duitse Ryk zal geen bezwaar maken als genoemde Staten Delagoa Baai in bezit nemen.

7. Als de opstand op een mislukking uitloopt zullen de opstandelingen die sieli op Duits Gebiet begeve als Duitse Bundgenoten aangezien en als zulks behandelt woorden.

Aldus gedaan en getekend to Kaimoes  op de 17de Oktober 1914.

get. S.G. Maritz.

B. Von Zastrow, Keizerl. Bezirksamtmann als vertegenwoordiger van de Keizerlijke Goeverneur van Duits Zuid West Afrika.

En, het Siener gesê, nooit sal ons weer moeilikheid daarna hê nie. En ons sal trane van blydskap hê omdat God ons nie verneder het soos vir die Sappe (liberales) nie.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1238 gaste aanlyn