Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Doen goed – hoe jy ook al kan, waar jy ook al kan, wanneer jy ook al kan, aan soveel mense as wat jy kan, so lank as wat jy kan – John Wesley

WAARHEIDS- MEMORANDUM (16)

TEMA 4: ROOMSE MISLEIDING

Lees reeks by Waarheidstryders

U word vriendelik versoek om hierdie memorandum aan soveel persone moontlik te versprei. U word ook hartlik uitgenooi om u mening oor die inhoud te lig. Stuur dit gerus aan die webmeester by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

MARIA-AANBIDDING

Die Christendom het nooit ʼn probleem met Maria gehad totdat die Roomse Kerk haar as hemelkoningin gekroon het nie.   Die NT sê weinig oor haar. Haar laaste aangetekende woorde is aan die begin van Christus se amptelike bediening toe sy by ʼn bruilof vir diensknegte sê: “Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen” (Joh.2:5).

Nêrens in die Bybel word sy tot dieselfde vlak as Christus verhef en aanbid nie.   Maria was slegs geseënd omdat sy die Jesuskind gebaar het. Niks verder nie.   Daarom het die vroeë Christen kerk nie Maria-verering geken nie. Die kerk sou dit beslis as afgodery verwerp het! Die 21 Apostoliese briewe verwys ook nêrens na Maria nie omdat sy geen deel aan die uitbreiding van die kerk gehad het nie. 

  Tydens die verheerliking van Christus op die berg sê God:   “Dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!” (Mt.17:5).   Die Roomse Kerk luister eerder na Maria!   Dis ’n minagting van die Skrif: “Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun…” (Heb.1:1).   God praat slegs deur Jesus. Hy voorsien ook nie deur Maria nie, maar deur Jesus: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee” (Joh.16:23).

Protestante sal nooit die Roomse Kerk se afgodiese liefde en toewyding aan Maria begryp nie. Daarvoor moet ʼn mens met ʼn Roomse gewete gebreinspoel wees.   Roomse Katolisisme is in werklikheid nie ’n godsdiens nie, maar eerder ʼn kultus. Dit ontstaan waar mense buitengewone eerbetoon of aanbidding ontvang. Pous Benedictus XVI sê in 1995 na sy verkiesing tot pous:  

Liewe broeders en susters, na die heengaan van die groot pous Johannes Paulus II, het die Raad van Kardinale my, ʼn eenvoudige, nederige werker in die Here se wingerd gekies.   Ek troos my daaraan dat dit vir die Here moontlik is om met ʼn gebrekkige instrument te werk.   Bo alles steun ek op julle gebede. Laat ons voorwaarts in die vreugde van die verrese Here gaan, verseker van sy permanente hulp. Die Here sal ons help.   Maria, sy heilige moeder is aan ons kant. Dankie” (Afrikaanse vertaling van NBC News 19 April 2005).  

Die Bybel weet van geen heilige moeder of koningin in die hemel nie.   Slegs Babilon. Roomse Katolisisme is al te duidelik ’n herlewing van Babiloniese afgodsdiens. “Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander godedrank-offers uit te giet om My te terg” (Jer.7:18).

Die Roomse fabelagtige leer oor Maria, stem baie met die leer van die Melekiete ooreen. Dit was ʼn vroeë Christen-sekte wat tydens die Sinode van Nicea (325nC) die kerk wou oortuig dat die Drie-eenheid uit God (Vader), Christus (Seun) en Maria (middelaar) bestaan het.   Die Roomse Kerk leer iets soortgelyks en laster deur van Maria as moeder van God te praat.   Nee, God is ewig en het derhalwe geen moeder gehad nie. Maria was slegs die vleesgeworde God se moeder. As tweede Persoon van die Drie-eenheid is Jesus ook ewig: “Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek” (Joh.8:57).

ʼn Moeder bestaan altyd voor haar kind. Daar was niemand voor God nie. Daarom laster die Roomse Kerk deur Maria te vereer asof sy voor God was. Hulle keer die Bybelse orde om deur die persoon wat die Heilige Gees klein wil sien (Maria) te verhoog en die Persoon wat Hy groot wil maak (Jesus) te verneder. Daarom verwerp gelowiges hierdie verfoeilike uitdrukking met die veragting wat dit verdien.

Die Roomse Kerk verkondig dat sondaars wat hulle voor Jesus verootmoedig, nooit werklik van gebedsverhoring seker kan wees nie.   Jesus Christus hou Hom kwansuis meer met geregtigheid en oordeel besig en laat genadebetoning aan sy moeder oor. Gevolglik het sondaars ʼn baie beter kans om met hulle versugtinge by Maria geholpe te raak.   Wie sal buitendien na Jesus wil gaan indien sy moeder meer toeganklik is?

Die Roomse Kerk beeld Jesus dikwels as ʼn hulpelose mens uit – ʼn baba, dood in Maria se arms of dood aan ʼn kruis.   So ʼn negatiewe beeld sal mense beslis aan sy middelaarskap laat twyfel. So ʼn Jesus wek hoogstens meegevoel en hartseer op, maar beslis nie hoop en vertroue nie! Daarom verkies die Roomse Kerk eerder ʼn lewende Maria bo ʼn dooie Jesus. Strydig met die Bybelse belofte probeer die kerk voorgee dat dit nie die saad van die vrou (Jesus) is wat die kop van die slang vermorsel (Gen.3:15) nie, maar die vrou (Maria) self!  

Daarbenewens leer die Roomse Kerk dat omdat Christus deur Maria na mense gekom het, mense deur haar na Hom moet gaan.   Haar sielelyding met haar aanskoue van Jesus se kruisiging is glo net so versoenend soos sy eie lyding.    Dit maak van haar as’t ware ʼn vierde persoon van die Godheid.

Pous Pius XII het op 1 November 1950 die grootste dwaalleer oor Maria verkondig toe hy met ʼn ex cathedra uitspraak gesê dat haar liggaam drie dae na haar dood opgewek is waarna sy as die koningin van die hemel opgevaar en ʼn troon aan die regterhand van Jesus ontvang het.  Dis ʼn lasterlike parallel met Jesus!  In aansluiting hierby glo die Roomse Kerk dat Maria se geboorte bonatuurlik en sy derhalwe sonder sonde was.   Gevolglik is haar bonatuurlike koms na die aarde met ʼn bonatuurlike verlating daarvan afgesluit.

Die kerkvader Augustinus skryf in sy De Peccatorum Meritis dat Maria van sondige vlees was.   Omdat sy uit Adam gebore is, het sy weens sonde gesterf. Daarom moes die vlees van Jesus, omdat dit uit Maria was, ook sterf om die sonde weg te neem.   Maria was ʼn sondaar. Sondaars kan nie verlossers of redders wees nie. “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Hand.4:12).  

Die Roomse Kerk kan na reg die Maria-kerk genoem word. Sy is immers hul werklike voorwerp van aanbidding! Kerklui en pouse bid onbeskaamd tot haar en moedig mense aan om ook tot haar te bid. Klassieke komponiste soos Bach het bv. die Ave Maria gekomponeer – gebed aan Maria; een van die mooiste klassieke melodieë met ergerlike lasterlike woorde. In Augustus 1993 het pous Johannes Paulus II tydens ʼn groot mis-offer in Denver (VSA) die jeug en die hele wêreld simbolies onder die beskerming en leiding van Maria geplaas.    

Katolieke bid baie eerder tot Maria as tot God.   Hulle glo dat Maria en die heiliges na hulle dood verheerlik is en van God die reg ontvang het om gebede aan te hoor. Dis verregaande! Die Bybel sê dat gelowiges alleenlik vir mekaar mag bid, maar nie tot mekaar nie.   Desondanks bid die Roomse Kerk al eeu lank vir dooies en dit terwyl Deutr.18:10-12 baie duidelik daarteen waarsku.

Roomse lidmate kniel en bid onbeskaamd voor beelde van Maria. Pous Johannes Paulus II het die titel van Totus Tuam Maria (Alles vir jou Maria) gehad.   Hy het weens swak gesondheid twee keer by die dood omgedraai en daarna amptelik verklaar dat die heilige moeder hom van die dood gered het.

Die Bybel gee geen aanduiding dat daar tot Maria gebid moet word nie.   Die wyse manne uit die Ooste het die Jesuskind kom aanbid en nie vir Maria nie. In die OT het gelowiges ook nooit tot Abraham, Moses, Dawid of enige ander geloofshelde gebid nie. Daarbenewens het geeneen van die apostels gelowiges versoek om tot dooies te bid nie.   Die Bybel sê ook nêrens dat mense ná hul dood skakeling met mense behou het of gebede kon hoor nie.

In 1854 het biskoppe uit talle wêrelddele in Rome byeengekom en met slegs vier teenstemme besluit dat Maria sonder sonde ontvang en gebore is. Sy sou voortaan as die Onberispelike Maagd vereer word.   Dit strook nie met Maria wat haar behoefte aan ʼn Verlosser erken het nie: “My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker” (Lk.1:46,47). Slegs sondaars het ʼn behoefte aan ʼn Verlosser. “...want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom.3:23).

Die aanbidding van Maria weerspreek die Evangelie dat God sy heerlikheid aan niemand anders as Christus gegee het nie. Net soos wat die Jesus wat in die Mormoonse kerk verkondig word nie die Jesus van die Bybel is nie, is die Maria van die Roomse Kerk ook nie die Bybelse Maria nie.   Laasgenoemde was geseënd, nederig en het die behoefte aan ʼn Verlosser gehad.  

Daar is al soveel fiksie en fabel aan Maria toegedig, dat die werklike Maria in die stortvloed van Roomse onsin verdwyn het.   Desondanks bly die valse Maria die rolmodel vir vrouelidmate van die Roomse Kerk en die dwangbuis waarin die kerk al haar vrouelidmate probeer dwing ten einde hulle te beheer.  

Die laaste keer dat die Bybel van Maria melding maak, bid sy op dieselfde vlak as haar medegelowiges: “Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ʼn aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus…” (Hand.1:14).    

Met hul Maria-verering plaas die Roomse Kerk vir Semiramis, die Babiloniese hemelgodin, van die een afgodiese sisteem na ʼn volgende een oor. Dis egter een en dieselfde afgod, slegs met ʼn naamsverandering. Die Babiloniërs het ook geglo dat Semiramis uit die dood opgestaan, ten hemel gevaar en as die hemelkoningin ʼn ereplek daar beklee.  

Die Roomse uitbeelding van Maria is selfs nie eens Joods nie maar eg Babilonies. Maria word as ʼn jongvrou met blou oë en blonde hare uitgebeeld. So ook Semiramis soos wat die argeoloog Sir Robert Ker-Porter jare gelede in Babilon tydens opgrawings gevind het.   Semiramis is met ʼn stralekrans, simbolies van die songod, om die kop voorgestel. So ook die Roomse Maria.

Semiramis is ook as ʼn vrou met ʼn wynbeker in haar uitgestrekte hand uitgebeeld.   Johannes beskryf die kerk van die Antichris as ʼn magtige vrou met ʼn goue beker in die hand: “En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad...” (Openb.17:4).   Purper en skarlaken is die Roomse Kere se amptelike kleure!

In 1825 het pous Leo X11 ʼn herdenkings-medalje laat druk wat die Roomse Kerk as ʼn sittende vrou met ʼn beker in haar uitgestrekte hand uitbeeld. Die onderskrif lui: “Die hele wêreld is haar setel”.   Die Roomse Kerk gaan nog die wêreld beheer. Johannes vergelyk haar invloed met hoerery: “… en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery”(Openb.17:2). Semiramis is ook deur baie konings vereer.  

Die Roomse Kerk bid voorts ook tot heiliges; dooies wat baie vir die kerk gedoen en na hulle dood sulke statusse ontvang het.  Pous Gregorius I is bv. in 1295 tot heilige verklaar en word sedertdien as die beskermheilige van kerkskole, koorsang, onderwysers, skoliere, studente, sangers, musikante en messelaars vereer.   Mense bid ook tot hom vir genesing van jig of builepes!

Die Bybel praat ook van heiliges, maar met die groot verskil - hulle het almal geleef. Dit was die gelowiges van destyds. So skryf Paulus: “ Paulus, ʼn apostel van Jesus aan die heiliges wat in Efese is…” (Efes.1:1).

In die Vatikaanstad kan die gebalsemde liggame van ʼn aantal pouse gesien word. Dwase bid gereeld voor hulle. Nee, die Bybel verbied die aanbidding van mense.   “Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar ʼn mens” (Hand.10:25,26).   Paulus en Barnabas doen dieselfde in Hand.14. Die aanbidding van dooies is suiwer Babilonies en maak mense uiters ontvanklik vir demoniese besitname.

Sondaars het nie die bemiddeling van dooies vir redding nodig nie. Die Roomse Kerk pluk met hul dwaling die hart uit die Evangelie. Jesus sê: “Kom na My toe” (Mt.11:28).   Wie na iemand anders vir redding gaan, sal vir seker nie die hemelpoorte sien nie!

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2173 gaste aanlyn