NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is net een beproefde raad teen eensaamheid – reik na ander uit.  Daarmee slaan jy die duiwel vir ‘n ses!  Satan wil hê dat jy in jou eensaamheid mure om jou moet bou. God wil hê dat jy eerder brûe na ander bou. ‘n Mens wat sy hart vir ander oopmaak, kan nooit eensaam wees nie.

WITMAN, KEN JOU VYAND! (2)

Dr Theunis Stoffberg

Lees reeks by Witman, ken jou vyand

Landers, die bekende rubriekskrywer van Amerika, wat in werklikheid van Joodse afkoms is, en Esther Friedman wat buitengewoon trots was op haar Joodse afkoms en ’n vurige ondersteuner van die staat Israel is, en vir jare lank n streeksvoorsitter, was van die ’’Anti defamation League”, 'n suiwer Joodse organisasie. Mev. Friedman het aan een van haar korrespondente op die vraag "Kan ’n persoon wat gebore is vanuit Joodse ouers, ’n Gentile (nie- Jood) word indien hy liefs nie Joods wil wees nie?"

In haar kolom van 9 Sept '84 antwoord sy: ”Om as Jood gebore te wees is om ’n lid te wees van ‘n wêreld wye gemeenskap wie se wortels 5000 jaar terug gaan. lemand se etniese maaksel kan nie gekies of verander word nie. ‘n Jood wat sigself wil afskei van Judaisme en hom wil skaar by Katolisisme, Christelike Wetenskap, of Konfusinisme byvoorbeeld, is en bly nog steeds ’n Jood van geboorte of herkoms. Geen mate van afswerwing of afsterwing sal hom verander na ’n heiden-Goyim of Gentile nie. Dit is jammer, die mense kan nie iets anders wees nie, want hulle is seker nie ’n aanwins vir die Ras nie. Ongelukkig bly ons daarmee opgeskeep, aangesien bloed van ons gemeenskaplike voorouers ook in hulle are vloei.” Daar het ons dit; eenmaal lid van “God” se uitverkore volk, bly hy dit vir altyd.

Op die vraag ”Wie regeer Amerika?” kry ons die antwoord: Die Massa Media monopoliseer bykans alle Nasionale en Internasionale T.V. Nuus in die V.S.A. Dit word verfilm, verwerk en uitgesaai deur 3 Korporasies: American Broadcasting Corporation (ABC), Columbia Broadcasting System Inc. (CBS) en National Broadcasting Company (NBC). Die drie bogemelde behoort aan 6 Jode - Goldenson, Hess, Erlick, Paley, Rosenfield en Fuchs. Hulle alleen beheer die uitsaaidienste en bepaal wat die Amerikaanse publiek sal sien en na luister.

Die NBC onder die beheer van die Joodse familie Sarnoff het ’n hegte Joodse groep aan beheer. Die meeste koerante wat in Amerika sirkuleer, staan onder die beheer van die Joodse gemeenskap.

ARIEL WEISS word beskou as een van die sterkste (’’Most powerful men”) in die V.S.A. Kongres. Hy is Personeel Direkteur van die 30 ledetal van die Demokratiese, beleids- en rigtinggewende Kommitee, waarvan die ’’spea­ker” van die Huis, Tip O’Neill, die voorsitter is.

Bonatuurlike verskynsels strook nie met die ewige wette van die natuur nie.

Weiss dien as topraadgewer vir O’Neill asook beleidsraadgewer. Hy bly altyd in die agtergrond - en dit word vermeld dat hy werklik die Brein agter die 70- jarige O’Neill is. Weiss voel baie sterk vir Israel en wil eendag daar gaan woon.

in ’n artikel “Germany must perish” van jare terug, beweer ene Theodore H. Kaufmann: “Die V.S.A. moet ’n Nasionale doelwit daarstel om die ganse Duitsland uit te wis tot die laaste man, vrou en kind, omdat Duitsland die hele wêreld wil oorheers. Die doelstelling moet hulle dan ook nakom. Die Duitsers is slegs Beeste en as sulks moet die hele Duitse volk behandel word.”

Vir bladsye word die haat, nyd en wrok op die Duitsers aangeblaas. ’n Sekere Jood, Ben Hecht, neem by Kaufmann oor en beweer dat volgens sy oordeel die wêreld alleen vry sal wees as die laaste Duitser uitgewis is. Volgens Ben Hecht is daar 7000 Jode vermoor deur met swaar vragmotors hulle in die pad dood te ry. Ene Henry Morgantau het dieselfde drang na die uitwissing van elke Duitser daargestel. Die Duitsers moet almal van honger sterf, dan alleen sal die wêreld vry wees. Menachem Begin in Palestina word erken as ’n massa-moordenaar en uitwisser van nie-Jode, Arabiere en Christene ter voorbereiding van die wêreld oorheersing deur die “uitverkore volk”.

Die Jode soos hulle self dit aan die wêreld verkondig spruit uit die Sephardan, die Askanazis en Kahzars met gelaatskaraktertrekke wat eie is aan die Ras van herkoms. Die Jood verwerp die gedagte van Landsliefde en lojaliteit (Nasionaal) en aanvaar Zionisme as ideaal vir die ganse Joodse Ras.

Die sogenaamde 6 000 000 Jode-moordgedagte word voortdurend deur die propagandiste van Zion vuurwarm gehou vir die doel om verder reparasies of “skuldgeld” van die Goyim te eis en ’n skuldgevoel aan te wakker en te versterk tussen die Blankes van die wêreld.

Stawende Geskrifte:-

(a) ’’International Brotherhood”

(b) Bashir Gamayel

(c) Jewish books of Hate for the Goyim

Bloedlaster kry aandag in verband met beweerde moord op nie-Blankes vir bloed in die Rituele van die Joodse feeste in die Middeleeue - asook feeste gedurende 1913. Die ongeloofwaardigheid van so ’n Bloedlaster word toegevoeg aan die Rosh Hashona massa-moord in die Midde Ooste.

In die natuur is dit ewe natuurlik om gebore te word net soos dit seker is dat jy sal sterwe.

Die onmenslikheid van die massa-moord kry aandag in die media. Die Jode skreeu “Antisemitisme” en “Geweld” en ontken die egtheid van die verslae - dreig die nie-Joodse verslaggewers met ontslag uit hulle werk. Die Jode druk vir wetgewing teen enige druk wat teen die Jode gemik is. "Anti maatreëls” bestaan alreeds in Frankryk, Duitsland en Kanada, sowel as in Engeland. Die druk op Regerings is geweldig en die Goyim-regerings gee toe, gee steeds al hoe meer toe.

IRV RUBlN - Weskushoof van die “Jewish Defence League” - maak in Maart 1978 by ’n perskonferensie in Los Angeles, met 500 dollars in die hand, die aanbod: ”Ons bied dié $500 in my hand aan vir enige lid van die samelewing - of hy nie-Jood (Gentile) of Joods is, - wat doodslaan of vermink of ernstiglik beseer, enige lid van die Amerikaanse NAZI Party. Hierdie aanbod word aangebied op die Ooskus en op die Weskus. Indien hulle (hy of sy) vir ons die ore bring, sal ons die bedrag een duisend dollars maak. Dit word nie as ’n grap gemaak nie, ons is in dodelike erns”.

Twee en ’n half jaar later het die Regering appèl aangeteken teen die Regter se reëling dat daar nie genoeg getuienis was om Rubin te vervolg op ’n aanklag van aandrang tot moord nie!

Van die ’’Jewish Post” Okt. 19, 1979 verneem ons dat ’n sekere Rabbi Emanuel Rackman die volgende woorde gebesig het. ”Nie alleen is al die Duitsers skuldig aan die dood van 6 000 000 Jode nie maar alle nie-Jode - en dit sluit die Paap (Pope) homself ook in.” Rabbi Rackman wil dat die Pope moet skuldig pleit vir die Groot slagting (Holocaust) en dan bid virdie Jode self om vergifnis. Dan sal die Jode nogtans nie vergewe nie, want dit is strydig met hulle geloof, wat leer ’’VERGEEF NOOIT EN VERGEET NOOIT.”

In ’n verkiesing het die uitverkore volk van God ongekende miljoene gestort in ’n verkiesing vir die senaat tussen ’n Goy en ’n Jood. Die Jood was gekies. ’n Artikel konstateer dat individuele bydrae deur Jode of nie- Jode, beperk was deur wet tot ’n bedrag van $1000. ’’Political Action Commitees” mag tot $5000 bydra. In die een verkiesing het ”PACS” 4 miljoen bygedra tot die PRO-ZIONISTE saak in een enkel verkiesing.

’n Beskuldiging het uitgegaan vanaf ’n ’’Anti Defamation League” lid dat die opponent ’n beroep op Godsdienstige gronde gemaak het om steun, deur te vra ’’Stem Christelik” (’’Vote Christian”). Hierteen was heftig

beswaargemaak.

Dit wat goed en heilsaam is vir die Blanke Ras die grootste deug. Dit wat sleg en nadelig is vir die Blanke Ras is die grootste onheil en euwel.

Die stelling word gemaak-”Derhalwe is dit reg vir die Jode om langs Rasse en Joodse godsdienstige lyne te stem, terwyl soortgelyke maatreëis deur Christene veroordeel moet word.

Karel Marx - die stigter van Kommunisme - was die afstammeling van ’n lang reeks Rabbis en omring deur Jode. Op die onderwerp van die Joodse aanbidding van geld (Money) wat Marx beweer het dat dit die vernaamste oorsaak is van Anti Semitisme. Marx het in sy boek ’’About the Jewish Question” geskryf - Die Nationaliteit van die Jode is die Nationaliteit van die handelaar, van die gegoede man in die algemeen.

Die tydelike basis van JudaTsme, is die praktiese behoefte en eie belang (geld). Wat is die wereldse aanbidding van die Jood? Smousery? Wat is sy wêreldse GOD? GELD!!

Navorsing oor rituele moord deur Jode die wereld deur vind mens sulke afgryslikhede dat kommentaar en beskrywing daarvan vir skrywer net te veel is. Dus stel skrywer voor dat die saak liefs deur die leser persoonlik ondersoek word.

Die bron vir verdere studie vind leser in die geskrifte van Arnold Lees van London, wat die wereld se vooraanstaande kenner was op die gebied van ’’Jewish Ritual Murder.” Die uitgawe van ’’Thunderbolt”, ’’News sup­pressed by the Daily Press” - uitgawe No. 301, Marietta G.A., U.S.A. ’’Why Bob Matthews fought to the Death” is deur ’n Goy geskryf en is dus nie van toepassing in hierdie geskrif nie. (’’Bob Matthews was verskriklik deur die Jode vervolg en daarom skryf hulle sulke dinge rakende hulself en hulle uitsprake).

Rabbi Meir Kahane, die stigter van die Jewish Defence League, oor sy uitkyk: ’’Indien ’n Amerikaanse Nazi Party-Leier ’n helder en huidige gevaar vir Amerikaanse Jode sou bied - dan, om so ’n persoon nie dadelik om die lewe te bring nie (Assassinate) sou dit een van die immoreelste handelswyses wees wat ek my kan indink”. Verder voeg hy by : “Die behoefte aan ’n Joodse Ondergrond gelei en beheer - nie deur amateurs nie, maar liefs deur professioneles - is nou!

So, ek, Rabbi Meir Kahane, verklaar uitdruklik die Jewish Defence League is nie ’n ondergrondse maar ’n bogrondse beweging, ’n Aktiviste Ideologiese beweging wat opereer in die openbaar voor die publiek sowel as die Polisie, skyn militant en soms geweldadig?

“Die rede waarom jy, Witman, vandag Blank is, is omdat jou voorgeslag nie Verbaster het nie. Het jy dieselfde trots?

“ Ja, ons aard na Moses, koning Dawid, BARKOCH BA, ja BOTINSKI en DAYAN”, herhaal die Rabbi. “Soos ek hierbo verklaar het, wat nodig is, is ’n geheime ondergrondse slaankrag, wat die indiwidue sal elimineer wat ons of ons bestaan bedreig.”

Skrywer lewer geen kommentaarnie!!

Verder, vanuit die J.D.L. ’’Jewish Defence League News Letter” Okt. 1980 laat Brett Becker J.D.L. ’’National Director'’, hom as volg uit: ’’Needed, a Jewish Underground”.

”Ek voel dit is in die beste belang van die Amerikaanse Joodse gemeenskap dat iemand die gedagte moet promoveer van ’n lewende noodsaaklikheid van ’n moderne ’’LECHI”, om stilswyend en op professionele grondslag te elimineer - die moderne Hitlers wat steeds stygende gevaar geword het vir die voortbestaan van ons (Jode)”. So kan nog baie bygevoeg word - bladsye vol.

Van ’’Brownwood Jewish Chronical” Feb. 20, 1980 ’’Jewish Telegraph agency” vind ons die verklaring dat ’n sekere Jood J.M. LUSTIGER ’n ’’Marrano” - (bekeerde Jood) aspireer om nog as Paap (Pope) in Rome verhef te word.

Fidel Castro het te boek gestel dat 100 000 Kommuniste - en ’’Scum” (skuim) - na Amerika verskeep is.

Lilyanata Berger (Jodin) het boete betaal toe sy ’n lugwaardin van ’’United Airlines” aangerand het toe dié haar meedeel dat daar geen koscher voedsel op die vliegtuig was nie.

So ver is 19 000 Palestynse burgers dood - Die Jode het goed ge-oesl Die Jode!

Die Jode, Baruch, Meyer en Stephen Wise, neem die finansies van Amerika oor. Zionisme en Kommunisme is soos twee takke van dieselfde boom.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1329 gaste aanlyn