NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Lyding maak gelowiges sterk. Dit brei, vorm en verdiep.  Dit gee ons krag en weerstand.  Kortom: Dit gee ons geestelike staal.

AFRIKANER- NASIONALISME (11)

T B Floyd

Lees reeks by Afrikaner-nasionalisme

Engelse Imperialisme

Die grootste teenstander van Afrikaner-nasionalisme is die Engelse Imperialisme wat die Afrikanernasie in 1805 verower het. Toe het die Engelse probleem begin en dit heelwat vererger met die vestiging van ’n Engelssprekende bevolking in die land. Die Engelse imperialisme het die land van die Afrikaner verower om die Engelse ryk uit te brei en om Afrikanerland ’n verlengstuk van Engeland te maak. Dit kom natuurlik in botsing met Afrikaner-nasionalisme. Nie alleen het die Afrikaner se land, sy vryheid, sy taal en sy kultuur in gevaar gekom nie, maar selfs sy bestaan as nasie.

 

Al het die Engelse imperialisme die Afrikaner goed behandel en al het hy Afrikaners vertroetel en op alle maniere hul belange bevorder, was daar miskien ’n baie groter gevaar dat die Afrikaner sou verdwyn as nasie. Die feit dat daar ’n groot Engelssprekende bevolking is wat ’n aanhangsel van die Engelssprekende wêreld met sy magtige taal en kultuur is, is ’n bedreiging vir die bestaan van die Afrikaanse taal en kultuur sowel as ’n hindernis vir die groei en vrye ontwikkeling daarvan.

Die stryd van Afrikaner-nasionalisme moet dus wees om die Engelse taal en kultuur, wat ’n vreemde element in die Afrikaner se land is, te verwyder of skadeloos te maak. Dieselfde geld vir die Engelse lewensbeskouing. Tot oorwinning behaal is, sal Afrikaner-nasionalisme in ’n heftige stryd gewikkel wees.

 1. (ii)Internasionale Kapitalisme

Die internasionale kapitalisme het ’n bondgenoot van die Engelse im­perialisme geword nadat die minerale rykdomme van die land ontdek is.


Sonder die ondersteuning van die internasionale kapitalisme sou die Afrikaner moontlik reeds die Engelse imperialisme baas geraak het. Dit is hierdie kapitalisme wat die ekonomie van die Afrikanerland so beheer dat sy bondgenoot die grootste werkkring beheer. Dit is hierdie beheer oor die werkkringe wat eers in die hande van die imperialisme, maar met ekonomiese ontwikkeling in die hande van die internasionale kapitalisme oorgegaan het, wat die grootste krag is teen nasionalisme. Dit is hierdie magte wat hoofsaaklik die rede is waarom immigrante van ander nasies by die Engelssprekende groep aansluit en waarom Afrikaners van hul nasie weggelok word.

(iii) Die Barbaredom

In die verlede was die stryd van nasionalisme teen die barbaredom een van selfbehoud. Die barbaredom was geen taal- of kultuurgevaar nie en ook nie ’n geestelike of lewensbeskouingsgevaar nie, maar wel een van geweld en van uitdelging. Vandag, met die ondersteuning van die geldmag en die Kommunisme sowel as die invloede van die Engelse im­perialisme, het dit vir die eerste keer ’n werklike politieke gevaar geword.

In die verlede het die Afrikaner se nasionalisme in sy strewe om sy identiteit te behou, versterk deur sy godsdiens, hom gered van vermenging en verbastering. Vandag moet sy nasionalisme stry teen vreemde ideologieë wat vermenging voorstaan.

 1. Afrikaner-meelopers van die imperialisme en Afrikaner-lafhartigheid

Die stryd was altyd daar teen die Afrikaners wat hul eie nasie verloën om persoonlike voordeel. Hierdie element is verder versterk deur swakkelinge en lafhartiges wat dan meelopers van die vyand van Afrikaner-nasionalisme geword het. Daar is verengelste Afrikaners, gedeeltelik-verengelste Afrikaners en sogenaamde verligtes met dubbele persoonlikhede en wat dan die Engelse persoonlikheid laat oorheers, wat almal vyande of potensiële vyande van nasionalisme is. Weens die Afrikaner se sagte optrede teen hierdie soort vyande, het hul vernaamlik onder die geleerdes en rykes van die Afrikaner vermeerder.

Die optrede van sogenaamde leiers wat voorgee om nasionalisme te ondersteun terwyl hulle optrede die teenoorgestelde daarvan is, het heelwat bygedra om hierdie element te vermeerder.

Politiek word in baie lande op ’n oneerlike wyse gedryf. Daar word van verdraaiings, huigelary, slegmakery, misleiding en selfs leuens gebruik gemaak. Die pers wie se doel dit is om in te lig, om nuus te versprei en om die waarheid te verkondig, het ook gedaal tot die lae standaard van die politiek. Die Engelse is een van die relatief eerlikste nasies wat hulle private en besigheidslewe betref maar handhaaf dubbele standaarde, d.w.s. ’n relatief hoër een in die private lewe en ‘n relatief laer een in die politiek. Soos Arthur Griffith, die Ierse patriot, dit gestel het: „No British statesman ever officially tells the truth, or assigns to any act its real motive.”[1]

Die eerste politieke party deur Afrikaners gestig, was die Suid-Afri­kaanse Boerebeskermingsbond in 1878 van Jan H. Ilofmeyr, redakteur van Het Zuid-Afrikaan. Dit het hom bekend gemaak en tot die voorgrond gestoot. Hy het geveg vir die ekonomiese belange van die Boere. ’n Jaar daarna het J.F. du Toit en sy broer ds. Du Toit die Afrikaner- bond gestig. Die ideale en beginsels van die Afrikanerbond was dié van Paul Kruger. Dit het ’n republikeinse doel gehad. Paul Kruger en Piet Joubert in die Transvaal en F.W. Reitz en C. Borchenhagen in die Vrystaat was ondersteuners van die Afrikanerbond. Hofmeyr was ’n geslepe hoewel begaafde politikus en toe hy besef het dat sy party nie vordering maak nie, het hy ’n samesmelting met die Afrikanerbond bewerkstellig en leier daarvan geword. J.F. du Toit was nie opgewasse teen die intrige van die Mol, soos Merriman later vir Jan Hofmeyr genoem het, nie. Die onervare Afrikanermassa was totaal nuwelinge in die politiek en kon dus maklik verlei word. Die Afrikaner het dus in sy beginjare nie alleen die Engelse op die Engelse terrein beveg nie, maar ook met sy eie soort wapens. Later, na die Tweede Vryheidsoorlog, het altwee kante dieselfde metodes gevolg en dubbele morele standaarde gehandhaaf. Dit het nie met die tyd verbeter nie maar eerder vererger tot die vuilste verkiesing in Suid-Afrika se politeke geskiedenis in 1970.

Imperialisme bemoei hom nie met reg en regverdigheid nie, en van die ondersteuners daarvan kan ’n mens niks beter as die dubbele stan­daarde en laer metodes van baie leiers en ondersteuners verwag nie. Christelik-nasionalisme is gegrond op reg en geregtigheid. Persone wat beweer dat hulle Christelik-nasionalisme ondersteun en tog dubbele morele standaarde en oneerlike metodes gebruik, is aan walglike huigelary skuldig.

Weens die dubbele standaarde wat algemeen aangeneem is, neem vuil dade toe in naam van politiek en word dit selfs aangemoedig. Die gevolg is dat in Suid-Afrika die Engelse nooit die Afrikaner in die politiek glo nie en andersom. Selfs waar dade of gebare eerlik en opreg bedoel is, word dit nie deur die ander party vertrou nie.

Daar is nog, en in die verlede was daar ook persone en leiers wat probeer het om een standaard te handhaaf. Hulle was goeie en eerlike mense, maar hulle stryd is en was dikwels moeilik. Onder omstandighede soos wat vandag bestaan, word selfs goeie mense en leiers soms baie inkonsekwent in hul uitlatings en optrede. Dit sal later bewys word. Selfs binne die Afrikaner se politieke front het dit tot vandag vir ’n mens met hoë morele politieke standaarde en ’n openlike en eerlike houding toe moeilik gegaan om staande te bly en tot die leiding deur te dring. Net soos Oom Lokomotief du Toit die stryd om leierskap teen die slinkse Hofmeyr verloor het, so het dit keer op keer later in die politieke front van die Afrikanerdom gebeur. Dit het dr. C.J.H. de Wet met sy ondervinding met Keeromstraat uitgevind. Voor Hofmeyr binne die Afrikanerbond sy ondermyningswerk begin het, het hy die redakteur van die Cape Times en sekere vooraanstaande Engelse in sy vertroue geneem. Hofmeyr was ’n groot bewonderaar van die Engelse en hulle lewensbeskouing. Hy was ’n imperialis soos Cecil Rhodes wat in desentralisasie van die Britse Ryk geglo het, d.w.s. dat kolonies in ’n mate selfregering moet kry maar dat hulle Brits moet bly en lojaal aan die Koningin wees. Geen denkende Engelsman het hom ten spyte van sy toenadering vertrou nie en die opregte Afrikaners het hom net so min vertrou.

Onder sy leiding het die Afrikanerbond van ’n republikeinse beweging en sterk politieke front vir die Afrikanerdom verwater tot ’n nuttelose neutrale party wat geen politieke front van die Afrikanerdom kon wees nie. Kruger, Reitz en ander Transvalers en Vrystaters het in botsing met die Afrikanerbond gekom, terwyl Rhodes, Hofmeyr se vriend, as imperialis sy voile ondersteuning geniet het. Hofmeyr het die Afrikaners verwar met sy „South African” nasie, sy lojaliteit aan die koningin en bewering dat ’n Afrikaner tog ’n goeie Afrikaner kan bly en ook lojaal aan die Engelse koningin kan wees - iets wat hy goed geweet het onmoontlik was. Die massa het nie begryp dat die nuwe nasiebou niks anders as die vernietiging van die Afrikanernasie beteken het nie.

Wat aanstootlik was in Hofmeyr was dat hy sy slinksheid en oneerlikheid onder die dekmantel van ’n ortodokse godsdienstige uiterlike bedek het. Merriman kon hom ook nie verdra nie.

So het die eerste politieke front van die Afrikanerdom in Kaapland onder leiding van Hofmeyr totaal ineengestort. Dit het sover gedaal dat toe Cecil Rhodes die Jameson-inval in Transvaal loods, hy Kaapland met die volle ondersteuning van Hofmeyr en die Afrikanerbond regeer het. Hofmeyr was wel geskok in Rhodes se optrede, maar het nog dieselfde ideaal gekoester.

In Transvaal en die Vrystaat, wat destyds onafhanklike state was, het nasionalisme geheers en geen politieke front was nodig nie. Al die groepe in Transvaal was nasionaal terwyl nasionalisme onder die leiding van president Steyn die oorheersende faktor in die Vrystaat was. In die Z.A. Republiek was daar geen politieke partye in die Engelse sin nie. Soiets was deur die grondwet verbied en het dus nie ’n verdelende ele­ment in die nasie geword nie.

Na die Vryheidsoorlog toe die verowerde Transvaal en Vrystaat ’n mate van selfregering kry, het generaal Hertzog die Afrikaner se taal, kultuur en sake baie bevorder en was daar ’n sterk Afrikanerfront. In Maart 1908 op die kongres van die Orangia-Unie, die Afrikaner se politieke front in die Vrystaat onder leiding van Abram Fischer en generaal Hertzog, het president Steyn onder andere gesê: „Die Groot Bestuurder van die lot van volke het in sy ondeurgrondelike wysheid die bestuur van die Afrikaanse volk in ons hande gestel. Vir die eerste maal is daar oral bevriende regerings. Watter gebruik gaan ons van die voorreg maak ? Gaan ons dit gebruik tot bestendiging van ons volk, tot seën van ons land en tot sy eer ? Of sal later die geskiedenisskrywer van hier­die periode moet neer skrywe: ,geweeg, geweeg, en te lig gevind’, God verhoed dit.”[2] Min het president Steyn geweet dat waarteen hy waarsku, wel keer op keer later sou gebeur.

In die Transvaal was dit helaas anders. Waar, na die oorlog, generaal Hertzog nog sterk geloof in die Afrikanernasie behou het, het generaal Louis Botha, met ’n fatalistiese houding besiel, geglo dat daar nie meer plek vir die bestaan van ’n aparte Afrikanernasie was nie. Hy was ’n goeie Afrikanerpatriot en generaal in die oorlog maar was nie deur nasionalisme deurdrenk en versterk nie. Soos N.G.S. van der Walt dit uitdruk: „Hy was in die eerste plaas vaderlander en nie nasionalis nie.”6 7 So het hy geglo dat die uitslag van die oorlog die Afrikanerdom se be- stemming om in die Engelse nasie opgeneem te word, aangedui het.

Hy het reeds vroeg verklaar dat hy net so ’n goeie Brit as enige Engelsman was. Hy het ’n alternatief gesien in die bou van ’n nuwe nasie en het Jan Hofmeyr se Suid-Afrikaanse nasiegedagte oorgeneem en verkondig. Die ideale en pad van Paul Kruger het hy verlaat en dié van Jan Hofmeyr gevolg.

D.W. Kruger verklaar die verskil tussen die houding van generaal Botha en dié van generaal Hertzog soos volg: „For Botha the Republic had lost the war for ever and the Afrikaners had to find a new future completely merged in a new nationhood. For Hertzog the past was not dead in that sense, and he was resolved that Afrikanerdom should regain the substance of what it had lost...”6 8 Soos die Ierse nasionalis dit sou uitdruk: „Botha was beaten and conquered whilst Hertzog was beaten but not conquered.”

Generaal Botha se politiek was in wese maar die oneerlike politiek wat die Afrikaner van die Engelse geleer het. Hy kon nie die groot invloed van generaal De la Rey vryspring nie en moes hom dus laat verlei. Generaal Beyers was ook met ’n sterk nasionale gevoel besiel maar hy is op ’n slinkse manier uitgeskakel deur toe te laat dat hy in ’n pos gestop word waar sy mond gesnoer is.

Generaal De la Rey het soos baie ander Afrikaners gedink dat gene­raal Botha maar die Engelse verlei. In gedagte was hy besig om te soek vir die kans om te rebelleer en die verlore vryheid dus terug te win. Hy het geglo in generaal Botha se belofte op Vereeniging dat dit hulle oogmerk was.

Intussen kon generaal Botha populariteit behou deur die Sjinese arbeiderprobleem saam met die Arbeiderparty te beveg. Die paar jaar het so verby gegaan toe Uniewording in 1910 werklikheid geword het. Daarna het die politieke stryd met partye binne die raamwerk van die Engelse stelsel begin en wel op die oneerlike basis van dubbele stan­daarde wat tot vandag bestaan. Die keuse vir leierskap en eerste mi­nister was tussen generaal Louis Botha en John X. Merriman. Leidende Afrikaner-nasionaliste het Merriman ondersteun, want hy was ’n baie regverdige en eerlike persoon en, hoewel ’n besadigde imperialis, tog geen Boerehater nie. Afrikaners met minder insig en die Engelse wou generaal Botha hê. Met sy konsiliasiestandpunt het die Engelse in hom ’n handige werktuig gesien. So is generaal Botha, deur die invloed van die Engelse regering, aangestel en die Afrikanerdom het begin met ’n swak politieke front wat vir hulle niks werd sou wees nie.

Generaal Hertzog was, teen generaal Botha se sin maar weens sy in­vloed in die Vrystaat, in die kabinet ingesluit. Generaal Beyers het hulle uit die politiek geneem deur hom hoof van die verdedigingsmag te maak. Die poging om generaal Hertzog uit die weg te kry deur hom regter- president te maak, het misluk.

Generaal Hertzog met sy Afrikaner-nasionalisme was maar ’n doring in die vlees vir generaal Botha. Hertzog het probeer om die party ’n politieke front vir die Afrikaner te maak. Die gevolg was botsing. Nie dat Botha nie met baie van Hertzog se gedagtes saamgestem het nie, maar soos hy gesê het: „Hertzog moes dit nie in die openbaar verkondig het nie”. Reguit, eerlike politiek was vir hom onvanpas.

Met die stigtingskongres van die Suid-Afrikaanse Party, die nuwe politieke front van die Afrikanerdom in November 1911, het President Steyn in sy toespraak die volgende woorde gesê: „Vir ’n goed georganiseerde volksparty is daar twee vereistes, te wete (1) die party moet demokraties wees en (2) dit moet gebaseer wees op vaste beginsels. ’n Volksparty kan alleen bly bestaan as hy voortdurend sy krag uit die volk put. As hy dit nie doen nie, dan loop jy gevaar dat een of ’n paar man hulle van die organisasie-masjien meester maak en dan kry jy die gevaarlikste despotisme wat daar kan bestaan.”89 By president Steyn was daar geen twyfel dat ’n politieke front vir die Afrikanerdom geskep word nie.

Ten spyte van president Steyn se waarskuwing in sy toespraak het juis hierdie fout later meermale by die party ingesluip met die gevolge wat president Steyn voorspel het.

Die leier van die Suid-Afrikaanse Party het die ideaal van Jan Hof­meyr om ’n Suid-Afrikaanse nasie te bou, oorgeneem. Konsiliasie het gevolg en gelei tot verdeeldheid en leiers soos generaal Hertzog en generaal Beyers het in botsing met generaal Botha gekom. Denkende Afrikaners wat met Christelik-nasionalisme besiel was, het gou ingesien dat die politieke front ineenstort en president Steyn se woorde, geweeg, geweeg en te lig gevind, is bewaarheid.

In 1912 het die krisis gekom toe generaal Hertzog sy beroemde toe­spraak op de Wildt gelewer het. Dit het gelei tot die ontbinding van die kabinet en die hersamestelling daarvan sonder generaal Hertzog.

Die pad van konsiliasie en toenadering tot die Engelse het soos voorheen skeuring onder die Afrikanerdom gebring. Dikwels het die Engelse probleem, d.w.s. die Engelse imperialisme en die Engelse setlaars, skeu­ring onder die Afrikaners gebring. Die druk van die vyand en die afdwaling van die pad van nasionalisme was die oorsake. Generaal Botha en sy politieke front het nooit aanvallend in belang van die Afrikaner­dom opgetree nie en het selfs nie eers verdedigend opgetree nie. As politieke front van die Afrikanerdom het die Suid-Afrikaanse Party nutteloos geword.

Die gevolg hiervan was dat Christelik-nasionalisme ’n nuwe politieke front moes skep en dit het gelei tot die stigting van die Nasionale Party onder leiding van generaal Hertzog in 1913.

Vervolg...

 


[1]    John Mitchel, Jail Journal, Preface by Arthur Griffith (later Eerste Minister van die Ierse Vrystaat)

[2]   President Steyn aan die Woord deur J.J. Oberholster Ph.D., eu M.C.E. van

Schoor M.A., M.Ed., p. 157.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 919 gaste aanlyn