NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Het ons volk ons hart wat aan God behoort van Hom gesteel? Seker daarom dat ons Hom nie meer ken nie - afgedwaal het. Die troos is egter dat Hy dit nie so aanvaar nie! In Jeremia 24:7 sê Hy wat Hy ook vandag vir die Boerevolk in Suid-Afrika sê: "En Ek sal hulle 'n hart gee om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart".

REËNBOOGLAND (12 – SLOT)

Dr JP Botha

Lees reeks by REËNBOOGLAND

WIT

(In hierdie slothoofstuk wil ons noem dat dr Botha as historikus oor 'n besondere kennis van wêreld- en antieke geskiedenis, en veral die geskiedenis van sy geliefde Afrikanervolk beskik. Die feite in al sy geskiedkundige werke asook in hierdie slothoofstuk is getrou geneem uit ons volk se veelbewoë bestaan. Ons bedank hom ook van harte vir die realistiese eietydse gebeure – webmeester)

"Die Afrikanervolk se magtige vyande is nog nie tevrede met ons algehele oorgawe aan ‘n Swart, heidense Kommunistiese diktatuur nie. Ons moet heeltemal vernietig word, want ons staan nog steeds in die pad van die verwesenliking van hulle Eenwêreldregering en die verwagte koms van hulle messias.  As hy kom, sal hy moontlik die antichris wees."

Jan Burger en die Afrikaners

Na aanleiding van die geskree oor die totstandkoming van ‘n sogenaamde “reënboognasie”, wil ek net graag aan die begin van my relaas oor die Afrikaners aantoon dat ten opsigte van al die verskillende groepe inwoners van die land, net ons Afrikaners en ‘n paar stamme van die Swart volke enigsins die nasionale reg besit om Suid-Afrika ons vaderland te noem.   Al die ander vorm ‘n konglomeraat van indringers wat meesal nie ‘n behoorlike heenkome in die lande van hulle herkoms kon bewerkstellig nie. Die minerale rykdomme van Suid-Afrika was die trekpleister wat duisende derduisende geldwolwe na ons land laat swerm het, met die Engelse altyd op die voorpunt.

Die Engelse was die eerste indringers vanaf 1795 tot vandag.  Hulle het al op die spore van die Voortrekkers en die Boere gevolg en elke gebied wat ons Afrikaners makgemaak en die beskawing hier ingedra het, met brute geweld geroof en hul self hier gevestig.  Suid-Afrika is nie hulle vaderland nie.  Engeland bly nog steeds hulle home waarna hulle hunker, maar hulle gaan nie weer terug daarheen nie, want dit is baie lekker om in Suid-Afrika te woon en al die ander inwoners rondom jou uit te buit.

Feitlik dieselfde omstandighede geld ook vir die ander kleure en geure in Suid-Afrika. Wat die Swartes betref, was die Kôsas, die Zoeloes en die Tswanas en so hier en daar nog ‘n ander groep van die huidige inheemse stamme, die eerstes wat met hulle suidwaartse beweging so naastenby reeds die grondgebied van Suid-Afrika bereik het nadat die Blankes alreeds hier gevestig was.  Hierin was die Boesmans en die Hottentotte hulle eintlik voor.  Maar dié het almal uitgesterf of verbaster en besit nie meer ‘n stem om in die reënboogkonsert te sing nie.  Die ander miljoene Swartes wat die afgelope tien jaar en meer in die chaos wat hier heers, probeer om kaatjie van die baan te speel, is indringers uit ander Afrika-lande.  Hulle is onder andere by wyse van vliegtuigvragtevol aan- gery en vorm saam met die ander ‘n verenigde swart front.  Hulle is almal saam besig om die paradys wat die Blankes vir hulle hier in Suid-Afrika geskep het, te verteer en te vernietig.

Die invoer van duisende Indiërs en ook Chinese en ander Asiate na Suid-Afrika, is een van die gruwelikste sondes ooit wat die Engelse teen Suid-Afrika gepleeg het.  Hierdie Asiate is wat godsdiens, kultuur en leefwyse betref, totaal afsydig van die Westerse wêreld.  Hulle bly onaanpasbare indringers, wat egter vermetel genoeg is om een na die ander eis aan die regering van die land waarheen hulle immigreer het, te stel, soos wat in Suid-Afrika gebeur het.  Hulle dra nie by tot die ontwikkeling en vooruitgang van ons land nie, maar suig tot hulle eie voordeel alles uit hom uit wat hulle kan.

Ons het ook ‘n beduidende aantal inwoners in ons land wat eenmaal as Afrikaners geklassifiseer is weens hulle afkoms, maar deur MacMillan se winde van verandering getref is, nog voordat dit homself vernietig het.  Hulle is gedurig besig om Engeland se vergane “glorie” te bewonder. Hulle beskou hulleself as broadminded en beweer dat hulle die “verligtes” is, en ons wat trou bly aan ons Afrikanerskap en dit uitleef en handhaaf, is die “verkramptes.”  Baie van hulle is nie eers daarvan bewus dat hulle die valse Liberalisme ten prooi geval het nie en besef nie dat hulle as verstokte Kommuniste en negro-filiste hierdie metamorfose sal voltooi nie.

Die bakermat van ons Afrikaanse volk lê nie in die westelike distrikte van die Kaapkolonie, waar die koloniste die landbou en ander beroepe beoefen het en ‘n worstelstryd gevoer het om aan die lewe te bly nie.  Ons voorgeslag het as wordende Afrikanervolk hul eerste weifelende treetjies gegee aan die Oos-Kaap, waar hulle tree vir tree besig was om vir hulle ‘n nuwe vaderland op Suid-Afrikaanse bodem te ontworstel.

Indien jy daar in die laaste helfte van die 18e eeu sou kon luister hoe ons voorouers gepraat het, sou jy reeds in hulle taal iets fris en vinnigs gewaar, so asof daar nie nog tyd is om al die naamvalle, uitgange, agtervoegsels en verbindings van die mooi Nederlands in die golwe van die Noordsee heen en weer te laat rol nie en dit maar liewer kwyt te raak en ‘n nuwe klank teen die berge en oor die vlaktes van die harde Suid-Afrika te laat eggo.  Ons eie taal, ons pragtige Afrikaans, was reeds al stadig maar seker besig om te ontwikkel.

In daardie jare was ons eers  vryburgers wat stukkies grond ontvang het om daarop te probeer boer.  Daarna was ons koloniste by ons voorposte.  Ons het die grense van ons veeplase al verder verskuif op ons oos-waartse trek, totdat die Swartes daar perk en paal aan gestel het.  Daarna was ons Voortrekkers, wat die Engelse juk afgeskud het.  Ons het die wawiele noordwaarts laat rol na die vryheidslig wat altyd voor in die wapad brand.  Daarna was ons die Boere van die Vrystaat en Transvaal, wat tot die dood toe moes veg teen die grypsug van die Britse wêreldmag.  Maar uiteindelik het ons as gelouterde Afrikaners ons land ontvang, ten spyte van die weerstand van al ons vyande.  Hulle wou verhoed dat ons daarin sou slaag om die Christelike beskawing in hierdie suidelike deel van Afrika in te dra.

Die Engelse was al die jare - en tot nou toe nog steeds - ons grootste vyand.  In hulle pogings om ons uit te roei en van die aarde af te verdelg, het hulle gereeld die Swartes wat ons pad gekruis het, op ‘n laakbare wyse opgerui en georganiseer om in bondgenootskap saam met hulle teen ons te veg.

Hulle het al die leuens geglo wat die Hottentotte in die Kaap oor ons voorouers vertel het en hulle in 1812 voor die Swart Ommegang-howe gedaag, net asof hulle  wreedaards, rowers en moordenaars was.  Hulle het in 1815 die Hottentot-Pandoere gebruik om Frederik Bezuidenhout te gaan arresteer.  Die galg op Slagtersnek, waar hulle vyf van ons manne genadeloos opgehang het, gooi ‘n lang skaduwee oor die geskiedenis van ons Afrikanervolk.  Dit vertel die verhaal hoe die Engelse se meedoënlose strewe om die Afrikanervolk uit te roei, ‘n aanvang geneem het.

In 1836 het hulle probeer verhoed dat ons Groot Trek sou plaasvind, deur te weier om aan ons kruit en lood te verkoop. Hulle het ons verbied om vir Silkaats en Din-gaan vir al hulle moorde en misdade teen ons, te straf.  Toe ons ons eie vrye republiek in Natal gestig het, was die Engelse rower weer blitssnel by om ons in 1843 daarvandaan na die Vrystaat en Transvaal te verdryf.  Maar hy het op ons spore gebly en in die Vrystaat vir Mosjes en Adam Kok aangestel om oor ons baas te speel en ons lewens te vergal, totdat hy in 1848 met die slag van Boomplaas die hele Vrystaat roofsugtig vir homself ingepalm het.

Hierna was die Engelse se grypsug in Suid-Afrika ‘n kortstondige rukkie lank bevredig.  Hulle het in 1852 en 1854 vir ons Boere in Transvaal en die Vrystaat onafhanklikheid gegee, sodat ons ons lank begeerde republieke, wat reeds so baie bloed en trane gekos het, kon oprig.

Die Engelse jakkals het wel ‘n rukkie lank spreekwoordelik van haar verander, maar nie van sin nie.  In 1871 het hy al weer sy ware kleure gewys toe hy ons Vrystaatse en al ons Transvaalse diamantvelde onbe-skaamd van ons geroof het, met die verskoning dat dit in die algemene belang was dat die sterkste moondheid in Suid-Afrika daaroor moet beheer uitoefen. Hierdie tragiese storie is vanaf 1886 tot 1902 in die oortreffende trap herhaal met die ontdekking van die ryk goudvelde aan die Witwatersrand.  Die Britse geldwolf het naarstiglik weer daarna gegryp en nie geskroom om die militêre magte van al sy satelliet-kolonies te gebruik om ons twee Boere- republieke aan te val en tot onderwerping te probeer dwing nie.

Toe hy nie daarin slaag om ons binne ‘n paar dae te verpletter nie, het hy sy oorlog teen ons Afrikanervroue en kinders voortgesit en hulle in die helkampe waarin hy hulle gevange gehou het, by die duisende vermoor.  Toe hy nie daarmee ons Boere te velde se weerstand kon breek nie, het hy duisende uit die geledere van sy Swart bondgenote in die veld gestoot in ‘n poging om hierdie Boer War van hom te wen.

Die groot Britse ryk kon egter na byna drie jaar met al sy magte in die stryd, eers daarin slaag om ons twee Republieke se Boere tot oorgawe te dwing.  Een van hulle, die skrywer Conan Doyle, het na die oorlog in sy boek, The Great Boer War, die Engelse ingelig oor die kaliber vegters teen wie hulle die oorlog gevoer het:

Take a community of Dutchmen of the type of those who defeated themselves for thirty years against the power of Spain at a time when Spain was the greatest power in the world; intermix with them a strain of those inflexible French Hugenots, who gawe up home and fortune and left their country forever; combine all these qualities and all these impulses in one individual and you have the modern Boer:  the most formidable antagonist who ever crossed the path of imperial Britain.

Ongelukkig was nie al ons Boere in die Tweede Vryheidsoorlog van hierdie stoffasie nie. Onder hulle was daar ‘n beduidende aantal wat gemene saak met die vyand gemaak het en geklassifiseer is as hensoppers, joiners en verraaiers.  Hierdie verskynsel loop vandag nog dwarsdeur ons geledere, waar hulle tans geïdenti-fiseer word as  “Afrikaanses.”

Na die oorlog het daardie fanatieke Engelse oorlogstoker by uitstek, Alfred Milner, gesê die oorlog is nie verby nie.  The South African struggle continues.  It is not longer war with bullets, but it is war still. Daarna moes die Afrikanervolk vyf jaar lank na die oorlog die verwoede aanvalle wat hierdie gehate Milner namens sy Empire teen ons gevoer het, trotseer.  Hy het meedoënloos geveg teen ons kerk, ons skole en ons taal.  Hy het probeer om Transvaal en die Vrystaat deur die invoering van duisende Engelse totaal te oordonder, maar hy het nie geslaag nie. Ons Boere het weer uit die as van vernedering opgestaan en in die krag van ons Afrikanernasionalisme wat die oorlog nie kon uitwis nie, weer begin voortbou aan die herstel van ons vryheid wat van ons geroof is.

Die verdere geskiedenis van ons Afrikanervolk is gedurende die afgelope 100 jaar wat op die Tweede Vryheidsoorlog gevolg het, gekenmerk deur afwisselende vooruitgang en terugslae.  Ons het dit beleef dat Boere-generaals soos Botha en Smuts na die oorlog hulle Boereharte vir Engelse harte verruil het en ons in die twee wêreldoorloë in bondgenootskap met ons grootste vyand ingeforseer het.  Maar daarna het die onvermoeide ywer van volksmanne soos Hertzog, Malan, Strydom en Verwoerd ons stadig maar seker weer uit ons verwarring en vertwyfeling uitgelig. Afrikanernasionalisme het in 1948 geseëvier en is in 1961 beloon met ons eie Republiek van Suid-Afrika.

Daarna het al ons vyande begin om ‘n verenigde aanslag teen ons Afrikanerregering van stapel te stuur.  Die Illuminati het met sy internasionale Brits-Amerikaanse wêreldmag teen ons saamgesmee, met ondersteuning van verraaiers uit ons eie geledere.  Nadat hulle dr Verwoerd vermoor het en die manne van hulle keuse polities aan bewind geplaas het, het hulle ons wonderlike beleid van afsonderlike ontwikkeling vernietig en ons in 1994 aan ‘n barbaarse Swart Kommunistiese terroristebende oorhandig.  Dit is die derde keer wat ons Afrikanervolk nou weer ons vryheid verloor het.

Hierdie toestand van sake het geensins meegebring dat ons vyand nou sy langdurige stryd teen ons gestaak het nie.  Die Derde Vryheidsoorlog wat reeds kort na 1902 teen ons begin is, word na die magsoorname van die vyand in 1994 teen ons Afrikanervolk steeds voortgesit.  Dit gaan nou om die siel van ons Afrikaners te vernietig en ons tot onderworpenheid en gedienstigheid aan die nuwe mag in Suid-Afrika te dwing.

Dit openbaar hom in al die verskynsels in ons land soos diefstal, rooftogte, moord en motorkapings en is nie net ‘n misdaadverskynsel nie, maar ‘n oorlog van lae intensiteit wat steeds volgehou word.  Die moorde op ons boereplase, die aanslae teen ons Afrikaanse taal, die afbreek van ons standbeelde, die indringing in ons skole, die verandering van die name van paaie, strate en dorpe en die verknoeiing van ons geskiedenis, is alles tekens van die voortsetting van die oorlog wat teen ons Afrkanervolk gevoer word.

Deel van die vyand se huidige strategie teen ons bestaan uit hulle ideologie van menseregte en die geloof dat hulle verdraaide opvatting van die betekenis van die woord  “demokrasie,” alle grense tussen rasse en volke en kulture moet uitwis, sodat die nuwe “reënboognasie” tot stand kan kom.

Ons Afrikaners is ‘n mag in Suid-Afrika.  Ons geskiedenis toon die ontstaan, groei en uitbouing daarvan aan as die vrug van ons patriotisme, ons liefde vir ons eie kultuur, ons taal en ons vaderland.  Dit is die krag van ons nasionalisme wat ons in die verlede in staat gestel het om hewige aanslae teen ons volkswees te weerstaan.  Ons vyande weet dit baie goed en daarom probeer hulle om ons Afrikanernasionalisme te vernietig.  Hulle voer ‘n alles omvattende aanslag teen ons op politieke en kulturele gebied.  Ons besit volgens hulle, geen reg om as ‘n kultuurgroep en volk ons self buite hulle “demokrasie” te handhaaf nie.  Hulle dring hulle menseregte-akte as ‘n soort godsdiens aan ons op.  Ons moet ‘n soort multikultuur naas ons eie handhaaf.  Ons geskiedenis moet herskryf word, sodat dit tog nie aanstoot gee aan ander in die land nie.  Ons moet skaam wees vir ons taal, want dit is mos die taal van die onderdrukker.  Ons kinders moet op skool deur die swartes verswelg word, sodat hulle daar vervreem en vir ons volk verlore raak.

Waarom gaan hierdie meedoënlose pogings om ons Afrikanermag in Suid-Afrika te vernietig, nog onversaagd voort, ten spyte van die feit dat ons reeds in 1994 deur verraad oorgelewer is aan die mag van die Swart terroristiese bende?  Ons Afrikaners se teenwoordigheid in Suid-Afrika vorm ‘n struikelblok in die pad van die internasionale geldmag, in die uitvoering van die duistere planne wat hulle vir Suid-Afrika beoog.

Die vyand teen wie ons gedwing word om te veg, is onderafdelings van hierdie mag.  Ons veg teen die verloopte Afrikaanses wat ons verraai het, teen die liberaliste en teen die ongevraagde buitelandse inmenging.  Verder veg ons  teen die finansiële imperialiste en teen hierdie onbekwame Swart regering se verwoesting en verwildering.

Agter hierdie regering opereer die Kommunisme, wat op plaaslike vlak ons grootste vyand is.  Die Kommuniste gebruik die Swartes in hul stryd teen ons Afrikanernasionalisme.  Die regering wat homself die African National Congress noem, word deur die Kommuniste beheer.  Hierdie ANC is die verlengstuk van die Engelstalige wêreld van Brittanje en Amerika se kulturele imperialisme.  Daarom beywer hierdie Kôsa-oorheerste Swart organisasie onder Kommunistiese beheer hom vir die gebruik van die Engelse taal.

Ons Afrikaners is gekies as die vyand van die Engelstalige wêreld.  Die Swartes is een van die wapens wat hulle in hul langdurige stryd teen ons gebruik.  Londen was en is nog steeds die toevlugsoord van elke Kommunis wat in Suid-Afrika vervolg is.  Die ANC en die Kommunistiese Party het jarelank vanuit Londen in Suid-Afrika opstand en rewolusie aangestook.  Hulle kon en sou nooit enige sukses daarmee behaal het nie as dit nie was dat De Klerk en sy meelopers ons nie koelbloedig aan hulle mag oorhandig het nie.

Is hy vir hierdie daad van verraad beloon?  Nadat dit voltrek is, het die pers dit uitgejubel:  “Die Britte dra De Klerk, hulle held, op die hande!”   Die Engelse wêreld het hom met reg bewierook, nadat hy as hulle politieke lakei ons Afrikanervolk aan ‘n Kommunisties-beheerde Swart getalsoormag verraai het.

Die geskiedenis van ons Afrikanerdom toon aan dat ons ons vryheid al drie keer verloor het.  Die eerste keer was toe die vermetele Shepstone in 1877 Transvaal vir sy Engelse grondhonger base kom annekseer het. Die tweede keer was in 1902 toe die grondhonger “Groot” Brittanje met behulp van sy ganse uitgebreide koloniale ryk, na byna drie jaar eers daarin kon slaag om met behulp van die mees laakbare oorlogmetodes ons twee Republieke aan sy mag te onderwerp.  Die derde keer was in 1994, toe ons sonder slag of stoot aan die mag van ‘n swak terroristiese bende oorhandig is, om oor ons te regeer op gesag van die internasionale Engelse en Amerikaanse geldmag, met die doel om ons Afrikanerdom in Suid-Afrika totaal uit te roei.

Ons het ons vryheid in die verlede reeds twee keer weer terug ontvang.  Die eerste keer was na die slag van Amajuba in 1881 met die Eerste Vryheidsoorlog. Die tweede keer was in 1948 toe ons die vyand by die stembus verslaan het en dit in 1961 bekroon het met die stigting van ons Republiek.

Nou lê die uitdaging voor ons Afrikaners om ons kosbare vryheid ‘n derde keer te herwin. Suid-Afrika is óns land.  Ons Afrikaners het hierdie land makgemaak en hom omskep in die tuiste van ‘n gevestigde beskawing.  Ons het sy verborge bates, sy minerale rykdomme, ontbloot. Ons Àfrikanerboere het die plase aangelê en ontwikkel en die wilde wêreld getem.  Ons het die land aan die wildernis ontworstel, die dorpe gestig en die stede aangelê. Suid-Afrika dra die stempel van ons Afrikaners se pionierswerk in die name van berge en riviere, visse en diere, bosse en bome, plase en dorpe en stede.  Suid-Afrika is ons vaderland, wat ons nie gesteel het nie, maar op elke wettige wyse van die volkereg verwerf het. Dit het deur die jare heen geskied deur besetting, verowering en die uitruil van gebiede en die aankoop van grondgebied.  Daarom het ons die morele reg om hier te regeer.  Diegene wat nie meer die wil het om hier te regeer nie en ons die reg daartoe betwis, verloën hul patriotisme met lafhartige verraad en word gewillig om uiteindelik as Afrikaanses in die geledere van ‘n reënboognasie op te gaan.

Dié land is óns land.  Ons sal weer ons vryheid, ‘n derde keer, verwerf.  Maar eers moet ons in ons Afrikanergeledere bymekaar bring wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort en die onderlinge verdeeldheid en getwis hokslaan en in die onoorwinlike krag van ons Afrikanernasionalisme die stryd teen ons vyande aanknoop en veg tot ons oorwin het.


Agter die skerms

Al vliegt Leugen ook hoe snel –

Waarheid agterhaald ze wel

Die verteenwoordigers van die verskillende tipe inwoners van Suid-Afrika het met uitsondering van die Engelse, almal hul misnoeë en teenkanting teen die idee van ‘n reënboognasie in Suid-Afrika te kenne gegee.  Die Swart, Bruin en Geel inwoners van die land is nie veel daarmee gepla nie, omdat hulle van mening is dat hulle bevolkingsgroepe nie veel daardeur benadeel sou word nie, maar eerder sou baat vind indien so ‘n “reënboognasie” in Suid-Afrika sou ontwikkel. Jan Burger en ‘n groot deel van die Afrikaners weet egter wat agter hierdie demoniese plan skuil. Hulle weet dat die beplande uitvoering daarvan gemik is op die totale en finale ondergang van die Afrikanervolk in Suid-Afrika.  Maar baie van ons Afrikaners weet nie presies waarom ons volk as die muishond van die wêreld verklaar is en gevolglik uitgeroei moet word nie en watter magte daar agter skuil nie.

Pasop! Big Brother is watching you!

Om ‘n mate van duidelikheid te bekom oor die antwoorde wat op hierdie vrae vir ons aangebied word, is dit nodig om ‘n aantal eeue ver in die verlede terug te blaai tot by die Assiriese wegvoering van die tien stamme van Israel.  Volgens die Britse Israelisme word die Kelte as die verlore tien stamme van Israel geag, wat teruggespoor kan word tot by die Assiriese ballingskap.  Dit word beweer dat Jeremia die Dawidskroon en die Jakobsklip (teoreties) na Ierland, na die Kelte as die verlore tien stamme geneem het.  Daarna is die klip en die troon gereeld gebruik om die Keltiese konings as die Dawids- koning-aanspraakmaker op die troon te kroon.  Daar word beweer dat dit reeds al in 500 v.C. die gebruik was.  Die Keltiese koninkryk is as ‘n verlengstuk van die antieke Israel gesien.  Die Dawidstroon het in die 6e eeu n.C. vanaf Ierland na Skotland en in die 13e eeu na Engeland verskuif.

As gevolg van Joodse bemoeiing het die Dawids-dinastie beheer oor die Britse troon verloor, toe die internasionale Jodedom vir Willem van Oranje die koningskap van Engeland beloof het indien hy hulle sou steun met hulle stigting van ‘n bank van Engeland.  Daarna het die Engelse parlement in 1701 deur wetgewing die Katolieke Stuart-familie se troonopvolging beeindig en vervang met dié van die Hannover-dinastie.  Die wet het ook bepaal dat die koning aan die Anglikaanse Kerk moes behoort.  Deur hierdie Glorious Revolution is die soewereine mag van die Britse koning hom ontneem en permanent oorgedra aan die parlement.

Die Jode het binne die opkoms van die Hannover- koningshuis, wat vanaf 1714 tot 1837 vyf Britse konings verskaf het, die Britse heerskappy oorgeneem.  In 1917 is die Hannover-koningshuis na die Windsordinastie verander.  So het die Hannover-Windsor-familie se Rothschild-bloedkonneksie sedert die 18e eeu die krag agter die Britse troon geword, wat sedertdien die Rothschilds se handlangers is om die pro-Joodse Nuwe Wêreldorde te bevorder.

Die soewereine mag agter die troon setel in die Royal Society, waarby die Britse Koninklike Geheime Raad ingeweef is en as dinkskrum vir die Joodse Illuminati dien.  Daar het ‘n Anglo-Amerikaanse netwerk rondom die Britse troon met sy Royal Society en Geheime Raad ontwikkel, met onderafdelings soos die Royal Institute for International Affairs, die Tavistock Institute of Human Relations en die Club of Rome. Die Joodse Illuminati beheer die Sionisme, die Kommunisme, die Liberalisme en Sosialisme, asook die Verenigde Nasies, sowel as vir Interpol en die Britse en Amerikaanse Intelligensies.  Daarby kom nog die Round Table Groups, die Vrymesselary en ander geheime organsasies. Hulle streef onder andere na die oprigting van ‘n Eenwêreld-kerk en hul uitvoerende arms bestaan uit die Trilaterals, die Bilderbergers, die Council on Foreign Relations en al die Stigtings wat hulle in die lewe geroep het.

Hierdie Anglo-Amerikaanse netwerk hou hulself agter die skerms besig met die bevordering van ‘n opkomende wêreldgemeenskap.  Sommige lede van die koninklike families van Europa is in 1901 deur die Windsor-familie by hierdie pro-Joodse Anglo-Amerikaanse netwerk ingetrek, ter bevordering van die New Age-visie wat hulle beoog om in die 21e eeu te verwesenliik.  Al hul duistere aktiwiteite  word in hoofsaak geloods om die weg te baan vir die koms van ‘n Joodse messias.  Hulle glo dat hy in die 21e eeu sal kom.  Dit is die ideaal van die Joodse Sionisme.  Na sy koms sal die Jodedom dan die wêreld in ‘n duisendjarige vrederyk regeer.  Die tempel van Salomo sal dan herbou wees en hulle messias sal ‘n afstammeling van Dawid wees.

Dit alles vorm deel van die organisasie van die Anglo-Amerikaanse netwerk, as die samesweerders van die era van Aquarius. Tot 1877 het dit nog hoofsaaklik ‘n Britse kleur gehad.  Cecil John Rhodes het beweer dat daar slegs één ras is wat aan God se vereistes vir ‘n volmaakte ras voldoen, naamlik die Anglo-Saksers.  Toe het lord Lionel Rothschild in 1891 aan hom geld voorgeskiet om die Round Table-organisasie te stig, om “wêreldvrede” onder die Britse vlag te bevorder.  Rhodes het later op aandrang van die Vrymesselaars hierdie ge-heime organisasie se strewe van Brits verander na Amerikaans.  Daarna het dit nie net alleen die Britse blanke ras ingesluit nie, maar ook die Amerikaanse multinasionalisme, wat alle rasse, ouderdomme en godsdienste insluit, sowel as die gelykstelling van die geslagte.  Hulle het daarna gestreef om hulle droom in die jaar 2 000, die begin van die eeu van die Waterdraer, te verwesenlik.  Hulle word die New Agers genoem.

Die Joodse Illuminati streef vanaf die begin van die 20e eeu daarna om rassevermenging te bevorder.  Hulle wil die blanke ras deur verbastering vernietig.

Wat het dit alles met Suid-Afrika

En die Afrikanervolk te doen?

Onderwyl die wêreldorde ‘n paradogma-skuif vanaf Pax Britannica (blank en Brits-georiënteerd) na Pax Americana (veelrassig en Anglo-Amerikaans georiënteerd) gemaak het, het die politieke ontwikkeling in Suid-Afrika stadig wegbeweeg van Pax Britannica na ‘n blank en nasionalisties-georiënteerde Afrikana. Dit was in stryd met die Anglo-Joodse Illuminati se strewe na multi-nasionalisme of veelrassigheid en Anglo-Amerikaans.  Daarom moes die Afrikaner tot oorgawe gedwing word.

In 1960 het die kern van die Joodse Illuminati (Rothschild, Rockefeller en Oppenheimer) hul planne om hul New Age Eenwêreldregering tot stand te bring, gekonsolideer.  Deel van hul nuwe strategie was om die Suid-Afrikaanse Stigting in die lewe te roep, met die doel dat “verligte” Afrikaanses die Afrikanernasionalisme moes binnedring en tradisionele Afrikaners moes liberaliseer en verengels.  Die Anglo-Joodse Illuminati het toe verder met behulp van vreemde intelligensiedienste, soos die Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) en die Britse Military Intelligence Department Six (MI6), die Afrikaanse regering op die kruin van Afrikanernasionalisme binnegedring.

John Vorster was ‘n geheime agent van die Amerikaanse CIA en die Britse MI6.  Al die anti-apartheidskrag-te het meegewerk om Vorster as ‘n moontlike opvolger van Hendrik Verwoerd te bevorder. ‘n Intelligensie-sluipmoord is op Verwoerd uitgevoer, om die anker uit Afri-kanernasionalisme, die AB en die NP uit te ruk.  Na die moord word die geheime agent en Vrymesselaar, Vorster, as premier verkies en ingehuldig.

Om dit alles te bewerkstellig, is daar ‘n wydvertakte Anglo-Amerikaanse netwerk in Suid-Afrka tot stand gebring, met die Royal Empire Society en die Royal Institute for International Affairs in die sentrum daarvan.  Die RIIA se uitvoerende arms bestaan uit die Council on Foreign Relations, die Rockefeller Foundation, die Anglo-Ameri-can Corporation, die South African Institute of Race Re-lations en die South African Institute of International Affairs. Dan kom daar ook nog die Suid-Afrikaanse Stigting, die United Democratic Movement, die Christelike Instituut, die Verligte Aksie, die Demokratiese Party, die Nasionale Party, die Afrikaner Broederbond, met die ATKV en die FAK ook in die gedrang, asook die onderskeie aandele van die AWB, Inkatha, Konserwatiewe Party, Afrikaner Volksfront, die Vryheidsfront en die demoniese aandeel van IDASA  (Institute for Democratic Alternative for South Africa). Daarby kom nog die rolle wat die Vrymesselary en ander organisasies, saam met die Britse Intelligensie, die CIA, USSALEP, ons eie Departement van  Buitelandse Sake, die Staatsveiligheidsraad en Nasionale Intelligensie vervul het.

Die Rockefeller Foundation het in 1981 in samewerking met die Suid-Afrikaanse Stigting die era van die Liberalisme vir Suid-Afrika geloods, in uitvoering van hulle aksieplan wat daarop gemik was om ons Afrikaanssprekende Christelike orde omver te werp en ons aan ‘n nie-rassige Kommunistiese bewind oor te gee.  Die Foundation het geëis dat onderhandelings met die werklike leiers moes plaasvind.  Hierdie aangeleentheid hou verband met die verraad van NI  en FW de Klerk.

Die Afrikanervolk se magtige vyande is nog nie tevrede met ons algehele oorgawe aan ‘n Swart, heidense Kommunistiese diktatuur nie. Ons moet heeltemal vernietig word, want ons staan nog steeds in die pad van die verwesenliking van hulle Eenwêreldregering en die verwagte koms van hulle messias.  As hy kom, sal hy moontlik die antichris wees.

 

Slotbeskouing

Die voorvaders van ons Afrikaanse volk het drie en ‘n half eeue gelede nie maar toevallig hier aan die suid-punt van Afrika geland nie.  Die redes vir hulle koms wat hoofsaaklik saamgevat word in die doel om hier aan die Kaap ‘n verversingspos te kom stig wat die Hollandse handelsmaatskappy se handel met die Ooste moes bevorder, is alles bepaal om so uitgevoer te word binne die raadsplan van God.  Daarmee is die Westerse beskawing na hierdie suidelike barbaredom gebring en het die lig van die Christelike evangelie hulle bereik en oor sommige van hulle begin skyn.

So lank as wat ons Afrikanerdom in ons titaniese en heroïese stryd deur die eeue heen teen die Engelse, uitvoering gegee het aan die Goddelike opdrag, was ons in staat om staande te bly en na groot terugslae weer te oorwin.  ‘n Groot deel van ons volk het egter weggedwaal van God en sy gebod deur al die gruwelike sondes waarin ons verval het.  Daarom het Hy toegelaat dat ons deur die magte van die duisternis oorrompel en verdruk word.  Maar Hy het in sy Woord belowe dat as ons in  berou na Hom sou terugkeer, sal Hy dit in die hemel hoor en weer ons land genees.  Die toekoms van ons volk rus in die hande van die almagtige God wat die lotgevalle van nasies bepaal en bestuur.  Aan Hom al die eer!

Die volgende twee gedigte is nie deur die  gewese Staatspresident geskryf nie, maar is geneem uit die Skrywer se broer, PW Botha se pragtige versamelingvaderlandse gedigte, geskryf in die dertigerjare van die vorige eeu, toe die Afrikanervolk ook verkneg was.

 

Suid-Afrika jou lied is dood

Suid-Afrika, jou lied is dood,
die opgedroogde spruite treur,
jou sangers ken geen melodie,
jou veld is sonder blommegeur.

Suid-Afrika, jou berge skaam
in skemeraand van moed’loosheid,
en wind en bome swye saam
oor vuile ongeregtigheid.

Jou lied is dood, jou volk verdruk...
Ek sal die rowerstreek verhaal
totdat ‘n roering weer my volk
se hart deurbeef, sy arm staal.

Suid-Afrika, jou sangers snak
na blaargeruis en spoelgeluid –
Jou lied is dood, jou veld verdroog...
die modder kors in elke spruit.

PW Botha

Roep jou Volk

Klim op ‘n berg en roep jou volk
tot eendrag in sy worsteling,
dat buurman saam met buurman stry,
elk tot die dood sy plig volbring.
Trotseer die wind en donderwolk
en maak Suid-Afrika weer vry.

Staan op die berg in sonnegloed,
waak in die sterreflonkering.
Al is die toekoms donderdig
laat elk sy taak as plig volbring.
Verdrukte nasie, stry met moed
tot oor ons heuwels daag die lig.

Roep tot ons berge antwoord gee.
Ons nasie sal in smart ontwaak
om elk mekaar se las te dra.
Volbring elkeen as plig sy taak,
die sterke met die swakke mee   
tot heil van ons Suid-Afrika.

PW Botha

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1564 gaste aanlyn