Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

 

Ons lyding op aarde vergelyk geensins met die vreugde wat vir ons in die hemel wag nie.  Laat ons dus nie kla as ons ’n kruis moet dra nie.  As iemand anders dit moes dra, sou hy die oorwinnaarskroon ontvang het en nie ons nie!  Anders gestel:  Wie geen kruis wil dra nie, verdien geen kroon nie.

DIE WARE INLIGTING- SKANDAAL (24)

Dr Eschel Rhoodie (1984)

Lees reeks by Die ware inligtingskandaal

Die doel met die plasing van hierdie inligting oor die destydse Inligtingskandaal is om die leser perspektief te gee oor hoe Suid-Afrika tot by die haglike verval van 'n swart regering gekom het. Die verraad wat destyds in die kabinet van Vorster, PW Botha, Pik Botha en De Klerk plaasgevind het, nie net teenoor ons Boerevolk nie, maar ook onder en teenoor mekaar in die parlement, getuig van hul veragtelike motiewe en handeling.

 

VERMORSING VAN GELD - vervolg

In retrospek het enkele van die geheime projekte inderdaad nie die resultate opgelewer wat ons verwag het nie. In verskeie ander gevalle het ons nie ons doelwit bereik nie. Sommige is nooit eens begin nie.

In verskeie gevalle het ons foute gemaak in die mense wat ons gekies het; of ons beplanning het nie vir die probleme wat later opgeduik het voorsiening gemaak nie. Hierin is ek so skuldig soos enigiemand anders. Maar weer eens, soos ek tevore aangedui het, is dit nie die volle verhaal nie.

 

Daar is ook sekere mislukkings waarop ek spesifiek aandag wil vestig omdat hulle uiters betekenisvol by die beantwoording van die vraag is: Wie het van wat geweet? Hulle is ook belangrik vanweë die beginsel van “kollektiewe verantwoordelikheid” wat die vorige kabinet van die Nasionale Party onderskryf het. In latere hoofstukke sal ek die bevindinge van die Erasmus-Kommissie in hierdie verband behandel, maar sekere ander projekte moet op hul eie ondersoek word omdat hulle “verkwisting van geld” behels het.

Daar is ander projekte wat bloot ’n teleurstellende wending geneem het. Die feit dat die Vorster-regering aan die slaap was toe Sjina se houding teenoor die Weste begin verander het was een. Vir mense wat oormatig streng in hul ideologiese opvattings is mag dit miskien vreemd klink, maar as mens verby die enger belange van die Nasionale Party na die strategiese posisie kyk waarin Suid-Afrika homself met betrekking tot die groot moondhede van die wêreld moes geplaas het, dan was dit sekerlik teleurstellend vir my.

Die bevryding van Sjina uit sy dertig-jaar lange isolasie, ’n isolasie wat deur die Weste ingestel is, veral deur die Verenigde State in die (vergeefse) hoop dat dit verandering in Kommunistiese Sjina teweeg sou bring, was vir die hele vrye wêreld bemoedigend. Hierin lê ’n les vir die Weste opgesluit in soverre dit Suid-Afrika aangaan. Dit was meer en herhaaldelik kontak tussen die Weste en Sjina wat die eerste betekenisvolle verandering in Sjina teweeggebring het en tot die vernietiging van die Maoistiese beginsels gelei het, nie meer en groter isolasie nie. 

Omstandighede in Sjina en Suid-Afrika was en bly natuurlik oneindig verskillend. Die een is ’n totalitêre kommunistiese stelsel, die ander ’n beperkte demokrasie wat probeer om ’n vrye-ekonomie aan te moedig - alhoewel die staat meer sosialisties is as wat dit graag wil erken. Maar net ’n dwaas sal beweer dat verandering in Suid-Afrika onwelkom is en hoewel verandering nie noodwendig verbetering beteken nie, sal min mense ontken dat veranderinge in sportbeleid, in die sosio-ekonomiese peil van die Swartman, Kleurling en Indiërs en die afskaffing van vernederende rasse wetgewing, nie die kwaliteit van ons lewe verbeter of die politieke-temperatuur tussen die rasse verlaag het nie. Juis omdat hulle dit sien gebeur het, het die ANC, Moskou se strooipoppe, hulle aanslae op die burgerlike bevolking verhoog met die doel om ’n Wit-teenreaksie uit te lok.

As die Weste dus nut in meer en volgehoue kontak met Sjina sien sal hy dit uiteindelik ook ten opsigte van Suid-Afrika aanvaar.

Ek het frustrerende ure spandeer in argumente met die top echelon in die administrasie en in die politiek oor die noodsaaklikheid van hegter bande met Israel, maar net die gesamentlike aandrang van dr. Connie Mulder en generaal van den Bergh het mnr. Vorster daartoe gebring om my magtiging te gee om ’n hoë-vlak, geheime ontmoeting in Suid-Afrika te reël en later vir ’n spitsberaad met Eerste Minister Rabin van Israel. Wat in die geval van Israel gehelp het is dat Vorster eers nie geglo het dat ek samesprekings tussen horn en die belangrikste Presidente van die Franssprekende Afrika-State kon reël nie. Maar op die ou end het ek gedoen presies wat ek belowe het.

Wes-Afrika en Israel was een ding - Rooi Sjina was ’n perd van ’n gans ander kleur.

Ek het aangevoer dat as Amerika kontak met Sjina kon bewerkstellig dan kan Suid-Afrika dit ook doen. “Vir dertig jaar was die hele Amerikaanse buitelandse beleid in die Verre-Ooste op die totale isolasie en selfs die uitwissing van Rooi-Sjina gebaseer”, het ek aan dr. Mulder gesê. “Skielik het ons detente tussen die VSA en Sjina. Kissinger en Nixon se meesterwerk van detente met Sjina gaan die geskiedenis van die wêreld verander. Indien die Sjinese eers eenmaal ingegee het en hulle verhoudinge met die Weste begin normaliseer, dan is enigiets moontlik”.

In die Verenigde State en in Frankryk het hoë-vlak diplomatieke en politieke kontakte met wie ek vriende gedurende my lang jare in die buiteland geword het my ’n ernstige wenk gegee dat die Sjinese die standpunt gaan inneem van: “My vyande se vyande, is my vriende”. Omgekeerd moes ons standpunt gewees het dat ons vyand (Rusland) se vyand (Sjina) ons vriend behoort te wees. Die Sowjet-bedreiging in Afrika, veral na die ontplooiing van die Kubaanse soldate in Angola in opdrag van Rusland, het bewys dat die vernaamste gevaar vir Afrika nog altyd in Moskou gesetel was. In vergelyking met die Russe het die Sjinese vir jare ’n baie lae profiel in Afrika gehandhaaf. In Zurich het bankiers van Oman, Jordanië en Saoedi-Arabië aan my gesê dat die meerderheid van die Midde-Oosterse state ook die Russe as die ware bedreiging sien, veral in Oos-Afrika en die Horing van Afrika.

Ek het teenoor generaal van den Bergh voorgestel dat Suid-Afrika munt uit die nuwe standpunt van Sjina moet slaan. Mnr. Vorster het, kenmerkend van hom, gesê dat ons vir die huidige niks moet doen nie. Dr. Mulder was egter meer vasberade dat Suid-Afrika wel iets omtrent die saak moes doen. Mnr. Vorster, hoewel later nie geheel-en-al teen die idee gekant nie, het steeds onseker gevoel - of politieke uitinge in Suid-Afrika ten gunste van kontak met Sjina nie ’n ongunstige uitwerking op die kiesers en op ons verhoudinge met Taiwan mag hê nie. Beide Dr. Mulder en ek het gevoel dat die Weste en ons sogenaamde bondgenote by soveel geleenthede Suid-Afrika onder die agterstel geskop het, dat ons weinig kon verloor deur die land in ’n meer neutrale rigting in die wêreld-politiek te stuur. Ons het ook net die daarstelling van “kontakte” in gedagte gehad, nie die oorskakeling van ons missie van Taiwan na die vasteland van Sjina nie. Ons het ook gevoel dat as Buitelandse Sake kontak met sulke moordenaars soos Jean Bokassa van die Sentraal Afrikaanse Republiek kon aanvaar dat hulle nie oor Sjina ongelukkig kan voel nie.

Mnr. Vorster het uiteindelik aan dr. Mulder sy sin gegee en hy het ’n paar van Confucius se geliefkoosde gesegdes tydens debatte in die Parlement kwytgeraak. Die politieke-opposisie en hulle pers het onmiddellik ’n ophef daarvan gemaak. In die Afrikaanse pers was dit, soos verwag kon word, die anti-Mulder, anti-Noorde koerant, Beeld, wat die grootste lawaai gemaak het.

Natuurlik het dr. Mulder slegs ’n vlieër laat opgaan, maar terselfdertyd het hy alreeds belangrike inligting gehad waaraan hy kon oordeel dat my opsomming nie so ver uit die kol was om dit belaglik te maak nie.

Deur middel van ’n Pretoriase geneesheer wat, via Kanada, kontakte in Sjina gehad het en ook deur dr. Chris Barnard, wat vooraf op verkenning uitgegaan het, kon ek vasstel dat Sjina destyds inderdaad in ’n nuwe verhouding met Suid-Afrika belanggestel het. Ek het Chris Barnard en sy vrou Barbara gevra om op ons koste na Holland te gaan waar hulle ’n maaltyd saam met die Sjinese Ambassadeur aan die huis van ’n bekende Hollandse koerantredakteur geniet het. Die aangeleentheid van ’n besoek van die
Barnards aan Sjina is bespreek. ’n Soortgelyke bespreking het in Ottawa, Kanada, plaasgevind. Beide Ambassadeurs het onderneem, sonder om hulself te verbind, om ’n boodskap na Peking te stuur.

’n Paar maande later het ek ’n boodskap uit Den Haag en Ottawa ontvang om, oor presies agt weke, ’n teken van Peking by wyse van ’n verklaring wat na die Kaapse Seeroete sal verwys, te verwag. Presies agt weke later het dit gekom: ’n Verklaring van Sjina se Minister van Biuitelandse Sake dat die Sowjet-Unie se belangstelling in Suid-Afrika nie die politieke omstandighede van die Swartes was nie maar die land se strategiese minerale en metale en die seeroete om die Kaap. Ek het generaal van den Bergh oorgehaal om mnr. Vorster te sien en sy goedkeuring te kry vir die reëling van die Barnards se besoek aan Sjina, asook die van my vriend in Pretoria. Vorster het geskerm en onder druk, uiteindelik geweier. Die Sjinese wat op ons antwoord gewag het, het niks gehoor nie. Die laaste boodskap wat ek in 1978 ontvang het, was dat hulle voel dat hulle afgejak was en “gesig verloor” het.

Na my aftrede in 1978 het ek in ’n brief aan ’n Britse joernalis my siening van Sjina soos volg uiteengesit: “Ons het gedink dat Rooi-Sjina nie ’n natuurlike bondgenoot van die Russiese Imperialisme uitgemaak het nie. In vergelyking met Rusland, en logisties gesproke, was Sjina ’n ondergeskikte bedreiging.
Volgens die geskiedenis het Sjina dit geografies selde buite haar eie grense gewaag, terwyl die Russiese ekspansionisme deur enigeen gesien kan word.
Ons het ook gedink dat ’n mens nie weer eens ons eie Departement van Buitelandse Sake se een-dimensionele benadering ten opsigte van Taiwan en die Sjinese vasteland moes navolg nie; die gedagte was dat dit moontlik sou wees om vriendskaplike verhoudinge met albei te handhaaf. In geval ’n skiet-oorlog tussen die twee Verre-Oosterse lande sou uitbreek sou ons skaars ’n militêre faktor kan wees. Aan die ander kant sou ekonomiese bande met Rooi-Sjina groter moontlikhede vir Suid-Afrikaanse uitvoere open met ’n indirekte gunstige uitwerking op ons pogings om die ontwikkelende Swart bevolkingsgroepe in die Republiek ekonomies op te hef. Dit kon ook baie daartoe bydra om ons hand in die spel van internasionale politieke alliansies te versterk. Soos gewoonlik het mnr. Vorster met sy gebrek aan historiese visie ’n passiewe rol gespeel en dit aan Connie Mulder oorgelaat om die pas aan te gee.
Dr. Mulder het begin om in sy openbare- en Parlementêre toesprake ’n paar vlieers oor Rooi-Sjina te laat oopgaan. In die lig van die nuwe leierskap se standpunt dat Suid-Afrika ’n meer neutrale posisie tussen die Ooste en Weste moet inneem, is dit ironies om te sien hoe seksies van die Afrikaanse pers vir Connie Mulder probeer afhaal. Ten einde hulle politieke base te rugsteun moet hulle natuurlik probeer om Mulder in alle opsigte af te takel. Ek is daarvan oortuig dat indien mnr. Vorster nie so ’n gemors van die Inligtingsaangeleentheid gemaak het nie, ons die deure na Rooi-Sjina sou kon oopmaak.
Ons het alreeds kontak met hulle gemaak, met positiewe reaksies, en ’n hoëvlak besoek aan Sjina was reeds ter sprake gebring”.

In 1980 is ek reg bewys.

In sy strewe na globale eenheid om verdere Sowjet-agressie soos met die inval in Afghanistan teen te werk het die Sjinese beleid van “my vyande se vyande, is my vriende”, versterk na een van “alle anti-Sowjet volke is broers".

Sjinese kundiges in Hong Kong, wat gereelde politieke verklarings uil Peking monitor, het in 1980 gerapporteer dat Sjina Suid-Afrika in die toekoms aan sy internasionale gedrag sou beoordeel byvoorbeeld, sy houding teenoor Angola, Mosambiek, Namibië en Zimbabwe. Sjina se oorheersende siening van Suid-Afrika was dat die seeroete in die hande van ’n sterk anti-Sowjet staat moes bly en dat Rusland nie uiteindelik beheer oor die minerale rykdom van Suid-Afrika moes verkry nie.

Ek is steeds oortuig dat indien Suid-Afrika die voorsprong en kontakte wat opgebou is opgevolg het, dit die land in staat sou gestel het om handelsbetrekkinge met Sjina aan te knoop sonder om op enige wyse die diplomatieke bande met Nasionalistiese Sjina (Taiwan) in gevaar te stel. Terselfdertyd sou dit ’n verdere waarskuwing aan Moskou gerig het dat opposisie teen Sowjet imperialisme oor die aardbol strek en lande met uiteenlopende politieke sieninge verenig.

Vervolg...

U soek na?

 •  

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2661 gaste aanlyn